A térbeliség trialektikája

  • Márton Berki Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Budapest; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet, Budapest https://orcid.org/0000-0002-0727-1212
Kulcsszavak: térbeliség, szociálkonstruktivizmus, trialektika, Henri Lefebvre, Edward Soja

Absztrakt

A tér, térbeliség témaköre a földrajzi vizsgálódás egyik időről időre visszatérő motívuma. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a hazai szakirodalomban részleteiben ez idáig kevésbé tárgyalt – a nyugati társadalomföldrajzban ugyanakkor rendkívül nagy hatású – koncepciók egyikét, a térbeliség trialektikáját. E térszemléleti keret alapvetően két meghatározó elgondolás együttállásából eredeztethető: egyrészt a társadalomtudományokban az 1970-es évektől egyre elterjedtebb szociálkonstruktivista megközelítésekből, másrészt a posztmodern szellemi áramlatokban gyökerező trialektikus gondolkodásból. Tanulmányomban ezek vázlatos áttekintését követően két szerző, a francia neomarxista filozófus-szociológus Henri Lefebvre, valamint Edward Soja amerikai geográfus munkássága nyomán mutatom be a koncepciót, amelynek lényege, hogy a térbeliség három szemléleti módját különbözteti meg. E sajátos nézőpontok a következők: a tér, ahogyan azt érzékeljük, a tér, ahogyan arról gondolkodunk, illetve a tér, ahogyan azt megéljük, használjuk.

Szerzői adatok

Márton Berki, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Budapest; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet, Budapest

egyetemi tanársegéd; tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2015-06-02
Hogyan idézzem?
Berki, M. (2015) A térbeliség trialektikája, Tér és Társadalom, 29(2), o. 3-18. doi: 10.17649/TET.29.2.2658.
Rovat
Tanulmányok