Publikációs etikai szabályzat

A „Tér és Társadalom” (TéT) című magyar folyóirat negyedévenként jelenik meg, tanulmányai gondos lektori szűrőn (peer-review) mennek keresztül. A folyóirat szerkesztősége eleget tesz a legmagasabb szintű publikációs etikai elvárásoknak, és mindent megtesz azért, hogy a tudományos tanulmányok megjelentetése során elkerülje a másutt gyakran felmerülő hibákat. A regionális tudomány interdiszciplináris jellegű, ez magyarázza, hogy a TéT vonzani kívánja a rokontudományok sokszínű műveit is. Mivel magyar nyelven kevesen beszélnek, a TéT a szokásosnál hosszabb angol absztraktokkal egészíti ki a tanulmányokat. A TéT elfogadja, és ahol csak tudja, alkalmazza a Committee of Publication Ethics (COPE) javaslatait (Core practices).

A TéT online elérhetőséget is kínál (weboldal, tartalomjegyzék, absztraktok, információk a szerzőkről angol nyelven is) A TéT nyílt hozzáférésű folyóirat, valamennyi tartalom szabadon hozzáférhető a lapszám megjelenésével egyidőben.

A szerkesztők kötelezettségei

Szerkesztőbizottság

A szerkesztőbizottság tagjai magyar és (kb. 30%-ban) külföldi szakértők, akik tudományági összetétele leképezi a regionális tudomány sokféleségét. Ők alkotják és bővítik azt a kapcsolati hálót, amely a hazai és külföldi egyetemekhez és kutatóintézetekhez köti a folyóiratot. A szerkesztőbizottság határozza meg a publikálási politikát és célokat, javaslatokat tesz ezek változtatására, és felügyeli a szerkesztők munkáját. A szerkesztőbizottság tagjait a főszerkesztő kéri fel. A szerkesztőbizottság évente egyszer ülésezik.

Szerkesztők

A szerkesztők vagy lektorálják a beküldött kéziratokat, vagy segítenek a főszerkesztőnek kiválasztani a lektorokat. Gondoskodnak arról, hogy a kéziratok kizárólag tudományos tartalmuk alapján legyenek megítélve, mindenféle diszkriminációt kizárva és a véleménynyilvánítás szabadságának eleget téve. Kötelességük azon információk bizalmas kezelése, amelyekhez mint szerkesztők jutnak, és ezeket nem használhatják fel egyéni céljaikhoz.

Főszerkesztő

A főszerkesztő feladata a publikálási folyamat irányítása. Kiválasztja a lektorokat és a lektori vélemények alapján eldönti, mely tanulmányok és cikkek publikálhatók. Biztosítja, hogy a szerkesztési változtatásokat valóban elfogadta a szerző vagy a szerzők képviselője a szerzőtársak esetében. Felelős az aktuális online és a nyomtatásban megjelenő kiadványokért. A folyóirat felelős kiadója a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont mindenkori főigazgatója.

A főszerkesztő nyílvánossá teszi, ha a folyóiratban megjelent írásokban plagizálás történt vagy megsértették a szerzői jogokat. A főszerkesztő támogatja mindazon kezdeményezéseket, amelyek a kutatási és publikációs visszaélések csökkentését szolgálják, valamint biztosítja, hogy valamennyi feltételezett visszaélést alaposan és pártatlanul kivizsgál, és megteszi a szükséges lépéseket.

Lektorálási folyamat (peer review)

Minden tanulmányt két független lektor értékeli (akik szerkesztők vagy külső szakértők lehetnek). A Tudományos élet rovat rövidebb írásait, valamint a recenziókat általában egyetlen szerkesztő lektorálja. A főszerkesztő választja ki a lektorokat, biztosítva, hogy a szerkesztőség tagjai által beküldött kéziratok is kiegyensúlyozott elbírálásban részesüljenek. A folyóirat azzal ismeri el a lektorok munkáját, hogy nevüket minden évben megjelenteti a folyóiratban. Ezáltal szorgalmazza, hogy a kutató- és felsőoktatási intézmények a lektorálást a kutatói tevékenységek részeként ismerjék el.

A lektorálási folyamat anonim, vagyis csak a főszerkesztő, a főszerkesztő-helyettes és a lektorálási folyamatot koordináló szerkesztő ismeri a szerzők és a lektorok kilétét. Ha egyik lektor sem ajánlja megjelentetésre a tanulmányt, a főszerkesztő elutasítja a tanulmány megjelentetését. Amennyiben a két lektor véleménye alapvetően eltérő, a főszerkesztő egy harmadik lektort kér fel. A főszerkesztő biztosítja, hogy a szerzők a teljes lektori véleményt megismerhessék, amennyiben az nem tartalmaz sértő megállapításokat.

A tanulmány publikálására vonatkozó végső döntést a főszerkesztő hozza meg. A kézirat elfogadásáról szóló döntését csak komoly problémák felmerülésekor változtathatja meg, amiről részletesen tájékoztatja a szerző(ke)t.

A lektorálási és publikálási folyamat aktuális helyzete minden arra jogosult számára online megismerhető. Az itt leírt lektorálási folyamattól való bármilyen eltérést a főszerkesztő részletesen megindokolja a kézirat szerzőjének/szerzőinek.

A lektorok kötelezettségei

A lektori véleményeket a segédszerkesztőn keresztül a főszerkesztő kapja meg. A lektorok a tanulmányról szóló objektív és alapos véleményüket a releváns, jelentős és aktuális szakirodalom ismeretében alakítják ki. Lektori véleményük elkészítéséhez útmutatást és lektori űrlapot kapnak. A folyóirat bátorítja a lektorokat, hogy jelezzék a kutatás vagy a publikálás során történő lehetséges visszaéléseket (pl. az adatok meghamisítása, másodközlés, plagizálás).

Amennyiben nem járatosak a tanulmány szakterületén vagy érdekütközést állapítanak meg, a főszerkesztőhöz kell fordulniuk, és a továbbiakban nem vehetnek részt a lektori folyamatban. A lektori munka szigorúan bizalmas, a lektorálás során szerzett tudást és információt a lektorok nem használhatják fel saját tudományos céljaikra.

A megfelelő és késlekedésmentes lektorálás érdekében, a szerzők számára tett gesztusként a folyóirat nem kér fel olyan lektorokat, akik korábban rendszeresen elfogult, hanyag vagy késve megküldött lektori véleményt készítettek.

A szerzők kötelezettségei

A szerzőket a TéT részletesen tájékoztatja (a folyórat utolsó oldalain, illetve online) a tartalmi és formai követelményekről. A kéziratleadás során a TéT felhívja a szerzők figyelmét, hogy tanulmányuknak eredetinek kell lennie, meg kell felelnie a nemzetközi tudományos publikációval szemben támasztott követelményeknek. A szerzők tanúsítják, hogy az elküldött kézirat nem jelent meg vagy nincs megjelenés alatt más folyóiratoknál vagy könyvben. Társszerzős írás esetében a társszerzők igazolják, hogy ismerik és elfogadták a folyóiratnak beküldött tanulmány végső verzióját.

A szerzőknek jogukban áll felszólalni a szerkesztőség által meghozott döntések ellen. A fellebbezéseket írásban, közvetlenül a főszerkesztő részére szükséges elküldeni. A főszerkesztő a szerkesztőség tagjaival áttekinti az ügyet és végső döntését a folyóirat által meghatározott szabályok alapján hozza meg. A szerzők írásbeli választ kapnak fellebbezésükre.