Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2.
                    2005
          TÁRSADALOM
  Zweisprachige Sonderausgabe zu den Resultaten diverser
Forschungsarbeiten hinsichtlich des österreichisch-ungarischen
            Grenzraumes.

   Magyar-német kétnyelv ű különszám az osztrák-magyar
       határtérség kutatásának eredményeir ől
Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2.
 TÉR ÉS TÁRSADALOM
 Az MTA                   Megjelenik negyedévenként,
 Regionális Kutatások Központja       az MTA IX. Osztálya és az MTA
 folyóirata                 Regionális Kutatások Központja,
                       valamint a Nemzeti Kulturális
                       Alapprogram támogatásával.
 XIX. évfolyam


 Főszerkeszt ő :
 Rechnitzer János

 Szerkesztő :                Szerkeszt őség:
 Hardi Tamás
 Nárai Márta                 MTA Regionális Kutatások
                       Központja
 Technikai szerkeszt ő :           Nyugat-magyarországi Tudomá-
 Kasztnerné K őműves Mária          nyos Intézet, Gy őr
                       9022 Győr, Liszt F. u. 10.
 A tanulmányokat német nyelvre fordította:  Telefon: (96) 516-570
 Mátyás Gyöngyi Ulla             Fax: (96) 516-579
                       E-mail: havasa@rkk.hu
                           hardit@rkk.hu

 Szerkesztőbizottság:            Felel ős kiadó:

 Enyedi György (elnök)            Horváth Gyula
 Barta Györgyi                fő igazgató
 Beluszky Pál
 Hajdú Zoltán                Megrendelhet ő a szerkeszt ő ség
 Hardi Tamás                 címén.
 Izsák Éva                  havasa@rkk.hu
 Lengyel Imre
 Rechnitzer János              Éves el őfizetési díja:
 Timár Judit                 intézményeknek 2800 Ft
                       egyéni el őfizető knek 1500 Ft
                       (ÁFÁ-val együtt + postaköltség)

                       El őfizethet ő :
 Nyomdai munkák:               Magyar Államkincstár
 PALATIA NYOMDA & KIADÓ KFT         10024003-01738461-00000000
                       Példányonként kapható az MTA
 Borítóterv: Galgóczy György         RKK kutatóintézeteiben.
 ISSN 0237-7683               http://www.dti.rkk.huitet.html
Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2.                   TARTALOM
LADOS MIHÁLY             A határmentiségtől az integrált határrégióig /1
RECHNITZER JÁNOS           Az osztrák—magyar határ menti együttm űködés
                   múltja, jelene /7
GROSZ ANDRÁS             Vállalati együttm űködések a határ mentén
                   magyar szemszögb ől /31
CSIZMADIA ZOLTÁN           Határ menti társadalmi kapcsolatok a Nyugat-
                   dunántúli régióban /47
HARDI TAMÁS              Határon átnyúló ingázás, munkavállalás az
                   osztrák—magyar határtérségben /65
PÁTHY ÁDÁM —             Települési önkormányzatok, intézmények és
EDELÉNYI BÉLA             civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatai
                   a Nyugat-dunántúli régióban /83
LADOS MIHÁLY             Programértékelés a 2000. évi Magyar-
                   ország—Ausztria Phare CBC Kisprojekt Alap
                   példáján /101
 AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG HÍREI
RECHNITZER JÁNOS           Állásfoglalás /127

              DEUTSCHE AUSGABE

MIHÁLY LADOS             Von einer grenznahen Lage zur integrierten
                   Grenzregion /129
JÁNOS RECHNITZER           Vergangenheit und Gegenwart der grenzüber-
                   schreitenden Kooperation im Österreichisch-
                   Ungarischen Grenzraum /135
ANDRÁS GROSZ             Unternehmenskooperationen entlang der
                   Grenze aus ungarischer Perspektive /163
ZOLTÁN CSIZMADIA           Grenzüberschreitende Gesellschaftsbeziehungen
                   in der Region West-Transdanubien /181
TAMÁS HARDI              Grenzüberschreitende Pendlerei, erwerbstötig-
                   keit im Österreichisch—Ungarischen Grenz-
                   raum /199
ÁDÁM PÁTHY-              Grenzüberscheitende Kontakte der Bemeiden
BÉLA EDELÉNYI             bzw. diverser Einrichtungen und Zivilorganisa-
                   tionen in der Region West-Transdanubien /219
MIHÁLY LADOS             Programmevaluierung Anhand des Beispieles
                   des Ungarn—Österreich Phare-CBC Klein-
                   projektefonds 2000 /239