Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4.
        Tér EJ'
‚  s társadalom
      1988 4
                    REGIONÁLIS UTATÁSOK
                       KÖZPONTJA • PÉCS
Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4.


                     TÉR ÉS TÁ RSADA LOM
              az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata


                    Megjelenik negyedévenként.


                    A szerkeszt őbizottság tagjai:
      Barta Györgyi (szerkeszt ő ), Beluszky Pál, Csatári Bálint, Enyedi György (elnök),
    Fodor István, Hajdú Zoltán (szerkeszt ő ), Pálné Kovács Ilona, Rechnitzer János, Simon Imre,
                Tóth József (f ő szerkeszt ő ), V incze János.
                    Hegyi Istvánné (szerkeszt ő )
                   Ábrák: Dobi Jánosné térképész


                    Szerkeszt ő ség és kiadóhivatal:
          MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs, 7601. Pf. 199.,
                  Kulich Gy. u. 22. Tel.: (72)-12-755                        Felelő s kiadó:
             Enyedi György akadémikus, az MTA RKK f ő igazgatója
                      Terjeszti a Magyar Posta


    Elő fizethet ő bármely hírlapkézbesít ő postahivatalnál, a hírlapkézbesít ő knél, a Posta hírlap-
       üzleteiben és a Hírlapel ő fizetési és Lapellátási Irodánál (HE LIR) — Budapest, XIII.
       Lehel u. 10/a. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással
               a HE LIR 215-96162 pénzforgalmi jelz ő számra.
          El ő fizetési díj egy évre: 160.— Ft, példányszámonkénti ára 40.— Ft.
                 A folyóirat az MTA támogatásával jelenik meg.
         Példányonként kapható az Akadémiai Kiadó budapesti könyvesboltjaiban:
            Stúdium", V., Váci u. 22., és „Magiszter", V., Városház u. 1.
          8818286 MTA Sokszorosító, Budapest. F. v.: dr. Héczey Lászlóné
  Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4.
TARTALOM

                         TANULMÁNYOK

               Az „Alföld-szindróma" eredete (Vázlat)             3
Beluszky Pál:
Orosz Éva:          Az egészségügyi rendszer földrajzáról             29
Enyedi Györgyné:       A mező gazdaság térségi folyamatai. A termel őerő k tér-   51
               beli megoszlása a hetvenes évek elején


                            FÓRUM

Nemes Nagy József:      A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája   68


                          KITEKINTÉS

G.J.R. Linge:         Periferizálódás és az ipari változás (Ford.: Barta Györgyi)  82

Péteri Gábor:         Városi innováció és a költségvetési takarékosság       89


                           KRÓNIKA

               Megalakult a MTA Regionális Tudományos Bizottsága       98
Nemes Nagy József:
               Társadalmi változás és szociológia. Beszámoló a Kecske-    100
Berta Judit:
               méten megrendezett szociológiai vándorgy ű lésrő l

                          RECENZIÓK
CONTENTS

                The Origin of the „Alföld-Syndrome" (An Outline)        3
Pál Beluszky:
               On the Geography of Health Care                29
Éva Orosz:
               Spatial Processes in Agriculture. The Spatial Pattern of    51
Györgyné Enyedi:
                Productive Forces during the Early 1970s
                Quantitative Analyses in Hungarian Regional Research     68
József Nemes Nagy:
G.J.R. Linge:    Peripheralisation and industrial change (Translated by Gy. Barta)    82
Gábor Péteri:   Urban I nnovation and Budgetary Austority                 89
József Nemes Nagy: On the Formation of the Regional Scientific Committee of the
          Hungarian Academy of Sciences                       98
Judit Berta:    Spatial Change and Sociology. Report on the Congress of Hungarian
           Sociologists in Kecskemét                       100
Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4.

   COREP)KAHME


   Benymn, flan:         flpcnicxowteeme cvm,apoma »Anbckenp,b« — (3~3)      3
   Opoc, 3ea:          O reorpaci»ni clicrembi 3ApaeooxpaeeHopi        29
   3HbeAll, Abép/AbH3:      npocrpaHCTBeHHble npoyeccbl B cenbCKOM X03RACTBe.    51
                  flpocrpaHcTeeHeoe pacnpeAeneHme npowaeowirenb-
                  HbIX C11/1 B Heverte 1970-x roxioe
   HeMew HaAb, OcoKecj):     KynbTypa K011144eCTBeHH01-0 aearmaa B OTB4BCTBOHHbIX  68
                  perrioeanbi-ibix eccne,aoeaemex
   ni4H B>K, r.:         flepmckepmaatme N npombneneeeme mameeeHme (flep.    82
                  RbepAbe BapTa)
   fleTepm, ra6op:        rOpOACKafl IIHHOBBUNFI N 610/~THBR 3KOHOMNA      89
   Hemew HaAb, 1;1omeck:     06pa3oeance Per110HallbHbli;1* Har4HbliA KOMMTBT npm  98
                  AH Beerpem
   5epTa, 10AmT:         MameHeHme B o6wecTee N cownonores. OrgeT o pa6oTe   100
                  Bb1e3AHOA ceccHe cowionoroe B ropoAe Ke,ixemer