Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3.
                   TARTALOM

ERDŐS' FERENC             Globalizáció és a világvárosok által uralt tér /1
SZIRMAI VIKTÓRIA —
BARÁTH GABRIELLA —           Globalizáció és térségi fejlődés /29
MOLNÁR BALÁZS —
SZÉPVÖLGYI ÁKOS
TÓZSA ISTVÁN             Regionális e-government, avagy elektronikus
                   kormányzat a térségi igazgatási feladatellátás-
                   ban /59
                GYORS TÉNYKÉP
KOMLÓS ATTILA             Vasúti közlekedésünk f őbb problémái, különös
                   tekintettel a mellékvonalak fenntarthatóságá-
                   nak kérdéseire /87
TRÁSER FERENC             Szeged logisztikai környezete /103

                   KITEKINTŐ
BALOGH ZOLTÁN             A svédországi Kalmar megye területi intéz-
                   ményrendszerének és regionalizálódásának
                   elemzése /115
                   TÉRTÖRTÉNET
GULYÁS LÁSZLÓ             A csehszlovák állam els ő felbomlásának
                   (1938-39) regionális vonatkozásai /129
               VERSENYKÉPESSÉG
RECHNITZER JÁNOS —          A magyar városhálózat tagozódása az info-
GROSZ ANDRÁS —            kommunikációs infrastruktúra alapján az
CSIZMADIA ZOLTÁN           ezredfordulón /145
DŐRY TIBOR —             Az infokommunikációs ágazatok szerepe és
PONÁCZ GYÖRGY MÁRK          súlya a magyar városhálózatban /165
BARSI BOGLÁRKA            Az információs és kommunikációs technológiák
                   hatása a versenyképességre /183
                   KÖNYVJELZŐ
TÁTRAI PATRIK             Szalai Erzsébet: Ezredváltó dilemmák Magyar-
                    országon /199
MEZEI CECÍLIA             Somlyódyné Pfeil Edit: Önkormányzati integ-
                    ráció és helyi közigazgatás /203
RAFFAI ZOLTÁN             Perczel György (szerk.): Magyarország társa-
                    dalmi-gazdasági földrajza /207
Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3.
            TÉR ÉS TÁRSADAL           E AND SOCIETY
   ERD ŐSI FERENC           The Space Ruled by Globalisation and
                     Metropolises /1

   SZIRMAI VIKTÓRIA —         Globalisation and
   BARÁTH GABRIELLA —         Regional Development /29
   MOLNÁR BALÁZS —
   SZÉPVÖLGYI ÁKOS

   TÓZSA ISTVÁN             Regional E-Government, or Electronic Govern-
                     ment in the Field of Regional Administrative
                     Tasks /59


                      Szerz őink
   Erdősi Ferenc tudományos tanácsadó, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs;
   Szirmai Viktória tudományos tanácsadó, MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest; Baráth
   Gabriella tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos
   Intézet, Székesfehérvár; Molnár Balázs tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Nyugat-
   magyarországi Tudományos Intézet, Székesfehérvár; Szépvölgyi Ákos tudományos
   segédmunkatárs, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Székesfehérvár;
   Tózsa István tanszékvezet ő , BKÁE ÁK Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék,
   Budapest; Komlós Attila PhD hallgató, PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs; Tráser Ferenc
   gazdasági és m űszaki fő igazgató, SZTE Gazdasági és M űszaki Főigazgatóság, Szeged;
   Balogh Zoltán PhD hallgató, BKÁE GTK Gazdaságföldrajz Tanszék, Budapest; Gulyás
   László fő iskolai adjunktus, SZTE SZÉF Élelmiszeripari Gazdaságtan és Marketing Tanszék,
   Szeged; Rechnitzer János intézetigazgató, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos
   Intézet, Gy őr; Grosz András tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Nyugat-
   magyarországi Tudományos Intézet, Gy őr; Csizmadia Zoltán tudományos segédmunkatárs,
   MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Gy őr; Dőry Tibor tudományos
   munkatárs, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Gy őr; Ponácz György
   Márk egyetemi hallgató, SZE Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Gy őr; Barsi Boglárka
   tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Gy őr;
   Tátrai Patrik MTA-Sasakawa ösztöndíjas, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet,
   Kecskemét; Mezei Cecília tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Dunántúli Tudományos
   Intézet, Pécs; Raffai Zoltán tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Dunántúli
   Tudományos Intézet, Pécs.


   Ára: 750 Ft