Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 212. p.                   Szerzőink figyelmébe!

   Az alábbiakban néhány, a szerkeszt őségünkhöz leadandó kéziratokra vonatkozó kérésünket
  adjuk közre.
  — Maximálisan 35 000 karakter terjedelm ű tanulmány közölhet ő . A tanulmány elejére öt
    soros összefoglalót kérünk, valamint 3-5 kulcsszó megnevezését.
  -  A szöveget kinyomtatva, A/4 méretben kérjük leadni, 1,5-es sortávval. Egyúttal fájlban
    is kérjük mellékelni, lemezen, vagy e-mailen. (MS WORD bármelyik változatában
    lementve.)
  -  Kb. 10-15 sorban rövid összefoglalót kérünk a tanulmányról, lehet őség szerint angolul.
  -  A táblázatokat megfelel ően formázva a szövegbe építve, vagy külön fájlban, ill. lapon
    kérjük. Számozással kell jelezni a szövegben elfoglalt pontos helyüket, címüket. Kérjük,
    hogy a fájlokban csak azok a táblázatok szerepeljenek, amelyek a szövegbe kerülnek!
  -  Terjedelmi okok miatt kérjük, hogy egy tanulmányban legfeljebb 4-5 ábra szerepeljen.
  -  Az ábrákat (pl. térképek, rajzok) megfelel ően formázva a szövegbe építve, vagy ha ez
    nem lehetséges, akkor kinyomtatva, ill. külön fájlban kérjük elküldeni (bmp, cdr vagy
    más bitkép formátumban, vagy Mapinfo 5.0 számára használható típusként, szükség
    esetén arj, zip formátumban, tömörítve). A fénymásolással készült ábrákat nem tudjuk
    elfogadni, mert a nyomda számára nem megfelel ő a minőségük. Mindenképpen
    szükséges az ábrák számozása, s helyük pontos feltüntetése a szövegben.
  -  Az ábrák és táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Ha saját készítés ű az adott ábra,
    akkor a „Forrás: Saját szerkesztés. ill. Saját számítás." megnevezést kell használni.
  -   A hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerz ő nevét és a kiadás évét
    zárójelbe téve. Pl.: (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges. Pl. (Conti
     1993, 76) vagy (Conti 1993, 76-86). A hivatkozások ne lábjegyzetként, hanem csak a
    fent leírt formában kerüljenek a szövegbe. Minden hivatkozott m ű szerepeljen a szöveg
    végi irodalomjegyzékben!
    A jegyzeteket kérjük a szöveg végén, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a
    főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük pl. ábramagyarázat, hivatkozás.
  -  A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következ ő alapformákban:
    Könyv: szerző (megjelenés éve) A m ű címe. a kiadás helye, a kiadó neve.
    Folyóiratcikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. — A folyóirat neve. (Az
    évfolyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezd ő és befejez ő oldalszáma.
    Gy űjteményes kötetben szerepl ő cikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. A
    gy űjteményes kötet címe. — Szerkeszt ő(k) neve (szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.), a kiadás
    helye, a kiadó neve, a hivatkozott írásm ű kezd ő és befejez ő oldalszáma.

    Példák:
    Cronauge, U. (1992) Kommunale Unternehmen. Berlin, Erich Schmidt Verlag.
    Alchian, A.—Demsetz, II. (1972) Production, information costs and economic
    organisation. — America Economic Review. 775-795.o.
    Péteri G. (1991) Az önkormányzatok és oktatási intézményeinek viszonya,
    finanszírozási kérdések. Önkormányzat és iskola. — Kozma T. (szerk.), Budapest,
    Oktatáskutató Intézet. 122-154.o.

    Kéréseink figyelembe vételét el őre is köszönjük!

    A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre e-mailben vagy
    telefonon: hardit@edo.rkk.hu , ill 96/516-576.
                                            Szerkeszt őség