Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.


Tér és Társadalom                          XVII. évf. 2003   s 3: 129-143


                   TÉRTÖRTÉNET

  A CSEHSZLOVÁK ÁLLAM ELS Ő FELBOMLÁSÁ-
  NAK (1938-39) REGIONÁLIS VONATKOZÁSAI
           (Regional Aspects of the Disintegration
            of the First Czechoslovak State)

                   GULYÁS LÁSZLÓ
 Kulcsszavak:
 Csehszlovák állam csehszlovákizmus többnemzetiség ű állam regionális különbségek

 A szerz ő tanulmányában a csehszlovákizmus eszmei talaján 1918-ban megszületett Csehszlovákia gazda-
 sági, etnikai jellemz őit, a többnemzetiség ű létből fakadó problémákat mutatja be. A cseh és szlovák
 nemzet közös államaként létrejött Csehszlovákia deklaráltan nemzetállamként született meg — a csehszlo-
 vák nemzet államaként —, miközben valójában többnemzetiség ű állam volt, ezt az ellentmondást a cseh-
 szlovákizmus ‚fikciójával próbálták meg feloldani. Az egységes csehszlovák nemzetr ől kialakított, célsze-
 rűségi szempontok alapján létrehozott fikció azonban számos problémát okozott a csehek és szlovákok
 viszonyában, mely problémák végigkísérték az elsó' Csehszlovák Köztársaság történetét, majd 1938-39-ben
 a csehszlovák állam felbomlásához vezettek.


                        Bevezetés

  1918-ban a Masaryk által kidolgozott csehszlovákizmus eszmei talaján megszüle-
 tett a cseh és a szlovák nemzet közös állama, Csehszlovákia, amely alig húsz éves
 fennállás után 1938-39 folyamán elemeire hullott. Így jöhetett létre 1939-ben a
 „független" szlovák állam. Bár 1945 után a nemzetközi helyzet alakulása lehet ővé
 tette a csehszlovák állam újjászületését, a szocialista érában a szlovákok részér ől
 továbbra is a csehszlovákizmus elutasítása volt a jellemz ő . Miután 1989-ben
 Charles Gati szavaival élve „füstbe ment" a kelet-közép-európai szocialista tábor,
 számos Közép-Európával foglalkozó történész és szakért ő úgy gondolta, hogy
 Csehszlovákia a térség egyik stabil pontja marad. S őt abban bíztak, hogy Csehszlo-
 vákia a demokratikus átmenet modelljéül szolgálhat a többi soknemzetiség ű poszt-
 kommunista ország (els ősorban a Szovjetunió és Jugoszlávia) számára. A szakért ők
 számításai azonban nem váltak be, a csehszlovák állam gyorsan — 1993-ban — szét-
 esett két önálló államra.
  Azaz a csehszlovák állam alig több mint hetvenéves fennállása alatt két ízben is
 elemeire hullott. Úgy véljük, hogy a csehszlovák állam kétszeri szétesésével a regi-
 onális tudománynak kiemelten kell foglalkoznia, hiszen a csehszlovák állam törté-
 netének ilyen irányú vizsgálata közelebb vezethet bennünket a közép-európai
 regionalizmusok megértéséhez.
                  Gulyás László :
   A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
          Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.
130  Tértörténet                      TÉT XVII. évf. 2003  s3
 Egyrészt oly módon, hogy segít feltárni a regionális etnikai nacionalizmusok
 mozgatórugóit, motivációit. Hiszen Közép-Európában a kulturális, nyelvi és etnikai
 különbségek mindig keveredtek más tényez ő kkel (gazdasági fejlettségi különbsé-
 gek, földrajzi sajátosságok).
 Másrészt segít elkülöníteni a regionalizmus integratív, autonomista és dezinteg-
ratív változatát.
 A csehszlovák állam fennállásának els ő húsz évében az alábbi volt az alapkérdés:
Hogyan lehet Szent István és Szent Vencel országrészeit összeilleszteni?
 Erre a kérdésre a csehszlovák politikai elit nem tudott helyes választ adni, és így
az állam 1938-39 folyamán szétesett.
 Tanulmányunkban ezen ún. els ő széteséséhez vezet ő út néhány jellemzőjét kíván-
juk feltárni.

           Csehszlovákia regionális problémái

 Az újonnan létrejöv ő Csehszlovákia határai közé került különféle területek azel őtt
sohasem alkottak egységes államot. Jelen esetben az Osztrák—Magyar Monarchiát
nem tekintjük egységes államnak, hiszen a cseh tartományok államjogilag Ausztri-
ához, míg az egykori Felvidék a Magyar Királysághoz tartozott, ezért az új állam
vezető inek legfontosabb feladata az volt, hogy megteremtsék az új állam politikai
egységét, majd erre alapozva közigazgatásilag és gazdaságilag is hosszú távon
működő képessé tegyék államukat.
 Véleményünk szerint ez a kihívás egyértelm űen arról szólt, hogyan képes a két
világháború közötti csehszlovák politikai elit az új állam regionális különbségeit
kezelni. Képes-e a különféle régiókból egységes államot teremteni, avagy a centri-
fugális erő k szétszakítják államukat. Ennek megfelel ően jelen alfejezet els ő részé-
ben megvizsgáljuk a csehszlovák állam kiinduló alapadottságait (el őnyök és hátrá-
nyok számbavétele), majd a második részben feltárjuk, hogy Szlovenszkó (vagyis
az egykori Felvidék) regionális fejl ő dését hogyan befolyásolták az egységes cseh-
szlovák állam megteremtésére irányuló törekvések.

    A csehszlovák állam adottságai, avagy el őnyök és hátrányok

 Az Osztrák—Magyar Monarchia utódállamai közül a legkedvez őbb gazdasági
helyzetbő l Csehszlovákia indult. Területét nem rohanták le és nem pusztították el a
háború alatt. A volt Monarchia gazdasági potenciáljának aránytalanul nagy hányada
esett az újonnan létrejött Csehszlovákiára. A különféle szerz ők adatai néhány pon-
ton eltérnek egymástól, de többségükben egybehangzóan állítják, hogy a Monarchia
osztrák tartományai ipari kapacitásának mintegy 70%-a Csehszlovákiához került.
Ezen belül a feketeszén-bányászat 75%-a, a barnaszéntermelés 63%-a, a vasipar
60%-a, a vegyészet 75%-a, a textil- és épít ő ipar 75-80%-a, az üveg-, illetve cukor-
ipar több mint 90%-a maradt Csehszlovákiában (Rechcigl 1968; Pryor 1973;
                   Gulyás László :
     A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
           Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.

TÉT XVII. évf. 2003  s3                    Tértörténet     131

Lengyel 1980; Berend—Ránki 1987). Ráadásul a Felvidékkel Csehszlovákiához
került a történelmi Magyarország iparának 20% is (Vadkerty 1993).
 Csehszlovákia a Monarchia népességének mintegy 28%-át örökölte (13,6 millió
főt), de a Monarchia ipari népességének közel 45%-a került csehszlovák területre
(Lengyel 1980).
 Az első világháború el őtt az egy főre jutó cseh nemzeti jövedelem megközelítette
a németet, hozzávetőleg megegyezett az osztrákkal (Pryor 1973).
 Megállapíthatjuk, hogy az újonnan létrejött köztársaság anyagi-gazdasági feltétel-
rendszere igen kedvez ő induló adottságokkal rendelkezett. Területén összpontosult
az egykori Monarchia iparának kétharmada, lakosságának azonban csak negyede.
Ráadásul elegendő jó minőségű termőfölddel is rendelkezett.
 „Nincsen rózsa tövis nélkül" — tartja a mondás, ami az újszülött Csehszlovákiára,
annak anyagi-gazdasági feltételrendszerére is igaz. A fentebb felsorolt el őnyök
mellett a csehszlovák állam már létrejöttének els ő percétől két súlyos bels ő ellent-
mondással küszködött:
 — Az új államot alkotó területek között kirívó gazdasági különbségek voltak.
 — Ráadásul ezek a különbségek jelent ős mértékben nemzetiségí különbségként
  is megjelentek.
 Véleményünk szerint ez a két ellentmondás a csehszlovák állam alapproblémája,
ezért indokolt részletes vizsgálatuk.

A gazdasági élet kiinduló feltételei

 Csehszlovákia gazdaságának színvonala és profilja a köztes-európai térségben a
két világháború között a legmodernebbnek számított. Csehszlovákiában a mez ő-
gazdaságban foglalkoztatottak aránya a legalacsonyabb, az iparban dolgozók aránya
pedig a legmagasabb volt a két világháború közötti köztes-európai államok közül.'
                  1. TÁBLÁZAT
    Csehszlovákia lakosságának gazdasági szektorok szerinti megoszlása
    (Distribution of the Czechoslovak Population by Economic Branch)
                    1921           1930
   Gazdasági szektor
Mező- és erd ő-
                  5 385 790   39,57    5 101 614    34,64
 gazdálkodás, halászat
 Ipar, kézműipar          4 601 098   33,80    5 146 937    34,94
 Kereskedelem, bankok        787 243    5,78    1 094 468     7,43
 Közlekedés, hírközlés        590 670    4,33     715 841     4,86
 Katonaság              159 853    4,33     193 463     1,31
 Háztartási alkalmazott       173 428    1,27     183 814     1,25
 Egyéb               1 250 792    9,19    1 479 336    10,04
 Összesen            13 613 172   100,00   14 729 536    100,00
Forrás: Rothschild (1974) alapján.
                  Gulyás László :
   A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
          Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.
132   Tértörténet                        TÉT XVII. évf. 2003  s3
 Az 1. táblázatban bemutatott, Csehszlovákia egészére vonatkozó megállapítások
azonban elfedik azt a tényt, hogy az ország egyes területei között óriási fejlettségbe-
li különbségek voltak. Ezeket a regionális fejlettségbeli különbségeket mutatják
meg az alábbi táblázatok:

                    2. TÁBLÁZAT
  A különböz ő gazdasági szektorokban foglalkoztatottak tartományok szerinti
                megoszlása 1921-ben
 (Distribution of Emloyees by Economic Branch in the Different Regions [19211 ))
                         Morva-
                Csehország    ország és   Szlovákia    Kárpátalja
 Gazdasági szektor
                         Szilézia

 Mező- és erd ő-
                   29,69      35,27    60,63     67,63
 gazdálkodás, halászat
 Ipar, kézműipar           40,55       37,79    17,43     10,41
 Kereskedelem, bankok         6,87       5,30     4,14      4,66
 Közlekedés, hírközlés        5,58       4,97     3,53      2,47
 Szabadfoglalkozásúak,
                    6,08       5,44     5,01      4,37
 tisztvisel ők
 Egyéb                11,23     11,23      9,26     10,48
 Összesen              100,00    100,00     100,00     100,00
Forrás: Rothschild (1974) alapján.

                   3. TÁBLÁZAT
  A városi és a falusi lakosság megoszlása, és az írástudatlanság tartományok
               szerinti megoszlása 1921-ben
  (Distribution of Urban, Rural and Analphabet Population by Regions in 1921)

             Városi lakosság               Irástudatlanság
 Tartomány                   Falusi lakosság
                                   (6 éves kor felett)

 Csehország           22,3          77,7          2,10
 Morvaország          21,9          78,1          1,49
 Szilézia            15,9          84,1        Nincs adat
 Szlovákia           11,1          88,9          8,16
 Kárpátalja           11,1          88,9         30,88
 Csehszlovákia         18,9          81,1         4,06
Forrás: Saját szerkesztés Rothschild (1974) alapján.

 Összehasonlításképpen bemutatjuk Köztes-Európa néhány egyéb országának
analfabétizmussal kapcsolatos mutatóit.
                   Gulyás László :
     A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
           Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.

TÉT XVII. évf. 2003  s3                    Tértörténet      133

                 4. TÁBLÁZAT
        Az analfabéta lakosság aránya Köztes-Európában
       (Rate of the Analphabet Population in Central-Europe)

            Írástudatlanság      Ország      Írástudatlanság
Ország
 Németország           4,0      Albánia           85
 Ausztria            6,0      Románia           50
 Szlovénia            7,0      Szerbia          40
 Magyarország          10,0      Bulgária          32
 Csehszlovákia         4,06      Lengyelország       32
Forrás: Saját szerkesztés Rónai (1993) alapján.
 A táblázatokból erő s regionális különbségek, pontosabban egy háromosztatú
Csehszlovákia képe bontakozik ki el őttünk:
 — A nyugati régió (Csehország, Morvaország és Szilézia) minden fontosabb di-
   menzióban (ipari foglalkoztatottak aránya, városi lakosok aránya, írástudatlan-
   ság mértéke) az ország legfejlettebb része. A fejlett európai országnak számító
   Németország, illetve Ausztria adatainak megfelel ő szintet mutat.
 — Ezzel szemben Kárpátalja a legelmaradottabb. Különösen megdöbbent ő adat a
   30%-os írástudatlanság. Ez sokkal közelebb esik az elmaradott balkáni orszá-
   gok szintjéhez, mint a német vagy osztrák szinthez.
 — A fejlett nyugati régió és az elmaradott Kárpátalja között található Szlovákia
   fejlettsége. Az írástudatlanság dimenziójában inkább a nyugati régióhoz áll
   közelebb, viszont a gazdaság szerkezetében és a falusi/városi lakosság arányá-
   ban inkább Kárpátaljához hasonlít.
Etnikai megosztottság, avagy nemzetállam kontra többnemzetiség ű állam
 A Csehszlovák Köztársaság deklaráltan nemzetállamként alakult meg — a cseh-
szlovák nemzet államaként —, de valójában többnemzetiség ű államalakulat volt. Ezt
jól mutatja a következ ő táblázat: 2
                   5. TÁBLÁZAT
         Csehszlovákia etnikai megoszlása (anyanyelv szerint)
      (Ethnic Distribution of Czechoslovakia 1 .by Mother Language])
                1921-es népszámlálás     1931-es népszámlálás
 Anyanyelv
                 fő      %       fő      %
 Csehszlovák         8 760 937    65,51   9 688 770    66,91
 Német            3 123 568    23,36   3 231 688    22,32
 Magyar             745 431     5,57    691 923     4,78
 Rutén (ukrán)         461 849     3,45    549 169     3,79
 Héber és jiddis         180 855     1,35    186, 642    1,29
 Lengyel             75 853    0,57     81 737    0,57
 Egyéb              25 871    0,19     49 636     0,34
 Összesen          13 374 364    100,00   14 479 565    100,00
 Forrás: Rothschild (1974) alapján.
                   Gulyás László :
     A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
           Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.
134    Tértörténet                                TÉT XVII. évf. 2003       s3

 Jól kiolvasható a fenti táblázatból, hogy a „csehszlovák nemzetállam" állampolgá-
rainak egyharmad része (1921-ben 34,3%-a, 1931-ben 32,7%-a) valamely nemzeti-
séghez tartozott. Vagyis a csehszlovák állam esetében a nemzetállam elnevezés
erősen kétségessé válik, helyesebb volna a multietnikus állam elnevezést használni.
Ráadásul Rothschild táblázata összeállításakor elfogadta azt a két világháború kö-
zött követett hivatalos csehszlovák statisztikai gyakorlatot, hogy a csehszlovák
statisztikusok nem voltak hajlandóak a cseh és a szlovák nemzet adatait egymástól
elkülönítve részletezni. Úgy véljük érdemes egy cseh/szlovák bontású táblázatot is
megvizsgálnunk. 3
                   6. TÁBLÁZAT
         Csehszlovákia etnikai megoszlása (anyanyelv szerint)
      (Ethnic Distribution of Czechoslovakia [by Mother Language])
                  1921-es népszámlálás    1931-es népszámlálás
                          Az össz-        Az össz-
 Anyanyelv
                    Fő      lakosság   Fő    lakosság
                           %-ában         %-ában
 Cseh                6 831 618    52,52  7 426 284    53,03
 Szlovák              1 968 100    15,13  2 295 809    16,39
 Csehszlovák összesen        8 799 717    67,65  9 722 093    69,42
 Csehszlovákia teljes
                  13 006 604    100,0  14 004 179    100,0
 lakossága
Forrás: Saját szerkesztés Gyurgyík (1993, 21) alapján.
 A Masaryk és Benes által vezetett els ő világháború alatti külföldi emigráció
programjában már igen korán megjelenik a csehszlovákizmus fogalma (Gulyás
1996; 2000).
 Edvard Benes 1916-ban Párizsban kiadott „Détruisez l'Autriche—Hongrie" — ma-
gyarul4 „Zúzzátok szét Ausztria—Magyarországot"— politikai pamfletjében —, amely
gyakorlatilag az emigráció els ő programja volt — tudatja a világgal, hogy: „A cseh-
szlovákok — vagy egészen egyszer űen a csehek — két elemb ől állnak: a hét milliónyi
csehből, akik Csehországban, Morvaországban és Sziléziában élnek, és a három
milliónyi szlovákból, akik Magyarország északi részén, a Morva és a Duna összefo-
lyásától a Fels ő-Tiszáig laknak...az egyazon nemzet két ágának ugyanaz a kultúrája,
ugyanaz a nyelve és ugyanaz a történelme: a szlovák dialektus alig tér el a cseht ől."5
                                  ő Törvénye, 1918.  Acsehzlovákimujgyébnsület azújámn.Els
október 28-án, melynek preambuluma így hangzik: „Létrejött az önálló csehszlovák
állam. Hogy az eddigi jogrend folyamatossága az új helyzetben megmaradjon, hogy
ne keletkezzenek zavarok, és szabályozva legyen az új állami létre való zavartalan
átállás, a Nemzeti Bizottság, mint az állami szuverenitás megvalósítója, a csehszlo-
vák nemzet nevében elrendeli..." (idézi Gyönyör 1992, 129).
 Fontosnak tarjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a szövegben mind az állam, mind
a nemzet jelzőjeként a csehszlovák szó szerepel. Ez azt mutatja, hogy a csehszlová-
kizmus fikciója az új állam hivatalos ideológiájává vált. Azt az ellentmondást, hogy
Csehszlovákia deklaráltan nemzetállamként született meg — a csehszlovák nemzet
                   Gulyás László :
     A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
           Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.

TÉT XVII. évf. 2003  s3                    Tértörténet     135

államaként miközben valójában többnemzetiség ű állam volt, az ország alapítói —
Masaryk és Benes — a csehszlovákizmus fikciójával próbálták meg feloldani. Az
egységes csehszlovák nemzetr ől kialakított, célszerűségi szempontok alapján létre-
hozott fikció azonban számos problémát okozott a csehek és szlovákok viszonyá-
ban, mely problémák végigkísérték az els ő Csehszlovák Köztársaság történetét.
 A problémakört még tovább bonyolította a többi kisebbség (németek, magyarok,
lengyelek) földrajzi elhelyezkedése.
 Mindezekből az alábbi fontos következtetések vonhatók le a Csehszlovák Köztár-
saságra vonatkozóan:
 - Ha nincsen egységes csehszlovák nemzet, akkor a 6,8 milliónyi cseh mind-
   össze az állam összlakosságának a felét (pontosan 52,52%-át) adta volna. A
   3,1 milliónyi német az állam második leger ősebb kisebbsége, míg az 1,9 mil-
   liónyi szlovák csupán a harmadik nemzet lett volna.
 - A csehek és a szlovákok csupán együtt — azaz csehszlovák nemzetként —, ér-
   ték el az új állam népességének kétharmadát (1921-ben 65,51%-ot).
 - Csehszlovákia polgárainak egyharmad része (1921-ben 34,3%-a, 1931-ben
   32,7%-a) valamely más nemzetiséghez tartozott, tehát az állam egyértelm űen
   többnemzetiségű.
 - A nagy létszámú német (3,1 millió fő), magyar (745 ezer f ő) és lengyel
   (75 ezer fő) kisebbség a stratégiai fontosságú határ menti területeken
   (Szudéta-vidék, Csallóköz, illetve a magyar határ mentén) tömörült.
 - Négy csehszlovákiai kisebbségnek (lengyel, magyar, német, ukrán) saját anya-
   nemzete volt, s őt közülük háromnak (lengyel, magyar, német) saját nemzetál-
   lama is volt, és az anyaországok folyamatosan támogatták őket (Ziedler
   2001).
 - Itt jegyezzük meg, hogy bár a Szudéta-vidék 1918 el őtt a Monarchiához tar-
   tozott, az ottani németek 1918 után nem annyira Ausztriát, hanem inkább
   Németországot tekintették anyaországuknak.
 - Ráadásul a németek az egykori Monarchia nyugati területein, illetve a magya-
   rok a keleti területeken 1918 el őtt az uralkodó nemzet szerepét töltötték be,
   így lélektanilag is nehezen viselték a kisebbségi létet.
 Összefoglalva az eddig elmondottakat, Csehszlovákia megörökölte az Osztrák—
Magyar Monarchia gazdasági kapacitásának jelent ős hányadát. Jól mutatja ezt,
hogy az új állam létének els ő pillanataitól kezdve a gazdaságilag fejlett európai
államok közé tartozott, s az egy f őre es ő ipari termelés alapján a világranglista
 15-16. helyén állt (Vadkerty 1993).
 Ugyanekkor a csehszlovák állam egyes területei között komoly fejlettségbeli kü-
lönbségek voltak. A területi adottságokból és a korábbi eltér ő gazdaságfejl ődési
tradíciókból adódó különbségek Csehszlovákiát három markánsan elkülönül ő régió-
ra osztották. Ráadásul ezek a regionális különbségek nemzetiségi differenciát is
jelentettek, a fejlettebb és elmaradottabb területeken más nemzetek éltek.
 A csehszlovák politikai elitnek azzal a problémával kellett szembenéznie, hogy a
fentebb részletezett el őnyöket (a Monarchia nyugati részének kedvez ő gazdasági
                    Gulyás László :
      A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
            Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.
136    Tértörténet                      TÉT XVII. évf. 2003  s3

öröksége) jól ki tudja-e használni az állam veleszületett fogyatékosságainak (etnikai
sokszínűség, regionális fejlettségbeli különbségek) ellensúlyozására.
 Véleményünk szerint a csehszlovák politikai elitnek hármas feladatot kellett meg-
oldania:
   I.  Politikai síkon megoldani a csehszlovákizmus hivatalos ideológiává válá-
      sából fakadó szlovák-kérdést (lásd szlovák autonómia törekvések).
   II. Szintén politikai síkon kezelni a kisebbségeket, azaz biztosítani a németek,
      a magyarok és a lengyelek lojalitását a csehszlovák államhoz.
   III. Egy olyan gazdaságpolitika kidolgozása és végrehajtása, amely lehet ővé
      teszi a hagyományosan ipari, illetve agrár dominanciájú régiók közötti or-
      ganikus gazdasági kapcsolatok kiépítését és a regionális egyenl őtlenségek
      kompenzálását.
 Terjedelmi kereteink miatt az I. és a II. kérdésre jelen tanulmányban nem térünk
ki. Így következő alfejezetünkben a III. kérdéskört vizsgáljuk meg részletesen.

        Szlovenszkó problematikája és a csehszlovák állam

  Mint láthattuk az új csehszlovák állam gazdasági téren kedvez ő helyzetből indult,
jól mutatja ezt, hogy 1921-ben, amikor az osztrák és magyar termelés még alig-alig
tudott kiemelkedni válságos helyzetéb ől, a csehszlovák ipar már a háború el őtti
termelés 70-80%-át termelte (Pryor 1973). 1918 el őtt a cseh (és persze az osztrák)
ipar termékeinek jelent ős része — például a textiláruk exportjának háromnegyed
része — a Monarchia agrár területein talált piacra. Ezzel párhuzamosan az agrár
területek termékeit — például a magyar gabonát és lisztet, a magyar export 90%-át —
 az osztrák cseh területek vették fel (Berend—Ránki 1976).
  Illés Iván értékelése szerint a Monarchia 50 milliós piaca tette lehet ővé a cseh ipar
 dinamikus fejl ődését, éppen úgy, ahogy ez biztosított a magyar agrárfejl ődés szá-
 mára is piacot (Illés 2002). 1920 után a Monarchia utódállamai a régi egységes
 gazdasági keretekb ől kiszakadva egyoldalú termel őkapacitásokkal rendelkeztek.
 Nézzünk erre két példát:
 1) Csehszlovákia az ipari kapacitások túlzottan nagy hányadát örökölte, de a
   mezőgazdasági termékekb ől behozatalra szorult.
 2) Magyarország jelent ős plusz mezőgazdasági kapacitásokkal rendelkezett,
   miközben az ipar terén számos nyersanyag hiányával küszködött. 6
 Megállapíthatjuk, hogy a létrejöv ő új „nemzetállamok" egyik legfontosabb prob-
lémája a birodalmi piacok elvesztése, azaz a piac hiánya volt. Elméletileg ezeknek a
problémáknak a megoldására két gazdaságpolitikai lehet őség adódott:
 1) Kereskedelem-politikai együttm űködés, vagyis az 1918 el őtti gazdasági
   rendszer újjáépítése.
 2) Fokozott gazdasági nacionalizmus, azaz a régi gazdasági szálak kettészakítá-
   sa és az önellátásra való berendezkedés, tehát az autarchia.
                   Gulyás László :
     A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
           Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.

TÉT XVII. évf. 2003  s3                    Tértörténet     137

  A térség összes országa protekcionista intézkedésekkel (behozatali tilalmi rend-
szabályok igénybevételével) az elzárkózás útját választotta (Berend—Ránki 1976).
  A korábban összetartozó területek között vámfalak emelkedtek, id őszakonként az
egyes országok között kifejezett vámháború dúlt. Meg kell jegyeznünk, hogy cseh-
szlovák részr ől mezőgazdasági protekcionizmus, magyar részr ől az ipari termékek
állami védelme árnyékolta be a két ország gazdasági kapcsolatait, és ebb ől szinte
logikusan következett a vámháború (Romportlová 1988). A hagyományos kereske-
delmi kapcsolatok gyengülését jól mutatja, hogy Csehszlovákia háború utáni
52%-os közép-európai országokba irányuló kivitele 1924-re 37%-ra, 1929-re pedig
31%-ra esett vissza (Arató 1977).
  A fentiekben belehelyeztük Csehszlovákia gazdaságát a versailles-i békével létre-
jövő új köztes-európai gazdasági viszonyokba. Ennek összegzéseképpen megálla-
píthatjuk, hogy a csehszlovák gazdaság problémája a viszonylagos túliparosodott-
 ság, pontosabban szólva a hagyományos piacoktól való elszakadás, az export lehe-
 tőségek beszűkülése volt (Pryor 1973). Ezen problémát tovább bonyolította az
 ország egyes régiói közötti óriási fejlettségbeli különbség. Lengyel György szerint a
 hagyományosan ipari (durván leegyszer űsítve Csehszlovákia nyugati része), illetve
 agrár dominanciájú régiók (értsd Szlovákia és Kárpátalja) között elvileg megvolt az
 organikus gazdasági kapcsolatok kiépítésének, s a fokozatos kiegyenlít ődésnek a
 lehetősége (Lengyel 1980). Ezen alternatíva megvalósulása Szlovenszkó komoly
 fejlődését, illetve a csehszlovákiai regionális különbségek bizonyos fokú kiegyenlí-
 tődését eredményezte volna.
  Kijelenthetjük azonban, hogy a húszas évek szlovenszkói gazdasági életében nem
 ez a tendencia bontakozott ki, a régió a fejl ődés helyett a hanyatlás állapotába ke-
 rült. Ennek oka, hogy a gazdaságilag jóval erősebb cseh polgárság Csehszlovákia,
 és ezen belül Szlovenszkó gazdasági életét saját érdekeinek megfelel ően szervezte át.
  Nézzük meg, hogyan történt ez a gazdasági élet négy legfontosabb szektora, az
 ipar, a mez őgazdaság, a pénzügyek és a közlekedés terén.
Ipar
 Szlovákia a történelmi Magyarország ipari kapacitásának 20%-át örökölte meg.
Ezen belül a papírgyártás 53,7%-át, a textilipar 33,6%-át, a b őrfeldolgozás 27,4%-át,
a vasgyártás 26,9%-át (Vadkerty 1993). A cseh iparnak azonban nem volt szüksége
erre az örökségre. A cseh polgárság a gyárak és ipari üzemek egész sorát építette le
Szlovákiában. Seluczky adatai szerint a húszas években Szlovenszkóban 250 válla-
latot szüntettek meg, amelyek közel 30 ezer f őt foglalkoztattak (Seluczky 1964).
Ennek magyarázata egyszer ű. A cseh ipar — melynek kapacitásai a Monarchia pia-
caihoz voltak méretezve — exportnehézségekkel küszködött, ezért a csehek a konku-
rens szlovákiai ipar visszaszorításával, leépítésével próbáltak piachoz jutni. Ennek
érzékeltetésére néhány adat: 7
 - A barnaszén- és a vasércbányászat 1924-ben az 1913-as termelés alig egyti-
    zedét produkálta.
 -  1920-ban a szlovákiai kohók adták a csehszlovákíai nyersvastermelés
    10-12%-át, de 1930-ban már csak 2,7%-át. Ennek magyarázata, hogy több
    kohót (Krompa, Tiszolc, Zólyom) is bezártak.
                  Gulyás László :
    A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
          Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.
138   Tértörténet                      TÉT XVII. évf. 2003  s3
 -  A losonci üzem 1918 el ő tt a történelmi Magyarország legnagyobb vet őgép-
   gyára volt, 1920 után ez a gyár csak évente hat hónapot dolgozott és terméke-
   inek egy része így is raktáron maradt.
 -  A három zománcedénygyár közül kett ő t bezártak, a megmaradt füleki gyár
    1300 munkásából ezret elbocsátottak.
 -  A pozsonyi robbanóanyag-gyártó cég (Dimat-Nobel) részlegeinek többségét
   áttelepítették Csehországba (a Pádubice melletti Semtinbe).
 -  Szinte teljesen megsz űnt a szlovákiai gyufagyártás — csak Besztercebányán
   maradt egy üzem —, a termék egyedüli gyártója és forgalmazója a csehországi
   Soló vállalat lett.
 -  A szlovákiai gyapjúfeldolgozás szintén válságba került, a csehszlovák hadse-
   reg Csehországban vásárol posztot.

Pénzügyek

 Egy-egy ország, illetve régió gazdasági életének m űködését jelent ős mértékben
befolyásolta a pénzügyi politika. Kijelenthetjük, hogy a prágai kormány pénzügyi
politikája hátrányosan érintette Szlovákiát, hely hiányában csupán felsorolásszer űen
mutatjuk be ennek fő bb megnyilvánulási formáit: 8
 - Az egyéneket érint ő ún. kereseti adó Szlovákiában (és Kárpátalján) 10%-os,
    míg a cseh országrészekben 4%-os volt.
 - A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adókulcsa Szlovákiában 6 és
    20% között változott — ráadásul ezt még egy ún. pótlék is sújtotta —, míg a
    cseh országrészekben 10%-os volt, és nem volt pótlék.
 - Míg Szlovákia az összadók 15%-át fizette be az államkincstárba, addig költ-
    ségvetési részesedése csak 6%-os volt.
 - Az állami beruházások esetében a beruházások 10%-a esett Szlovákiára, ho-
    lott a lakosság 27%-a élt itt.
 - 1918 után a magyar és az osztrák t ő ke kivonult Szlovákiából, és a szlovák t ő-
   ke nem volt képes elfoglalni az ily módon keletkez ő űrt, ugyanis a hitel- és
   bankélet irányítása is a cseh pénzintézetek privilégiuma lett. Ezt aztán alapo-
    san ki is használták a cseh pénzintézetek, a cseh országrészekben szokásos
   kamatlábaknál 30-40%-kal drágábban hiteleztek Szlovákiában. A magas ka-
   matlábak ellen felszólalt a Szlovák Bankok Szövetsége is, de jelent ős mérsék-
   lést nem tudtak kiharcolni.

Közlekedés

 A gazdasági élet mű ködtetésének másik fontos feltétele a korszer ű közlekedés —
első sorban a vasúti közlekedés — megléte, illetve folyamatos fejlesztése. 1918 el őtt
a csehországi, morvaországi és a sziléziai vasúti hálózat kiépítésekor a Béccsel való
kapcsolat megteremtése volt a cél, míg a Felvidék és Kárpátalja esetében a vasúti
sínek — és persze közutak — Budapestre vezettek. Következésképpen a közlekedési
                   Gulyás László :
     A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
           Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.

TÉT XVII. évf. 2003  s3                    Tértörténet     139

összeköttetés az új csehszlovák állam korábban Ausztriához, illetve Magyarország-
hoz tartozó részei között igen gyér volt.
 A kelet—nyugati irányban hosszan elhúzódó Csehszlovákiában a gazdaság egy jól
működő kelet—nyugati vasútvonalat igényelt volna. Ennek az igénynek csupán a
Budapest—Párkány—Érsekújvár—Pozsony—Bécs, illetve a Kassa—Oderberg vonal
felelt meg. A kelet—nyugati irányú vasúti összeköttetés 1938-ig csak részben való-
sult meg (Vadkerty 1993).
 Ráadásul a vasúti tarifák megállapítása is a szlovákiai gazdasági életet sújtotta.
Szlovákia területén a vasúti teherszállítás tarifái 1932-ig 50%-kal magasabbak vol-
tak, mint a cseh országrészekben. Ennek érzékeltetésére egy gyakorlati példa: a
szállítási költség Prágából Kassáig kevesebb volt, mint Zsolnától Kassáig. Arató
Endre számításai szerint ez a tarifa-különbözet 1926 és 1929 között 5 milliárd ko-
ronát tett ki, és ezt a szlovákiai ipar fizette (Arató 1977).' A gazdasági élet fentiek-
ben áttekintett három fontos területe (ipar, pénzügyek, közlekedés) esetében eddig
nem differenciáltunk nemzetiségi szempontból Szlovákián belül. Ennek oka az volt,
hogy úgy véljük a fentebb ismertetett diszkriminatív cseh gazdaságpolitika egyfor-
mán sújtotta az „államalkotó" szlovákokat és a kisebbségi magyarokat. 9
  A mezőgazdaság esetében mindenféleképpen meg kell mutatnunk a Szlovákián
belüli nemzetiségi differenciát, mivel a Prágából irányított agrárpolitika — különö-
sen a földreform — egyértelműen a szlovákiai magyarságot sújtotta és bizonyos
 szlovák érdekeket szolgált.

Mez őgazdaság

  Az 1919. évi 215. számú törvény — az ún. lefoglalási törvény — zárolta az ország
összes nagybirtokát, meghatározta a földbirtok fels ő határát (150, illetve 250 ha) és
több mint 4 millió hektár mez őgazdasági területet az összes területek 29%-át foglal-
ta le a földreform céljaira. 1°
  A nagybirtokok felosztásában jól megragadható a nemzeti elem. A történeti fejl ő-
dés következtében a nagybirtokosok dönt ő része cseh országrészekben német, míg a
Felvidéken magyar volt, azaz a csehszlovák politikai elitnek nem a saját földjeit
kellett kiosztania. S őt a csehszlovák politikai elit a csehországi esetben nyíltan
kimondta, hogy a földreform célja „megtorlása és jóvátétele" azoknak a vagyon-
elkobzásoknak, amelyek a fehérhegyi csata után következtek be. Szlovákia esetében
a földreform egy csapással megszüntette a felvidéki magyar nagybirtokot. Gondol-
junk bele, hogy a Pálffy-birtok 105 ezer, az esztergomi érseki és káptalani birtokok
47 ezer, a Coburgi-birtokok 83 ezer, az Andrássy-birtokok pedig 79 ezer hektár
kiterjedésűek voltak 1918 el őtt (Szarka 1993).
  A másik nem kevésbé jelent ős nemzeti motívuma a földreformnak a cseh és szlo-
 vák kolonizáció volt. Ennek lényege: szlovák, cseh vagy morva családok betelepíté-
 se magyar etnikai területre. Végrehajtója az Állami Földhivatal kebelében létesített
 Telepítési Ügyosztály volt, de a kormány engedélyezte az ún. magán jelleg ű telepí-
 téseket is, mint például a Szlovák Liga akcióját.
                  Gulyás László :
    A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
          Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.
140  Tértörténet                      TÉT XVII. évf. 2003  s3

  Ölvedi János szerint Szlovákia magyarlakta területein 325 ezer hektár szántó és
erdőterület került kisajátításra. Ebb ől a helybeli őshonos magyar szegényparasztság
alig kapott többet, mint 20-21%-ot. A kiosztott terület 78-80 %-át a cseh és szlo-
vák telepesek kapták (Ölvedi 1985). Hantos László szerint Szlovákia magyarlakta
területein 130 280 ha terület ű földbirtokot sajátítottak ki (zömében szántót). Ebb ől a
magyar igényl ők 26 873 ha, vagyis alig 20%-ot kaptak (Hantos 1993). Vadkerty
Katalin szerint a magyarok 22 320 ha kaptak (Vadkerty 1993).
  A magyarok részesedésére vonatkozó adatok némileg eltérnek egymástól, de ab-
ban valamennyi szerz ő megegyezik, hogy a magyarok jóval kevesebb földhöz jutot-
tak a földreform során, mint amennyi járt volna nekik (Haltenberg 1993).
  A kolonizáció eredményében viszont valamennyi szerz ő között összhang van,
eszerint: Szlovákia magyarlakta területein 2054 telepes birtok létesült, összesen
22 473 ha területtel (Arató 1977; Ölvedi 1985; Haltenberg 1993).
  A kolonizáció célja az összefügg ő magyarlakta vidék szétszabdalása, nemzetiségi-
leg egységes jellegének megváltoztatása volt. Nem tekintjük véletlennek, hogy a
legnagyobb kolóniák a színtiszta magyar Csallóközben és a Tiszaháton létesültek.
Érsekújvártól Ógyallán át valóságos telepes-láncot hoztak létre egészen a Dunáig.
Magában a Csallóközben huszonkett ő telepes falut hoztak létre.
  Külön ki kell emelnünk, hogy a telepes-községeket csakis jó min őségű, bőséges
és egészséges ivóvízkészlettel, megfelel ő úthálózattal rendelkez ő vidékekre telepí-
tették, lehet őleg a vasútvonal és a járásban lév ő piacok közelébe. A csehszlovák
kormány a telepeseket 33 év alatt visszafizetend ő alacsony kamatú hitellel, kedvez ő
részletfizetési feltételekkel, gazdasági felszerelésekkel, házi állatok vásárlásakor
állami dotációval támogatta. Falvaikban állami költségvetésb ől építették fel a köz-
épületeket, templomokat, kultúrházakat, sportlétesítményeket (Vadkerty 1993).
 A mező gazdasággal foglalkozó gondolatmenetünk befejezéseképpen azt mond-
hatjuk, hogy az agrárpolitika — különösen a földreform — kiváló eszköz volt Prága
kezében a magyar kisebbség ellen. A földosztás és az ezt kísér ő kolonizáció jelen-
tő sen megváltoztatta a Csehszlovák Köztársaság megalakítása el őtt szinte tiszta
magyar — 1918 után dél-szlovákiai — határvidék nemzetiségi arculatát.
 Összefoglalva a gazdasági élet négy legfontosabb szektoráról (az ipar, a mez őgaz-
daság, a pénzügyek és a közlekedés) elmondottakat tanulságként megállapíthatjuk,
hogy a cseh polgárság — a prágai kormány hathatós támogatásával — saját politikai
és gazdasági érdekeinek megfelel ően mintegy bels ő gyarmatként kezelte Szlovákiát,
ennek során nem csupán a magyar kisebbség, de a szlovák nemzet érdekeit is sem-
mibe vette.

                   Konklúziók

 Fejezetünk elején abból indultunk ki, hogy az els ő Csehszlovák Köztársaságot
megalapító és m űködtető csehszlovák politikai elitet — az emblematikus figurák
Masaryk és Benes — egy olyan kihívás érte, mely arról szólt, hogy képesek-e az új
állam regionális különbségeit kezelni. Képesek-e a különféle régiókból egységes
                   Gulyás László :
     A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
           Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.

TÉT XVII. évf. 2003 s 3                     Tértörténet     141

államot teremteni, avagy a centrifugális er ők szétszakítják államukat. Véleményünk
szerint a csehszlovák politikai elit el őtt — az államalapítás után — három feladat állt:
 1) Megoldani a csehszlovákizmus hivatalos ideológiává válásából fakadó szlo-
   vák-kérdést, azaz a szlovák autonómia törekvéseket oly módon kezelni, hogy
   az ne fenyegesse az új állam egységét.
 2) Politikai és gazdasági eszközökkel biztosítani a kisebbségek, azaz a németek,
   a magyarok és a lengyelek lojalitását a csehszlovák államhoz.
 3) Integrálni az eltér ő gazdasági fejlettség ű tartományokból/régiókból álló ál-
   lamot. Ahhoz, hogy ezek a régiók gazdaságilag integrálódjanak egy olyan
   gazdaságpolitika kidolgozására és végrehajtására lett volna szükség, amely
   lehetővé tette volna a hagyományosan ipari, illetve agrár dominanciájú régiók
   közötti organikus gazdasági kapcsolatok kiépítését és a regionális egyenl őt-
   lenségek kompenzálását.
 Véleményünk szerint a három feladatból egyet sem sikerült a csehszlovák politi-
kai elitnek megoldania.
 1) A csehszlovák nemzetegység ideológiájához a prágai politikai elit mereven,
   szinte államvallásszerűen ragaszkodott. Ennek jegyében valamennyi szlovák
   követelést, amely az autonómiára irányult és valamiféle elmozdulást jelentett
   a centralisztikus állam felöl a föderalisztikus állam felé, elutasított. Ennek
   következtében a két államalkotó nemzet konfliktusa permanenssé vált. Ez
   odavezetett, hogy a harmincas években megjelent az a szlovák politikai
   irányzat — násputisták —, amely kétségbe vonta a csehszlovák állami keretek
   jogosultságát és önálló államiságot követelt.
 2) Az erőszakkal bekebelezett, idegen nemzetrészek (németek, magyarok, len-
   gyelek) ellenséges érzülettel viseltettek a Csehszlovák Köztársaság iránt,
   nem tekintették azt saját államuknak. A németek egy része csak ideiglenesen
   vállalt vele politikai közösséget (lásd az aktivizmus jegyében német minisz-
   terek a kormányban), illetve a magyarok körében az aktivizmus csak elenyé-
   sző hívet szerzett. Így a kisebbségek legfontosabb politikai célkit űzésévé a
   köztársasági államkeretb ől való kiszabadulás vált.
 3) Nem történt meg a regionális különbségek kiegyenlítése. A Monarchia kere-
   tei között megizmosodott cseh polgárság a csehszlovák államon belül — a
   prágai kormány hathatós támogatásával — bels ő gyarmatként kezelte Szlová-
   kiát. A gazdasági élet minden területén (gyáripar, pénzügyek stb.) fölényre
   törekedett, és saját — azaz cseh — gazdasági érdekeinek megfelel ően cseleke-
   dett. Prága gazdaságpolitikája — esetleg írhatnánk regionális politikát is — a
   nyers cseh érdekérvényesítés jegyében zajlott.
 4) Mivel a cseh országrészek és Szlovákia közötti különbségek nemzetiségi dif-
   ferenciálódásként is megjelentek, kijelenthetjük, hogy a csehszlovákizmus
   fikciója nem csupán az ideológiai mez őben, hanem a gazdasági élet területén
   is megbukott. Az államalkotó szlovákokat a cseh polgárság gazdasági téren
   is maga alá gyűrte.
                   Gulyás László :
    A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
           Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.
142   Tértörténet                           TÉT XVII. évf. 2003     s3
  Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a prágai kormány mind a politikai, mind a
gazdasági mez ő ben állandó harcban állt az „államalkotó" szlovákság többségével,
illetve az ország nemzeti kisebbségeivel. Ráadásul ezek a centrifugális tendenciák a
kisebbségek megléte miatt összekapcsolódtak a versailles-i békerendszer összeom-
lásával, így a csehszlovák állam bukása törvényszer ű volt.

                       Jegyzetek

 Lásd erre vonatkozóan Illés Iván számításait (Illés 2002, 42).
2
 Az 1921-es népszámlálás esetében több adatsor ismeretes, melyek kisebb-nagyobb mértékben eltérnek
  egymástól. A német és a magyar szerz ők szinte minden esetben megkérd őjelezik a csehszlovák adatok
  hitelességét. Jelen táblázatot Rothschild (1974) művéből vettük át.
3
  A cseh és szlovák nemzet elkülönítését Gyurgyík László végezte el (Gyurgyik 1993, 21). Fontosnak
  tartjuk megjegyezni, hogy Joseph Rothschild és Gyurgyík László adatai között mind az 1921-es, mind
  az 1931-es népszámlálást illet ően eltérés fedezhet ő fel. Ez alapvetően abból a tényb ől fakad, hogy
  mindkét népszámlálás esetében több végleges, különböz ő kritériumok alapján összeállított adatsor
  ismeretes.
4
   j egyezzük meg, hogy Benes: Détruisez L'Autriche—Hongrie. La Martyre des Tchegoslovaques a
    egyezzük
  travers histoire (Paris 1916.) könyve el ő ször magyar nyelven a Pándi Lajos (JATE—BTK) által szer-
  kesztett DOCUMENTA HISTORICA sorozat 5. köteteként (Szeged, 1992) jelent meg, és jelen tanul-
  mány szerz ője rendezte sajtó alá.
5
 Benes: Détruisez L' Autriche—Hongrie. DOCUMENTA HISTORICA 5. 12. old.
6
 Ennek érzékeltetésére két adat: 1. A malomipar 1920-ban 65 millió mázsa őrlőkapacitással rendelke-
  zett, viszont a trianoni országhatárok közötti szántóterületek a legjobb esetben sem biztosíthattak töb-
  bet mint évi 20-28 millió mázsa gabona. 2. Nagybánya, Körmöcbánya és Selmecbánya elcsatolásával
  megszű nt a magyar arany, ezüst, réz, horgany és mangánbányászat (Romsics 2000, 152).
  Az adatsort Vadkerty (1993, 206-210), Seluczky (1964, 7-31) és Pryor (1973, 211-212) adatait fel-
  használva készítettük el.
8
 Az adatsor elkészítéséhez a hetes lábjegyzetnél felsorolt irodalmakat használtuk fel.
  .
 Kimondottan a kisebbségi magyarság gazdasági helyzetér ől lásd Hantos (1993) művét.
10
  A törvény szövegét közli Pálesch Ervin (Pálesch 1921).


                       Irodalom
Arató E. (1977) Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéb ől. Magvető Könyvkiadó, Budapest.
Berend T.—Ránki Gy. (1976) Közép-Kelet Európa gazdasági fejl ődése 19-20. században. KJK Kiadó,
  Budapest.
Berend T.—Ránki Gy. (1987) Európa gazdasága a 19. században. Gondolat Kiadó, Budapest.
Gulyás L. (1996) Egy sikeres emigráció anatómiája. Eduárd Benes els ő világháború alatti emigrációjá-
  nak néhány momentuma. — Aetas. 2-3. 103-139. o.
Gulyás L. (2000) „Zúzzátok szét Ausztria—Magyarországot" avagy a Masaryk—Benes-féle csehszlovák
  emigráció érvrendszerének els ő szintézise. — Limes. 4. 35-51. o.
Gyönyör J. (1992) Határok születtek. Madách Kiadó, Pozsony.
Gyurgyík L. (1993) A csehszlovákiai magyarság a népszámlások tükrében. — Gyurgyik L. (szerk.)
  Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéb ől. Kalligram Kiadó, Pozsony. 7-31. o.
Haltenberg I. (1993) A parasztság. — Fazekas J. (szerk.) Vagyunk és leszünk. A szlovenszkói magyarság
  társadalmi rajza. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. 151-160. o.
Hantos L. (1993) Gazdasági életünk húsz éve. — Fazekas J. (szerk.) Vagyunk és leszünk. A szlovenszkói
  magyarság társadalmi rajza. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. 127-141. o.
Illés I. (2002) Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Átalakulás, integráció, régiók. Dialóg
  Campus, Budapest—Pécs.
Lengyel Gy. (1980) A csehszlovák fejl ődés néhány vonása a két világháború között. MTA Világgazdasági
  Kutató Intézet, Budapest.
                    Gulyás László :
     A csehszlovák állam első felbomlásának (1938-39) regionális vonatkozásai.
            Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3. 129-143. p.

TÉT XVII. évf. 2003    s3                       Tértörténet      143

Olvedi J. (1985) Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában. Püski, New York.
Pálesch E. (szerk.) (1921) Cseh-szlovák törvények és rendeletek. 1 kötet 1918-1919. Presov (Eperjes).
Pryor, Z.P. (1973) Czechoslovakia economic development in the interwar period. — Mamatey, V.S.—
 Luza, R. (eds.) A history of Czechoslovak Rebublic 1918-1948. Princeton University Press, New
 Jersey. 188-216. o.
Rechcigl, M. (1968) Czechoslovakia. Past and Present. Vol. I. The Hague, Paris.
Romportlová, M. (1988) A kereskedelmi politika helye a két világháború közötti csehszlovák—magyar
 kapcsolatokban. — Szarka L. (szerk.) Békétlen évtizedek. 1918-1938. Tanulmányok és dokumentumok a
 magyar—csehszlovák kapcsolatok történetéb ől a két világháború között. MTA, Budapest. 25-43. o.
Romsics I. (2000) Magyarország története a XX. Században. Osiris Kiadó, Budapest.
Rónai A. (1993) Közép-Európa Atlasza. Hasonmás kiadás. Szent István Társulat—Püski Kiadó, Budapest.
Rothschild, J. (1974) East Central Europe between Two World Wars. History of East Central Europe
 Volume IX. University of Washington Press, Seattle—London.
Seluczky, R. (1964) The economic equalization of Slovakia with the Czech Lands. — Czechoslovak
 Economic Papers 3.
Szarka L. (1993) A szlovákok története. Bereményi Kiadó, Budapest.
Vadkerty K. (1993) A Csehszlovák Köztársaság gazdaságtörténete 1918-1938. — Gyurgyik L. (szerk.)
 Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéb ől. Kalligram Kiadó, Pozsony. 175-217. o.
Ziedler M. (2001) A revíziós gondolat. Osiris Zsebkönyvtár, Budapest.