Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3.                     2003
         TÉR


           TAKSADALOM
• Erd ő si Ferenc: Globalizáció és a világvárosok által uralt tér /1
• SzirmaiViktória-BaráthGabriella-Molnár Balázs-Szépvölgyi Ákos:
Globalizáció és térségi fejl ő dés /29 • Tózsa István: Regionális
e-government, avagy elektronikus kormányzat a térségi
igazgatási feladatellátásban /59
Tér és Társadalom 17. évf. 2003/3.
  TÉR ÉS TÁRSADALOM
  Az MTA              Megjelenik negyedévenként,
  Regionális Kutatások Központja  az MTA IX. Osztálya és az MTA
  folyóirata            Regionális Kutatások Központja,
                   valamint a Nemzeti Kulturális
                   Alapprogram támogatásával.
  XVII. évfolyam


  Főszerkeszt ő :          Felelős kiadó:
  Rechnitzer János         Horváth Gyula
                   főigazgató

  Szerkesztő :           Szerkesztőség:
  Hardi Tamás
  Nárai Márta            MTA Regionális Kutatások
                   Központja
  Technikai szerkeszt ő :      Nyugat-magyarországi Tudomá-
  Kasztnerné K őműves Mária     nyos Intézet, Gy őr
                   9022 Győr, Liszt F. u. 10.
                   Telefon: (96) 516-570
                   Fax: (96) 516-579
                   E-mail: rechnj@edo.rkk.hu
                       hardit@edo.rkk.hu

  Szerkesztőbizottság:       Megrendelhet ő a szerkeszt ő ség
                   címén.
 Enyedi György (elnök)       Éves el őfizetési díja:
 B arta Györgyi           intézményeknek 2800 Ft
 Beluszky Pál            egyéni előfizetőknek 1500 Ft
 Hajdú Zoltán            (ÁFÁ-val együtt + postaköltség)
 Hardi Tamás
 Rechnitzer János          Előfizethet ő :
 Timár Judit            Magyar Államkincstár
                   10024003-01738461-00000000
                   Példányonként kapható az MTA
                   RKK kutatóintézeteiben.
 Nyomdai munkák:
 PALATIA NYOMDA & KIADÓ KFT

 Borítóterv: Galgóczy György    http://www.dti.rkk.hu/tet.html

 ISSN 0237-7683