Tér és Társadalom 17. évf. 2003/2. 149. p.                  Szerzőink figyelmébe!

 Az alábbiakban néhány, a szerkeszt őségünkhöz leadandó kéziratokra vonatkozó kérésünket
adjuk közre.
-  Maximálisan 35 000 karakter terjedelm ű tanulmány közölhet ő. A tanulmány elejére öt
  soros összefoglalót kérünk, valamint 3-5 kulcsszó megnevezését.
-  A szöveget kinyomtatva, A/4 méretben kérjük leadni, 1,5-es sortávval. Egyúttal fájlban
   is kérjük mellékelni, lemezen, vagy e-mailen. (MS WORD bármelyik változatában
   lementve.)
-  Kb. 10-15 sorban rövid összefoglalót kérünk a tanulmányról, lehet őség szerint angolul.
-  A táblázatokat megfelel ően formázva a szövegbe építve, vagy külön fájlban, ill. lapon
  kérjük. Számozással kell jelezni a szövegben elfoglalt pontos helyüket, címüket. Kérjük,
   hogy a fájlokban csak azok a táblázatok szerepeljenek, amelyek a szövegbe kerülnek!
-  Terjedelmi okok miatt kérjük, hogy egy tanulmányban legfeljebb 4-5 ábra szerepeljen.
-  Az ábrákat (pl. térképek, rajzok) megfelel ően formázva a szövegbe építve, vagy ha ez
   nem lehetséges, akkor kinyomtatva, ill. külön fájlban kérjük elküldeni (bmp, cdr vagy
   más bitkép formátumban, vagy Mapinfo 5.0 számára használható típusként, szükség
   esetén arj, zip formátumban, tömörítve). A fénymásolással készült ábrákat nem tudjuk
  elfogadni, mert a nyomda számára nem megfelel ő a minőségük. Mindenképpen
   szükséges az ábrák számozása, s helyük pontos feltüntetése a szövegben.
-  Az ábrák és táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Ha saját készítés ű az adott ábra,
   akkor a „Forrás:Saját szerkesztés. ill. Saját számítás." megnevezést kell használni.
— A hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerz ő nevét és a kiadás évét
   zárójelbe téve. Pl.: (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges. Pl. (Conti
   1993, 76) vagy (Conti 1993, 76-86). A hivatkozások ne lábjegyzetként, hanem csak a
   fent leírt formában kerüljenek a szövegbe. Minden hivatkozott m ű szerepeljen a szöveg
   végi irodalomjegyzékben!
-  A jegyzeteket kérjük a szöveg végén, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a
   főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük p1. ábramagyarázat, hivatkozás.
-   A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következ ő alapformákban:
   Könyv: szerző (megjelenés éve) A m ű címe. a kiadás helye, a kiadó neve.
   Folyóiratcikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. — A folyóirat neve. (Az
   évfolyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezd ő és befejező oldalszáma.
   Gyűjteményes kötetben szerepl ő cikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. A
   gyűjteményes kötet címe. — Szerkesztő(k) neve (szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.), a kiadás
   helye, a kiadó neve, a hivatkozott írásm ű kezdő és befejez ő oldalszáma.

   Példák:
   Cronauge, U. (1992) Kommunale Unternehmen. Berlin, Erich Schmidt Verlag.
   Alchian, A.—Demsetz, II. (1972) Production, information costs and economic
   organisation. — America Economic Review. 775-795.o.
   Péteri G. (1991) Az Önkormányzatok és oktatási intézményeinek viszonya,
   finanszírozási kérdések. Önkormányzat és iskola. — Kozma T. (szerk.), Budapest,
   Oktatáskutató Intézet. 122-154.o.

   Kéréseink figyelembe vételét el őre is köszönjük!

   A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre e-mailben vagy
   telefonon: hardit@edo.rkk.hu , ill 96/516-576.
                                    Szerkeszt őség