Tér és Társadalom 17. évf. 2003/2. 53-65. p.

Tér és Társadalom                           XVII. évf. 2003   s 2: 53-65


      PROBLÉMÁK ÉS PERSPEKTÍVÁK:
     „MI A TEENDŐ" A KIALAKULÓBAN LÉVŐ
      KRITIKAI GEOGRÁFIA SZÁMÁRA
         MAGYARORSZÁGON?'
   (Problems and Perspectives: "What's Left" for Emerging
       Critical Geography to do in Hungary?
                    TIMÁR JUDIT
Kulcsszavak:
kritikai földrajz egyenl őtlen területi fejlődés társadalomelméletek alkalmazott földrajz „népföldrajz"

A Békéscsabán megrendezett 3. Nemzetközi Kritikai Geográfiai Konferencia szembesítette a hazai
 résztvev őket azzal a ténnyel, hogy Magyarországon a kritikai geográfia még csak a megszületés fázisá-
 ban van. E tanulmány ezért arra a kérdésre keresi a választ, milyen teendői lehetnek a hazai és a nem-
 zetközi kritikai geográfia képvisel őinek, hogy meger ősítsék ezt az irányzatot. El őször történelmi-
 társadalmi összefüggésben kísérel meg néhány lehetséges magyarázatot felvillantani arra a kérdésre,
 hogy: vajon miért nem bontakozott ki kritikai geográfiai mozgalom Magyarországon. Az okokat azonban
 nemcsak a szocialista, poszt-szocialista társadalmi-gazdasági környezetben, s nemcsak a magyarországi
 akadémiai intézményrendszer változásaiban keresi, de a nemzetközi kritikai, illetve korábbi radikális
 geográfia felelősségét, a kritikai elméletek néhány hiányosságát is felveti. Végül néhány javaslatot
fogalmaz meg a „teendőkre" vonatkozóan.


 „Milyen teend ő maradt?" ("What' s left to do?") A kérdést Dick Walker tette fel
 1989-ben egy olyan izgalmas vitát indítva az Antipode c. radikális földrajzi folyó-
iratban, amit a kelet-közép-európai „létez ő államszocializmus" összeomlása inspi-
rált. E vita részben új alapokra helyezte a dialógust a marxizmusról és a poszt-
marxizmusról a geográfiában, részben pedig egy jöv őbeni közös baloldali projekt
lehetőségeinek újragondolására tett kísérletet.
 A kritikai, pontosabban akkor még inkább radikális geográfia a nagyon is releváns
kérdéseit a „valós világ" átalakulásából merítette, a kelet-közép-európai változások
tanulságait kereste. A „cselekvés és az elkötelezettség" igénye ráadásul abban is
kifejezésre jutott, hogy korábban és kés őbben is ritka kísérletként, ugyanazon vitá-
ban az USA és Nagy-Britannia földrajzosai mellett Dániából és Görögországból is
véleményt nyilváníthattak. Nagy kár, hogy mi, a vita egyik tárgyát képez ő kelet-
közép-európaiak, nem lehettünk e párbeszéd aktív alanyai.
 Nem tudom persze, hogy keresett-e, s ha keresett volna „baloldali hangokat", va-
jon talált volna-e megfelel ő vitapartnert az Antipode ebben a régióban. Azt azonban
tudom, hogy több mint egy évtizeddel kés őbb, amikor helyi szervez őként invitáltam
résztvev ő ket a Békéscsabán megrendezésre került 3. Nemzetközi Kritikai Geográfiai
Konferenciára (közel 150 felhívást szétküldve Magyarországon), még a kis számú,
    Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.
54   Timár Judit                      TÉT XVII. évf. 2003   s2
egy-egy konkrét téma iránt valóban érdekl ődő hazai geográfusok mindegyikének
első kérdése is az volt: „Mi az a kritikai földrajz?"
 Talán önmagában ez a reakció is világossá teszi, hogy e békéscsabai konferencia
már csak földrajzi kontextusa miatt is új kérdések felvetésének, s egy esetleges új
küldetés megfogalmazásának reményét keltette a Nemzetközi Kritikai Geográfiai
Csoport (Painter 2003) számára:
   Az 1997-ben Vancouverben — jelent ős helyi támogatói bázisra támaszkodva —
   rendezett alakuló konferencián a kritikai földrajz bizonyos értelemben
   legitimizálódott és egyértelm űen megfogalmazódott az igény az ilyen geog-
   ráfia mellett elkötelezettek nemzetközi csoportosulására. A konferencia hatá-
   sára kiformálódott e csoport célja is: „olyan kutatás és aktivizmus ösztönzé-
   se, amely támogatja, a társadalom számára bemutatja és segíti az egyenl ősé-
   get megcélzó társadalmi átalakulásra és igazságosságra törekv ő politikai
   küzdelmeket" (Desbines—Smith 1999, 381).
   A 2000-ben Taeguban tartott 2. konferencia, míg alig több mint egy évtized-
   del korábban, a katonai diktatúra idején még nem kaphatott volna helyet Dél-
   Koreában, ekkorra már egy országosan szervezett csoport aktív közrem űkö-
   désével kerülhetett megrendezésre. Nem véletlenül juthatott kifejezésre,
   hogy „a 'délen' él ő kutatóknak nehéz megváltoztatni az 'északon' folyó dis-
   kurzust, s az angol nyelv hegemóniája csak fokozza ezt" (Smith 2000, 3). Ez-
   zel pedig egy új feladat is kirajzolódott az ICGG számára. A vélemények és
   politikák különböző sége ellenére az egységes célrendszer széles kör ű elfoga-
   dása mégis egyértelm ű volt, s az is világossá vált, hogy a nemzetközi kap-
   csolatok a kritikai politikával együtt „er őt és reményt" nyújtanak.
   Békéscsabán mindezzel szemben olyan országban került megrendezésre a 3.
   Nemzetközi Kritikai Geográfiai Konferencia, ahol legalábbis a kapitalizmus
   és imperializmus kritikájára irányuló társadalomelméleti megközelítések
   képvisel ő i a szintén nem jelentő s történelmi távlatban lév ő államszocializ-
   mus idején nyilvánvalóan egyértelm űbben pozitív befogadó közegre találtak
   volna, mint ma, amikor az „egyenl őségre törekv ő társadalmi változás és
   igazságosság" elkötelezettjeit az egész régióban nem kis gyanakvás fogadja.
   Olyan országban gy űltek össze e paradigma képvisel ői, ahol a kritikai geog-
   ráfia még csak a megszületés fázisában van.
 Ezért ebben a tanulmányban, tökéletesen egyetértve azzal a vancouveri tanulság-
gal, hogy a tudomány világán belüli aktivizmus önmagában nem elegend ő, magyar-
országi szemszögb ő l nézve mégis ennek fontosságára szeretném felhívni újra a
figyelmet, remélve, hogy a hazai tapasztalatok új megvilágításba helyezik a Nem-
zetközi Kritikai Geográfiai Csoport „bels ő" tennivalóit is. Magyarországon — és
feltehető en számos más poszt-szocialista országban — napjainkban, pl. az USA-tól
eltérő en, nem a kritikai geográfia és az általa támogatott politikai aktivizmus közti
szakadék áthidalása a feladat (Mitchell 2000), lévén, hogy mindkettő mélyponton
van. Ahhoz, hogy itt a kritikai geográfia egy ága, a nyugati értelemben vett „nép-
földrajz projekt" kibontakozhasson és pozitív társadalmi változásokat generálhas-
       Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
   kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.
TÉT XVII. évf. 2003 s 2             Problémák és perspektívák       55

son, maga a kritikai geográfia is segítségre szorul. Az alapkérdés tehát, amit e ta-
nulmány vitára bocsát: Milyen teend ője maradt a nemzetközi kritikai geográfia
képvisel őinek velünk és értünk, kelet-közép-európaiakkal együtt és mindannyiunk
érdekében?
 A kérdés relevanciájának bizonyítása érdekében el őször történelmi-társadalmi
összefüggésben kísérlek meg néhány lehetséges magyarázatot felvillantani arra a
kérdésre, hogy: vajon miért nem bontakozott ki kritikai geográfiai mozgalom Ma-
gyarországon? Az okokat azonban nemcsak a szocialista, poszt-szocialista társa-
dalmi-gazdasági környezetben, s nemcsak a magyarországi akadémiai intézmény-
rendszer változásaiban keresem, de a nemzetközi kritikai, illetve korábbi radikális
geográfia felel ősségét, a kritikai elméletek néhány hiányosságát is felvetem. Végül
néhány javaslatot fogalmazok meg az el őttünk álló feladatokra vonatkozóan.

   Miért nem volt kritikai geográfia a szocializmus id őszakában?

 Mivel a kritikai geográfia hiánya az egész poszt-szocialista közép- és kelet-
európai régióra jellemz ő, a probléma rendszerspecifikus jellege nem kétséges. A
társadalmi környezet és a földrajzi tudásanyag mai összefüggésrendszere ezért nem
érthető meg a szocializmus id őszakának vizsgálata nélkül.
 E folyóirat hasábjain nem igényel b ővebb kifejtést és magyarázatot, hogy a szocia-
lista államhatalom — hirdetett elveivel szemben — hogyan járult hozzá, illetve terem-
tett jelentős mérvű területi egyenl őtlenségeket Budapest és a vidék, az ipari tengely
és például az Alföld, valamint a városok és a falvak között. A különbségek „feltér-
képezése" számos kortárs geográfiai írásban megjelent. Szelényi Iván és Konrád
György szociológiai kutatásaiban azonban már arra is rámutatott, hogy a kapitaliz-
mustól eltérően a szocializmus új módon egyenl őtlen. Itt a redisztribúció volt az
uralkodó integrációs mechanizmus, ez teremtette meg és termelte újra az egyenl őt-
lenségeket, s — a t őkés gazdaság egyenl őtlenségi rendszerének „tükörképeként" —
azokat az alárendelt szerep ű piac korrigálta (Konrád Szelényi 1969; Szelényi 1983).
 A szocializmusnak sem ezek a folytonosan újratermel ődő társadalmi-területi
egyenl ő tlenségei, az ezekkel szemben érzéketlen, illetve tehetetlen politikái, sem
számos további (nemi, etnikai stb.) problémái nem hívtak életre Magyarországon
egy átütő erej ű radikális, illetve kritikai földrajzot. A sztálinista éra diktatúrája alatt
ilyen kritikai megközelítésre természetesen egyetlen társadalomtudományi diszcip-
línának sem volt esélye. A két világháború között (is) „kormánypárti, illetve óvatos
reformpárti" emberföldrajz ráadásul a II. világháború után e korábbi „udvari taná-
csosi" szerepvállalása büntetéseként „rövid szilenciumra" is kényszerült. Korábbi
szerepébe azonban gyorsan visszatalált (Beluszky 1989, 51). A geográfia egyes
képvisel ő i még 5 évvel az 1956. évi forradalom után, tehát már a kádárista korszak-
ban is szerveztek egy olyan, publicitást is kapott vitaülést, ahol Mendöl Tibor hu-
mánökológiai alapú városkutatásait érdemi érvek helyett, illetve azokat kisebbségbe
szorítva, annak „polgári szemléletéért" bírálták. A marxista településföldrajzot
egyértelmű en a funkcionális településszemlélettel azonosítva az ezt képvisel ő
    Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.
56    Timár Judit                        TÉT XVII. évf. 2003   s2

„szovjet gyakorlat" követését, s a morfológiai megközelítés elvetését „ajánlották"
neki (Abella 1961). Az 1960-as évek társadalmi erjedése által inspirált nyugati
marxista, feminista, radikális gondolkodók városi szegénységet, faji diszkriminációt
vagy például szegregációt feltáró munkái nem találtak utat a hazai geográfiához. Ha
mégis, akkor ezek nem a kelet-közép-európai párhuzamok keresésére sarkallták a
földrajzosokat. A világnak ebb ől a sarkából nézve ezek „nem a mi problémáinknak"
látszottak (vagy nem engedték ő ket annak látszani). Még 1978-ban is megjelent
például magyarul olyan, a Szovjetunióból importált cikk, melynek szerz ői úgy írtak
a „fejlett t ő kés országok" városainak gondjairól, mint a szocializmustól idegen
sajátosságokról: „A legnagyobb városokban a kapitalista osztályellentétek, a sze-
génység és gazdagság közötti különbségek a legélesebben és legleplezetlenebbül
nyilvánulnak meg." (Gohman et al. 1978, 80)
 Ami kétségtelenül felkeltette a geográfusok társadalmi érzékenységét, az legin-
kább a falusi települések „hátrányos helyzete" volt, melyr ől az 1970-es években
már jelent ő sebb számban láttak napvilágot tényfeltáró kutatási eredmények, mint
ahogy az országos településfejlesztési politika kritikáját megfogalmazó írások is.
Bár, ez utóbbit illet ően Beluszky Pálnak (1989) igaza lehetett abban (lévén, hogy a
korszak végének munkásságába már magam is bekapcsolódtam, ezért Beluszky
kritikáját itt bizonyos értelemben önkritikaként, ezért a korábban mondottakhoz
képest kevésbé „feszengve" fogalmazhatom meg), hogy:
   „... a településpolitikai viták kezdetekor, az új fuvallatokat rögvest vitorlájába fo-
   gandó, a földrajz buzgón bírálta az OTK gyakorlatát, elveit, a településpolitikát, át-
   vette az opponálók frazeológiáját, ám alig-alig tett arra kísérletet, hogy megvizsgálja:
   a településhálózatban lezajló változások mely elemei táplálkoznak a gazdaság és tár-
   sadalom átformálódásából, melyek a szándékos beavatkozás eredményei, melyek a
   gazdasági szabályozás melléktermékei; melyek kívánatosak, melyek küszöbölhet ők
   ki és így tovább. Pedig ez lett volna a kötelessége, még akkor is, ha a nyert eredmé-
   nyek egyike-másika nem is járult volna hozzá pillanatnyi népszer űsége növekedésé-
   hez. Ám a népszerűséget választotta." (Beluszky 1989, 52)
 Részben nyilván ezzel is magyarázható, hogy szemben néhány filozófiai, szocio-
lógiai tanulmánnyal, ezek miatt az írások miatt nem kerültek a szerz őik komolyabb
konfliktusba a hatalommal, s nem váltak társadalmi ellenállást/mozgalmakat ösz-
tönző „szamizdat" irodalom részévé sem. Mindezek folyományaként, az 1990-ben
demokratikusan választott országos politikusok közé került történész, filozófus,
szociológus kutatók mell ől hiányoztunk mi, geográfusok.
 A diktatórikus államberendezkedésen túl, illetve azzal összefüggésben, a kritikai
geográfia hiányához az alábbi három körülmény minden bizonnyal hozzájárult:
 — A szovjet modellt követve — s ebbe a természetföldrajz dominanciáját is be-
   leértve — a társadalomföldrajzot Magyarországon is a gazdaságföldrajz he-
   lyettesítette, ezzel tematikailag er ősen leszűkítve mind a kutatásokat, mind az
   oktatást, lelassítva a társadalomföldrajz professzionalizálódását. Erdősi Fe-
   renc (1989, 82) odáig jutott értékelésében, hogy: a „kemény" társadalomtu-
   dományok közé „bekeveredett „gazdasági földrajz (= 'a termel őerők területi
      Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
  kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.
TÉT XVII. évf. 2003  s2            Problémák és perspektívák ...     57

   elhelyezkedésének tudománya')" még a „Mi — hol — miért?" legalapvet őbb
   kérdésére is csak „meglehet ősen sablonos választ volt képes adni".
   A földrajzi tudásanyagból, illetve gondolkodásból alapvet ően hiányoztak a
   körülöttünk lév ő világ megértéséhez — pláne megváltoztatásához — elenged-
   hetetlen eszközöket nyújtó elméletek. Ezt a hiányt pedig e folyóirat hasábjain
   a társadalomföldrajz helyzetér ől folyó vitában résztvev ők többsége (Barta
    1989; Beluszky 1989; Erdősi 1989; Mészáros 1989) még a rendszerváltás kü-
   szöbén is az egyik legsúlyosabb gondként élte meg. A kritikai geográfia ki-
   bontakozását gátló tényez ők számbavétele szempontjából azonban talán még
   fontosabb: nem voltak gondolatébreszt ő tudományos viták társadalomelmé-
   letekről, földrajzi gondolatrendszerekr ől, „paradigmákról" 2.
   A geográfiát rendkívül er ős zártság jellemezte, így azok a kritikai társada-
   lomelméletek, sőt empirikus eredmények sem tudtak behatolni a diszciplína
   határain, amelyek képesek voltak áttörni a hatalom bástyáit. (A korábbi vita
   néhány résztvev ője a kapcsolatok másik irányát is hangsúlyozta, ezzel a „fo-
   gadókészségre" vagy inkább -képességre is utalva, nevezetesen, hogy „társa-
   dalomelméleti felvértezettség" [Beluszky 1989], „intelligens mondandó" hí-
   ján [Erdősi 1989], illetve leíró jellege miatt ez a földrajz eleve „érdektelen"
   is volt a társadalomtudományok számára [Beluszky 1989], nem volt „piacké-
   pes a briliánsan fogalmazó társadalomtudományok körében" [Erdősi, 83]).
 A kelet-közép-európai földrajz más társadalomtudományi diszciplínákhoz képest
is viszonylag tartósabb „mozdulatlansága" részben épp annak a sajátos helyzetének
a következménye, hogy a megélhetés érdekében kötött kompromisszumok kiváló
eszköze lehetett a „veszélytelenebb" természetföldrajz véd őpajzsa mögé való visz-
szavonulás. Mivel azonban a „(társadalom)elmélethiány" és a diszciplína zártsága
további fontos okokra is rávilágítanak, s a nemzetközi kritikai geográfia számára is
tanulságokkal szolgálnak, itt csak ezek továbbgondolására koncentrálok.
 A filozófiai pluralizmus és a kritikai társadalomelméletek hiányáért alapvet ően
természetesen maga a szocializmus okolható. Hosszú ideig egyáltalán nem volt
tanácsos a marxizmustól (illetve még inkább annak vulgáris változatától) eltér ő
filozófiai irányzatok felvállalása. Ezért a geográfusok írásaikban vagy a marxizmus-
ra hivatkoztak, vagy ha alternatív intellektuális tradíciók inspirálták őket, akkor
arról mélyen hallgattak. Ezt az elhallgatást aztán „sikerült" olyan szintre emelni,
hogy egy egész geográfus nemzedék nevel ődött ki úgy, hogy egyáltalán nem ismert
földrajzi paradigmákat. Így az 1980-as évekre kutatók sora „csempészett be" a
magyarországi geográfiába pl. behaviorista vagy humanisztikus elemeket anélkül,
hogy akár önmaga — akárcsak e sorok írója — „tudatában" lett volna, vagy tudatosí-
totta volna, hogy nem egyszer űen egy új témát vagy módszert adaptált, hanem a
korábban elterjedtt ől gyökeresen eltér ő társadalomelmélethez kapcsolódott. Ezért a
helyzetért azonban mégsem csupán a társadalmi rendszer tehet ő felelőssé, hanem
magának a diszciplínának a történetileg kialakult pozíciója is, hiszen filozófusok és
szociológusok egy csoportja szembeszállt a korlátokkal, olyan elméleti kutatásokat
     Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
 kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.
58    Timár Judit                         TÉT XVII. évf. 2003     s2
végzett, melyekért az 1970-es évek elején konzervatív irányba mozduló politikai
légkörben emigrációra kényszerült.
 Tanulságos lehet például Szelényi Iván esete, aki Konrád Györggyel az 1960-as
évek végén végzett — a geográfiához igen közelálló — városszociológiai empirikus
kutatásaiban a szocialista redisztribúció eredményeként született, ijeszt ő társadalmi
egyenl ő tlenségeket tárt fel, és magát a polgári, értékmentes, empirikus társadalom-
tudomány elkötelezettjének tekintette. A weberi „megértő társadalomkutatás" esz-
méjét követve, a politikai programkészítést, az értékválasztásokat kizárta a tudomá-
nyos megismerés köréb ől (Szelényi 1990). Kés őbbi amerikai emigrációjából vissza-
tekintve mégis úgy látta, nem ő . volt az „ideális 'áldozati bárány' az uralkodó kul-
túrpolitika szemében":
   „Ő k az ideológiai tisztítótüzet a 'revizionisták' ellen készítették el ő ; természetes el-
   lenségeik a Lukács-iskola revizionista, kritikai marxistái voltak, akik egy nemes
   marxi szocializmusképet kértek számon a 'létez ő szocializmusok' nem különösebben
   nemes vagy vonzó valóságától. Az akkori kultúrpolitika igazi ellenfélként a kommu-
   nista-szocialista hagyományból építkez ő ideológiai kritikusokat tekintette: Heller
   Ágnest, Fehér Ferencet, Vajda Mihályt, Márkus Györgyöt, Kis Jánost, Bence Györ-
   gyöt vagy Haraszti Miklóst. ... A polgári pozitivizmus elfogadhatóbbnak tetszett a
   hatalom akkori birtokosai szemében, mint a lukácsi ihletés ű kritikai marxizmus."
   (Szelényi 1990, 435)
  Mindezek továbbgondolása alaposan megfontolandó tanulságokkal szolgál a
nemzetközi kritikai geográfia számára is: a fennálló társadalmi rend elleni szemlélet
önmagában „kevés". Ha kutatásainkat valóban a társadalmi változások igénye ve-
zérli, végérvényesen meg kell szabadulnunk a — még számos helyen jelen lév ő
(Ramírez 2003) — pozitivizmus béklyójától.
  Más kérdés, hogy a szocializmus diktatórikus hatalomgyakorlása már a weberi
megértő társadalomkutatás bizonyos eredményeit is betiltandónak ítélte. Végül
 1975-ben a rendő rhatóságok nyomása alatt Szelényi is nyugatra vándorolt. Erre a
lépésre a perbe fogott társadalomtudósok melletti kiállásán kívül saját bevallása
szerint „egyre szemtelenebb" írásai miatt is rákényszerítették. A szocialista társa-
dalmi egyenl ő tlenségekre, a szocializmus redisztributív gazdasági rendszerére, új
osztályviszonyainak elemzésére irányuló empirikus indíttatású kutatásai a kultúrpo-
litika, illetve pártbürokrácia számára elfogadhatatlanná váltak. Konráddal írt köny-
ve, „Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz" ugyanúgy nem jelenhetett meg, mint
pl. a Kemény István szociológus által indított szegénységkutatások vagy a devian-
ciavizsgálatok eredményei. Nyilván nem véletlen, hogy ezek a társadalomtudományi
munkák a nyolcvanas évekre olyan illegálisan m űködő politikai mozgalmak indítását
inspirálták, mint a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) vagy a Beszél ő Kör.
 Szegénység, deviancia, „hátrányos helyzetbe szorított osztályok" tehát a kommu-
nista ideológiába nagyon is bele nem ill ő , betiltandó fogalmakká váltak. A kritikai
geográfusok számára azonban újabb tanulságot jelenthet, hogy a társadalomföldrajz
fogalomrendszerével ugyanekkor leírt „hátrányos helyzet ű falvak" problémaköre nem
látszott a hatalom számára veszélyesnek, hiszen az kívül állt az (ortodox) marxizmus
koncepcióin, elméleti keretein. Az a nyugati marxista geográfia viszont, amely épp
       Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
   kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.
TÉT XVII. évf. 2003  s2            Problémák és perspektívák       59

ebben az időszakban, mindenekel őtt Harvey (1973) jóvoltából már beillesztette a
geográfiai kérdések tanulmányozását ebbe a rendszerbe, a kapitalizmus különböző
földrajzaira koncentrált. Ez a nyugati marxista geográfia is távol maradt azonban a
kelet-európai országok létez ő szocializmusának alapos vizsgálatától, bírálatától;
jövőképében nem tudott mit kezdeni ezzel a problémakörrel. Ráadásul — f őleg an-
gol—amerikai meghatározottságából adódó — alapvet ően városi fókusza kevés tám-
pontot adhatott e sokkal jellemz őbben rurális, s a szegénységet is els ősorban ebben
a dimenzióban (nem az urbánusban) megélt társadalmaknak. A lecke máig ható: a
nemzetközi kritikai geográfiának az akadémiai aktivizmus terén is b őven van felada-
ta. Nemzetközi összefogása nemzetközi szolidaritást is kell, hogy jelentsen kutatá-
 saiban. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy a kortárs magyar szociológia eredmé-
 nyei politikai aktivizmust is képesek voltak segíteni, akkor a tét még sokkal na-
 gyobb, s e szolidaritás sokkal szélesebb értelmet és jelent őséget kap.

     Miért nem indult el egy kritikai geográfiai „mozgalom"
            a poszt-szocializmusban?

 Nem kétséges: a jelenlegi poszt-szocializmusban, ha azon rajta is vannak még az
átmeneti társadalom jellegzetességei, a téralkotás ("production of space") mecha-
nizmusa már nem különbözik alapvet ően a fejlett kapitalizmus hasonló folyamatá-'',
tól. Az egyenl őtlen területi fejl ődés — mint a kapitalizmus törvényszer űsége —, an-
nak összes társadalmi problémájával, valamennyi földrajzi léptékben megnyilvánu-
ló, szemünk előtt zajló valóság.
 Napjaink hazai társadalom-földrajzi kutatásai nem maradtak érzéketlenek e rele-
váns kérdések iránt. A területi egyenl őtlenségek, falusi problémák vizsgálatának
folytatása mellett például megjelentek a városi elszegényedésre, migrációra, mun-
kanélküliségre, a termelés mellett a társadalmi újratermelés egyenl őtlenségeire
irányuló publikációk is. Nyilván nem véletlen azonban, hogy amíg a New York-i
Tompkins Square park 1988-as demonstrációján diákok, helyi lakosok, aktivisták,
hajléktalanok és lakásfoglalók többek között azt skandálták, hogy „a dzsentrifikáció
népirtás" (Smith 1991), addig a mai budapesti lakásfoglalások és kilakoltatások
során sem a médiában, sem az érintettek szájából nem hangzik el e dzsentrifikáció —
városföldrajzban oly fontos — kifejezés, hiszen valószín űleg sosem hallottak róla. A
felelősségünk vitathatatlan: a városi szegregáció egyszer ű feltérképezése — most
már nem a hatalom, de az egész társadalom számára — nyilvánvalóan sokkal kevés-
bé releváns kérdés, mint azok a gazdasági és politikai folyamatok, amelyek ilyen
egyenl őtlen geográfiai viszonyokat teremtenek. Azoknak viszont, akik már meg-
próbáltuk vizsgálni ezeket a „mozgatóer őket", azt a tanulságot kell megvonnunk,
hogy nyilvánvalóan nem tudtuk még a nyugati kollegákhoz hasonlóan közvetíteni
eredményeinket a társadalom, az „utca embere" számára. Azon is el lehet gondol-
kozni, hogy vajon a nemzetközi geográfiának már „csak" a „f ő áramlatára" jellem-
 ző térfetisizmust (a tér pusztán „tartályként" kezelését) vajon mennyiben sikerült
túllépni, s az alternatív földrajz felé fordulókra jellemz ően a téranalíziseket „társa-
     Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
 kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.
60    Timár Judit                     TÉT XVII. évf. 2003    s2

dalmasítani". Még ha vannak is erre pozitív kísérletek — úgy vélem —, azokról sem
mondható még el, hogy — Neil Smith (1990, 160) szóhasználatával élve — a teret
alapvetően társadalmi „mély térnek" ("deep space") tekintik. Olyannak, ami a
„Henry Lefevbre 'téralkotás' [production of space] koncepciójába ill ő tér, annak
leggazdagabb értelmében." Talán leginkább azért nem, mert írásainkkal még mesz-
sze nem közvetítjük — de legalábbis nyíltan nem mondjuk ki —, hogy a tér a kontroll-
nak, uralkodásnak, hatalomnak is egy eszköze (Lefebvre 1991).
 Úgy tűnik tehát, hogy a poszt-szocializmus id őszakának magyarországi geográfiai
kutatásai témaválasztásukban már komoly lépéseket tettek a kritikai geográfia irá-
nyába. Ha azonban többek között Neil Smith (2003) vagy Don Mitchell (2003) e
folyóirat hasábjain is kifejtett véleményével értünk egyet, s a kritikai geográfiától
jóval többet (jöv őképet, társadalmi egyenl őtlenségek felszámolása melletti elkötele-
zettséget, aktivitást stb.) várunk el, mint „egyszer ű" bíráló hozzáállást, akkor ez
még csak a legels ő lépés. Többségükben ugyanis még e szociális érzékenységet
tükröző munkák is inkább a pozitivista, értékmentes, empirikus társadalomkutatás
reprezentánsai — radikális földrajzról pedig egyáltalán nem beszélhetünk. A magya-
rázatot keresve itt csupán néhány egyértelm ű összefüggésre próbálok rávilágítani:
   1) A kritikai geográfia kibontakozásának talán legfontosabb gátja a poszt-
     szocializmusban a baloldaliság felvállalásának nehézsége. A másutt terjed ő, e
     régióban a szocializmus alatt elnyomott neokonzervatív és neoliberális ideoló-
     giák hirtelen nagy vonzerőt gyakoroltak az átmenet országaira, míg a balol-
     dalisághoz a kudarcként vagy „ellenségként" megélt államszocializmus képe
     tapad. A diktatórikus állam „megkerülésének", illetve „becsapásának" évti-
     zedekig tartó össznemzeti ‚játéka" után — melyben a legkülönfélébb politikai
     erők működtek együtt — a végre demokratikusan kialakított új államberen-
     dezkedés — különösen baloldali — bírálata kifejezetten frusztrációt okozott az
     értelmiség egy része számára. Egyetértek Szalai Erzsébet (2002) szociológus-
     sal, aki szerint a politikai baloldallal messze nem azonos eszmei-ideológiai
     baloldalnak a szavát hallató része marginális helyzet ű és jelentőségű, még ak-
     kor is, ha a „rejtőzködő" baloldali értelmiség köre ennél jóval tágabb. Témánk
     szempontjából különösen elgondolkodtató, hogy az általa felsorolt ismert bal-
     oldali gondolkodók közt egyetlen geográfus neve sem szerepel.
     A plurális demokrácia kiépítéséhez létre kellett hozni a politikai pártokat,
     aminek egyik következményeként a pártpolitika ma átszövi az élet számtalan
     szféráját. A rendszerváltó országok pártpolitikájában ráadásul az átlagnál is
     sokkal jobban összekuszálódik, illetve nem következetesen képviselt a bal-
     és a jobboldali ideológia. Más országoktól eltér ően Magyarországon például
     a globalizáció vagy az afganisztáni háború elleni tiltakozás jószerével csak a
     szélsőjobboldali nacionalista pártra korlátozódott. Egy másik példa: a leg-
     utóbbi választáson a szocialista pártot a leköszön ő jobboldal a „kommunista
     pártállami gyakorlat" visszacsempészésével éppúgy vádolta, mint a nagyt őke
     védelmezésével. Ilyen körülmények között e régióban a szület őben lévő kri-
     tikai geográfia kevéssé tud „egyenl őséget megcélzó társadalmi átalakulásért
      Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
  kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.

TÉT XVII. évf. 2003  s2            Problémák és perspektívák ...     61

   és igazságosságért küzd ő, imperializmus, elnyomás elleni vagy környezeti
   igazságosságért harcoló mozgalmak" mellé állni. A résztvev ők és ellenzők —
   aktuálpolitikai, és nem ideológiai alapon — folytonosan változó tábora miatt itt
   egyel őre konkrét ügyeket lehet támogatni, ilyenek mellett lehet mozgósítani.
 2) A rendszerváltás után megn őtt társadalmi polarizáció és elszegényedés elle-
   nére ma rendkívül alacsony szint ű a társadalmi szolidaritás, s — részben a
   fentiekkel összefüggésben — nagyon kezdetleges szinten van a civil társada-
   lom szervezettsége; az átfogóbb társadalom-átalakítási célokat szem el őtt tar-
   tó, alulról induló kezdeményezések legalábbis alig léteznek. A mindkét olda-
   lon jellemző alulreprezentáltság miatt nemcsak a kritikai geográfia nem tudja
   támogatni az ilyen mozgalmakat, de azok sem képesek inspirálni a földrajzot.
   Nyugati értelemben vett „népföldrajzról" itt még aligha beszélhetünk
   (G. Fekete 2003). Ehhez egyrészt hiányoznak a térfolyamatok társadalmi-
   gazdasági meghatározottságát megmagyarázni képes elméletek. A sajátossá-
   gainkra hivatkozók közül sokan „kritikátlan másolásnak" tartják a fokozato-
   san beáramló nyugati elméletek átvételét. Az átmenet körülményeire értel-
   mezett, abban eligazítani képes „saját" elméleteket viszont még az ilyen vé-
   leményt képvisel ők sem dolgoztak ki.
   Mindemellett nem indult el a földrajzi kutatási eredmények „népföldrajzban"
   nélkülözhetetlen popularizálása (Mitchell 2000). Ez persze összefüggésben
   van a geográfiában is jelen lev ő — Próbáld Ferenc által már az 1989-es vitá-
   ban is erősen kritizált — „az ismeretterjesztés feladatát rangon alulinak tekin-
   tő " „tudományos sznobizmussal", ami miatt a társadalomföldrajzi ismeretek
   nem tudnak benyomulni a szélesebb értelemben vett köztudatba, s szakadék
   tátong az iskolai földrajzoktatás és a tudományos tevékenység között
   (Próbáld 1989, 78). Az interaktivitásra törekv ő módszerek alkalmazása, a vi-
   lágot nemcsak megérteni, de valóban megváltoztatni próbáló kutatói aktivitás
   pedig jószerével csak az elmaradottság ellen küzd ő kistérségi civil szervez ő-
   déseket (G. Fekete 2003) s bizonyos feminista szervezeteket támogató vizs-
   gálatokhoz kapcsolódva jelenik meg.
 3) Az alkalmazott geográfia szerepének problémái, még ha napjainkban felfo-
   kozottak is, korántsem új kelet űek. Beluszky Pál (1989) már a rendszerváltás
   elő estjén a társadalomföldrajz „udvari tanácsosi" szerepét ostorozta. Erdősi
   Ferenc (1989, 85) szintén akkori értékelése szerint: „Régi gond, hogy Kelet-
   Közép-Európában az establishment nem udvari bohóc (= kritikus), hanem
   lakáj (= fejbólogató, hozsannázó) szerepben látja legszívesebben a tudomány
   képviselőit." Pomázi István (1989, 86) viszont azt jegyezte meg, hogy ő még
   az „udvari bolond" szerepet sem hajlandó felvállalni, hisz ez „a hatalom ki-
   zárólagos szórakoztatását jelentené". Az alkalmazott geográfia ráadásul az
   1990-es években hirtelen piaci viszonyoknak kitett egyetemeken, s különö-
   sen az akadémiai kutatóintézetekben, látványosan el őretört. A piaci verseny
   viszont els ősorban az állami, s egyel őre jóval kisebb részben a magáncégek
   számára legjobban hasznosítható technikai és praktikus tudást (illetve kép-
    Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.

62   Timár Judit                      TÉT XVII. évf. 2003   s2

   zést) preferálja. A tudománytól elvárt filozófiai-politikai semlegesség azon-
   ban még a közszféra által megrendelt geográfiai elemzésekkel, prognózisok-
   kal szemben is gyakran csak látszatigény, hivatkozási alap a nagyon is elkö-
   telezett hatalmi érdekek szerinti felhasználásban, végrehajtásban, nem is be-
   szélve a bevallottan is ilyen indíttatású prekoncepciók igazolására kért „al-
   kalmazott kutatásokról". Nagyon is egybevágnak a poszt-szocializmusban
   szerzett tapasztalatok a David Harvey (1984, 7) által már két évtizeddel ez-
   elő tt megvont konzekvenciákkal: „Önmagunk eladása a kormánynak egy
   meglehetősen kétértelmű vállalkozás, ami elvész valamiféle misztikus 'köz-
   érdek' mocsarába egy olyan világban, amit krónikus hatalmi kiegyensúlyo-
   zatlanság és verseng ő követelések jellemeznek". Nagy kérdés, hogy minden-
   nek tudatában hogyan mű velhetünk kritikai földrajzot munkaid őnk egyik ré-
   szében, amikor a másik felében a hatalmi érdekek által uralt állami, vagy a pro-
   fit növelésére törekv ő magánszféra számára m űvelünk alkalmazott geográfiát.
 4) Az EU-csatlakozáshoz elengedhetetlen regionális tervezés felértékel ődése
   lendületet adott Magyarországon is a regionális tudomány térnyerésének.
   Nem véletlen, hogy a fent elemzett társadalmi-gazdasági környezetben a Re-
   gionális Kutatások Központja — a 3. Nemzetközi Kritikai Geográfiai Konfe-
   rencia házigazdája — sem egyedülálló interdiszciplináris jellegében látta az
   intézményesülési harcához szükséges er őt, hanem „saját" diszciplínájától,
   azaz a regionális tudománytól remélte az ígéretes jöv őt. Az ily módon külö-
   nösen éles versenyhelyzetbe szorított társadalomföldrajz viszont így legalább
   tudományelméleti kérdésekkel foglalkozó diszciplinaközi vitákra kényszerült
   (Nemes Nagy 2001). Ezekben, vagy például a szegedi Magyar Földrajzi Kon-
   ferenciának e sorok írója által megtapasztalt némely vitájában azonban úgy
   tű nt, makacsul tartja magát egy olyan vélemény, amely „a diszciplínahatárok
   védelmében" kizár a társadalomföldrajzból nyugaton széles körben elterjedt
   „puha módszereket", illetve bizonyos témákat; a „tudományosság" követel-
   ményének tekinti az értékmentességet; az objektivitás véd őbástyája mögé
   bújtat messze nem objektív földrajzi magyarázatokat, s — az eltér ő álláspont
   felvállalása, illetve kifejtése helyett — úgy tesz, mintha nem is létezne Donna
   Haraway fél világot bejárt, s természetesen hatalmas vitát kavart „szituáció-
   ba ágyazott tudás" elmélete.
   Ilyen helyzetben talán éppen az adhatna optimizmusra okot, hogy p1. az ame-
   rikai radikális földrajz az 1960-as években — bár teljesen más társadalmi kör-
   nyezetben — részben épp az eluralkodott pozitivizmus tagadásából n őtt ki.
   Sokkal reményteljesebb viszont, hogy a nyitottá és egyszer űbbé vált kom-
   munikáció — s egy nyelveket ismer ő, utazó fiatal nemzedék — révén a nem-
   zetközi kritikai geográfia eredményei már szinte akadálytalanul utat találhat-
   nak a régióba, így Magyarországra is. A társadalomelméleteket alapvet ően
   továbbra is nélkülöz ő itteni geográfia képvisel őinek azonban nem könny ű az
   eligazodás a kritikai földrajz egyébként befogadó jellegét tükröz ő eklekti-
   cizmusában. A témagazdagság vonzásának nagyon is érzékelhet őek a hatásai
       Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
   kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.

TÉT XVII. évf. 2003  s2            Problémák és perspektívák       63

   a nagyrészt fiatalok által indított új kutatásokban. Hogyan lehet azonban tuda-
   tosan választani a kritikai földrajzban jelen lev ő olyan elméleti megközelítések
   között, mint az anarchizmus, „környezetvédelmi elmélet" (environmentalism),
   feminizmus, marxizmus, poszt-marxizmus, poszt-kolonializmus, poszt-
   strukturalizmus, pszichoanalízis és a sz űkebb értelemben vett kritikai elmélet
   (Johnston et al 2000), amikor ezek értelmezése hiányzik az egyetemi oktatás-
   ból, s geográfiában való alkalmazásukról magyarul még csak egyetlen — s csu-
   pán néhányukat érintő — útbaigazító könyv látott napvilágot (Mészáros 2000).

                  Mi a teendő?

 Mindezek után talán nyilvánvaló, hogy a „Milyen teend őnk maradt?" kérdést ke-
let-közép-európai szemmel nézve én is csak azokhoz csatlakozhatom, akik szerint:
sok minden.
 Magyarország, de valószín ű leg egész Kelet- és Közép-Európa épp csak nyiladozó
kritikai földrajzának meger ő sítése érdekében talán az a legnehezebb feladat, hogy
egyszerre vértezzük fel az itteni geográfiát társadalomelméletekkel, és „tanuljuk
meg" úgy popularizálni a földrajzi tudást, hogy az valóban „az emberekért, ne csak
értünk" legyen (Mitchell 2000), kapcsolatot találva azokkal a civil szervezetekkel,
amelyeknek céljait támogatni akarjuk. Ezzel pedig a legjobb útját választhatnánk
saját aktivizmusunk megkezdésének, illetve meger ősítésének. E célok elérésében
azonban nagyon is sokat segíthet az ICGG:
  1) Az elméleti megalapozottsághoz, de általában véve az ICGG céljaival való
    azonosuláshoz Kelet-Közép-Európából nézve kevés támpontnak látszik az
    „egyenl őségre törekv ő társadalmi változás és igazságosság" iránti elkötele-
    zettség. „Hátunk mögött" a szintén egalitáriánus elveket hirdet ő államszocia-
    lizmussal, ez a végcél önmagában még „homályos", s így olyanok számára is
    szkepticizmusra adhat okot, akik különben érdekl ődést mutatnak a kritikai
    földrajz iránt. Nagy szükség lenne egy ennél sokkal kidolgozottabb jöv őkép
    megfogalmazására: pontosan milyen társadalmi-gazdasági viszonyok és ha-
    talmi berendezkedés keretei között, milyen fontos kérdésekben kellene társa-
    dalmi konszenzust elérni, és milyen intézményrendszerrel lehetne azt
    megvalósítani stb.?
 2) Nem halogatható az átmenet sajátos körülményeire is érvényes átfogó elmé-
    letek megalkotása. Ehhez els ő sorban a poszt-szocialista országok kritikai
    geográfusainak kellene a „nyugat felé fordulás" évtizede után egymásra ta-
    lálniuk. Bár erre a társadalomföldrajz néhány területén már vannak kiváló
    kezdeményezések, azt még az országon belül sem igazán tudjuk, kik is pró-
    bálnak vagy szeretnének kritikai földrajzi kutatásokat végezni, ezzel az
    irányzattal azonosulni. A kapitalizmus globalizáció körülményei között való
    kiépítésének korszaka viszont mindenki számára tanulságokat hordoz, ezért
    valóban kölcsönös haszonnal járhatnának a kelet—nyugati, de csakis a Nicky
    Gregson, Dina Vaiou és Kirsten Simonsen (2003) által kipróbált, és a konfe-
      Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
  kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.
64     Timár Judit                           TÉT XVII. évf. 2003     s2
     rencián vitára is bocsátott, kultúrák közötti, egyenrangú együttm űködéssel
     megvalósított kutatások.
   3) A „népföldrajz" egyfajta kiterjesztésének is tekinthetnénk, ha a „helyünkbe
     jönne" a nemzetközi kritikai földrajz. Ennek a viszonylag új geográfiai szem-
     léletnek és gyakorlatnak a hazai terjesztésére sokkal nagyobb esély lehetne,
     ha különösen a nemzetközi folyóiratokban már izgalmas, inspiráló vitákat ki-
     váltott külföldi kritikai geográfusok eljuttatnák a nem feltétlen „rólunk", de
     kifejezetten „nekünk" szánt írásaikat a mi folyóiratainkba. Ebben, a békés-
     csabai konferencián közvetített kérésben már — ha nem is könnyen — megszü-
     letett az els ő eredmény, nevezetesen a Tér és Társadalom jelen száma.

                        Jegyzetek

  A tanulmány a 3. Nemzetközi Kritikai Geográfiai Konferencián, Békéscsabán 2002. június 25-én
  elhangzott nyitó plenáris ülés el őadására épül, a hazai viszonyok részletesebb kifejtésével.
2
  Fontosnak tartom itt hangsúlyozni, hogy annak a föntebb idézett, közel másfél évtizede zajló vitának a
  résztvev ői is — bár Beluszky Pál (1989) tett utalást arra, hogy a „földrajz kimaradt" a társadalomtudo-
  mányok „eszmeáramlataiból", illetve, hogy adós maradt többek között „irányzatok, módszerek" mér-
  legre tételével — az elméletek hiányát, s nem a paradigmák megismertetésének és ütköztetésének elma-
  radását kifogásolták. Jómagam számos ponton egyetértek az ő társadalomföldrajz egészéről felállított
  látleletükkel — az általuk felvázolt problémák jelent ős része a kritikai geográfia kibontakozásának is
  akadályt állított. Hogy akaratuk ellenére, illetve a megkérdezésük nélkül mégse keltsem azt a hatást,
  mintha az egyetértés kölcsönös lenne, meg kell jegyeznem, hogy bár épp az eszmeáramlatok elmaradt
  vitái miatt korántsem vagyok biztos abban, hogy ők a nagy földrajzi gondolatrendszerek közül ponto-
  san melyeket képviselik, mégis elképzelhető nek tartom, hogy — „visszafelé" — közülük esetleg többen
  sem tudnak azonosulni magával a kritikai geográfiával, aminek az elterjedését e cikkben szorgalmazni
  próbálom.


                        Irodalom
Abella M. (1961) Ankét a településföldrajz helyzetér ől és feladatairól. — Földrajzi Értesítő. 1.121-127. o.
Barta Gy. (1989) A földrajz válsága nemcsak magyar jelenség. — Tér és Társadalom. 2.80-82. o.
Beluszky P. (1989) Magánjelentés a (társadalom) földrajzról. — Tér és Társadalom. 1.49-63. o.
Desbines, C.—Smith, N. (1999) The International Critical Geography Group: forbidden optimism? —
 Enviroment and Planning D: Society and Space. 18.379-382. o.
Erdősi F. (1989) A földrajz tekintélyhiányának néhány okáról. — Tér és Társadalom. 2.82-86. o.
G.Fekete É. (2003) Peoples geography („népföldrajz") — a kritikai geográfia új irányzata. — Tér és Tár-
 sadalom 2.67-77. o.
Gohman, V.M.—Lappo, G.M.—Majergojz, I.M.—Masbic, J.G. (1978) Az urbanizáció földrajzi problémái a
 különböző társadalmi rendszerű országokban. — Földrajzi Közlemények. 26.69-83. o.
Gregson, W.—Simonsen, K.—Vaiou, D. (2003) Writing (across) Europe: on writing spaces, and writing
 practices. — European Urban and Regional Studies. 1.5-22. o.
Harvey, D. (1973) Social Justice and the City. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Harvey, D. (1984) Ön the history and present condition of geography: an historical materialist manifesto.
 — Professional Geographer. 36.1-11. o.
Johnston, R.J.—Gregory, D.—Pratt, G.—Watts, M. (eds.) (2000) The Dictionary of Human Geography.
 Blackwell, Oxford.
Konrád Gy.—Szelényi I. (1969) Az új lakótelepek szociológiai problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Lefebvre, H. (1991) The production of space. MA, Blackwell, Oxford and Cambridge.
Mészáros R. (1989) Mérföldk ő vagy temetés? — Tér és Társadalom. 2.75-77. o.
Mészáros R. (2000) A társadalomföldrajz gondolatvilága. Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és
 Társadalom-földrajzi Tanszéke, Szeged.
        Timár Judit: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő
    kritikai geográfia számára Magyarországon? Tér és Társadalom, 17. 2003. 2. 53–65. p.

TÉT XVII. évf. 2003      s2                Problémák és perspektívák ...           65

Mitchell, D. (2000) The Peoples Geography Project: Popularizing Radical Geography. — 2"d Interna-
 tional Critical Geography Conference. For Alternative 21" Century Geographies. vol. 2. Korean
 Association of Spatial Environment Research, Taegu. 31-40. o.
Mitchell, D. (2003) Kritikai geográfia: kritikus bukás, kritikus siker. — Tér és Társadalom. 2.83-86. o.
Nemes Nagy J. (szerk.) (2001) Geográfia az ezredfordulón. — Regionális Tudományi Tanulmányok 6.
 ELTE Földrajz Tanszékcsoport, Budapest.
Painter, J. (2003) A Nemzetközi Kritikai Geográfiai Csoport. — Tér és Társadalom 2.79-81. o.
Pomázi I. (1989) Miért beteg a magyar társadalomföldrajz? — Tér és Társadalom. 2.86-91. o.
Próbáld F. (1989) Extra Hungariam non est vita? — Tér és Társadalom. 2.77-80. o.
Ramírez, B. (2003) A kritikai földrajz gyakorlata: különböz ő kihívások különböz ő kontextusokban.
            2.93-97. o.                                    —Tér sTársadlom.
Smith N (1990) Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space. MA, Blackwell,
 Oxford and Cambridge.
Smith N. (1991) Tompkins Square Park Time Line. — Wodiczko, K. (ed.) New York City Tableaux:
 Tompkins Square. The Homeless vehicle Project. Exit Art, New York. 14-21. o.
Smith, N. (2000) Conference Report. http://econgeog.misc.hit-u.ac.jp/iegg/intl_mtgs/ taegu2000.html
Smith, N. (2003) Jelszavak és könyörtelen kritika: marxizmus és a nemzetközi kritikai geográfia. Tér és
 Társadalom. 2.37-51. o.
Szalai E. (2002) Baloldal — új kihívások el őtt. — Népszabadság. július 6.
Szelényi, I. (1983) Urban Inequalities Under State Socialism. Oxford University Press, Oxford.
Szelényi I. (1990) Új osztály, állam, politika. Európa Könyvkiadó, Budapest.
Walker, D. (1989) What's left to do? — Antipode. 21.133-165. o.


  PROBLEMS AND PERSPECTIVES: "WHAT'S LEFT" FOR
    EMERGING CRITICAL GEOGRAPHY TO DO
          IN HUNGARY?

                        JUDIT TIMÁR
 The question of "What's left to do?" was asked by Dick Walker in 1989 sparking off an
exciting debate in Antipode inspired by the collapse of state socialism in Central and Eastern
Europe. Ön the one hand, the debate provided a new base for the dialogue on Marxism and
post-Marxism in geography; on the other, it attempted to reconsider the possibilities of a
future collective leftist project, on the other. It is a great pity that Central and Eastern Euro-
peans, the subject matter of the debate, could not participate actively in that dialogue. It is
doubtful, whether Antipode would have been able to find the right partners of "leftist voices"
in this region. What seems to be certain is that in 2002, the 3 rd International Conference of
Critical Geography in Békéscsaba was hosted by a country where critical geography was just
being born.
 The basic question of the present paper is "What's left for international critical geography
to do for us and with us in Central and Eastern Europe?" To prove the importance of the
question, the paper begins by providing a historical perspective on the question of why a
critical geography "movement" failed to evolve in Hungary. In confronting this question, the
paper then looks not only to socialist and post-socialist socio-economic environment and the
changes in the academic institutional system, but also to the responsibility of international
critical geography. Finally, the paper concludes by putting forth a few proposals concerning
the tasks that critical geographers face.