Tér és Társadalom 17. évf. 2003/2.


                    2003
           TÁRSADALOM
• Claudio Minca: Kritikai néz ő pontok a perifériáról    /5
• Ash Amin: Multietnicitás és az Európa-eszme /13
• Neil Smith: Jelszavak és könyörtelen kritika: marxizmus és
nemzetközi kritikai geográfia /37•Timár Judit: Problémák
és perspektívák: „Mi a teend ő " a kialakulóban lév ő kritikai
(geográfia számára Magyarországon? /53
Tér és Társadalom 17. évf. 2003/2.
  TÉR ÉS TÁRSADALOM
  Az MTA              Megjelenik negyedévenként,
  Regionális Kutatások Központja  az MTA IX. Osztálya és az MTA
  folyóirata            Regionális Kutatások Központja,
                   valamint a Nemzeti Kulturális
                   Alapprogram támogatásával.
  XVII. évfolyam


  Főszerkeszt ő :         Felelős kiadó:
  Rechnitzer János         Horváth Gyula
                   főigazgató

  Szerkesztő :           Szerkeszt őség:
  Hardi Tamás
  Nárai Márta           MTA Regionális Kutatások
                   Központja
  Technikai szerkeszt ő :     Nyugat-magyarországi Tudomá-
  Kasztnerné K őműves Mária    nyos Intézet, Gy őr
                   9022 Győr, Liszt F. u. 10.
                   Telefon: (96) 516-570
                   Fax: (96) 516-579
                   E-mail: rechnj@edo.rkk.hu
                       hardit@edo.rkk.hu

  Szerkesztőbizottság:       Megrendelhet ő a szerkeszt őség
                   címén.
  Enyedi György (elnök)      Éves el őfizetési díja:
  Barta Györgyi          intézményeknek 2800 Ft
  Beluszky Pál           egyéni el őfizetőknek 1500 Ft
  Hajdú Zoltán           (ÁFÁ-val együtt + postaköltség)
  Hardi Tamás
  Rechnitzer János         Előfizethető :
  Timár Judit           Magyar Államkincstár
                   10024003-01738461-00000000
                   Példányonként kapható az MTA
                   RKK kutatóintézeteiben.
  Nyomdai munkák:
  PALATIA NYOMDA & KIADÓ KFT

  Borítóterv: Galgóczy György   http://www.dti.rkk.hu/tet.html

  ISSN 0237-7683