Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2.                 TARTALOM
RECHNITZER JÁNOS           A halogatott regionalizáció mint a
                   területi politika sajátossága az
                   átmenetben /3
LADOS MIHÁLY             A területi tervezés kihívásai a kilencve-
                    nes években Magyarországon: A terület-
                   fejlesztési stratégiák kialakításától a
                   programozásig és az értékelésig /25
SZÖRÉNYINÉ              Vidékkutatás el őzményekkel és tényekkel
KUKORELLI IRÉN             /71
DŐRY TIBOR              Az innováció kutatások megjelenése a
                   regionális elemzésekben — Az innováció
                   regionális perspektívában — /87
HARDI TAMÁS              A határ menti területek jellegzetességei-
NÁRAI MÁRTA              nek átalakulása a 20. század végi
                   Nyugat-Magyarországon /107
GROSZ ANDRÁS             A decentralizált területfejlesztési támo-
                   gatások felhasználásának tapasztalatai a
                   Nyugat-dunántúli régióban /131
BARSI BOGLÁRKA            Egy nagyváros helyzete az információs
CSIZMADIA ZOLTÁN           társadalomban /147
SZIRMAI VIKTÓRIA           A térségi fejl ődés társadalmi kihívásai
                   (egy új kutatócsoport feladatai) /173
BARÁTH GABRIELLA           A külföldi m űködőtőke szerepe a Közép-
MOLNÁR BALÁZS             Dunántúl átalakuló gazdaságában
SZÉPVÖLGYI ÁKOS            /183
HORVÁTH GYULA             Magyar régiók és települések verseny-
                   képessége az európai gazdasági térben
                   /203
                KÖNYVJELZ Ő
SZÖRÉNYINÉ              Mészáros Rezsó': A társadalomföldrajz
KUKORELLI IRÉN            gondolatvilága /233
Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2.
     JÁNOS RECHNITZER       Deferred Regionalisation as the Feature of Regional Policy
                    in the Transition Period /3

     MIHÁLY LADOS         Challanges of the Spatial Planning in Hungary in the 1990s:
                   from Regional Strategies to Programming and Impact Analysis /25

     IRÉN SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI   Research of Rural Areas with Preliminaries and Facts /71

     TIBOR D ŐRY         Appearance of lnnovation Research in Regional Analysis
                    The Issue of Innovation in Regional Perspective /87

     TAMÁS HARDI         The Transformation of the Characteristics of Border Regions
     MÁRTA NÁRAI         at the End of the 20' Centuty in West Hungary /107

     ANDRÁS GROSZ         Experiences of the Expenditures of the Decentralised Regional
                    Development Supports in West Transdanubia /131

     BOGLÁRKA BARSI        The Position ofa Municipality in the Information Society /147
     ZOLTÁN CSIZMADIA

     VIKTÓRIA SZIRMAI       Social Challenges of Spatial Development
                    Missions ofa Research Group /173

     GABRIELLA BARÁTH       The Role of Foreign Capital in the Transforming Economy
     BALÁZS MOLNÁR        of Central Transdanubia /183
     ÁKOS SZÉP VÖLGYI

     GYULA HORVÁTH        Competitiveness of the Hungarian Regions and Settlements
                    in the European Economic Space /203
                       Szerzőink
  Rechnitzer János intézetigazgató, egyetemi tanár, MTA RKK NYUTI, Gy őr; Lados Mihály
  tudományos főmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Gy őr; Szörényiné Kukorelli Irén
  tudományos főmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Gy őr; Dőry Tibor tudományos munkatárs, MTA
  RKK NYUTI, Győr; Hardi Tamás tudományos segédmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Győr;
  Nárai Márta tudományos segédmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Győ r; Grosz András
  tudományos segédmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Gy őr; Barsi Boglárka tudományos
  segédmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Győr; Csizmadia Zoltán tudományos segédmunkatárs, MTA
  RKK NYUTI, Győr; Szirmai Viktória tudományos tanácsadó, MTA RKK NYUTI, Székesfehérvár;
  Baráth Gabriella tudományos segédmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Székesfehérvár; Molnár Balázs
  tudományos segédmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Székesfehérvár; Szépvölgyi Ákos tudományos
  segédmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Székesfehérvár; Horváth Gyula főigazgató, MTA RKK, Pécs.   Ára: 750 Ft