Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2. 237. p.                 Szerzőink figyelmébe!

 Az alábbiakban néhány, a szerkeszt őségünkhöz leadandó kéziratokra vonatkozó kérésünket
adjuk közre.
— Maximálisan 35 000 karakter terjedelm ű tanulmány közölhető. A tanulmány elejére öt
  soros összefoglalót kérünk, valamint 3-5 kulcsszó megnevezését.
-  A szöveget kinyomtatva, A/4 méretben kérjük leadni, 1,5-es sortávval. Egyúttal fájlban
  is kérjük mellékelni, lemezen, vagy e-mailen. (MS WORD bármelyik változatában
  lementve.)
-  Kb. 10-15 sorban rövid összefoglalót kérünk a tanulmányról, lehet őség szerint angolul
  is.
-  A táblázatokat megfelel ően formázva a szövegbe építve, vagy külön fájlban, ill. lapon
  kérjük. Számozással kell jelezni a szövegben elfoglalt pontos helyüket, címüket. Kérjük,
   hogy a fájlokban csak azok a táblázatok szerepeljenek, amelyek a szövegbe kerülnek!
-  Terjedelmi okok miatt kérjük, hogy egy tanulmányban legfeljebb 4-5 ábra szerepeljen.
-  Az ábrákat (pl. térképek, rajzok) kinyomtatva, és ha lehetséges, fájlban is kérjük
   elküldeni (bmp, cdr vagy más bitkép formátumban, vagy Mapinfo 5.0 számára
   használható típusként, szükség esetén arj, zip formátumban, tömörítve). A többször
   fénymásolt ábrákat nem tudjuk elfogadni, mert a nyomda számára nem megfelel ő a
   minőségük. Mindenképpen szükséges az ábrák számozása, s helyük pontos feltüntetése
   a szövegben.
-  A hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerz ő nevét és a kiadás évét
   zárójelbe téve. Pl.: (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges. Pl. (Conti
   1993, 76) vagy (Conti 1993, 76-86). A hivatkozások ne lábjegyzetként, hanem csak a
   fent leírt formában kerüljenek a szövegbe. Minden hivatkozott m ű szerepeljen a szöveg
   végi irodalomjegyzékben!
-  A jegyzeteket kérjük a szöveg végén, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a
   főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük pl. ábramagyarázat, hivatkozás.
-  A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következ ő alapformákban:
   Könyv: szerző (megjelenés éve) A m ű címe. a kiadás helye, a kiadó neve.
   Folyóiratcikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. — A folyóirat neve. (Az
   évfolyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezd ő és befejez ő oldalszáma.
   Gyűjteményes kötetben szerepl ő cikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. A
   gyűjteményes kötet címe. — Szerkesztő(k) neve (szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.), a kiadás
   helye, a kiadó neve, a hivatkozott írásm ű kezdő és befejez ő oldalszáma.

   Példák:
   Cronauge, U. (1992) Kommunale Unternehmen. Berlin, Erich Schmidt Verlag.
   Alchian, A.—Demsetz, II. (1972) Production, information costs and economic
   organisation. — America Economic Review. 775-795. o.
   Péteri G. (1991) Az önkormányzatok és oktatási intézményeinek viszonya,
   finanszírozási kérdések. Önkormányzat és iskola. — Kozma T. (szerk.), Budapest,
   Oktatáskutató Intézet. 122-154.o.

   Kéréseink figyelembe vételét el őre is köszönjük!
                                        Szerkeszt őség