Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2. 131-146. p.

Tér és Társadalom                       XV. évf. 2001  s 2: 131-146


  A DECENTRALIZÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI
   TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK
   TAPASZTALATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI
         RÉGIÓBAN
 (Experiences of the Expenditures of the Decentralised Regional
     Development Supports in West Transdanubia)
                  GROSZ ANDRÁS

Kulcsszavak:
területfejlesztés finanszírozás Nyugat-Dunántúl
A területfejlesztési és területrendezési törvény elfogadásával 1996-ban megkezd ődött a
területfejlesztési támogatások megyei szintre történ ő decentralizációja. A megyék társadalmi-
gazdasági fejlettségi szintjében megmutatkozó különbségek viszonylag jól visszatükröz ődnek a
támogatások megyék közötti elosztásában, azonban rendkívül alacsony összegüknél fogva
alkalmatlanok hosszú távú stratégiai célok megvalósítására. Mindazonáltal q támogatások
elősegítették a megyék dinamikus fejl ődéséhez szükséges feltételek megteremtését, és jelent ős
mértékben hozzájárultak a magyar területfejlesztés EU kompatibilis intézmény- és eszközrendszerének
kialakításához.

 Immár öt esztend ő telt el a hazai területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerét
részletesen szabályozó 1996. évi XXI. a területfejlesztésr ől és területrendezésr ől
szóló törvény (továbbiakban Tf. tv.) elfogadása óta. A területfejlesztés
eszközrendszerének szabályozását illet ően a Tf. tv. egyik legjelent ősebb előrelépése
egyértelműen — a decentralizációval, az EU regionális politikájának elvével
összhangban — az az el őírás, hogy a közvetlen területfejlesztési célokat szolgáló
források legalább 50%-át decentralizálni kell. E decentralizált pénzeszközök
kedvezményezettjei kezdetben az ugyancsak a törvény által újonnan létrehozott
megyei területfejlesztési tanácsok voltak, melyek feladata, hogy a megyék hosszú
távú stratégiai céljaival, és az azok elérése érdekében megfogalmazott fejlesztési
prioritásokkal összhangban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat.
Természetesen a megye fejlesztési elképzeléseinek érvényesítése mellett igazodni
kell a források felhasználására vonatkozó központi szabályozáshoz is. 2001-t ől
kezdődően a decentralizált területfejlesztési források egy részének a regionális
fejlesztési tanácsokhoz való csoportosításával felhasználásában szerepet kapott a
központi kormányzat alatti els ő közvetlen szubszidiárus szint is, a régió.
 Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a megyei decentralizált területfejlesztési
források — a területfejlesztési célel őirányzat (TFC), a területi kiegyenlítést szolgáló
fejlesztési célú támogatás (TERKI) és a céljelleg ű decentralizált alap (CÉDE) —
felhasználásának legfontosabb tapasztalatait. A vizsgálat célja feltárni a
leggyakoribb felhasználási célokat, a támogatásban részesül ő pályázók Összetételét,
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
      132   Grosz András                        TÉT XV. évf. 2001   s2

      a támogatások által generált fejlesztések volumenét. Ugyancsak célja a
      tanulmánynak, hogy megvizsgálja a törvény megszületését követ ően megélénkült
      területi tervezési folyamat során elkészült dokumentumokban (megyei
      területfejlesztési koncepciók, stratégiák) megfogalmazott célkit űzések és fejlesztési
      prioritások megvalósítása, valamint a decentralizált pénzeszközök felhasználása
      közötti összhangot, kapcsolatot. Ezzel hozzájárulhat annak megismeréséhez, hogy a
      decentralizált fejlesztési pénzeszközök milyen mértékben képesek hozzájárulni a
      fejlesztési dokumentumokban meghatározásra került elképzelések megvaló-
      sításához.
       A tanulmány els ő részében mindenekel őtt szeretnénk bemutatni a megyei
      decentralizált pénzeszközök, illetve felhasználásuk jogszabályi hátterét, a
      decentralizációt meghatározó elveket és az azok felhasználására vonatkozó
      központi szabályozást, valamint a megyei szinten rendelkezésre álló forrásokat. Ezt
      követően egy mintatérséget kiválasztva szeretnénk a területfejlesztési források
      felhasználásának vizsgálatát elvégezni. A vizsgálat célterületét a Nyugat-dunántúli
      régió három megyéje (Gy őr-Moson-Sopron, Vas és Zala) adja. A megyei szint
      adott, hiszen e források felhasználása a megyei területfejlesztési tanácsok döntési
      jogköréhez tartozik, míg a Nyugat-dunántúli régió kiválasztását az intézetben' az
      elmúlt években folytatott, a területi tervezés szabályozásához, valamint a
      területfejlesztés finanszírozási rendszeréhez kapcsolódó különböz ő kutatások
      indokolják.
       A vizsgálat alapját az egyes megyékben a megyei területfejlesztési tanácsok által
      pályázati úton megítélt területfejlesztési támogatások alkotják (1996-1999 között),
      az adatokat a tanácsok munkaszervezetei bocsátották rendelkezésünkre. Az adatok
      elemzéséhez ugyanakkor jelent ős mértékben hozzájárultak a megyei terület-
      fejlesztési tanácsok munkaszervezeteinek vezet őivel készített személyes interjúk is.
      Végül szeretnénk megjegyezni, hogy jelen tanulmány kizárólag a decentralizált
      megyei pénzeszközökre koncentrál, és nem kíván foglalkozni a régió számára
      rendelkezésre álló PHARE CBC források felhasználásával.

                  A területfejlesztés megyei eszközei

       A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerében 1996 óta 2 fontos szerepet
      tölt be az újonnan felállított megyei területfejlesztési tanács, illetve a tanács
      hatáskörébe utalt, ún. területfejlesztést szolgáló decentralizált pénzeszközök. A
      megyei területfejlesztési tanácsok 1996-tól két decentralizált eszköz felett
      rendelkeznek, amelyek 1998-ban egy további forrás elosztásával egészültek ki.
       A területfejlesztési célel őirányzat (továbbiakban TFC) 3 felhasználását szabályozó
      rendelet értelmében els ődlegesen — a társadalmi és gazdasági fejlettségben
      megmutatkozó különbségek csökkentése, az átfogó szerkezetátalakítás és térségi
      együttműködés elősegítése, valamint a nemzetközi, vállalkozói és befektet ői tőke
      területfejlesztési programokba való integrálása érdekében — gazdaságfejlesztési,
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
 TÉT XV. évf. 2001   s2           A decentralizált területfejlesztési ...   133

 termelőinfrastruktúra-fejlesztési,   munkahely-teremtési   és  humánerőforrás-
 fejlesztési célokat szolgál a. A TFC-ből támogatásban részesíthet ők az
 Önkormányzatok, illetve a vállalkozói szféra által megvalósított — a központi
 szabályozás céljaival összhangban lév ő — fejlesztések és beruházások. Támogatásra
 csak a kedvezményezett térségekben vagy településeken s megvalósuló projekt
 jogosult, kivéve, ha az valamely regionális, térségi, megyei vagy kistérségi
 fejlesztési program keretében, illetve vállalkozási övezetben vagy ipari parkban
 valósul meg. A területi kiegyenlítést szolgáló el őirányzat (TERKI) a termel ő
 infrastrukturális feltételekben meglév ő különbségek mérséklésére az önkor-
 mányzatok kommunális jellegű infrastrukturális fejlesztéseinek finanszírozására
 irányuló . Támogatásából kizárólag a kedvezményezett térségek, illetve a kedvez-
 ményezett települések önkormányzatai részesedhetnek. Kivételt képeznek azok az
 önkormányzatok, amelyek kedvezményezettnek min ősülő önkormányzattal együtt
 közös projekt megvalósításában vesznek részt, vagy ha a támogatandó projekt
 egyértelműen pozitív hatással van a kedvezményezett térségekre is. 1998-tól kezdve
 a helyi önkormányzatok felhalmozási, valamint vis major kiadásainak támogatására
 létrehozták a céljelleg ű decentralizált el őirányzatot (CÉDE), amely az el őbbi két
 decentralizált forrást egészíti ki 7 . A céljellegű decentralizált el őirányzatból, a
 területi kiegyenlítést szolgáló el őirányzathoz hasonlóan szintén csak önkormány-
 zatok részesülhetnek. Mivel célja nem kifejezetten területfejlesztési vagy
 felzárkóztatási, és felhasználása nem kapcsolódik a kedvezményezett térségek
 köréhez, ezért e forrásból a főváros is részesedhet.
  1996 és 2001 között a TFC keretösszege folyóáron számolva meghaladta a
 30 Mrd Ft-ot, míg a TERKI támogatásoké megközelít őleg 53,5 Mrd Ft volt.
 1998-tól mintegy 23 Mrd Ft-ot tettek ki a CÉDE számára rendelkezésre álló
 pénzeszközök (1. táblázat). A kilencvenes évek végén mind a TFC, mind a TERKI
 összege évről évre kis mértékű emelkedést mutatott. Ez az emelkedés azonban nem
 volt képes lépést tartani az infláció mértékével, így reálértékét tekintve enyhe
 csökkenés tapasztalható, amit 1999-ig ellensúlyozni tudott a CÉDE támogatások
 1998-as bevezetése és dinamikus emelkedése. 2001-ben azonban már
 nominálértékben is a decentralizált területfejlesztési források nagyságának csökke-
 nése tapasztalható. A TFC támogatások összege 2001-ben reálértéken (1996-os
 árakon 2981 millió Ft) alig haladja meg az 1996-os érték 60%-át (1. ábra). Ezt a
 csökkenést nem lehet csak azzal a változással magyarázni, hogy 2001-t ől kezdve a
 területfejlesztési célel őirányzat 35%-a a PHARE 2000 programból kimaradt
 régiókban megvalósuló hasonló programok finanszírozása céljából regionális
 szintre került átadásra, hiszen a megyei területfejlesztési tanácsok számára
 rendelkezésre álló TFC keret reálértéke 1996-tól folyamatosan csökken. A TERKI
 és a CÉDE viszonylag kiegyensúlyozottabbnak tekinthet ő, azonban az elmúlt évben
 már nominálértéken számolva is mérsékl ődött ezen előirányzatok kerete.
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
      134   Grosz András                              TÉT XV. évf. 2001  s2
                          1. TÁBLÁZAT
           A területfejlesztést szolgáló decentralizált pénzeszközök, 1996-2001
                        (folyóáron, millió Ft)
           (Decentralised Sources of Regional Development, at Current Prices)
              1996         1997   1998   1999     2000    2001    1996-2001
      TFC       4700         5200  5500   5800     5516      5100   31 816
      TERKI      5000         8000  9000   10 000    10 900   10 573    53 473
      CEDE                     4000   6000     6540      6300   22 840
      Összesen     9700        13 200  18 500  21 800    22 956   21 973    108 129
      Forrás: Complex CD jogtár alapján saját számítás.

                          1. ÁBRA
       A területfejlesztést szolgáló decentralizált pénzeszközök alakulása, 1996-2001
                     (1996-os árakon, millió Ft)
           (Decentralised Sources of Regional Development, at 1996 Prices)

       15000 -

       12500

       10000

        7500
                      s  ...-
               —. .... ...-
        5000
                                       ------------------
        2500

         0                                 I
              1996          1997   1998     1999      2000     2001
                         TFC — — — TERKI      . CEDE      Összesen

      * A folyó áras számításhoz 2001. évre 8%-os inflációt feltételeztünk.
      Forrás: Complex CD jogtár alapján saját szerkesztés.

       A decentralizált területfejlesztési támogatások megyék közötti elosztásának elveit
      országgyű lési (OGY) határozat szabályozza'. A jogszabály alapján a
      területfejlesztési célel őirányzatok decentralizált kereteit a megyék lakónépessége,
      fejlettségi szintje (egy fő re jutó GDP) és a kedvezményezett térségek lakónépessége
      alapján kell meghatározni. Míg a TERKI teljes kerete felosztásra kerül a megyék
      között, addig a TFC-nek csak egy részét kell decentralizálni. 1996-tól 2000-ig ez a
      TFC 50%-át jelentette (a fennmaradó 50% a központi keretet adta), 2001-t ől
      azonban a régiók helyzetbehozásával 30%-ra csökkent a megyék részesedése a
      TFC-bő l (a regionális fejlesztési tanácsok és a központi kormányzat egyaránt
      35-35%-kal rendelkeznek). 1996 és 2001 között egyértelm űen megfigyelhet ő, hogy
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
 TÉT XV. évf. 2001   s2          A decentralizált területfejlesztési ...   135

 a támogatási keretösszegekb ől azok a megyék részesültek a legnagyobb
 támogatásban, amelyekben a legmagasabb volt a kedvezményezett térségekben él ő
 lakosság száma, illetve aránya.
   Ennek megfelelően az elmúlt hat évben az összes decentralizált pénzeszközb ől a
 Közép-magyarországi, a Közép-dunántúli és a Nyugat-dunántúli régió megyéinek
 részesedése nem haladta meg a 9-9%-ot, míg a Dunától keletre fekv ő három régió
 megyéi együttesen a források 62%-ával rendelkeztek. A legmagasabb az Észak-
 alföldi régió megyéinek a részesedése 24%-kal, de az Észak-magyarországiak is
 megközelítik a 20%-ot. Különösen magas volt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-
 Szatmár-Bereg megye részesedése, melyek külön-külön meghaladták a 10%-ot. Ez
 közel ötszöröse a legkisebb támogatások felett diszponáló Vas megyei értéknek, de
 négyszeresen haladja meg a Gy őr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, vagy a
 Zala és Fejér megyei kereteket is. A TFC és a TERKI esetében az arányok még
 polarizáltabbak, hiszen ezek elosztása során figyelembe veszik a kedvezményezett
 térségben, településeken él ők számát. Ezzel szemben a céljelleg ű decentralizált
 támogatások — melyekb ől a kommunális fejlesztések mellett a humán infra-
 strukturális jellegű célokra, másrészt az el őre nem látható természeti vagy más
 károk által okozott vis maior többletkiadások fedezetére igyekeztek a terület-
 fejlesztési tanácsok támogatást biztosítani — összegének régiónkénti megoszlása
 valamivel kiegyenlítettebb képet mutat.
   A decentralizált területfejlesztési támogatások nagysága eltörpül a nemzet-
 gazdaság összes beruházása mellett, mindazonáltal pozitívnak mondható, hogy bár
 nagyon kis mértékben, de folyamatosan n ő a beruházásokhoz viszonyított
 nagysága. 1996-ban a nemzetgazdaság által megvalósított 1338 Mrd Ft-os beruhá-
  zásoknak mindössze 0,73%-át adta, mely érték 1999-ben már megközelítette az
  1%-ot. Azonban, ha figyelembe vesszük a beruházások növekedését az elmúlt két
  évben és azt a tényt, hogy a támogatások összértéke 2001-ben közel azonos volt az
  1999-es összeggel, akkor már ismét kedvez őtlenebb a kép. Az országos szint ű
  támogatásoknak a GDP-hez mért aránya is éppen, hogy csak eléri a 0,2%-ot.
  Természetesen jelentős eltérések tapasztalhatók az egyes megyei értékek
  összehasonlításakor. 1999-ben, amikor a decentralizált területfejlesztési
  támogatások reálértéke a legmagasabb volt, a legfejlettebb Közép-magyarországi
  régióban — a beruházások budapesti koncentrációjának (részesedése a nemzet-
  gazdaságból megközelítette a 46%-ot), illetve az alacsony támogatásoknak
  köszönhetően — a támogatások aránya a beruházásokhoz viszonyítva mindössze
  0,16% volt, de a Nyugat-dunántúli régióban sem érte el a 0,6%-ot. Ezzel szemben
  Az Észak-alföldi régióban meghaladta a 3%-ot, de a Dél-alföldi és az Észak-
  magyarországi régióban is 2% feletti volt ez az érték. A legalacsonyabb és a
  legmagasabb érték között majdnem hússzoros a különbség, de ha a Közép-
  magyarországi régiót speciális helyzete miatt nem is vesszük figyelembe, akkor is
  ötszörös. A támogatások GDP-hez mért aránya is tízszer annyi az Észak-alföldi
  régióban, mint Közép-Magyarországon, de a Nyugat-dunántúli és a Közép-
  dunántúli értékeket is két és félszeresen meghaladja.
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
      136    Grosz András                                TÉT XV. évf. 2001        s2

               A Nyugat-dunántúli régióban rendelkezésre álló
                   megyei decentralizált források
       A Nyugat-dunántúli régió — mint az ország egyik legdinamikusabban fejl ődő
      térsége — az egy főre jutó GDP-t tekintve a Közép-magyarországi régiót követ ően a
      második helyet foglalja el. Mindazonáltal a régió három megyéjét tekintve jelent ős
      különbségek figyelhető k meg. Míg az egy fő re jutó GDP értéke a régióban, illetve
      Győr-Moson-Sopron és Vas megyében meghaladja, addig Zala megyében elmarad
      az országos átlagtól. Fejlettségének eredményeként a régió területén jóval kevesebb
      kedvezményezett térség és település található, mint az ország többi részén 9. Ennek
      köszönhető en a kedvezményezett térségben, illetve településen él ők számát tekintve
      a régió részesedése jóval alacsonyabb (4,9%), mint a teljes lakónépesség esetében
      (9,8%). Különösen igaz ez Vas megyére, ahol mindössze a népesség 12,8%-a él
      kedvezményezett térségben vagy településen. A területfejlesztési támogatások
      megyék közötti allokációját befolyásoló mutatók értékeit a mintatérség három
      megyéjére a 2. táblázat foglalja össze.

                         2. TÁBLÁZAT
           A területfejlesztési támogatások feltételrendszerének f őbb mutatói
                   a Nyugat-dunántúli régióban, 1997
          (Main Indicators of the Conditions of Regional Development Supports
                       in West Transdanubia)
                 Lakónépesség      Egy főre jutó        Kedvezményezett térség és település
                 1997. jan. 1.        GDP                   lakónépessége

      Megye, régió                       az                      aránya, %
                      aránya az               települé-
                 fő    országos- ezer Ft       országos sek száma   fő      a      az
                      bál, %       %-ában                   lakosság-  országos-
                                                       ból      ból
      Győr-Moson-
                425 470      4,2  920     109       67     70 256    16,5       1,9
      Sopron
      Vas         270 386      2,7  960     114       77     34 673    12,8       0,9
      Zala         299 252      2,9  767      91      142     77 846    26,0       2,1
      Nyugat-
                995 108      9,8  885     105      286     182 775    18,4       4,9
      Dunántúl
      Ország összesen  10 174 342   100,0   842     100      2071    3 726 978   36,7    100,0
     Forrás: A területfejlesztési források felhasználása. KSH 1999.

      A három megyének a decentralizált területfejlesztési célel őirányzatokból (TFC,
     TERKI) való részesedése az országban a legalacsonyabb, és jelent ős mértékben
     elmarad a többi régió megyéjébe érkez ő források nagyságától (1996-2001 között
     mindössze 6,8%). Mivel a CÉDE megyék közötti felosztása nem kapcsolódik a
     kedvezményezett térségekben él ő lakosság arányához, allokációja jóval
     kiegyenlítettebb a másik két célel ő irányzatnál (a régió részesedése 1998-2001
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
  TÉT XV. évf. 2001   s2           A decentralizált területfejlesztési ...    137

 között 10,8%). Mindazonáltal a CÉDE bevezetése sem változtatott számottev ően a
 kialakult megyei arányokon, így az elmúlt hat esztend őben folyóáron számolva a
 Nyugat-dunántúli régió számára a három decentralizált forrás 7,6%-a állt
 rendelkezésre. Az egyes célel őirányzatok megyei keretösszegét a 3. táblázat
 mutatja. Megfigyelhető, hogy a vizsgált időszakban összesen 4,77 Mrd Ft állt a
 három célel őirányzatból rendelkezésre. Ezen források összege évr ől-évre az
 inflációt meghaladó ütemben növekedett, ami azonban kizárólag a CÉDE-nek
 köszönhető, hiszen a TFC és a TERKI esetében a forrásnövekedés nem volt jelent ős
 mértékű.
                   3. TÁBLÁZAT
  A megyei területfejlesztési tanácsok rendelkezésére álló támogatási keretösszeg a
       Nyugat-dunántúli régióban, 1996-1999, folyóáron, millió Ft
    (Available Funds for Support of County Regional Development Committees
                  in West Transdanubia)
  Megyék         1996   1997   1998   1999   2000    2001    1996-2001
  TFC           107,2   119,4   170,3   179,6   168,6   132,1     877,2
  TERKI          96,7   158,3   252,7   280,8   302,7   191,0    1282,2
  CÉDE                    152,2   221,7   240,9   230,7     845,3
  Győr Moson Sopron
      -  -      203,9   277,7   575,2   682,1   712,2   553,8    3004,7
  TFC           76,5   94,4   101,5   107,0   94,5   99,4     573,3
  TERKI          75,7   129,1   150,2   166,9   164,3   165,0     851,0
  CÉDE                    127,0   189,0   203,2   195,1     714,3
  Vas           152,2   223,5   378,7   462,9   462,0   459,5    2138,6
  TFC           115,3   149,1   150,8   159,0   151,9   129,3     855,4
  TERKI          118,3   217,4   238,6   265,1   292,1   228,0    1359,5
  CÉDE                    160,0   240,1   262,2   250,5     912,8
  Zala          233,6   366,5   549,4   664,2   706,2   607,8    3127,7
  Nyugat-Dunántúl     589,7   867,7  1503,3  1809,2   1880,4  1621,1    8271,0

  Forrás: Complex CD jogtár alapján saját számítás.

   A megyék számára rendelkezésre álló decentralizált források nagyságától
  valamelyest eltért a szerz ődésekkel ténylegesen biztosított támogatások összege. Ez
  annak köszönhet ő, hogy a megyei területfejlesztési tanácsnak a több évig tartó
  beruházások esetében lehet ősége van a következ ő évre szóló támogatások -
  25-40%-ának - lekötésére is. Így egy-egy évben a támogatás meghaladhatja a
  rendelkezésre álló keretösszeget. Tanulmányunkhoz az 1996-1999 közötti megyei
  területfejlesztési tanácsi határozatok álltak rendelkezésre, így vizsgálatunk erre a
  négy évre korlátozódik. A tényleges támogatások összege ezen id őszak alatt
  majdnem elérte az 5 Mrd Ft-ot, ami mintegy 200 millió Ft-tal haladja meg a
  felhasználható keretösszeget (4. táblázat).
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
     138   Grosz András                        TÉT XV. évf. 2001   s2
                       4. TÁBLÁZAT
      A megyei területfejlesztési tanácsok által megítélt támogatások szerz ődés szerinti
         összege a Nyugat-dunántúli régióban, 1996-1999, folyóáron, millió Ft
       (Supports of County Regional Development Committees Regional Development
                   Supports in West Transdanubia)
      Megyék          1996      1997     1998     1999    1996-1999
      TFC            109,5     138,1     209,7     123,7    581,0
      TERKI           104,7     177,5     281,7     292,1     856,0
      CÉDE                          166,7     233,0     399,7
      Győr-Moson-Sopron     214,2     315,6     658,1     648,8    1836,7
      TFC            99,1      89,0     109,1     110,0    407,2
      TERKI           49,3     143,7     154,5      84,7    432,2
      CÉDE             -       -     134,2     145,1    279,4
      Vas            148,5     232,7     397,8     339,7    1118,7
      TFC            159,1     137,4     163,9     156,0     616,4
      TERKI           164,6     256,2     245,6     295,7     962,1
      CÉDE               -       -   187,2     230,4     417,6
      Zala           323,7     393,6     596,7     682,1    1996,1
      Nyugat-Dunántúl      686,4     941,9     1652,6    t G - I) 6  4951,5

     Forrás: Megyei területfejlesztési tanácsok adatai alapján saját számítás.

            A megyei területfejlesztési források felhasználása
                 a Nyugat-dunántúli régióban

      A régióban a közel 5 Mrd Ft támogatás összesen több mint 34 Mrd Ft érték ű
     beruházás megvalósulásához járult hozzá az elmúlt négy évben. Ez a gazdasági
     szervezetek által megvalósított beruházások összegének (678 Mrd Ft) mindössze
     5%-át jelentette. Gy őr-Moson-Sopron megyében a gazdasági szervezetek által
     megvalósított, összesen 390 Mrd Ft érték ű beruházáshoz képest mindössze 14,2 Mrd
     Ft volumenű beruházáshoz járult hozzá a tanács, míg Vas megyében még ennél is
     kisebb volt a támogatásban részesült beruházások aránya az összeshez viszonyítva
     (2,9%). Ezzel ellentétben viszonylag magas Zala megyében, ahol elérte a 12%-ot
     (5. táblázat). A nagy eltérés oka valószín űleg abban keresend ő, hogy Zala
     megyében eleve elmaradt a beruházások volumene a másik két megyét ől. A
     megvalósult fejlesztések összköltségükhöz viszonyítva átlagosan Gy őr-Moson-
     Sopron és Zala megyében 13-14%, Vas megyében 23% támogatásban részesültek.
     Az arányokat jelent ő s mértékben torzítja azonban, hogy több, egy milliárd forintot
     meghaladó beruházás is részesült néhány millió Ft-os támogatásban (p1. Löv ő
     szennyvízcsatorna, Fine-Frost H űtő - és Élelmiszeripari Kit beruházása stb.). A
     támogatások aránya a TFC-b ő l támogatott pályázatok esetében volt a legkisebb
     (8-11%), ami els ősorban annak köszönhet ő , hogy a TFC támogatások egy része a
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
 TÉT XV. évf. 2001   s2           A decentralizált területfejlesztési ...   139

 magasabb saját részt vállalni képes vállalkozói körben került felhasználásra, míg a
 TERKI és a CÉDE a gazdasági szféránál forráshiányosabb — különösen a
 kedvezményezett térségekben és településeken — önkormányzatok által
 megvalósított fejlesztések megvalósulását segítette. Az arány Gy őr-Moson-Sopron
 megyében a CÉDE támogatásoknál megközelítette a 60%-ot, Vas megyében pedig
 a TERKI támogatásoknál elérte az 50%-ot.
                  5. TÁBLÁZAT
   A támogatásban részesült beruházások aránya a gazdasági szervezetek összes
         beruházásához képest a Nyugat-dunántúli régióban, %
  (The Share of Supported Investments in All Investments of Economic Sector in West
                  Transdanubia)
  Megyék          1996      1997     1998      1999    1996-1999

  Győr-Moson-Sopron      3,7      3,7      6,0      2,2      3,7
  Vas             2,1      1,8      4,7      2,5      2,9
  Zala            11,6      10,9      7,9      19,8      12,0

  Nyugat-Dunántúl       4,5      4,5      6,1      4,5      5,0

  Forrás: Megyei területfejlesztési tanácsok és KSH alapján saját számítás.
   A TFC forrásokból — eltér ően a másik két célelő irányzattól — az önkormányzatok
  mellett gazdasági szervezetek által benyújtott pályázatokhoz is támogatás
  biztosítható. Az egyes megyékben e tekintetben jelent ős eltérések voltak
  tapasztalhatók. Míg Vas megyében az önkormányzatokra koncentrált (több mint
  85%-a), Győr-Moson-Sopron megyében közel kiegyenlített volt a két kör
  támogatása, Zala megyében pedig kétharmada a vállalkozások által megvalósított
  fejlesztések támogatására irányult. A vállalkozások által elnyert támogatások
  felhasználását tekintve kiderül, hogy Gy őr-Moson-Sopron és Zala megyében
  első sorban munkahelyteremtésre (75, illetve 83%) forditódott, míg Vas megyében a
  termelő infrastruktúra fejlesztése kiemeltebb szerepet kapott (közel 60%), és csak
  második helyen szerepelt a munkahelyteremtés (32%). Az önkormányzatok által
  megvalósított fejlesztések, beruházások esetében már sokkal el őkelőbb helyen
  szerepeltek az infrastrukturális beruházások. A támogatásokból való részesedésük a
  három megyében elérte a 85-95%-ot is, azonban, ha a támogatásban részesült
  pályázatok számát tekintjük, mindenképpen meg kell említeni a különböz ő
  fejlesztési koncepciók készítését is (kistérség fejlesztési koncepciók,
  vidékfejlesztési programok, integrált gazdaságfejlesztési tervek stb.). Ezek
  támogatási igénye — köszönhet ő en az alacsony összköltségnek — nem volt jelent ős,
  azonban megyénként 10-20 dokumentum elkészítését tette lehet ővé a vizsgált négy
  év során, és a hozzájárulás általában a jogszabályi lehet őségek biztosította 70%
  körül alakult. A TFC támogatások kistérségi eloszlásában is jelent ős eltérések
  figyelhetők meg. Népességarányosan különösen magas támogatásban részesültek az
  egyébként kedvezményezett térségek: a kapuvári, a Tét—pannonhalmi, a csepregi, a
  lenti, valamint a zalaszentgróti kistérség.
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
     140 Grosz András                           TÉT XV. évf. 2001 s 2

       A TERKI támogatások a kedvezményezett térségek és települések
      önkormányzatainak beruházásaira használhatók fel, dönt ően a térségi hátrányok
      felszámolása érdekében, a már fentebb leírtakkal kiegészítve. Mivel Gy őr-Moson-
      Sopron megyében 1996-ban mindössze egy ilyen kistérség volt (19 településsel),
      nem volt elegendő pályázó a keretösszegre. A probléma feloldása érdekében a
      tanács döntése során rugalmasan azokat a pályázatokat is elfogadta, amelyek az
      1996-ban elkészült megyei területfejlesztési koncepció szerint elmaradottnak
      minősített térségekb ől érkeztek 1° . A másik két megyében nem volt hasonló jelleg ű
      probléma. A régió egészében általában az új létesítmények élveztek els őbbséget, és
      kiemelkedő volt a termel ő infrastruktúra-beruházások aránya. Míg Gy őr-Moson-
      Sopron és Vas megyében több mint 95% e cél mentén került felhasználásra,
     Zalában is elérte a 75%-ot. A termel ő infrastruktúra fejlesztéseken belül különös
     hangsúllyal szerepelt a szennyvízhálózat és a gázhálózat kiépítése, valamint az
     útépítés és -korszer ű sítés. Ezen projektek jelent ő ségét tovább növeli, hogy
     megvalósításuk sok esetben szoros települések közötti együttm űködést igényelt
     (közös szennyvíztisztító, közös gázprogram stb.), így nagymértékben hozzájárult a
     települések közötti együttm űködések kialakulásához és a kistérségi kapcsolatok
     elmélyüléséhez. A termel őinfrastruktúra els ő dlegességét indokolta a jelent ős
     elmaradottság az országos átlagtól — különösen Vas és Zala megye aprófalvas
     térségeiben —, aminek részben oka, hogy az 1990-es évtized els ő felében a
     Területfejlesztési Alap (TEFA) a termel ő infrastruktúra kiépítésében er őteljesen az
     ország keleti részére koncentrált (f ő ként Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-
     Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékre). Az infrastrukturális beruházások mellett
     — annak támogatásánál jóval kisebb összegben — más célokra is jutott a TERKI-b ől.
     Így például — Zala megyében a termál program keretében — támogatásban
     részesültek turisztikai célú fejlesztések, felszíni vízelvezetéshez kapcsolódó
     beruházások, szociális célú közhasznú munkák, illetve néhány önkormányzati
     intézményfejlesztés is. A Zala megyei támogatások felhasználása annak
     viszonylagos szétaprózottságával is eltér a másik két megyét ől. Míg Győ r-Moson-
     Sopron és Vas megyében a négy év alatt 69, illetve 74 támogatásban részesített
     pályázat volt, addig Zala megyében ugyanezen id ő alatt ennek háromszorosa (214).
     Ez részben az aprófalvas településszerkezettel magyarázható, míg Vas megyében a
     rendelkezésre álló források korlátozottsága (az országban a legalacsonyabbként,
     mindössze kétharmada volt a Zala megyeinek) azok nagyobb koncentrációját
     igényelte. Ha a támogatások kistérségek közötti eloszlását vizsgáljuk,
     megállapítható, hogy az egy f ő re jutó támogatás — a TFC-hez hasonlóan — a csornai,
     a Tét—pannnonhalmi, a vasvári, a lenti, a letenyei és a zalaszentgróti kistérségekben
     volt a legmagasabb.
      Az előző két célel ő irányzattól eltér ő en a CÉDE nem kifejezetten területfejlesztési
     célú, területi kiegyenlítést szolgáló eszköz. Ez, valamint a célel őirányzat
     felhasználásának központi szabályozása más jelleg ű felhasználásra predesztinálja a
     megyei területfejlesztési tanácsokat. Így lehet ő ség nyílik bizonyos mértékben
     humán infrastrukturális jelleg ű fejlesztések megvalósítására is (oktatási,
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
 TÉT XV. évf. 2001   s2          A decentralizált területfejlesztési ...   141

 egészségügyi, kulturális intézmények fejlesztése). A három megyében a vizsgált
 négy év során egyaránt körülbelül 110-110 pályázat részesült támogatásban,
 azonban míg Gy őr-Moson-Sopron és Zala megyében az átlagos támogatás mértéke
 4 millió Ft körül alakult, addig Vas megyében nem érte el a 2,5 millió Ft-ot. Ez
 részben ugyancsak a Vas megyei források alacsony összegével magyarázható. Míg
 Győr-Moson-Sopron és Vas megyében az önkormányzati intézmények
 korszerűsítése, fejlesztése kapott nagyobb hangsúlyt (70, illetve 64%), addig Zala
 megyében a CÉDE támogatások 60%-át infrastrukturális beruházások
 megvalósítására használták fel. Általánosan megállapítható azonban, hogy —
 elsősorban az alacsonyabb beruházási költségeknek köszönhet ően — az
 intézményfejlesztéssel kapcsolatos támogatások aránya azok összköltségéhez
 viszonyítva 2-3-szor magasabb volt, mint az infrastruktúra-fejlesztés területén.
 Győr-Moson-Sopron megyében az elmaradottabbnak számító Tét—pannonhalmi
 kistérségben, Vas és Zala megyében ezzel szemben a kevésbé hátrányos helyzet ű
 sárvári és Keszthely—hévízi kistérségben volt a legmagasabb az egy f őre jutó CÉDE
 támogatások összege.

   A támogatások illeszkedése a megyei koncepciók programjaihoz

   A területfejlesztési célel őirányzatból rendelkezésre álló források felhasználásának
  értékelése során szükség van a felhasználás, illetve a megyei területfejlesztési
  koncepciókban megfogalmazott programok közötti kapcsolat vizsgálatára. Erre
  lehetőségünk van, hiszen a régió megyéi élen jártak a területfejlesztési stratégiák
  készítésében. 1996-ra, amikor bevezetésre kerültek a decentralizált források,
  tulajdonképpen mindhárom megyében elkészült a koncepciók els ő változata,
  amelyekben már megfogalmazásra kerültek a kés őbb elfogadott prioritások. A
  megyei területfejlesztési tanácsok a támogatásokra beérkezett pályázatok
  elbírálásakor természetesen a koncepcióban meghatározott programok szerint
  próbálnak meg prioritást alkotni, azonban ez nem minden esetben lehetséges.
  Elsősorban a CÉDE források felhasználásánál, de a TFC és a TERKI támogatások
  esetében is jelentős mértékben korlátozó tényez őként kell számba venni a
  célelőirányzatok felhasználására vonatkozó központi szabályozást.
   Győr-Moson-Sopron megyében a vizsgált id őszakban összesen 266 pályázat
  részesült támogatásban. A 85 TFC támogatás több mint fele (52,4%) a
  koncepcióban megfogalmazott településhálózat és vidékfejlesztés, egyharmada
  (34,3%) pedig a gazdasági szerkezet és a környezet fejlesztése prioritások
  megvalósulásához járult hozzá közvetlenül. Mindössze hét pályázat (a támogatások
  13,3%-a) nem kapcsolódott közvetlenül a programokhoz, azonban a tanács
  szándéka szerint természetesen közvetve azok is annak megvalósítását szolgálták. A
  TERKI támogatások — célrendszerének köszönhet ően — teljes mértékben meg-
  feleltek a koncepció prioritásainak. A 69 támogatott pályázat (több mint 900 M Ft)
  az 5. prioritással hozható közvetlen kapcsolatba (Településhálózat és
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
     142   Grosz András                        TÉT XV. évf. 2001   s2
     vidékfejlesztés, azon belül is els ő sorban a térségi infrastruktúra fejlesztése
     program). A CÉDE források felhasználásánál — a központi szabályozásnak
     köszönhető en — már jóval mérsékeltebb a kapcsolat, a 112 pályázatból mindössze
     30 (a támogatások 29,4%-a) segíti a koncepció megvalósulását (ugyancsak az 5.
     prioritással összefüggésben). Megállapítható, hogy összességében a decentralizált
     területfejlesztési támogatások dönt ő többsége (80%-a, az összes pályázatnak pedig
     kétharmada) közvetlenül kapcsolódik a megyei területfejlesztési koncepcióban
     meghatározott prioritásokhoz. Mindazonáltal mindenképpen meg kell említeni a
     források felhasználásának koncentráltságát. A tanács által megítélt támogatások a
     koncepcióban megfogalmazott hat prioritás közül mindössze kett őt támogattak, és e
     kettő közül is közel 90%-uk a már többször említett településhálózat és
     vidékfejlesztés célt szolgálta. Olyan megfogalmazott prioritások ezzel szemben
     nem részesültek támogatásban a megyei decentralizált forrásokból, mint a
     humánerő forrás-fejlesztés, a multi- és interregionális kapcsolatok szélesítése, a
     megyeszervezés, vagy a környezet állapotának javítása.
      Vas megyében összesen 283 pályázat nyert támogatást a három decentralizált
     előirányzat valamelyikéb ő l 1996-1999 között a megyei területfejlesztési tanács
     döntése alapján. A támogatásban részesített pályázatok majdnem 90%-a
     közvetlenül szolgálta a Vas megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározott
     prioritások megvalósítását. Ugyanakkor a felhasználás célját tekintve — a Gy őr-
     Moson-Sopron megyeihez hasonlóan — ugyancsak érvényesült a koncentráció,
     hiszen az összes támogatás 80%-a a vidékfejlesztés, térségi felzárkóztatás prioritás
     megvalósulásához járul hozzá els ődlegesen (ezen belül is el őtérbe helyezve az
     infrastruktúra-fejlesztési programokat). E prioritás mellett Vasban is mindössze a
     gazdaságfejlesztés (a gazdaság összehangolt fejlesztése) részesült támogatásban,
     melynek részesedése azonban a TFC esetében is csak 17,5% volt. A
     gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó támogatások konkrét célja általában a
     munkahelyteremtés, és/vagy meg őrzés volt. Ellentétben Gy őr-Moson-Sopron
     megyével, Vasban a CÉDE támogatások nagyobb része (kétharmada) is kapcsolatba
     hozható a koncepcióban foglalt célokkal. Összességében megállapítható, hogy a
     rendelkezésre álló források felhasználása néhány kiemelt program támogatására
     koncentrált annak ellenére, hogy a Vas megyei területfejlesztési koncepcióban
     meghatározásra került öt prioritáshoz 29 konkrét program kapcsolódik. Hasonlóan
     Győ r-Moson-Sopron megyéhez, nem szerepelt célként a megyei decentralizált
     pénzeszközök felhasználása során sem a humáner őforrás-fejlesztés, sem a multi- és
     interregionális kapcsolatok fejlesztése, sem a természet- és környezetvédelem
     célkitűzése.
      A decentralizált megyei területfejlesztési célel őirányzatok felhasználását illet ően
     Zala megyében is a támogatások 85%-a (a TFC támogatások 100%-a, a TERKI
     támogatások közel 90%-a, a CÉDE támogatások 59%-a) közvetlenül kapcsolódik a
     megyei koncepcióban megfogalmazott fejlesztési prioritásokhoz. Ez az Összes 457
     támogatásban részesített pályázatból 386-ot jelent. A TFC források felhasználása
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
 TÉT XV. évf. 2001   s2          A decentralizált területfejlesztési ...   143

 során a célel ő irányzat majd kétharmada a gazdaságfejlesztési prioritás
 megvalósulásához járult hozzá, míg egyharmada m űszaki infrastrukturális
 beruházásokat szolgált. A TERKI természetesen els ősorban a műszaki
 infrastruktúra-fejlesztésre koncentrált, és a CÉDE támogatások is egyértelm űen e
 prioritást részesítették el őnyben. A gazdaságfejlesztés és a m űszaki infrastruktúra-
 fejlesztés mellett még két további prioritás részesült — az el őzőeknél jóval kevesebb
 — támogatásban: a vidékfejlesztés és a környezeti értékek megóvása.
  A rendelkezésre álló decentralizált források felhasználását vizsgálva egyértelm űen
 megállapítható, hogy az a Nyugat-dunántúli régióban összhangban van a megyei
 területfejlesztési koncepciókban meghatározott célkit űzésekkel, prioritásokkal. A
 megyei területfejlesztési tanácsok forráselosztási gyakorlatában els őbbséget
 élveznek a koncepció prioritásainak megvalósulását szolgáló projektek. Egyedüli
 kivételt jelent a CÉDE támogatások elosztása, melynek központi szabályozása jóval
 korlátozottabb lehet ő ségeket ad a tanácsok számára. E források esetében különösen
 nagy súlyt képviseltek az önkormányzat által kezelt ingatlanok (iskolák, óvodák,
 művelődési házak, polgármesteri hivatalok) rekonstrukciójára, felújítására,
 bővítésére felhasznált támogatások. Megemlítend ő azonban, hogy a koncepciók
 prioritásrendszere a fejlesztések rendkívül széles körét ölelik fel, a gazdasági-,
 társadalmi-, környezeti fejlesztések szinte minden területére kiterjednek. Ennek
 ellenére megfigyelhet ő, hogy a források a vizsgált id őszakban, mindhárom
 megyében mindössze néhány prioritásra els ősorban a műszaki, illetve termelő
 infrastruktúra-fejlesztésre, valamint a gazdaságfejlesztésre — koncentráltak. Nem,
 vagy csupán mérsékelten részesültek ugyanakkor támogatásban olyan fejlesztési
  célok, mint a humáner őforrás-fejlesztés, a multi- és interregionális kapcsolatok,
  vagy a természet- és környezetvédelem.

               Megfogalmazható tapasztalatok

   Megállapítható, hogy a területfejlesztési törvénnyel és a törvény által el őírt
  források bizonyos részének a megyékhez való rendelésével egyértelm űen elindult a
  területfejlesztési források decentralizációja. Bár a decentralizált eszközök megyék
  közötti elosztása a területi egységek fejlettségbeli különbségét viszonylag jól
  tükrözi, a rendelkezésre álló keretösszegek els ő néhány évben tapasztalható
  reálértéken történ ő lassú növekedése megtorpanni látszik. A decentralizált
  területfejlesztési források GDP-hez mért összege rendkívül csekélynek mondható.
  Országos szinten épp hogy csak eléri a 0,2%-ot, ami a fejlettebb térségekben — ahol
  a GDP relatíve magasabb, míg a területfejlesztési tanácsok számára rendelkezésre
  álló eszközök jóval szűkösebbek (lásd Vas megye) — még jóval alacsonyabb.
   Ennélfogva a megyei decentralizált területfejlesztési források nagyságuknál fogva
  nem voltak képesek számottev ően befolyásolni a megvalósuló beruházások
  alakulását, és ezzel a térség hosszú távú fejl ődését. Mint azt a megyei
  területfejlesztési tanácsok munkaszervezeteinek vezet ői közül többen is
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
     144    Grosz András                            TÉT XV. évf. 2001     s2

     megjegyezték, a források jelenlegi mértéke nem alkalmas a hosszú távú stratégiai
     gondolkodás érvényesítésére. Szerény mértékük ellenére is számottev ően
     hozzájárultak azonban a megyék gazdaságának növekedési pályára állásához
     szükséges feltételek megteremtéséhez, de legnagyobb érdemüknek talán az
     tekinthető, hogy hozzájárultak az Európai Unióban is elfogadott területi politika
     kialakításához, az új típusú területfejlesztés intézményrendszerének kiépüléséhez,
     valamint szerepük meger ősödéséhez. Ezt bizonyítja, hogy a Nyugat-dunántúli
     régióban megyénként 10-20 kistérségi fejlesztési stratégia, program,
     tervdokumentum elkészítéséhez biztosított — általában a jogszabály által
     engedélyezett legmagasabb (70%) — támogatást.
      Bár a decentralizált források felhasználásáról a megyei területfejlesztési tanácsok
     dönthetnek, azonban az erős központi meghatározottság miatt a követend ő célok
     sokkal inkább az általános területpolitikai célkitűzéseket követik, semmint az egyes
     területi egységekben megfogalmazásra került fejlesztési elképzeléseket. Az
     alapvetően eltérő célokat szolgáló fejlesztési források különböz ősége (területi
     kiegyenlítés, infrastruktúra-fej l e sztés, munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés,
     önkormányzati intézményfejlesztés) sokszor nehézséget okozhat az átláthatóság
     tekintetében, illetve több esetben a területi szerepl ők és források megosztottságához
     vezethet. Ugyanakkor, figyelembe véve, hogy a támogatások általában tényleges
     értékük többszörösét voltak képesek megmozgatni a különböz ő fejlesztések
     érdekében kiderül, hogy bizonyos mértékben alkalmasak a térségi er őforrások
     hatékony koordinálására.
      A hatékonyság növelése, valamint az alulról jöv ő elképzelések és a helyi speciális
     — megyénként, térségenként más és más — igények és megfogalmazásra került célok
     megvalósítása érdekében szükség lenne a jelenlegi rendszer újragondolására. Ezek a
     reformok azonban természetesen nem választhatók el az Európai Unióhoz való
     csatlakozással egyre inkább felértékel ődő regionalizációs törekvések meg-
     valósításától, a különböző területi szintek funkcióinak, feladatainak, azok
     lehetséges intézmény- és eszközrendszerének pontos definiálásától. Erre nemcsak
     az EU regionális politikájának való megfelelés és a strukturális alapok fogadása,
     hanem legalább olyan mértékben a haza területi politika hatékonyságának
     optimalizálása miatt is szükség van.

                             Jegyzetek
       MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Gy őr.
     2
       1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésr ől és a területrendezésről.
     3
       A területfejlesztési célel őirányzat neve a területfejlesztésnek a Környezetvédelmi és Területfejlesztési
       Minisztériumtól a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz történ ő áthelyezését és a politika
       irányvonalában bekövetkezett hangsúlyeltolódást követve 1999-ben vidékfejlesztési célel őirányzatra
       (VFC) változott, majd 2000-től ismét területfejlesztési célel őirányzat lett. Jelen tanulmányban az
       egyszerűség kedvéért mindvégig területfejlesztési célel őirányzatként (TFC) hivatkozunk rá.
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
 TÉT XV. évf. 2001      s2          A decentralizált területfejlesztési ...      145

 4
   89/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a területfejlesztési célel őirányzat felhasználásának részletes
  szabályairól (illetve a már hatályon kívül helyezett, el őző évekre vonatkozó jogszabályok).
 5
  91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékér ől (illetve a
  már hatályon kívül helyezett, el őző évekre vonatkozó jogszabályok).
 6
   32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások
  felhasználásának részletes szabályairól.
  9/1998. (I. 23.) Kormányrendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg ű
  decentralizált támogatásának igény-bejelentési, döntés-el őkészítési és elszámolási rendjér ől, valamint
  a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellen őrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ
  feladatairól. 7001/1998. (BK 9.) BM irányelv a céljelleg ű decentralizált támogatás pályázati
  rendszerének m űködtetéséről.
 s
  24/2001. (IV. 20.) OGY határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveir ől, a
  kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerér ől (illetve az általa hatályon kívül helyezett
  30/1997. OGY határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveir ől, a
  kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerér ől).
 9
  Győr-Moson-Sopron megyében 1996-ban egy kedvezményezett kistérség volt (19 település), 1997-ben
  mindössze 10 kedvezményezett település, 1998-tól pedig két kedvezményezett kistérség (összesen 61
  település) és hat kedvezményezett település. Vas megyében 1996-ban egy kedvezményezett kistérség
  volt (23 település), de a kör 1998-tól további eggyel b ővült (22 település), és 1997-től 33 település isD
  kedvezményezettnek számít. Zala megyében 1996-tól kezdve három kedvezményezett kistérség
  található (összesen 103 település). 1997-ben ezen kívül 45, 1998-tól pedig 43 település tartozik még a
  kedvezményezettek körébe.
 10
    Többek között a Gy őr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési koncepció során készült
  vizsgálatoknak is köszönhető, hogy 1998-tól a csornai és a Tét-pannonhalmi kistérség bekerült a
  kedvezményezett térségek közé.

                        Irodalom
 A regionális szint ű területfejlesztés finanszírozási rendszerének megalapozása. (2000) Győr, MTA RKK
   Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet. Kutatási zárójelentés.
 A területfejlesztési források felhasználása. (1999) Budapest, KSH.
 A területfejlesztési koncepciók és programok összehasonlító értékelése.    (2000) Győr, MTA RKK
   Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet. Kutatási zárójelentés.
 Javaslatok a megyék és a tervezési-statisztikai régiók támogatási eszközrendszerére és a programok
  végrehajtásának intézményrendszerére. (1998) Pécs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet.
   Kutatási zárójelentés.
 Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési stratégiája.     (1996) Győr, MTA RKK Nyugat-
   magyarországi Tudományos Intézet.
 Vas megye területfejlesztési koncepciója.   (1998) Szombathely, MTA RKK Nyugat-magyarországi
  Tudományos Intézet Vas megyei Kutatócsoport.
 Zala megye területfejlesztési koncepciója — 1. kötet. (1997) Zalaegerszeg, Pylon Kft.
                        Grosz András:
A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban.
                 Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
      146  Grosz András                         TÉT XV. évf. 2001   s2

          EXPERIENCES OF THE EXPENDITURES
       OF THE DECENTRALISED REGIONAL DEVELOPMENT
           SUPPORTS IN WEST TRANSDANUBIA

                       ANDRÁS GROSZ
       The decentralisation of regional supports started in 1996 with the pass of the act on
      regional development and physical planning and the decentralisation to counties of a certain
      share of regional development sources. The differences in the leve! of socio-economic
      development of the counties is reflected in the distribution of the funds, but the current
      amount of these sources is extremely small (about 0,2% in the country) so they are unsuitable
      for the implementation of strategic príorities in the long term. However these supports
      assisted to the initiation of the required conditions for a dynamic development of the
      counties. Nevertheless they considerably contributed to the formation of an EU-compatible
      institutional and fmancing system of regional development in Hungary. The paper's aim is to
      present the most important experiences of the expenditure of the regional development funds
      in county level. Beside some general information on the principle and the regulation of the
      decentralisation and the distribution of the funds between the counties, we would like to
      examine the projects supported by the county development councils in West Transdanubia
      between 1996 and 1999.