Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2.
                              2001
            TAKSADALOM
• Rechnitzer János: A halogatott regionalizáció mint a területi politika sajátossága az átmenet-
ben /3•Lados Mihály: A területi tervezés kihívásai a kilencvenes években Magyarországon /25
• Szörényiné Kukorelli Irén: Vidékkutatás elő zményekkel és tényekkel/71• Dőry Tibor: Az inno-
vá;ió kutatások megjelenése a regionális elemzésekben /87 •Hardi Tamás-Nárai Márta: A határ
menti területek jellegzetességeinek átalakulása a 20. század végi Nyugat-Magyarországon/107
• Grosz András: A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a
Nyugat-dunántúli régióban /131* Barsi Boglárka-Csizmadia Zoltán: Egy nagyváros helyzete az
információs társadalomban /147• Szirmai Viktória: A térségi fejlő dés társadalmi kihívásai /173
• Baráth Gabriella - Molnár Balázs- Szépvölgyi Ákos: A külföldi m űködőtőke szerepe a Közép-
  nántúl átalakuló gazdaságában /183• Horváth Gyula: Magyar régiók és települések verseny-
képessége az európai gazdasági térben /203
Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2.
   TÉR ÉS TÁRSADALOM
   Az MTA              Megjelenik negyedévenként,
   Regionális Kutatások Központja  az MTA IX. Osztálya és az MTA
   folyóirata            Regionális Kutatások Központja
   XV. évfolyam           támogatásával.


                   Felelős kiadó:
   Rechnitzer János         Horváth Gyula főigazgató
   főszerkeszt ő

   Szerkesztő :           Szerkesztőség:
   Hardi Tamás
   Nárai Márta           MTA Regionális Kutatások
                   Központja
                   Nyugat-magyarországi Tudomá-
   Kasztnerné K őműves Mária    nyos Intézet, Győr
   technikai szerkeszt ő      9022 Győr, Liszt F. u. 10.
                   Telefon: (96) 516-570
                   Fax: (96) 516-579
                   E-mail: rechnj@edo.rkk.hu
                       hardit@edo.rkk.hu

   Szerkesztőbizottság:       Megrendelhető a szerkesztőség
                   címén.
   Enyedi György (elnök)      Éves el őfizetési díja:
   Barta Györgyi          intézményeknek 2800 Ft
   Beluszky Pál           egyéni el őfizetőknek 1500 Ft
   Hajdú Zoltán           (ÁFÁ-val együtt + postaköltség)
   Hardi Tamás
   Rechnitzer János         Előfizethető :
   Timár Judit           Magyar Államkincstár
                   10024003-01738461-00000000
                   Példányonként kapható az MTA
                   RKK kutatóintézeteiben.

   Nyomdai munkák:         http://www.dti.rkk.hu/tet.html
   PALATIA NYOMDA & KIADÓ KFT

   Borítóterv: Galgóczy György

   ISSN 0237-7683