Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4.
                   TARTALOM

PAUL KRUGMAN A földrajz szerepe a fejl ődésben /1
ÁCS J. ZOLTÁN        Térbeliség, endogén növekedés és
VARGA ATTILA         innováció /23
LENGYEL IMRE         Porter-rombusz: a regionális
               gazdaságfejlesztési stratégiák alapmodellje /39
BERNEK ÁGNES        A globális világ „új gazdaságföldrajza" /87
BUZÁS NORBERT Klaszterek, kialakulásuk, szervez ődésűk és
       lehetséges megjelenésük a Dél-Alföldön /109
                GYORS TÉNYKÉP
GROSZ ANDRÁS        A gépjárm űipari klaszterek külföldi tapasztalai
              és a Pannon Autóklaszter lehet őségei /125
                   KÖNYVJELZ Ő
BESZTERI BÉLA        Elválaszt és összeköt — a határ /147
            KONFERENCIA BESZÁMOLÓ
KÁNYA JÓZSEF        Székelyföld 2000 konferencia /161
  AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG HÍREI
BUDAY-SÁNTHA A „Regionális fels őoktatás 2000" cím ű
ATTILA    konferencia főbb megállapításai és javaslatai /165
Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4.
       PA UL KRUGMAN         The Role of Geography in Development /1


       ZOLTÁN J. ÁCS         Geography, Endogenous Growth and Innovation /23
       ATTILA VARGA

       IMRE LENGYEL          Porter 's Diamond-Model for Regional Economic
                      Development Programming /39

       ÁGNES BERNEK          The "New Geography" of the Global World /87


       NORBERT BUZÁS         Clusters: Origin, Organization and Possible
                      Formation in South-Plain Region /109
                        Szerzőink
  Paul Krugman professzor, MIT, Cambridge, MA; Ács J. Zoltán professzor, University of
  Baltimore, Baltimore, MD; Varga Attila egyetemi docens, PTE Gazdaságelméleti Tanszék, Pécs;
  Lengyel Imre egyetemi docens, tanszékvezet ő SZTE Alkalmazott közgazdaságtan Tanszék,
  Szeged; Bernek Ágnes egyetemi docens ELTE Regionális földrajzi Tanszék, Budapest; Buzás
  Norbert egyetemi docens, SZTE Alkalmazott közgazdaságtan Tanszék, Szeged; Grosz András
  tudományos segédmunkatárs, MTA RKK NYUTI, Gy őr; Beszteri Béla szakbizottsági alelnök,
  MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Veszprém; Kánya József PhD hallgató, PTE, Pécs; Buday-
  Sántha Attila tanszékvezet ő egyetemi tanár, PTE Agrár-, Környezet- és Regionális gazdaságtan
  Tanszék, Pécs.
   Ára: 500 Ft