Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 167-168. p.
               TÁJÉKOZTATÓ
  A Kormány 181/1999. számú Kormányrendelettel, majd a Földm űvelésügyi és
Vidékfejlesztési Miniszter 5/2000. FVM rendelettel szabályozta a területfejlesztési
koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartását, illetve az épí-
tésügyi műszaki dokumentációk megőrzését és hasznosítását.
  A rendeletek értelmében a VÁTI Kht. Dokumentációs Központja „köteles példá-
nyos" gyűjtőhelye a rendeletben részletezett dokumentációknak. A Dokumentációs
Központ a VÁTI Kht.-n belül 1999. január 1-jével m űködik.
  Fő feladata a jogutód nélkül megsz űnt volt állami tervező vállalatok tervtárainak,
illetve egyéb tervtáraknak az átvétele, meg őrzése és hasznosítása. Országos nyilvá-
nos urbanisztikai szakkönyvtárat és kutatási archívumot üzemeltet.
  Igen összetett feladatkör alapján küldetésének tartja olyan közhasznú szolgáltatá-
sok kivitelezését, amelyek a széles szakmai közönség, illetve az igazgatási és civil
szféra számára aktuális információ eljuttatását jelenti. A hivatkozott rendeletek
alapján a gyűjtött, rendszerezett tervekhez való hozzáférést biztosítja, abból köz-
vetlen információt szolgáltat (megkeresés esetén másolatokat készít). Rendszeresen
megjelenteti a gyűjtött tervek, dokumentációk bibliográfiáját.
  Felhívjuk figyelmüket az 5/2000. FVM rendelet 3.§-ára, melyben a Dokumentá-
ciós Központ számára megadandó információkat, illetve annak formai kérdéseit
taglalják. Kiemelend ő, hogy a területi tervek esetében a dokumentációk készítésé-
nek megkezdéséről is tájékoztatni kell a Dokumentációs Központot. Ez annak érde-
kében fontos, hogy a VÁTI tervezett web-oldalán megtalálhatók legyenek nemcsak
az elkészült, hanem a készlié alatt lév ő tervek listái, hogy ezáltal is elkerülhet ő
legyen az esetleges párhuzámos munkavégzés, illetve hogy a szakmai és laikus
közvélemény számára is nyilvános és követhet ő legyen a tervezés.
  A Dokumentációs Központ a Budafoki út 59. szám alatt alakítja ki az Országos
Építésügyi — Műszaki Tervtárat és a hozzá tartozó szolgáltató egységet, amely a
továbbiakban a rendeletek szerinti feladatokat ellátja.
  Az Országos Területi és Településrendezési Tervtár, az Országos Urbanisztikai
Szakkönyvtár és az Országos Területi és Településtudományi Kutatási Archívum a
VÁTI Kht. Gellérthegy u. 30-32 szám alatt m űködik.

 További tájékoztatásig kérjük, hogy küldeményeiket a
           VÁTI Kht. Dokumentációs Központ
       1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. címre küldjék.
További elérhet őségek:

       TELEFON: 1/ 356-9122/385 MELLÉK; 1/ 214-18-02
                FAX: 1/ 356-8003
        Email: oszokolay@vati.ktm.hu; rkatona@vati.ktm.hu
Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 167-168. p.
              SZERZŐINK FIGYELMÉBE!
    Az alábbiakban néhány, a szerkeszt ő ségünkhöz leadandó kéziratokra vonatkozó kéré-
   sünket adjuk közre.
   -  Maximálisan 35 000 karakter terjedelmű tanulmány közölhető . A tanulmány elejére öt
     soros összefoglalót kérünk, valamint 3-5 kulcsszó megnevezését.
   -  A szöveget kinyomtatva, A/4 méretben kérjük leadni, 1,5-es sortávval. Egyúttal fájlban is
     kérjük mellékelni, lemezen, vagy e-mailen. (MS WORD bármelyik változatában lementve.)
   -  Kb. 10-15 sorban rövid összefoglalót kérünk a tanulmányról, lehet őség szerint angolul.
   -  A táblázatokat megfelelően formázva a szövegbe építve, vagy külön fájlban, ill. lapon
     kérjük. Számozással kell jelezni a szövegben elfoglalt pontos helyüket, címüket. Kérjük,
     hogy a fájlokban csak azok a táblázatok szerepeljenek, amelyek a szövegbe kerülnek!
   -  Terjedelmi okok miatt kérjük, hogy egy tanulmányban legfeljebb 4-5 ábra szerepeljen.
   -  Az ábrákat (pl. térképek, rajzok) megfelel ően formázva a szövegbe építve, vagy ha ez
     nem lehetséges, akkor kinyomtatva, ill. külön fájlban kérjük elküldeni (bmp, cdr vagy
     más bitkép formátumban, vagy Mapinfo 5.0 számára használható típusként, szükség
     esetén arj, zip formátumban, tömörítve). A fénymásolással készült ábrákat nem tudjuk
     elfogadni, mert a nyomda számára nem megfelel ő a minőségük. Mindenképpen szüksé-
     ges az ábrák számozása, s helyük pontos feltüntetése a szövegben.
   -  Az ábrák és táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Ha saját készítés ű az adott ábra,
     akkor a „Forrás: Saját szerkesztés. ill. Saját számítás." megnevezést kell használni.
   -  A hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerz ő nevét és a kiadás évét
     zárójelbe téve. Pl.: (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges. Pl. (Conti
     1993, 76) vagy (Conti 1993, 76-86). A hivatkozások ne lábjegyzetként, hanem csak a
     fent leírt formában kerüljenek a szövegbe. Minden hivatkozott m ű szerepeljen a szöveg
     végi irodalomjegyzékben!
   -  A jegyzeteket kérjük a szöveg végén, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a
     főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük pl. ábramagyarázat, hivatkozás.
   -  A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következ ő alapformákban:
     Könyv: szerző (megjelenés éve) A m ű címe. a kiadó neve, a kiadás helye.
     Folyóiratcikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. — A folyóirat neve. (Az évfo-
     lyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezd ő és befejez ő oldalszáma.
     Gy űjteményes kötetben szerepl ő cikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. A
     gy űjteményes kötet címe. — Szerkesztő(k) neve (szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.), a kiadó
     neve, a kiadó helye. a hivatkozott írásmű kezdő és befejező oldalszáma.

      Példák:
      Cronauge, U. (1992) Kommunale Unternehmen. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
      Alchian, A.—Demsetz, II. (1972) Production, information costs and economic
      organisation. — America Economic Review. 775-795. o.
      Péteri G. (1991) Az önkormányzatok és oktatási intézményeinek viszonya, finanszírozá-
      si kérdések. Önkormányzat és iskola. — Kozma T. (szerk.), Oktatáskutató Intézet, Buda-
      pest. 122-154.o.

      Kéréseink figyelembe vételét előre is köszönjük!

      A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre e-mailben vagy telefo-
      non: hárdit@edo.rkk.hu , ill 96/516-576.
                                          Szerkeszt őség