Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 165-166. p.

Tér és Társadalom                  XIV. évf. 2000  s 4: 165-166


     AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS
         BIZOTTSÁG HÍREI

   A „REGIONÁLIS FELS ŐOKTATÁS 2000" CÍMŰ
   KONFERENCIA F ŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI ÉS
          JAVASLATAI

            BUDAY-SÁNTHA ATTILA
1)  A regionális tudományokkal kapcsolatos ismeretek az évezred fordulóján a
   környezeti tudományok és az informatikai ismeretek mellett szinte minden
   tudományág és szakma m űvel ő i számára a szakmai intelligencia részét ké-
   pező ismereteket jelentik, miközben a regionális fejlesztéssel kapcsolatos
   feladatok ellátása új, önálló szakmai feladatot is jelent, és ennek megfelel ő
   felkészülést igényel.
2)  A regionális ismeretek oktatásának kezdetei a gazdaságföldrajz keretében az
   ötvenes évekre (Markos György professzor) nyúlnak vissza. Önálló szakképzés
   formájában az MTA Regionális Kutatások Központja és a Janus Pannonius Tu-
   dományegyetem Közgazdaságtudományi Karának együttm űködésében egye-
   temi szinten, posztgraduális képzés keretében 1989-ben kezd ődött el, és ezt
   követően 1994-ben indult be a graduális, 1995-t ől kezdve pedig a PhD képzés.
   Ezzel egyidej űleg 1991-ben a Győri Műszaki Főiskola és az MTA RKK
   együttműködésében megkezd ődött a regionális fejlesztési feladatokat ellátó
   szakemberek főiskolai képzése is. A pécsi és a gy őri képzési modellek figye-
   lembevételével jelenleg kilenc egyetemen (Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc,
   Kaposvár, Gödöll ő, Keszthely, Veszprém, BKÁE, ELTE) és öt főiskolán
   (Győr, Dunaújváros, Tatabánya, Nyíregyháza, Pécs) folyik a regionális isme-
   retek oktatása, illetve regionális szakemberek képzése. A képzés sokszín űségét
   nemcsak az azt felvállaló oktatási intézmények nagy száma okozza, de az is,
   hogy az intézmények eltér ő jellegéb ől adódóan közgazdász, geográfus, külön-
   böző mérnöki (agrár, m űszaki stb.) képzésekhez kapcsolódik, azok által nyúj-
   tott alapismeretekre épül. Az intézményenként eltér ő oktatási formák ellenére
   megállapítható, hogy a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján kialakult a
   regionális szakemberek képzésének oktatási struktúrája, az oktatáshoz szüksé-
   ges színvonalas tananyagok is egyre nagyobb számban állnak rendelkezésre,
   és a képzési követelmények is fokozatosan közelítenek egymáshoz, egysége-
   sebbé vállnak. Fokozott gondot kell azonban fordítani a tananyagfejlesztésben
   lemaradt területek, mindenekel őtt a „Regionális gazdaságtan" korszer ű tan-
   anyagának kialakítására.
         Az MTA Regionális Tudományos Bizottság hírei
         Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 165-166. p.
166 Az MTA Regionális Tudományos Bizottság Hírei       TÉT XIV. évf. 2000  s4
3)  A több mint tíz év óta tartó képzés keretében eddig kb. 500 szakember kapott
   a regionális feladatok ellátására is jogosító f őiskolai, illetve egyetemi diplo-
   mát, és hasonló azok száma, akik a szakmai ismereteik b ővítése céljából hall-
   gatták a regionális tudományokkal (regionális gazdaságtan, regionális politika,
   regionális tervezés, vidékpolitika stb.) foglalkozó tárgyakat.
4)  Annak ellenére, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján a társadalmi-gazdasági
   élet több mint negyven területén van szükség regionális ismeretekre, az ezek iránti
   szakmai igények hazánkban csak megkésve jelentkeznek, és az új álláshelyek be-
   töltésénél sem kap a szakirányú képzettség megfelel ő figyelmet.

                   Javaslatok
1)  Az Európai Unióval folyó csatlakozási tárgyalások hazai és külföldi résztve-
   vő ivel tudatosítani kell, hogy Magyarországon már több mint egy évtizede
   folyik a regionális szakemberek képzése egyetemi graduális, posztgraduális és
   PhD, valamint főiskolai szinten.
2)  A regionális fejlesztési feladatok társadalmi-gazdasági szerepének növe-
   kedése feltétlenül szükségessé teszi, hogy a regionális fejlesztésnek önálló
   szakmaként történ ő elismerésére és szakmai jegyzékbe történ ő felvételére
   minél előbb sor kerüljön.
3)  A regionális feladatokat ellátó, koordináló kormányzati szerveknek külön
   figyelmet kell fordítani a regionális képzés, és ezen belül a képzést eddig saját
   erőből fejlesztő intézmények támogatására.