Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

Tér és Társadalom                      XIV. évf. 2000  s 4: 87-107


            A GLOBÁLIS VILÁG
          „ÚJ GAZDASÁGFÖLDRAJZA"
       (The „New Geography" of the Giobal World)

                BERNEK ÁGNES
         „Bár egész életemben a nemzetközi közgazdaságtan kutatásával foglalkoztam,
      de csak közel egy éve ismertem fel, hogy valójában mindvégig a gazdaságföldrajzról
              írtam és gondolkodtam anélkül, hogy ennek tudatában lettem volna."
                                     (Krugman 1991a, 1)

      Paul Krugman és az „új gazdaságföldrajz" fogalma

  A fenti idézet Paul Krugman „Geography and Trade" cím ű, 1991-ben megjelent
 könyvéb ől származik, amely lényegében a szerz ő első olyan értekezése, amelyben a
 gazdaságföldrajzzal foglalkozik. A könyv címe is jelzi, hogy Krugman a nemzetkö-
 zi kereskedelem kutatása során jutott el ahhoz a felismeréshez, hogy a térbeli elhe-
 lyezkedés, a lokalizáció meghatározó a gazdasági folyamatokban.
  Krugman megfogalmazásában a gazdaságföldrajz nem más, mint „a termelés tér-
 beli elhelyezkedése" (Krugman 1991a, 1). Véleménye szerint a gazdasági tevékeny-
 ségek földrajzának legfontosabb tényez ője a koncentráció (Krugman 1991a, 5).
 Modelljei a növekv ő skálahozadék elvét alapul véve vizsgálják az agglomerációs
 gazdaságok kialakulását (Krugman 1991b).
  De mitől lesz „új" a szerz ő által képviselt gazdaságföldrajz? S egyáltalán a
 Krugman nevéhez kapcsolható „új gazdaságföldrajzi" irányzat gazdaságföldrajz-e
 vagy sokkal inkább közgazdaságtudomány?
  Jelen tanulmány az „új gazdaságföldrajz" paradigmáját a globális világgazdaság
felől kísérli meg bemutatni. Ezt egyébként az is indokolja, hogy Krugman eredetileg
 a nemzetközi közgazdaságtannal foglalkozott. Paul Krugman már a „Geography
 and Trade" című könyvében kiemeli, hogy az 1990-es évekre a gazdaságföldrajz és
 a nemzetközi közgazdaságtan jelent ősen eltávolodott egymástól. Ennek okát ekkor
 abban látja, hogy a gazdaságföldrajz els ődlegesen egy adott országon, illetve orszá-
 gokon belüli konkrét, valós helyek elemzésével, leírásával foglalkozik.
  Vagyis a gazdaságföldrajz — véleménye szerint — feladta a tér modellez ő, elméleti
jellegű vizsgálatát, annak ellenére, hogy korábban a gazdaságföldrajznak e téren
 komoly tradíciói voltak. Krugman „gazdaságföldrajzi" modelljeiben rendszeresen
 hivatkozik Thünen (1826) izolált város körüli földhasznosítási modelljére a Ricardo
 nevéhez kapcsolható komparatív el őnnyel összefüggésben, vagy Weber (1909)
 lokalizációs elemzéseire, vagy akár Christaller (1933) és Lösch (1940) központi
 hely elméletére és az eredetileg Isard (1956) nevéhez f űződő regionális tudományi
 irányzatra (Krugman 1998, 7). Krugman megfogalmazásában az „új gazdaságföld-
 rajz" éppen azért lesz „új", mert a gazdaságföldrajz klasszikus irányzatába beépül-
 nek az elméleti modellek. Ezek a modellek a klasszikus lokalizációs elméletek
       Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
        Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

88   Bernek Ágnes                      TÉT XIV. évf. 2000  s4
mellett kiemelten támaszkodnak az „új növekedési" és az „új kereskedelem-
elméleti" irányzatokra is.
 Ezért is vélik egyre többen, hogy „az új gazdaságföldrajz" paradigmája sokkal in-
kább közgazdaságtudomány, mint földrajztudomány. Mészáros Rezs ő megfogalma-
zásában „földrajzi gazdaságtan" (Mészáros 2000, 91), amelynek „leggyengébb
pontja az, hogy szinte teljesen figyelmen kívül hagyja a valóságos helyet a térbeli
agglomerációs modellben" (Mészáros 2000, 93). Bár maximálisan egyetértünk
Mészáros Rezs ő megállapításával, mégis úgy gondoljuk, hogy a gazdaságföldrajz
szemléletváltásában meghatározó kell hogy legyen a valóságos helyek új szemlé-
letű , nem kizárólag a tényekre koncentráló, hanem összefüggéseket elemz ő, elmé-
leti kutatási irányokat felvázoló átalakulása. S nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt
sem, hogy a „földrajzi gazdaságtan" kialakulása azzal is indokolható, hogy az egyes
valós helyek földrajzi elemzése immár elképzelhetetlen az alapvet ő közgazdasági
fogalmak, a piacgazdaság lényegi folyamatai nélkül.
 Az „új gazdaságföldrajz" paradigmájának — a földrajztudomány képvisel őinek
minden jogos kritikája ellenére (ennek összefoglalását lásd Martin 1999) — vélemé-
nyünk szerint nagyon fontos jelent ősége van. Ugyanis e paradigma révén a földraj-
zi elemzések, térbeli vizsgálatok visszakerülhetnek, vagy talán inkább bekerülhetnek
a közgazdaságtudomány „mainstream"-jébe, vagyis főáramlatába. Ez egyfel ő l a
gazdaságföldrajz számára is kihívás, hiszen sürget ő vé teszi a szemléletbeli váltást,
másfel ő l a közgazdaságtudomány számára is az elméleti, modellez ő irányzatok
újragondolását teszi szükségessé. Vitathatatlan tény, hogy a globális világgazdasági
korszak az interdiszciplináris kutatási témakörök meger ősödését vonja maga után,
így a közgazdaságtudomány és a földrajztudomány „együttm űködése" igen
prespektikus kutatási területnek nevezhet ő.
 Megítélésünk szerint a gazdaságföldrajzban — legalábbis a világgazdaság térbeli
szerveződésének kutatásában — már megkezd ődött a paradigmaváltás, s ez elsődle-
gesen az 1990-es évtizedre alapvet ő en megváltozott gazdasági, társadalmi, politikai
tényezőkre, vagyis összefoglalóan a világgazdasági globalizációra vezethető vissza.
Ugyanakkor rendkívül „szerencsés" id őbeli egybeesésnek nevezhet ő, hogy az „új
gazdaságföldrajz" paradigmája Paul Krugman kutatásai révén szintén az 1990-es
évtizedben jelt meg a nemzetközi szakirodalomban.

             Globalizáció és lokalizáció

 Az 1990-es években a tér „újrafelfedezése" a globális világgazdasági korszakhoz
kapcsolódik. Ennek legfő bb oka a transznacionális vállalatok tevékenységében és
ehhez kapcsolódva a nemzetközi üzletpolitikában keresend ő . Ahhoz, hogy egy
adott vállalat tevékenységét az egész világot átfogva, vagyis globális térségi szinten
szervezhesse meg, ismernie kell az egyes földrajzi helyek adottságait, különbségeit.
Ezt a nemzetközi szakirodalom a lokalizáció előtérbe kerülésével foglalja össze.
 De mit is jelent a lokalizáció fogalma? A közgazdaságtudomány általában a loka-
lizációt szembeállítja a globalizációval. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, a
globalizáció és a lokalizáció egymással egyid ő ben, egymással párhuzamosan zajló,
            Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
             Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

TÉT XIV. évf. 2000   s4                 A globális világ...       89

szorosan összekapcsolódó folyamatok. S őt a globális világgazdaság egyik legfonto-
sabb paradoxona éppen az, hogy addig globális a világ, amíg léteznek lokális kü-
lönbségek.
 A lokalizáció fogalmát azonban értelmezhetjük úgy is, mint a globális folyamatok
térbeliségét. Más szavakkal, milyen konkrét földrajzi helyekhez kapcsolódik egy
adott transznacionális vállalat tevékenysége, s e földrajzi helyek közötti kapcsolato-
kat a vállalat térben hogyan szervezi meg?
 Bár a közgazdaságtudományban használt „lokalizáció" fogalma a tér és a hely között
rendszerint nem tesz különbséget, de a földrajztudomány és a regionális tudomány ezeket
a kifejezéseket mindig is eltér ően használta, illetve használja. A terek felosztásában két
alapvető tagolási irányt különítünk el: a vertikális és a horizontális tagolást. A vertikális
térségi felosztás az egyes térségi szintek (pl. nagytérségi régió, ország, régió, telepü-
lés) megkülönböztetését jelenti, míg a horizontális térségi felosztás pl. adott te-
rületek, térségek, régiók elhatárolását jelenti (Nemes Nagy 1998, 102). Egyértel-
mű azonban, hogy e kétféle térségi felosztás egymással szoros kapcsolatban van.
A földrajzi hely megfogalmazható úgy, mint a tér egyik eleme. Helyen például a
térnek azt a részét értjük, ahol egy adott vállalat található. A tér definiálható úgy
is, „mint a helyek egyenl őtlensége és rendezettsége" (Nemes Nagy 1998, 86).

A lokalizáció fogalmának átértékel ődése a különböz ő világgazdasági kor-
szakokban

 Az 1970-es években a világgazdaság fogalmát rendszerint úgy értelmezték, mint
az egyes nemzetállamok összességét és a köztük lév ő külkereskedelmi kapcsolato-
kat. A fokozódó nemzetköziesedés alapmutatójának rendszerint azt tekintették,
hogy a II. világháború utáni évtizedekben a nemzetközi kereskedelem növekedési
rátája meghaladta a nemzetgazdaságok összteljesítményének alakulását. E nemzet-
gazdaságok szintjén felépülő világgazdaságnak megfelelően a nemzetközi közgaz-
daság-tudományi szakirodalom a „lokális" kifejezés alatt általában a nemzetgazda-
ságot (országokat) vagy az ún. nagytérségi régiókat (pl. Európa, Kelet-Ázsia vagy
Észak-Amerika) értette (s őt gyakran érti ma is).
 A világgazdaság szerkezeti átalakulása az 1980-1982. évi stagnálás után új irányt
vett, s egy t őke- és technológia-intenzív növekedési szakasz vette kezdetét. A vi-
lággazdaság legfontosabb folyamatai már nem kizárólag az egyes nemzetállamok
szintjén valósulnak meg, s az egyes államok közötti gazdasági tranzakciók egyre
inkább háttérbe szorulnak a globális szintű gazdasági folyamatokhoz képest. Ko-
runk világgazdaságát a szakért ők olyan átmeneti korszaknak tekintik, amelyben az
egyes államok közötti politikai-gazdasági kapcsolatok összességén alapuló világ-
gazdasági rendszer egy világméret ű piacgazdaság kialakulása felé halad. Vagyis a
világ fokozódó globalitása egyben azt is jelenti, hogy az önálló nemzetgazdaságok fe51
a hangsúly a globális világpiac meghatározó szerepe felé tolódik el (Bernek 1999). '
 Ahogy az 1. ábrán is látható napjainkban a legfontosabb térségi szint maga a glo-
bális gazdaság. E térségi szinten szervez ődnek és érvényesülnek a világgazdasági
globalizáció legfontosabb elemei és tendenciái: a rendkívül gyors technológiai,
        Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
          Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

90   Bernek Ágnes                               TÉT XIV. évf. 2000     s4
kiemelten kommunikációs technológiai fejl ődés; a transznacionális vállalatok és az
általuk szervezett nemzetközi termelés; valamint a pénz szerepének és fontosságá-
nak korábban sohasem tapasztalt felfutása. De e globális gazdasági folyamatok már
nem első dlegesen a nemzetgazdasági térszinten szervez ődnek, sőt a nemzetállamok
egyre inkább elvesztik korábbi domináns politikai-gazdasági szerepüket. A világ-
gazdasági globalizáció területi szerveződésének lényegi eleme, hogy a nemzetgaz-
dasági szint feletti — nemzetközi integrációk — és különösen a nemzetgazdasági szint
alatti térségi szintek — regionális gazdaság, lokális gazdaság — szerepe egyre fonto-
sabbá válik. így a lokalizáció kifejezése a közgazdaság-tudományban is jelent ősen
átalakul. A transznacionális vállalatok nemzetközi üzletpolitikájában, a nemzetközi
bankok tevékenységében immár a nagytérségi er őterek és az országok mellett egyre
inkább előtérbe kerülnek a régiók, a térségek, a települések.
 A következő kben a három világgazdasági globalizációs folyamatot elemezzük vá-
laszt keresve arra a kérdésre, hogy a koncentrációs és dekoncentrációs tendenciák
hogyan érvényesülnek a globális világgazdaság térszervez ődésében. Vagyis a vi-
lággazdasági kutatások terén keresünk igazolást arra a „krugmani" megállapításra,
miszerint a gazdasági tevékenységek térbeli szervez ődésének legfontosabb eleme a
koncentráció. Továbbá tanulmányunk végén összefoglaljuk a globális világgazda-
ság „új gazdaságföldrajzának" legfontosabb elemeit.

                  1. ÁBRA
    A globális világgazdaság legfontosabb folyamatai és térségi szintjei
 (The Most Important Processes and Spatial Levels of the Global World-Economy)

                       Globális gazdaság   A nemzetközi termelés és  .
    ennek új központjai                          A monetáris világ "hatalma"
           •           Nemzetközi integrációk  •------'    •

                       Nemzetgazdaság      •
                                   418
     Transznacionális                              Nemzetállamok
      vállalatok
                ------,-   Lokális gazdaság
            \\s\ !Technológiai fejl ődés

 orrős: Dicken P. (1998, 425) ábra nyomán
           Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
            Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

TÉT XIV. évf. 2000  s4                 A globális világ...     91

A gyors technológiai fejl ődés hatása a világgazdaság térszervez ődésének
átalakulására

  A legfontosabb „térszűkítő" technológiák a közlekedési és kommunikációs eszkö-
 zök. Ezek nélkül napjaink globális rendszere nem is létezhetne, a transznacionális vál-
 lalatok által szervezett nemzetközi termelés nem is valósulhatna meg.
  Napjaink globalizácójának alapját a kommunikációs, s kiemelten az informá-
 ciós technológia ugrásszerű fejlődése jelenti. A kommunikáció fejl ődése átala-
 kította a világ minden része között a tér-id ő kapcsolatokat. Egyre inkább meg-
 szűnnek azok a tér- és id őhatárok, amelyek korábban elválasztották egymástól a
 nemzet-gazdaságokat. De ez nem minden földrajzi helyet és minden embert
 érint egyformán. Az id őben és térben konvergáló folyamatokhoz paradox módon
földrajzi egyenl őtlenség társul. Általában azt mondhatjuk, hogy azok a földrajzi
 helyek, amelyek képesek e kommunikációs innovációk el őnyeit kihasználni, az
 információs világ számára „fontos" helyek. A kommunikációs technológia újí-
 tásai általában piac-orientáltak, így azokra a földrajzi helyekre irányulnak, ahol
 a várható haszon a legnagyobb. A kumulatív hatás abban nyilvánul meg, hogy
 egyaránt „meger ősödnek" a globális színtű kommunikációs hálózatok és e háló-
 zatok központjai is (városok és/vagy országok) (Dicken 1992, 110).

A technológiai fejl ődés hatása a termelési folyamatok átalakulására

 A gyors technológiai fejl ődés nagyon fontos — illetve alapvet ő — a termelés, a ter-
melési folyamatok változásában. A fordista termelési rendszert a nagyon nagy mé-
retű, futószalag rendszer ű termelési egységek jellemezték, amelyek nagy volumen-
ben állítottak el ő standard jelleg ű termékeket tömegfogyasztási célra. Az új terme-
lési rendszer, a posztfordizmus lényege a flexibilitás: rugalmas termelési rendsze-
rek, azonnal változtatható vállalati szervezettség és legf őképpen szoros kapcsolat a
gyártó cégek és a fogyasztók, a piac igényei között.
 A jelenlegi globalizációs korszakban mindezek a technológiai változások nagyon
szoros kapcsolatban állnak a transznacionális cégek termelési folyamataival. Az er ős
piaci versenyben az új termékek gyártása, illetve az állandó újítás elengedhetetlen a
vállalatok profit termeléséhez, s általában véve a vállalatok fennmaradásához.
 A Vernon (1966) nevéhez kapcsolható termékciklus elmélet alapja a m űszaki fej-
lesztésb ől származó versenyel őny (Vernon 1966). Az elmélet szerint a piacon beve-
zetésre kerül ő új termék életciklusa öt fázisra osztható: a bevezetés, a növekedés, az
érettség, a visszaesés és az elavulás szakaszaira. Mindegyik fázisban más és más
termelési tényez ők a meghatározóak, így más és más piaci versenyel őny kerül elő-
térbe. Általában véve azt mondhatjuk, hogy a kutatás-fejlesztést ő l a versenyel őny
egyre jobban az árra helyez ődik át, ami a termelési tényez ők más és más kombiná-
cióját követeli meg. Amíg egy új termék bevezetéséhez igen jelent ős K+F ráfor-
dítás szükséges, s így magas szinten képzett munkaer őre van szükség, addig a
növekedési szakasztól az alapképzettség ű munkaerőt igényl ő termelésre tev ődik
át a hangsúly. Ezt másképp úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a termékspecifikus
           Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
            Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

92    Bernek Ágnes                           TÉT XIV. évf. 2000     s4

technológiáról eltolódás tapasztalható a költségminimalizálás által meghatáro-
zott termelési technológia felé.

A kutató és fejleszt őtevékenységek térbeli koncentrációja

 Vitathatatlan tény, hogy a korszer ű kommunikációs technológiák révén a nem-
zetgazdaságok földrajzi határai korábbi elválasztó szerepüket elvesztik, s a gazda-
sági folyamatok korábbi erős területi koncentrációja is megsz űnik. Míg a fordista
termelési rendszer klasszikus iparvidékeinek legfontosabb telepítési tényez ői a
természeti erőforrások voltak, addig a szolgáltatási tevékenységek dominanciájá-
val jellemezhet ő posztfordista termelési rendszer legfőbb meghatározó tényez ő  je
a piac, s mindez a területi dekoncentráció, a területi diffúzió irányába hat.
 De a 21. században a területi dekoncentrációval egyid őben a gazdasági kon-
centrációs folyamatok is újraélednek, nevezetesen a kutatási- és fejleszt őtevé-
kenységek által kialakított technológiai övezetek vagy más szóval ipari körzetek
révén.
  „Az ipari körzetek esetében a lokalitáson, a körzeti kapcsolathálón van a hang-
súly. E lokális kapcsolatháló 'szemei' a következ ők: a helyi üzleti szféra, a lokális
kormányzati szervek, a helyi egyetemek és kutatóintézetek, illetve a helyi nem
állami közszolgálati intézmények." (Kocsis—Szabó 2000, 146)
  Az európai ipari körzetek (p1. a németországi Baden—Württemberg és a Harma-
dik Olaszország — Toscana, Emília és Veneto tartományok) tanulmányozása során
több szerző is kiemeli a gazdasági szerepl ők közötti bizalmi kapcsolatokat és a
történelmileg kialakult lokális kultúrából fejl ődő helyi intézmények rendszerét
illetve hálózatát (Kocsis—Szabó 2000, 146). Ezzel ellentétben az észak-amerikai
ipari körzetekben a piaci elvekre épülő partnerség dominál a gazdasági szerepl ők
és az intézmények kapcsolatában, s ezt els ősorban az innováció és a versenyké-
pesség vezérli. A bizalommal szemben inkább a kiszámíthatóság elve érvényesül.
De e „bizalom" is átértékel ődik, így az egész világgazdaság vezet ő K+F területén,
a Szilícium-völgyben a kulcsjelenséget a „teljesítmény generálta bizalomban"
jelölik meg. Vagyis a bizalom a teljesítményb ől indul ki, s nem a közösségekb ől
 (Kocsis—Szabó 2000, 152).
            A Szilícium-völgy — a világ K+F tevékenységének „fellegvára"
    A San Franciscótól délre San Joséig húzódó kaliforniai területen 2,3 millió f ő él. Az e területen el ő-
   állított GDP nagyságát 65 milliárd dollárra becsülik. (összehasonlításként itt utalunk arra a tényre,
   hogy a Magyarországon él ő 10 millió fő által előállított GDP értéke 46 milliárd dollár!) Az évi átlagos
   munkabér 46 ezer dollár szemben a 29 ezer dolláros országos átlaggal. 1997-ben 2,7 milliárd dollár
   kockázati tőkét szívott fel ez a körzet, ami az abban az évben befektetett összes amerikai
   kockázatitőke-beruházás közel 20%-a volt.
    A Szilicium-völgy vezető iparágai: a mikroelektronika, a félvezetők termelése — a félvezetőipar és a
   Szilícium-völgy neve szinonim fogalommá vált — (Intel, AMD, National Semiconductor), kés űbb eh-
   hez társultak a számítógépgyártók (Apple, Sun Microsystems, Hewlett-Packard stb.) és a komputer-
   hálózatok — a hardver és szoftver egyaránt (Cisco, Netscape, Yahoo, Broadvision) —, és végül a bio-
   technológia, orvosi műszerek, gyógyszerek stb.
            Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
             Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

TÉT XIV. évf. 2000   s4                  A globális világ...        93

  A Szilícium-völgy két legfontosabb cége a Hewlett-Packard és az Intel. A világ 44. legnagyobb
 vállalatának (Fortune, Global 500, az 1999-es összes jövedelem adatai alapján), a Hewlett-Packard
 cégnek a székhelye, a „HQ-ja" Palo Altoban található. Az IBM után jelenleg a Hewlett-Packard a vi-
 lág második legnagyobb hardvergyártó cége. A világ processzorgyártásában vezeti pozícióval rendel-
 kező Intel cégnek a „HQ-ja" Santa Claraban van. 1999-ben a világ 500 legnagyobb vállalata közül az
 Intel cég a 7. helyet foglalta el a tekintetben, hogy az összes jövedelmének 25%-a volt a profit.
 (Forrás: Kocsis—Szabó 2000, 150; Fortune 2000, F-1-42)


 Mind az európai, mind az észak-amerikai K+F tevékenységeket tömörít ő ipari
körzetekhez képest eltér ően szerveződnek a japán technopoliszok. Ugyanis a japán
technológiai körzetek létrehozatala annak a tudatos kormányzati programnak a
részét alkotja, amelynek az els ődleges célja a gazdasági élet térbeli koncentráltsági
fokának csökkentése. Ugyanis Honshu szigetének délkeleti partján húzódik végig az
az ipari sáv, ahonnan Japán ipari termelésének 2/3-a származik. A Tokió—Kawasaki-
Yokohama városegyüttes egymaga adja az ország ipari termelésének közel 1/3-át.
 Az 1990-es évek elején meginduló technopolisz program is e keleti parti nagy
koncentrációk túlsúlyának csökkentését t űzte ki célul. A K+F ágazatokat, s az ehhez
kapcsolódó kutató és fejleszt ő tevékenységeket, egyetemeket tömörít ő, legkorszerűbb
infrastruktúrával, kommunikációs hálózatokkal felszerelt új városokat a szigetek azon
területeire telepítik, amelyek az ország gazdasági fejl ődéséből mindeddig kimaradtak.

  Koncentrációs és dekoncentrációs tendenciák a transznacionális
         vállalatok térbeli szerveződésében

A transznacionális vállalatok világgazdasági jelent sége
                         ő

 1999-ben az ENSZ mintegy 63 ezer transznacionális céget tartott nyilván, s e
cégeknek közel 690 ezer külföldi leányvállalata volt. A külföldi leányvállalatok
bruttó termelési értéke 1982 és 1999 között több mint ötszörösére n őtt. Az 1998-
as adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a külföldi kézben lév ő vállalatok ter-
melési értéke immár meghaladta a világ összes GDP értékének 10%-át. S őt a
külföldi tulajdonú cégek exportja 1998-ra már a világ összes export értékének
közel felét érte el! (U.N. UNCTAD 2000)
 Az anyavállalatok és a leányvállalatok földrajzi megoszlása azonban rendkívül
egyenlőtlen. A nemzetközi üzletpolitika lokalizációs döntéseinek alapvet ő ténye-
zője, hogy a transznacionális vállalatok anyavállalatainak közel 80%-a a fejlett
országokban, a külföldi leányvállalatoknak viszont majdnem 90%-a az alacsony és
a közepes jövedelmű államokban található. Ez a nemzetközi üzletpolitika telepítési
tényezőinél felértékeli bizonyos fejl ődő országok földrajzi jellegzetességeit. Az ún.
„emerging markets", vagyis a feltörekv ő piacok közé soroljuk Kínát, ahol mintegy
240 ezer leányvállalat található, s ez a világon lév ő összes leányvállalatnak az 1/3-a.
A kelet-és délkelet-ázsiai térségben több mint 80 ezer leányvállalat van, s így a
nemzetközi menedzsmentben az exportösztönz ő iparpolitikát folytató országok igen
fontosak. Az 1990-es évek végére a transznacionális vállalatok nemzetközi üzlet-
        Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
         Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

94   Bernek Ágnes                       TÉT XIV. évf. 2000 s 4

politikájában felértékel ődött a közép- és kelet-európai régió is, ugyanis a világon
lévő összes leányvállalat immár több mint 1/3-a itt lokalizálódik.

A transznacionális vállalatok nemzetközi tevékenysége — az elméletben és a
gyakorlatban

  A közlekedési és a kommunikációs berendezések jelentik az alapját a nemzetközi
 gazdasági tevékenységnek, a transznacionális vállalatok Földünk egészét átfogó
 gazdasági aktivitásának. De egyértelm ű elméleti választ adni arra igen nehéz, hogy
 a cégek milyen szempontok alapján döntenek tevékenységük külföldre történ ő
 részbeni vagy teljes kitelepítésér ől, illetve arra, hogy egy cég miért éppen az adott
 országban eszközöl befektetéseket, és ennek révén milyen jelleg ű előnyökre tesz
 szert. A transznacionális vállalatok tevékenységének magyarázatára nincsen általá-
 nosan elfogadott elméleti megközelítés, inkább csak más és más megközelítési
 szempontokat kiemel ő „rész-magyarázatok" vannak.
  E „rész-magyarázatok" szintetizálására tett kisérletet Dunning (Dunning 1988) az
 eklektikus elmélet megalkotásával. Ennek alapfeltevése a következ ő : a vállalat az
 exporttal szemben akkor részesíti el őnyben a működőtő ke-beruházást, ha ezzel a
 cég tulajdonosi és tranzakciós költségel őnyökre tehet szert, valamint a helyi
 termelési feltételek is kedvez őek (Szanyi 1997). Dunning a stratégiai helyzet-
 el őny forrásait három csoportra osztja: nevezetesen a tulajdonpecifikus el őnyök
 (O — ownership advantages), a befektetés helyére vonatkozó lokalizációs előnyök
(L — locational advantages) és az internalizációs előnyök (I — internalization
advantages). A három kezdőbetű összeolvasásából ered a nemzetközi szakiroda-
 lomban elterjedt OLI-paradigma elnevezés.
  Dunning a beruházásokat négy fő csoportba sorolja, nevezetesen a helyi erőforrá-
sokat kiaknázó külföldi befektetések; a piacorientált beruházók; a hatékonyságnö-
 velő beruházások; a stratégiai előnyöket (mind globális, mind országos szinten)
érvényesíteni kívánó beruházások. Dunning megítélése szerint a helyi er őforrás- és
a piacorientált beruházások a bemutatkozó, els ő befektetések. A hatékonyságnövel ő
és a stratégiai el őnyökre törekv ő befektetések általában pótlólagos jelleg űek, tehát
már létez ő kapacitásoicat változtatnak meg. Az elmúlt 10-15 évben a nemzetközi
működőtőke-beruházásokban megfigyelhet ő változások nagyrészt e két utóbbi
beruházástípus térnyerésére vezethet ők vissza.
  Az 1. táblázat a nemzetközi beruházások négy fő típusát mutatja abból a szem-
pontból, hogy az egyes beruházástípusoknál milyen jelleg ű tulajdonspecifikus,
lokalizációs és internalizációs el őnyök a meghatározóak. Bár a nemzetközi szakiroda-
lomban a Dunning nevéhez kapcsolható eklektikus elmélet a leginkább elfogadott, a
jövő ben a világgazdasági illetve vállalati kutatások egyik feladata lesz, hogy igazolják
ezt az elméletet az egyes vállalatok konkrét üzletpolitikájának elemzése révén.
            Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
              Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

TÉT XIV. évf. 2000   s4                   A globális világ...          95


                   1. TÁBLÁZAT
              Dunning eklektikus elmélete (1993)
              (Dunning's Eclectic Theory [ 1993 )
 A nemzetközi beru-      "miért?"          "hová?"
  házás típusa      Tulajdonspecikus       Lokalizációs       "hogyan?"
                 előny .          előny      Internalizációs el őny
 Helyi erőforrásokat   Tőke, technológia,     Termelési tényezők    Árszabályozás, pia-
   kiaknázó      piacra jutás, nyeresé-   költségeiben lévő    cok irányítása, elle-
             gesség, verseny-      eltérések        nőrzése
             képesség növelése
   Piacorientált    piaci (globális, regio-  költségek különb-    tranzakciós költségek
             nális, lokális) sikeres-  ségei, piac mérete és  csökkentése, igazo-
             ség növelése, helyi    jellege, kormányzati   dás a helyi igények-
             piac ellenőrzése      politika         hez
 Hatékonyságnövel ő   a már létező beruhá-    a nemzetgazdaságok    vertikális vállalati
             zások racionalizálása   termelési        integráció - vállalati
                           specializációja és   értéklánc
                          koncentrációja
 Stratégiai előnyöket  hosszú távú stratégiai   a fenti tényezők és az  kompetitív és straté-
   érvényesít ő    célok, nemzetközi     adott térségi szint   giai előnyök, kocká-
             versenyképesség       versenyképessége (?)  zatcsökkentés, a
             fenntartása                     piacok ellenőrzése
Forrás: Dicken P. (1998, 185) táblázat nyomán.

A transznacionális vállalatok térbeli felépítése
 A továbbiakban a transznacionális vállalatok térbeli felépítését három szempont
alapján vizsgáljuk, egyrészt az „intra-firm" kereskedelem alapján, másrészt a vál-
lalati központok, vagyis „headquarter"-ek földrajzi elhelyezkedése, valamint a ter-
melési egységek lokalizációja alapján.
 Nyilvánvaló, hogy a vállalatok más és más funkciót ellátó egységeinek különböz ő
lokalizációs igényei vannak. A központ, a „headquarter" a vállalat térbeli felépíté-
sében a koncentrációt erősíti, míg a termelés globális szinten történ ő megszervezése
a térbeli dekoncentráció irányába hat. További kutatásokat igényelne, hogy a világ
legnagyobb cégeinél milyen a koncentrációs és dekoncentrációs térbeli szervez ődés
egymáshoz viszonyított aránya.
A transznacionális vállalatok térszerveződése az intra-farm kereskedelem alapján
 A transznacionális cégek térszervez ődését elméletileg felvázolhatnánk a cégek
világméretű eladásai, illetve a cégeken belüli (az „intra-firm") kereskedelem segít-
ségével. Az ENSZ 1998-as „World Investment Report" c. jelentése szerint a világ-
kereskedelem közel 2/3-át a transznacionális vállalatok bonyolítják le, és ennek az
árucserének majd a fele a konszernekhez tartozó vállalatok hálózatán belül megy
végbe. Vagyis a globális világgazdaság időszakában a nemzetközi kereskedelem
több mint 30%-a „intra-farm" kereskedelemnek tekinthet ő.
       Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
         Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

96   Bernek Ágnes                      TÉT XIV. évf. 2000  s4

 Az ENSZ „World Investment Report" c. 1996-os jelentése a transznacionális
vállalatok szervezeti felépítése és az intra-firtn kereskedelem változó jellege és fon-
tossága közötti kapcsolatot a következ őképpen jellemzi: ha nemzetközi cégek az
ún. „multidomestic" stratégiát — a leányvállalatok viszonylagos önállósággal ren-
delkeznek, és egy adott termelési folyamatot teljes egészében elvégeznek — követik,
akkor alacsony a vállalaton belüli kereskedelem volumene. Lényegében ez csak az
anyavállalatok szállításait jelenti az alapberendezések és szolgáltatások vonatkozá-
sában a leányvállalatokhoz. Az egyszer ű vállalati integráció keretében nyilván n ő
az intra-firm kereskedelem nagysága. Azt, hogy a vállalaton belüli kereskedelem
terén az anyavállalatok leányvállalatokhoz történ ő exportja-e vagy a leányvállala-
toktól érkez ő importja-e a fontosabb az dönti el, hogy a leányvállalatoknak milyen
szerepe van a vállalati termelésben. Így, ha a leányvállalat els ődlegesen beszállítói
munkát végez, akkor nyilván a vállalaton belüli import a meghatározó. A komplex
regionális vagy globális vállalati stratégia esetén az eredményesség hatásfokának
növelése (az ún. „efficiency-seeking" stratégia) mindenekel őtt áll, így a termelés
specializációjának és földrajzi szétterjedésének következtében egyre sokrét űbb
vállalaton belüli kapcsolatok alakulnak ki. S őt az intra-firm kereskedelem már
nemcsak kétirányú, az anyavállalat és a leányvállalat között bonyolódó, hanem a
leányvállalatok között is egyre jelent ősebb (az ún. „inter-affiliate" kereskedelem).
Lényegében a minél nagyobb volumenű és minél sokrét űbb vállalaton belüli keres-
kedelem az adott vállalat komplex integrációs szintjének fokmér ője.
 Azonban az „intra-firm" forgalom pontos értékeinek meghatározása gyakorlatilag
lehetetlen. E probléma az ún. „transfer prices"-ra, azaz a transzferárakravezet-
hető vissza. Ennek lényege, hogy az egyszerre több nemzetgazdaságban leányvál-
lalatokkal rendelkez ő transznacionális társaságok a leányvállalatok közötti forga-
lomban speciális árakat alkalmaznak.
 Az előző problémák figyelembevételével érthet ő , hogy a nemzetközi szervezetek
és az e témával foglalkozó tanulmányok rendszerint csak két ország, az USA és
Japán vonatkozásában elemzik az „intra-firm" kereskedelmet, hiszen többnyire
csak e két államra állnak rendelkezésre összehasonlítható adatsorok.
 Az OECD „Globalisation of Industry" c. 1996-os jelentése szerint (OECD 1996) az
USA külkereskedelmének 1/3-a vállalaton belüli kereskedelem, azonban a várakozá-
sokkal szemben a vállalaton belüli kereskedelem aránya az USA összes külkereske-
delméből nem emelkedett jelentő sen 1977 és 1989 között. A vállalaton belüli keres-
kedelem fontossága kizárólag csak az import terén (az USA-ban lév ő anyavállalatok
importja a külföldön lév ő leányvállalataiktól) fokozódott. Ez konkrétan a Japánból és
a Dél-Koreából érkez ő gépek és közlekedési eszközök növekv ő vállalaton belüli
behozatalát jelenti. Általában véve az USA „intra-firm" kereskedelmének áruszerke-
zeti összetételére jellemz ő a tőke- és technológia-intenzív, s továbbá a magas szinten
képzett munkaer őt igénylő feldolgozó-ipari ágazatok domináns jellege.
 Japán esetében az OECD e tanulmánya szintén közel 1/3-ra becsüli a vállalaton
belüli kereskedelem arányát az összes külkereskedelemb ől. Az áruszerkezeti össze-
tétel terén azonban eltérés tapasztalható e két ország között. Nevezetesen a japán
            Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
              Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

TÉT XIV. évf. 2000   s4                 A globális világ...       97

vállalatokon belüli forgalomban a kis- és nagykereskedelemnek nagyobb az aránya
 (bár itt is a K+F termékek a meghatározóak), mint az amerikai központú cégek
 esetében (Bonturi—Fukaasaku 1993). Ez viszont a transznacionális vállalatok sa-
játos japán nemzeti karakterére vezethető vissza, nevezetesen a keresked ő házakra,
 az ún. „sogo shosha"-kra. Japán hat legnagyobb kereskedő háza az 1999-es jöve-
 delmi szint szerinti sorrendben a következ ő (zárójelben jelölve a „Global 500"
 rangsorában elfoglalt helyet): Mitsui (6), Mitsubishi (7), Itochu (10), Sumitomo
 (12), Marubeni (14) és a Nissho Iwai (25). Vagyis a japán cégek világgazdasági
 fontosságát els ődlegesen nem a termelés nemzetközi szinten történ ő szervezése
 alapozza meg, hanem a világszintű marketing tevékenység. A „sogo shoska"-k a
 következ ő szolgáltatási tevékenységeket végzik: pénzügyi tevékenységek, informá-
 ció- és tanácsadásnyújtás, kockázatcsökkent ő tevékenységek, szervezési és koordi-
 nációs tevékenységek, egyéb kiegészít ő szolgáltatások.
  Mindezek jelen esetben azért is külön figyelmet érdemelnek, mert a vállalaton
 belüli szolgáltatás-kereskedelem fontosságára utalnak. Napjainkban ennek egyik
 tipikus formája az ún. „offshore back offices" működése. Az informatikai hálózatok
 széles körű kiépítésével, az adatok feldolgozásának és továbbításának számítógépes
 lehetőségével a nemzetközi cégek egyre inkább azt a vállalatszervezési gyakorlatot
 követik, hogy a cégek m űködéséhez szükséges kisegít ő jellegű rutinfeladatokat a
 cég központjától földrajzilag messzebb lév ő, adómentes vagy alacsony adózású
 országokban végeztetik el. Ennek egyik igen szemléletes példája a következ ő:
  „Az American Airlines a jegyek értékesítéséhez kapcsolódó számlákat és a jegyek kuponjait
Texasban, Dallasban gy űjti össze. Majd ezt egy menetrendszerinti járaton Barbadosba szál-
lítják feldolgozásra, az adómentes területen m űködő leányvállalathoz, az ún. 'AMR
Information Services/Caribbean Data Services'-hez. Barbadosban naponta 800 ezer (!!!)
repülőjegyet állítanak elő, s ezt a cég műholdas informatikai rendszerén keresztül továbbítják
az USA-ba." (U.N. UNCTAD 1996, 107)

A transznacionális vállalatok központjai, vagyis „headquarter"-ei
 A transznacionális vállalat „headquarter"-e, a továbbiakban HQ-ja, a vállalatok
működésében meghatározó jelent őséggel bír. A stratégiai döntések teljes körét itt
hozzák, a hosszú távú vállalati politika minden tényez őjét itt elemzik. A központi HQ
a transznacionális vállalatok többségében a regionális HQ-k rendszerén át irá-
nyítja a vállalatot. Bár a vállalati nemzetközi szakirodalom ezt „regionálisnak"
nevezi, de e regionális vállalati központok különböz ő térségi szintekhez kapcsolód-
hatnak. Leggyakrabban nagytérségi régióhoz, pl. Európai Unió, vagy Kelet-Közép-
Európa, vagy akár Délkelet-Ázsia. De kiemelked ően fontos nemzetgazdasági piacon
— pl. Oroszország vagy Kína — országos jelent őséggel bírnak. E regionális HQ-k álta-
lában döntéshozó és irányító jogkörrel az adott befogadó térség vonatkozásában
rendelkeznek.
 A központi és regionális HQ-k meghatározó telepít ő-tényez ői a következ ők:
 — A legfontosabb telepít ő-tényező a stratégiai földrajzi helyzet. Az 1970-es évek
   világgazdaságában ez főként a gazdasági-politikai szempontból meghatározó
   szereppel bíró országban, térségben vagy akár településen lév ő elhelyezkedést,
       Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
         Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

98   Bernek Ágnes                       TÉT XIV. évf. 2000  s4
  valamint az igen kedvez ő közlekedés-földrajzi helyzetet jelentette. A globális
  világban mindez kiegészül az információs hálózaton belüli elérhet őséggel, va-
  gyis a virtuális térben lév ő stratégiai helyzettel.
 — Napjainkban egyre meghatározóbb telepít ő-tényez ő az, hogy a központi illetve
  a regionális HQ-nak teret adó település milyen minőségű üzleti központ. Ne-
  vezetesen, hogy milyen jellegűek és főként színvonalúak az itt lév ő szolgálta-
  tási tevékenységek. Továbbá, hogy rendelkezésre áll-e speciálisan képzett —
  főleg az információs technológiában jártas — munkaer ő. Új fogalomként jelent
  meg az utóbbi id őben, az ún. glokális munkás kifejezés, amely adott lokális
  szinten élő, de a globális világpiac igényének megfelel ő képzettségi színvo-
  nallal rendelkez ő munkavállalót jelenti.
 — A vállalati és regionális központok területi agglomerálódási folyamatokat
  eredményeznek. Adott területi agglomeráció megléte, illetve az ezt el ősegítő
  tényezők önmagukban véve is meghatározó telepítési tényez őket jelentenek.
  Különösen a földrajzi közelség, az ún. „face-to-face" kontaktus az, amely a
  vállalatok közötti sokrétű kapcsolatokat segíti el ő .
 A globális világgazdaság irányító központjai az ún. „global city"-k, vagyis a glo-
bális városok. New York, Tokió és London a globális világ központjai. E három
város nemcsak a legnagyobb vállalatok HQ-jait tömöríti, de egyben a világ legna-
gyobb pénzügyi központjai is. A transznacionális vállalatok és nemzetközi pénzügyi
folyamatok szoros összefonódására utal az is, hogy a regionális szerepkör ű vállalati
központok és pénzügyi központok is közel megegyeznek egymással.
 Arra a kérdésre, hogy mely városok a legfontosabbak a globális világban talán a
legegyszerűbben úgy adhatunk választ, hogy megvizsgáljuk, a világ 500 legna-
gyobb vállalatának (vagyis az ún. Global 500-nak) hol vannak a HQ-jai. (Fortune
2000, F-25-42 ) A korábban említett er ős térbeli koncentrációs hatásoknak köszön-
hetően adott városok nemcsak bizonyos vállalatok központjait, hanem más vállala-
tok regionális központjait is tömörítik. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az
adott nemzetgazdasághoz köt ődő legnagyobb vállalatok központjainak területi
elhelyezkedése (pl. hol vannak a „Global 500" között szerepl ő amerikai, japán vagy
akár kínai cégek HQ-jai?) megfelel az adott nemzetgazdaság térbeli szervez ődésé-
nek. Nevezetesen a legfejlettebb országokban — mivel sokkal kiegyenlítettebb a
gazdaság területi szervez ődése — a vállalatok központjai az adott nemzetgazdaság
vezető városaiban találhatók. Ugyanakkor a gazdasági fejlettség alacsony vagy
közepes szintjén álló nemzetgazdaságokban lényegében csak a fő városhoz (illetve
az ország legjelentő sebb városához) kapcsolódnak a legnagyobb vállalatok HQ-jai.
Például Kínában Peking, Dél-Koreában Szöul, vagy Oroszországban Moszkva az,
amely ezen nemzetiség ű világcégek HQ-jait tömöríti.
 Az ún. Global 500 rangsorában lévő vállalatok közül 107 volt japán nemzetiség ű.
A japán gazdaság igen er ős területi koncentrációjára utal, hogy a 107 japán cég
közül 72-nek a székhelye Tokióban található.
 38 cégnek volt a székhelye az Egyesült Királyságban. London világvárosi szerepkörét
az is erősíti, hogy 24 vállalatnak a HQ-ja itt található. Az 1990-es évek elejét ől a londo-
           Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
             Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

TÉT XIV. évf. 2000  s4                A globális világ...    99

ni agglomerációs folyamatoknak köszönhet ően a délkeleti és a délnyugati partvidék
vezető városai is már több világcég regionális székhelyének adnak otthont.
 1999-ben 37 vállalat volt francia nemzetiségű. Franciaország gazdaságának tér-
beli szervez ődését azzal a kifejezéssel is szokták szemléltetni, hogy „Párizs és a
francia sivatag". Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a 37 világcég közül 26-nak
Párizsban volt a központja.
 A német vállalatok száma 37 volt a „Global 500" rangsorában. A világ ötödik
legnagyobb vállalatának (az eladási érték alapján), a Daimlerchryslernek Stuttgart,
míg a Volkswagennek Wolfsburg ad otthont. A többi német világcég HQ-jainak
területi elhelyezkedésében München, Düsseldorf és Frankfurt szerepe meghatározó.
 1999-ben a világ 500 legnagyobb cége közül a legtöbbnek, 179-nek az USA-ban
volt a székhelye. De hol is vannak az USA legfontosabb HQ-jai? Ez szoros össze-
függésben áll az USA nemzetgazdaságának jelenlegi térszervez ődésével, vagy más
szavakkal a t őke- és technológia-intenzív ágazatok által dominált új gazdaság ún.
forró pontjaival. Az új gazdaság, avagy a jelen és a jöv ő legfontosabb húzóágazatai
a következ ők: a hardver- és a szoftvergyártás, a telekommunikáció, a biotechnoló-
gia, a filmgyártás, a pénzügyi szolgáltatások, valamint a turizmus.
 A 20. század közepén az USA gazdasági termelésének központja három régió
volt: nevezetesen Új-Anglia, a Közép-Atlanti térség és a Közép-Nyugat keleti álla-
mai. Ebbő l a térségb ől származott ekkor az ország összes ipari termelésének 2/3-a.
Bár napjainkban ezek az államok már csak 1/3-át adják az USA összes ipari terme-
lésének, jelentőségük azonban meghatározó, hiszen a világ és az USA legnagyobb
cégeinek székhelyeit tömörítik. A világ legnagyobb vállalatának, a General Mo-
torsnak a székhelye Detroit-ban található. A Ford Motor székhelye Michigan ál-
lamban, az 1999-ben legtöbb profitot termel ő General Electric székhelye Connecti-
cutban van. E „klasszikus" iparágak fontosságát megtartva e régió gazdasági sze-
repköre alapvet ően megváltozott, immár az USA globális világpiaci vezet ő szerep-
köréhez kapcsolódó tevékenységeket tömöríti. Kiemelked ően fontosak a pénzügyi
szolgáltatások, a világ legnagyobb bankjainak itt van a központja. 1999-ben a 179
amerikai vállalatból 24-nek (főként bankoknak és pénzügyi szolgáltatást végz ő
cégeknek) New Yorkban volt a székhelye, így például a Citigroupnak, az American
Expressnek, vagy akár a J.P. Morgan & Co.-nak.
 A déli államok gazdasági jellegéhez rendszerint a gyapot- és dohánytermelést
(és feldolgozást), valamint a k őolaj-kitermeléshez (a világ legnagyobb k őolaj-
finomító cégének, az Exxon Mobilnak a székhelye Irvingben, Texas államban talál-
ható) kapcsolódó vegyipart szoktuk társítani. Austin, Houston (Compaq Computer
székhelye), vagy Orlando napjainkban az elektronikai és biotechnológiai ágazatok
főbb központjai. A gyorsan fejl ődő Atlanta (a Coca-Cola és a Home Depot székhe-
lye) és Charlotte (itt található a Bank of America Corp.-nak, 1999-ben a világ má-
sodik legnagyobb kereskedelmi és hitelbankjának a vállalati központja) immár
pénzügyi tevékenységeikr ől is ismertté váltak. A nemzetgazdasági fellendülésre és
a fizetőképes vásárlóerő növekedésére utal, hogy a belföldi és nemzetközi turizmus
(Branson, Orlando, Miami) is húzóágazatnak min ősül. A déli államok jelent őségé-
      Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
        Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

100  Bernek Ágnes                      TÉT XIV. évf. 2000  s4

nek növekedése 1994-től a NAFTA (az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Meg-
állapodás) aláírásának is köszönhet ő. A NAFTA-tag Mexikón kívül a többi latin-
amerikai állam is egyre fontosabbá vált az USA számára. A térségben több olyan
transznacionális cég székhelye található, amelyek els ődlegesen Latin-Amerikába
helyeznek ki működőtőkét.
 A nyugati államok felemelkedése részben a csendes-óceáni térség gazdasági fellen-
dülésének is köszönhet ő. 1989-ben lépett életbe az APEC (Ázsiai—Csendes-óceáni
Gazdasági Konferencia), amely a Csendes-óceán menti legjelent ősebb államokat fogja
össze, immár 21 tagja van. A hegyvidéki régióban lév ő Provo és Denver az elektronikai
és telekommunikációs cikkek, valamint a szoftvergyártás központjai. A Szilícium-völgy
(Hewlett-Packard, Intel) a mai napig a csúcstechnológiai iparágak legfontosabb kutató-
központjait tömöríti. Az USA szoftvergyártása nagyrészt a Csendes-óceán mellékére
települ: San Jose (Cisco Systems), Portland, Seattle (Microsoft) a vezet ő „szoftver-
birodalmak". Kalifornia egyben „speciális" szolgáltatási ágazatairól is híres: úgymint a
filmgyártás, valamint a belföldi és a nemzetközi turizmus.
A transznacionális vállalatok termelési egységei
 A transznacionális vállalatok termelési egységeinek térbeli szervez ődését illetően
négy alaptípust különböztetünk meg (Dicken 1998, 215-218). Ezt szemlélteti a
mellékelt 2. ábra is. A globálisan koncentrált termelés a legegyszerűbb típus. A teljes
termelési folyamat egyetlen földrajzi helyen (az esetek többségében egyetlen országban)
lokalizálódik, s a termékek a transznacionális vállalatok marketing tevékenysége és
értékesítési hálózata révén kerülnek a világpiacra. Porter (Porter 1990) ezt a vállalati
versenystratégiát „basic" globális stratégiának is nevezi. A nemzetközi vállalatokkal
foglalkozó szakirodalom szerint e vállalati termelési típus azokra a japán cégekre jel-
lemző, amelyek a termelést még nem, de az értékesítést már globális szinten szervezik.
 A fogadóország piacára irányuló termelést a szakirodalomban „stand-alone" vagy
„multidomestic" stratégiának is szokták nevezni. Lényege, hogy a leányvállalatok
termelésének els ődleges célja a fogadóország piacának ellátása az adott termé-
kekbő l. Porter meghatározásával élve: a nemzetközi termelést folytató cég elhe-
lyezkedése földrajzilag dekoncentrált és a cég tevékenységének koordinációja
még kevésbé szervezett, hiszen a leányvállalatok még viszonylagos önállósággal
rendelkeznek (Porter 1990).
A fogadóország piacára irányuló termelés esetén a speciális lokalizációs kritéri-
umok a következ ők: a piac mérete; az adott termékre vonatkozó fogyasztói
kereslet; a fogyasztói ízlés kulturális különbségei; a költségcsökkentésb ől eredő
előnyök; az adott piacra történ ő exportálás túlságosan magas vámtételei.
Bár a közlekedési, s fő leg a kommunikációs technológiák révén az 1990-es
évektől lehető ség nyílik a cégek tevékenységének magas szinten szervezett
koordinációjára, mégis napjainkig fennmaradt a fogadóország piacára irá-
nyuló termelés. Ennek oka egyrészt az adott vagy a jöv őbeli potenciális piac-
hoz való közeli jelenlét, amely a fogyasztói igények jobb felmérését és így
kiszolgálását teszi lehet ővé. Másrészt a fogadóország piacára irányuló terme-
            Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
              Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

TÉT XIV. évf. 2000  s4                  A globális világ...       101

lés hátterében állnak a vámok és a nem-vám jelleg ű kereskedelmi akadályok
is. Japán és néhány délkelet-ázsiai ország Nyugat-Európában és Észak-
Amerikában lév ő feldolgozó-ipari leányvállalatainál az egyik legf őbb telepí-
tési szempont volt a nem-vám jelleg ű kereskedelmi akadályok kikerülése.

                   2. ÁBRA
A transznacionális vállalatok termelési egységeinek lehetséges térbeli szervez ődései
      (The Possible Spatial Organization of the Production Units
              of Transnational Companies)

   Globálisan koncentrált termelés       A fogadóország piacára irányuló termelés             •                        E3 •
                                4E

        Termékspecializáció a globális és/vagy a regionális piacra
               A transznacionális vertikális integráció                   Li
                  ik I

Forrás: Dicken P. (1998, 215 ábra nyomán

 A globális illetve regionális piacra irányuló termékspecializáció a világgazda-
ság regionális kereskedelmi blokkjainak következtében mindig is meghatározó
volt, de az 1990-es évek elején kezd ődő globális világban új értelmezést kapott.
Ugyanis az új regionalizmus eszmerendszerének — a cél nem az integráció verti-
kális elmélyítése, hanem a tagállamok világpiaci sikerességének el ősegítése —
„szellemében" két szabadkereskedelmi övezet alakult. 1994-t ő l lépett életbe a
NAFTA, valamint 1989-ben az APEC. Az amerikai és a csendes-óceáni térségek-
       Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
         Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

102   Bernek Ágnes                       TÉT XIV. évf. 2000  s4

nek mint nagytérségi piacoknak a szerepe határozottan felértékel ődött a transzna-
cionális vállalatok telepítési politikájában.
 Ugyanakkor az Európai Unió regionalizációs folyamatai is meger ősödtek nap-
jainkra. Az EU integrációjának elmélyülése, regionális folyamatainak meger ősö-
dése a transznacionális vállalatok nemzetközi üzletpolitikáját is részben megvál-
toztatta. Ennek legfontosabb elemei a következ ők (Simai—Gál 2000, 358-359):
 — Az EU egységes piaca nyomán el őtérbe került az optimális üzemméret újraterve-
    zése, újonnan történ ő kialakítása, valamint a vállalati hálózatok átszervezése.
 — A transznacionális vállalatok többsége elkezdte koncentrálni termel ő és szol-
    gáltató vállalatait az EU keretén belül a legkedvez őbbnek tartott területre.
 — Felgyorsult az EU térségére kiterjed ő elosztóhálózatok, kiskereskedelmi lán-
    cok kiépítésének folyamata.
 — Az EU keretén belül lényegesen megn ő ttek a vállalatok egymás közötti befektetései.
 — A transznacionális vállalatok EU-ra kiterjed ő termelési és szolgáltatási háló-
    zataiban egyre fontosabb szerephez jutottak a csatlakozásra váró visegrádi or-
    szágok is, kiemelten Magyarország és Lengyelország.
 A transznacionális vertikális integráció a komplex globális integráció alapján
szervez ődő transznacionális vállalatok térbeli szervez ődési módja. Ezt legegysze-
rűbben talán úgy lehetne meghatározni, hogy a földrajzilag különböz ő helyeken
történő gyáripari termelés félkész termékeit, típusféleségeit a kommunikációs és
közlekedési technológia révén végs ő összeszerelésre más földrajzi helyre szállítják
az iparágon belüli és a vállalaton belüli kereskedelem keretében. De ugyanúgy
mű ködik mindez a szolgáltatási tevékenységek keretében is, csak a hálózatokon
keresztül, a virtuális térben. A nemzetközi szakirodalom rendszerint mindezt válla-
lati értéktermelési láncolatnak („value-added chain") is nevezi.
 Milyen lokalizációs következményei vannak e transznacionális vertikális integráció-
nak? Az egyik legfontosabb, hogy a korábbi tradicionális termelési és piaci kapcsolatok
megszűnnek. A transznacionális vállalatok által újraszervezett termelési láncolatban már
sok esetben nincs is közvetlen kapcsolat az adott termelési hely és ennek közvetlen
piaca között (vagyis az el ő állított termék az adott nemzeti piacon nem is kerül eladásra).
A fogadó-országok többsége immár „export-platformokká" alakul át.
 De e vállalati értéktermelési láncolat a lokalizáció fogalmát is teljesen új alapok-
ra helyezi. Nevezetesen a földrajzi helyek hálózatát a térbeli áramlások hálózata
váltja fel. Vagyis a „globális tér" kulcsszava a hálózat. A hálózat csomópontjai a
globális világgazdaság irányító illetve ehhez hierarchikus rendben csatlakozó, spe-
ciális feladatkörrel rendelkez ő városai. A hálózatot magát e csomópontok közötti
információs csatornák rajzolják ki. De e hálózat egyszerre valós és virtuális is.
 A globális világgazdaság legnagyobb kérdése azonban az, hogy milyen az ellent-
mondás a virtuális tér és a valós tér között. Mi lesz a sorsa azoknak a tényleges
földrajzi helyeknek, tradicionális térbeli gazdasági-társadalmi kapcsolatoknak,
amelyek kimaradnak e globális virtuális térb ől?
           Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
            Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

TÉT XIV. évf. 2000  s4                 A globális világ...    103

             A monetáris világ a térben

 Az 1990-es évek globális világgazdaságát másként monetáris, vagyis pénz-központú
világnak is szokták nevezni. Mindenki számára egyre nyilvánvalóbb, hogy a pénzügyi
áramlások sebessége hihetetlen mértékben megn őtt, és a „pénzügyi tér" drámaian
„összezsugorodott". A pénz új formái alakultak ki, s a „virtuális" pénz rendkívül
könnyen, rendkívül alacsony költséggel mozog a „Föld körül" (Allen—Hamnett 1995).
 "Közgazdasági értelemben megállapítható, hogy egy határtalan túlfejlődés ment
végbe a nemzetközi pénzügyi rendszerben, amely eredeti céljától, a nemzetközi
reálfolyamatok (kereskedelem, nemzetközi ipari munkamegosztás) szükségleteit ől
elszakadva, azt sokszorosan meghaladó nagyságúra nőtt, s a reáltevékenység nél-
küli nemzetközi jövedelemtraszferek terepévé vált. A legfejlettebb ipari országok-
ban, azaz a legfontosabb t őkeexportőr országokban — statisztikailag bizonyíthatóan
— a reálgazdasági t őke (els ősorban a termel ő és részben az áruforgalmi és újabban a
szolgáltatási szférában m űködő tőke) profitrátája tendenciálisan csökkent az elmúlt
két évtizedben, (1992-93-ban mélyponton volt). A termel őtőke átlagos profitabili-
tása a világgazdaságban a 90-es évek els ő felében 3-15% (utóbbi érték inkább csak
a nagyon kedvez ő külföldi működőtőke befektetésekre — főleg az elmaradott orszá-
gokban — jellemz ő), míg a pénzügyi befektetések — bevallott — hozadéka 10-20%
között mozog. A közgazdasági irodalomban pénzügyi luftballonnak vagy pénzügyi
felfuvalkodottságnak (monetary overhang) elkeresztelt jelenség tehát a legnagyobb
tőketulajdonosok érdekeit fejezi ki és jelent ős nettó nemzetközi jövedelemtranszfe-
reket eredményez. Olyan (virtuális!) t őkéknek hoz jövedelmet, melyek mögött
nincs valós értéktermelés." (Farkas 1997, 14-15)
  A monetáris világ alapját, hasonlóan a transznacionális vállalatokhoz a techno-
lógiai fejl ődés jelenti. 1964 óta az információk (így a pénzügyi információk is)
rögzítésének, feldolgozásának és továbbításának reál költsége több mint 95%-kal
csökkent. Ez a hihetetlen költségcsökkenés egyre olcsóbbá tette a pénzügyi szol-
gáltatások mindennem ű tevékenységének világméret ű forgalmazását. Az 1980-as
évek közepén a nemzetközi pénzügyi tranzakcióknak már 50%-a m űholdas tele-
fonvonalon bonyolódott le.
  Technológiai szempontból már lehetséges mindenfajta pénzügyi tranzakció 24 órás
(,,twenty-four-hour-trading"), vagyis szünet nélküli lebonyolítása. Az elektronikus
adatok elvileg a Föld bármely pontjára eljuttathatók, függetlenül a tényleges föld-
rajzi távolságtól, illetve attól, hogy ott éppen milyen napszak van. Bár ez a szünet
nélküli kereskedelem néhol még er ő s korlátokba ütközik a nem megfelel ő technikai
színvonal, vagy a nemzeti korlátozó szabályozások révén. De az vitathatatlan, hogy
a 24 órás globális kereskedelmi rendszer már elvileg bármilyen pénzügyi szolgál-
tatás esetében megvalósítható (Dicken 1992, 361-362).
  Bár globális pénzügyi rendszerről beszélünk, a nemzetközi pénzpiac azonban
 rendkívüli mértékben koncentrált. A világ pénzügyi forgalmának legnagyobb részét
25 pénzpiaci központ bonyolítja le. S őt még ezeken a központokon belül is a né-
        Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
         Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

104   Bernek Ágnes                       TÉT XIV. évf. 2000  s4
 hány vezet ő pénzintézeté a meghatározó szerep. Így például a nemzetközi valuta-
 forgalom 60%-át a világ vezet ő 20 legnagyobb bankja bonyolítja le.
  A globális pénzügyi rendszer koncentrációjának alapja a New York—London--To-
 kió három-pólusú tengely. New York és London globális pénzpiaci szerepköre
 messze fontosabb, mint Tokióé. Tokiónak ugyanis els ődlegesen nemzetgazdasági
jelentősége van. New York egyértelm űen a világ legnagyobb értékt őzsdéje, így a
 nemzetközi kötvény- és részvényforgalom központja, valamint a legnagyobb nem-
 zetközi bankok székhelye. London a világ valutakereskedelmének és az európai
 pénzügyi tranzakcióknak a központja.
  A globális világgazdaság e három irányító központjához még közel 20 világgazdasági
jelentőségű város társul. De e városok nemcsak egyszer űen pénzpiaci központok, ha-
 nem a transznacionális vállalatok székhelyei, illetve legfőbb regionális központjai, va-
 lamint szoros kapcsolatban állnak az adott nemzetgazdasággal is. Az ezt követ ő térségi
 szinthez a globális vezet őszerepre törekv ő városok társíthatók, majd a következ ő térségi
 szintnek a regionális pénzpiaci központok felelnek meg.
  A pénzügyi tevékenységek földrajzi szerkezetére ugyanakkor a kommunikációs tech-
 nológia fejlődése révén a dekoncentrációs tendenciák is jellemz őek. Ez a pénzügyi
 tevékenységet folytató cégek foglalkoztatási politikájában már térbelileg is nyo-
 mon követhet ő . A pénzügyi cégek legfontosabb tevékenységüket (els ődlegesen
 azokat, amelyekhez a nemzetközi pénzpiacon való jelenlét ténylegesen fontos) a
 pénzpiaci központokba telepítik, s ezt másként „front-office" funkciónak is neve-
 zik. A többnyire rutinszer ű adatfeldolgozásból álló pénzügyi munkákat a köz-
 ponttól távolabb lév ő, térbelileg elszórtan elhelyezked ő kisebb irodák végzik.
 Az ilyen „másodlagos" pénzügyi tevékenységre a „back-office" fogalmát alkal-
 mazzák (Dicken 1992).

       A globális világgazdaság „új gazdaságföldrajza"
  Tanulmányunk összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy a globális világgazda-
ság idő szakában a térbeliség nem hogy háttérbe szorul, hanem továbbra is meghatá-
rozó szereppel bír. Azonban a korábbi, szinte kizárólagosan a nemzetállamok
szintjén kialakuló térbeli szervez ődés alapvet ően átalakul.
  A globális világgazdaság térbeli szervez ődésének legfontosabb elemeit a követke-
z őkben foglalhatjuk össze (Bernek 1999):
  — A globális gazdasági tevékenységek meghatározó térbeli eleme a koncentráció.
   Vagyis Paul Krugman egyik legfontosabb megállapítása igazolható. De e koncent-
   rációs tendenciák mellett a dekoncentrációs térbeli folyamatok is határozottan ki-
   mutathatók További kiemelt kutatási iránynak tartjuk annak vizsgálatát, hogy a
   globális világgazdaságban a koncentrációs és a dekoncentrációs térbeli folyamatok
   között milyen jellegű elméleti összefüggés vázolható fel.
  — A földrajzi helyzet relatív értelmezése az els ődleges. A relativitás azonban már
   nem az egyes centrumokhoz való közelséget, hanem sokkal inkább az adott
   földrajzi helyek elérhet ő ségét jelenti. Mivel a tényleges tér részben virtuális
           Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
            Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

TÉT XIV. évf. 2000 s 4                 A globális világ...    105

  térré alakul, így az elérhet őség e virtuális térben való kapcsolatteremt ő képes-
  séget is jelenti.
 — A globális világpiac idő szakában a földrajzi helyek történelmileg kialakult háló-
  zata mellett egyre fontosabb szerephez jutnak a térbeli áramlások. Castells azt ál-
  lítja, hogy a történetileg kialakult földrajzi szemlélet, „a helyek a térben vagy a
  helyek tere (space of place) helyett a valós folyamatok az áramlások a térben vagy
  áramlások tere (space offlows) szemléletét" indokolják (Martin 1994).
  A jelenlegi világgazdaság els ődleges elemzési egységei már nem kizárólag az
  országok, hanem a világvárosok és a nagyvárosok rendszere.
  E három pontban összefoglalt „új térbeli szemlélethez" két, immár „klasszikus" —
igaz némileg átértékel ődő — tendencia is társul. Egyrészt a nemzetközi gazdaság
globális változása meglehet ősen egyenlőtlen, a földrajzi differenciáció sokkal meg-
határozóbb, mint valaha. Dicken (1992, 45) megítélése szerint az a klasszikus tér-
szerkezeti megközelítés, hogy a nemzetközi termelés, a nemzetközi kereskedelem, a
külföldi működőtő ke-beruházások és a pénzügyi áramlások a centrum, a félperiféria
és a periféria viszonylatában szervez ődnek, már nem helytálló. Sokkal inkább egy
komplex térszerkezeti struktúra van kialakulóban, amelyet Dicken „az állandó vál-
tozás állapotában lév ő egyenlőtlenségek mozaikjának" nevez. Így a globális gazda-
ság sokkal inkább multipoláris rendszernek tekinthet ő.
  Másrészt a világgazdasági globalizáció a regionális folyamatokat is átértékeli.
A földrajzi egyenl ő tlenségek mozaikjában világosan megmutatkozik a három regi-
onális blokk, a NAFTA, az Európai Unió valamint Kelet- és Délkelet-Ázsia gazda-
sági fölénye. S őt az 1990-es évekt ől új fogalom jelenik meg, az „új regionalizmus"
kifejezés. E szerint az integrációnak a legf őbb célja a tagországok világpiaci sike-
ressége, s a regionalizációs folyamatok feladata ennek el ősegítése. Mindez az Euró-
pai Uniónak, mint a világ egyetlen „tényleges" integrációs szervezetének azt is
jelenti, hogy a jövőbeli világgazdasági sikeresség reményében az integrációs szer-
vezet átalakítása szükségszer ű és tovább már nem halasztható.
  A fentiekb ől egyértelműen következik, hogy a globális világgazdaságban a
 lokalitás fogalmának újradefiniálására van szükség. Egyrészt a transznacionális
vállalatok nemzetközi üzletpolitikájában a különböz ő térségi szintek szerepe jelen-
 tősen megváltozik. A korábbi szinte kizárólagos nemzetgazdasági és nemzetközi
 integrációk mellett — s őt egyre több esetben ezek helyett — a régiók, a gazdasági
 körzetek, a kistérségek, a települések kerülnek a nemzetközi üzletpolitika lokalizáci-
 ós fogalomtárába. Vagyis az ún. „valós tér" különböz ő térségi szintjei, illetve az
 adott földrajzi helyek meghatározó és befolyásoló szerepe egyre inkább felértékel ő-
 dik a globális világgazdaságban.
  Másfelő l a lokalitás, lokalizáció újrafogalmazásának szükségességét a virtuális
 térben ugrásszer űen fejlődő gazdasági tevékenységek, például az e-business is fel-
 veti. A virtuális térbeli szervez ődés „jelszava" immár a hálózat. Ennek csomópontjai a
 virtuális tér irányító központjai, s e csomópontokat az információs csatornák (informá-
 ciós „szupersztrádák") kötik össze. A virtuális tér irányító központjai többnyire meg-
 egyeznek a valós tér irányító helyeivel, például az ún. globális városokkal.
         Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
          Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

106   Bernek Ágnes                         TÉT XIV. évf. 2000    s4

                      Irodalom
Allen, J.—Hamnett, C. (eds.) (1995) A Shrinking World? Global Unevenness and Inequality. Oxford
 University Press/The Open University, London.
Bernek Á. (1994) A nemzetközi kereskedelem térszervez ődésének elméleti kérdései, a fejl ődő országok
 külkereskedelmének empirikus vizsgálata alapján. Budapest, Kandidátusi értekezés, kézirat.
Bernek Á. (1999) A globális világgazdaság térszervez ődése. Helyek, terek, régiók. — Nemes Nagy J.
 (szerk.), ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest.
Bernek Á. (2000) Régiók, térségek a globális világban. Nemzetközi menedzsment. — Poór J.—Farkas F.
 (szerk.), Budapest, megjelenés alatt.
Bonturi, M.—Fukaasaku, K. (1993) Globalisation and intra-firm trade: an empirical note. — OECD
 Economic Studies. 20. Spring. 524-565. o.
Dicken, P. (1992) Global Shift. The Internationalization of Economic Activity. Paul Chapman Publishing
 Ltd, London.
Dicken, P. (1998) Global Shift. Transforming the World Economy. Paul Chapman Publishing Ltd, Lon-
 don.
Dunning, J. (1988) The Theory of International Production. — The International Trade Journal. 3.269—
 296. o.
Farkas P. (1997) A nemzetközi t őkeáramlások két évszázada és a jelenkori pénzügyi luftballon. — Társa-
 dalmi Szemle. 10. évf. 6-24. o.
Fortune. (2000) July 31, F-25-42. o.
Kocsis É,—Szabó K. (2000) A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. Okta-
 tási Minisztérium, Budapest.
Krugman, P. (1991a) Geography and Trade. Leuven University Press, Leuven, Belgium and MIT Press,
 Cambridge, MA.
Krugman, P. (1991b) Increasing Returns and Economic Geography. — Journal of Political Economy. 99.
  183-199. o.
Krugman, P. (1998): What's New About the New Economic Geography. — Oxford Review of Econonzic
 Policy. 2.7-17. o.
Martin, M. (1994) Stateless Monies. Global Financial Integration and National Economic Autonomy: the
 End of Geography? Money, Power and Space. — Corbridge, S.—Martin, R.— Thrift, N. (eds.) Blackwell
 Publishers, Oxford, U.K.—Cambridge, USA.
Martin, R. (1999) The New „Geographical Turn" in Economics: Some Critical Reflections. — Cambridge
 Journal of Economics. 23.65-91. o.
Mészáros R. (2000) A társadalomföldrajz gondolatvilága. Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és
 Társadalomföldrajzi Tanszéke, Szeged.
Nemes Nagy J. (1998) A tér a társadalomkutatásban. Bevezetés a regionális tudományba. Hilscher
 Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest.
OECD (1996) Globalisation of Industry. Overwiew and Sector Reports. Paris.
Porter, M.E. (1990) The Competitive Advantage of Nations. Macmillan, London.
Simai M—Gál P. (2000) Új trendek és stratégiák a világgazdaságban. Vállalatok, államok, nemzetközi
 szervezetek. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Szanyi M. (1997) Elmélet és gyakorlat a nemzetközi müköd őtőke-áramlás vizsgálatában. — Közgazdasági
 Szemle. 6.452-477. o.
U.N. UNCTAD (1996) World Investment Report 1996. Investment, Trade and International Policy
 Arrangements. New York. 107. o.
U.N. UNCTAD (2000) World Investment Report 2000. Cross-border Mergers and Acquisitions and
  Development. New York. 3-5. o.
Vernon, R. (1966) International investment and International trade in the product cycle. — Quaterly
 Journal of Economics. Vol. 80.190-207. o.
            Bernek Ágnes : A globális világ „új gazdaságföldrajza"
             Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4. 87-107. p.

TÉT XIV. évf. 2000 s 4                   A globális világ...      107

  THE „NEW GEOGRAPHY" OF THE GLOBAL WORLD

                  ÁGNES BERNEK
 Since 1990 there has been a dramatic increase in economic research on economic geogra-
phy. As regards the opinion of Paul Krugman, definition of economic geography is the fol-
lowing: the location of production in space. "New economic geography" differs from tradi-
tional economic geography in adopting a modelling strategy, namely there are the traditional
location models, the "new trade" and the "new growth theories.
  Many economic activities are markedly concentrated geographically. This paper has ex-
amined the concentration spatial tendencies of the global world economy. The main elements
of the global market are the rapid technological progress (especially communication tech-
nologies), transnational corporations and the determining role of international financial rela-
tionships. The focus is this paper is on thé spatial structure of there driving forces of the
globalisation process.
  The main elements of the spatial structure of the global world economy are the following:
  - The concentration of economic activity in the global world is very important, but
     there are deconcentration tendencies, too.
  - The relative interpretation of the geographical location is primary.
  — In the global world market the dominating role of the historical structure of geo-
     graphical places has been transformed partly into the network of the spatial flows.
  - The present world economy has been formed not only on the bacis of the na-
     tional states, but on the hierarchical spatial structure of the metropolitan areas
     and capital cities.