Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4.
                              2000
          TER

                                   S
            TARSADALOM
• Paul Krugman: A földrajz szerepe a fejl ődésben .7 1 • Ács J. Zoltán - Varga Attila: Térbeliség,
endogén növekedés és innováció /23 • Lengyel Imre: Porter-rofnbusz: a regionális gazdaság-
fejlesztési stratégiák alapmodellje /39* Bernek Ágnes: A globális világ új gazdaságföldrajza /87
• Buzás Norbert: Klaszterek: kialakulásuk, szervez ődésük és lehetséges megjelenésük a
Dél-Alföldön /109
Tér és Társadalom 14. évf. 2000/4.
   TÉR ÉS TÁRSADALOM
   Az MTA              Megjelenik negyedévenként,
   Regionális Kutatások Központja  az MTA IX. Osztálya és az MTA
   folyóirata            Regionális Kutatások Központja
   XIV. évfolyam          támogatásával.


                   Felelős kiadó:
   Rechnitzer János         Horváth Gyula főigazgató
   főszerkesztő

   Szerkesztő :           Szerkeszt őség:
   Hardi Tamás
   Nárai Márta           MTA Regionális Kutatások
                   Központja
                   Nyugat-magyarországi Tudomá-
   Kasztnerné K őműves Mária    nyos Intézet, Gy őr
   Vasvári Bálint          9022 Győr, Liszt F. u. 10.
   technikai szerkeszt ő      Telefon: (96) 516-570
                   Fax: (96) 516-579
                   E-mail: rechnj@edo.rkk.hu
                       hardit@edo.rkk.hu

   Szerkesztőbizottság:      Megrendelhet ő a szerkesztő ség
                   címén.
   Enyedi György (elnök)      Éves előfizetési díja:
   Barta Györgyi          intézményeknek 2000 Ft
   Beluszky Pál           egyéni el őfizetőknek 800 Ft
   Hajdú Zoltán           (ÁFÁ-val együtt + postaköltség)
   Hardi Tamás
   Rechnitzer János         Előfizethető :
   Timár Judit           Magyar Államkincstár
                   10024003-01738461-00000000
                   Példányonként kapható az MTA
                   RKK kutatóintézeteiben.

   Nyomdai munkák:         http://www.dti.rkk.hu/tet.html
   PALATIA NYOMDA & KIADÓ KFT

   Borítóterv: Galgóczy György

   ISSN 0237-7683