Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3.
                  TARTALOM

HORVÁTH GYULA        A magyar regionális tudomány bázisintézete /1
RECHNITZER JÁNOS      A regionális tudomány és intézményrendszere /3
GÁL ZOLTÁN         A regionális tudomány
              új irányzata: a pénzügyi földrajz /9
KOZMA GÁBOR         A debreceni önkormányzat költségvetésének sajátosságai,
              1992-1998 /23
JAKOBI ÁKOS         Területiség az adórendszerben: a területi gondolkodás
              megjelenése egy pénzügyminisztériumi dokumentumban /33
GROSZ ANDRÁS        Ipari klaszterek /43
DŐRY TIBOR         Vállalkozások innovációs tevékenysége a Közép-
              Dunántúlon /53
KULLMANN ÁDÁM        A magyarországi ipari parkok fejl ődési pályái /63
SÁGI ZSOLT         A külföldi t őke szerepe a budapesti agglomerációs övezet
              feldolgozó-ipari térszerkezetének kialakításában /73
KOVÁCS CSABA        Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a
              kilencvenes években /89
VOLTER EDINA        Vámszabad területek és térszervez ő szerepük
              Magyarországon /99
TÓTH GÉZA          A logisztika és szerepe a regionális fejl ődésben /109
PALKOVITS ISTVÁN      Szempontok a területi versenyképesség értelmezéséhez /119
DUSEK TAMÁS         A területi árrendszerek és fogyasztási szerkezetek eltérése és a
              gazdasági tevékenység szintjének összehasonlíthatósága /129
LENNER TIBOR        A kisvárosok modernizációjának társadalomföldrajzi
              áttekintése Vas megyei példákon /139
EGEDY TAMÁS         A lakótelepek helyzete Németország és Magyarország
              lakáspiacán /147
KANALAS IMRE         Az információs—kommunikációs technikák terjedésének
               regionális különbségei Magyarországon /159
SZUPPINGER PÉTER       Decentralizáció a világ energiarendszereiben /173
GORDOS TAMÁS         A városmarketing néhány kérdése /183
KOZMA BOGLÁRKA
MARIANNA           Desztináció marketing /195
LEITMANN           A SAPARD program szerepe a mez őgazdasági vállalkozások
ÁLMOS PÉTER         EU integrációjában /203
FARKAS TIBOR         „SAPARD kistérségek" /209
Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3.   FÖLDI ZSUZSA         A lakókörnyezet min őségének szerepe a főváros migrációs
                 folyamataiban, az 1990-es években /219
   UZZOLI ANNAMÁRIA       A budapesti 14-19 év közötti korosztály életkörülményeinek
                 vizsgálata esettanulmányok alapján /229
   KOVÁCS ERVIN         Regionális tagozódás Szlovákiában /239
   BALLA ANDREA         Külföldi t őkebefektetések erdélyi régiónkban —
                 „ ...tűzoltó leszek, s katona..." /245
   KÁNYA JÓZSEF         A székely körvasút regionális hatásai /255
   KOBOLKA ISTVÁN        Schengen határai biztonságpolitikai — kiemelten migrációs —
                 szempontból nézve /265
   DANCS LÁSZLÓ         Keleti kapu és elszigeteltség /275
   BALCSÓK ISTVÁN        Hátrányos helyzet ű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld
                 határ menti térségeinek munkaerőpiacán /285
   SZABÓ PÁL          Térszerkezet az Európai Unióban /295
   GYŐRI RÓBERT         A Kisalföld kereskedelmi vonzáskörzet-rendszere
                 1925-ben /303
   KOCSIS JÁNOS BALÁZS A szuburbanizáció jelenségének f őbb elméleti megközelitései a
             városszociológiai és más rokon tudományterületek irodalmában
             /311
   BAJMÓCY PÉTER        A „vidéki" szuburbanizáció Magyarországon,
                 Pécs példáján /323
 Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3.
                     Szerzőink


Horváth Gyula főigazgató, MTA RKK, Pécs; Rechnitzer János intézetigazgató,
MTA RKK NYUTI, Győr; Gál Zoltán tudományos főmunkatárs, MTA RKK DTI,
Pécs; Kozma Gábor adjunktus, DTE TTK, Debrecen; Jakobi Ákos PhD. hallgató,
ELTE, TTK, Budapest; Grosz András tudományos segédmunkatárs, MTA RKK
NYUTI, Győr; Dőry Tibor tudományos segédmunkatárs, MTA RKK. NYUTI,
Győr; Kullmann Ádám TERRA Kft., Budapest; Sági Zsolt tudományos munkatárs,
MTA FKI, Budapest; Kovács Csaba PhD. hallgató, SZTE, TTK, Szeged; Volter
Edina PhD. hallgató, ELTE TTK, Budapest; Tóth Géza egyetemi hallgató, DTE
TTK, Debrecen; Palkovits István tudományos segédmunkatárs, MTA RKK
NYUTI, Szombathely; Dusek Tamás tudományos segédmunkatárs, MTA RKK
NYUTI, Győr; Lenner Tibor középiskolai tanár, Berzsenyi D. Gimnázium,
Celldömölk; Egedy Tamás tudományos munkatárs, MTA FKI, Budapest; Kanalas
Imre tudományos segédmunkatárs, MTA RKK ATI, Kecskemét; Szuppinger Péter
PhD. hallgató, SZTE TTK, Budapest; Gordos Tamás PhD. hallgató, ELTE TTK,
Budapest; Kozma Boglárka Marianna PhD. hallgató, Miskolci Egyetem, Miskolc;
Leitmann Álmos Péter PhD. hallgató, SZIE GTK, Gödöll ő; Farkas Tibor PhD.
hallgató, PTE TTK, Pécs; Földi Zsuzsa PhD. hallgató, ELTE TTK, Budapest;
Uzzoli Annamária PhD. hallgató, ELTE TTK, Budapest; Kovács Ervin PhD.
hallgató, ELTE TTK, Budapest; Balla Andrea PhD. hallgató, PTE KTK, Pécs;
Kánya József PhD. hallgató, PTE BTK, Pécs; Kobolka István PhD. hallgató, PTE
TTK, Pécs; Dancs László tudományos segédmunkatárs, MTA RKK ATI, Debrecen;
Balcsók István tudományos segédmunkatárs, MTA RKK ATI, Debrecen; Szabó Pál
PhD. hallgató, ELTE TTK, Budapest; Győri Róbert tudományos segédmunkatárs,
MTA RKK KÉTI, Budapest; Kocsis János Balázs PhD. hallgató, ELTE—BKÁE,
Budapest; Bajmócy Péter PhD. hallgató, SZTE TTK, Szeged.
Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3.
    Gyula Horváth   Principal Institution of Regional Science in Hungary /1
    János Rechnitzer  Regional Science and !Is Institutional System /3
    Zoltán Gál     The New Trend of Regional Science: Financial Geography /9
    Gábor Kozma    The Characteristics of the Budget of the Local Government of Debrecen 1992-
             1998 /23
   Ákos Jakobi     Space in the Tax System: The Appearance of Regional Thinking in a Document of
             the Ministry of Finance /33
   András Grosz    Industrial Clusters /43
   Tibor Dőry     Innovation Activities of Firms in the Central Transdanubian Region /53
   Ádám Kullmann    Development Paths of Industrial Parks in Hungary /63
   Zsolt Sági     The Role of Foreign Capital in Developing the Spatial Structure of the Processing
             Industry in the Budapest Agglomeration Belt /73
   Csaba Kovács    Yugoslavian and Romanian Enterprises in Hungary in the 1990s /89
   Edina Volter    Customs-free Zones and Their Space-organising Role in Hungary /99
   Géza Tóth      Logistics and Its Role in Regional Development /109
   István Palkovits  Considerations to the Interpretation of Regional Competitiveness /119
   Tamás Dusek     The Differences in Spatial Price Systems and Consumption Structure and the
             Comparability of the Level of Economic Activities /129
   Tibor Lenner    The Social Geographical ,Outlitte of Provincia! Towns' Modernization in Vas
             County /139
   Tamás Egedy     Situation of Housing Estates in thj Housing Markets -of Germany and Hungary /147
   Imre Kanalas    Regional Disparities in the,SpréadingP f Information—Communication
             Technologies in Hungary' /159
   Péter Szuppinger  Decentralisation in the World's Energy Systems /173
   Tamás Gordos    Some Questions on City Marketing /183
   Boglárka Kozma   Destination Marketing /195
   Álmos-Péter     The Role of the SAPARD Programme in the EU Integration of
   Leitmann      the Agricultural Enterprises /203
   Tibor Farkas    The SAPARD Small Regions /209
   Zsuzsa Földi    The Influence of Quality of the Urban Environment on the Migration Processes in
             Budapest in the 1990s /219
   Annamária Uzzoli  Research on the Living Conditions of the 14-19 Age Group in Budapest with Case
             Studies /229
   Ervin Kovács    Regional Articulation of Slovakia /239
   Andrea Balla    Foreign Direct Investments in Transylvania /245
   József Kánya    Regional Effects of the Szekler Circle Railway /255
   István Kobolka   The Borders of Schengen from the Point of View of a Security and Migration
             Policy /265
   László Dancs    The Eastern Gate and Separation /275
   István Balcsók   Disadvantaged Social Classes in the Labour Market in the Border Regions of the
             Northeast Great Plain /285
   Pál Szabó      Regional Structures in the European Union /295
   Róbert Győri    The System of Trade Gravitation Areas of the Hungarian Kisalföld in 1925 /303
   János Balázs Kocsis Principal Theoretical Approaches of the Phenomenon of Suburbanisation in the
             Literature of Urban Sociology and Other Related Sciences /311
   Péter Bajmócy    Suburbanization in Hungary — a Case Study of Pécs /323

   Ára: 1000 Ft