Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 285-294. p.

Tér és Társadalom                  XIV. évf. 2000  s 2-3: 285-294


   HÁTRÁNYOS HELYZET Ű TÁRSADALMI
  RÉTEGEK AZ ÉSZAKKELET-ALFÖLD HATÁR
  MENTI TÉRSÉGEINEK MUNKAER ŐPIACÁN
    (Disadvantaged Social Classes in the Labour Market
     in the Border Regions of the Northeast Great Plain)

               BALCSÓK ISTVÁN
 Az északkelet-magyarországi munkanélküliségi helyzet már régóta nagyon sok
cikk és tanulmány megírására adott okot, és a jelenlegi tendenciákat figyelembe
véve még sokáig megmarad ez az állapot. Az elmúlt b ő évtized folyamán a több
milliárd elköltött forint ellenére semmilyen lényeges el őrelépés nem történt a gon-
dok kezelése terén, és a magas munkanélküliség akut problémája ilyen hosszú id ő
óta köti gúzsba a régió fejl ődését, szinte lehetetlenné téve a kitörési pontok megta-
lálását. Az Észak-Alfóldi Régió határ menti területekkel rendelkez ő két megyéje
már a munkanélküliség hivatalos elismerése, vagyis 1987 óta az országos élme-
zőnybe tartozik: Szabolcs-Szatmár-Bereg általában második Borsod-Abaúj-
Zemplén mögött, míg Hajdú-Bihar a negyedik—ötödik helyen található.
 A hosszú évek óta magas munkanélküliség (a munkanélküliségi ráta a legtöbb
esetben meghaladta az országos átlag másfél—kétszeresét) kihat a régió gazdaságá-
nak, társadalmának mindennapi működésére, és csak nagyon hosszú id ő alatt hely-
rehozható vagy talán helyrehozhatatlan kedvez őtlen változásokat okoz az érintett
sokezer ember életében és gondolkodásmódjában. A nagy elemzésekben ezek az
emberek statisztikai adatok csupán, néhány tized százalékkal hozzájárulva egy-egy
mutatóhoz. Ezért az alábbiakban arra törekedtünk, hogy az Északkelet-Alföld határ
menti területeinek munkaer őpiaca kutatása során szerzett személyes tapasztalatok-
kal fűszerezve az ember, az egyén problémáit, sok esetben kilátástalan helyzetét
mutassuk be — vállalva a szubjektivitás kockázatát is. A kutatómunka Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye 11 határ menti munkaügyi körzetére
(Kisvárda, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Csenger, Mátészalka, Nyírbátor,
Vámospércs, Létavértes, Berettyóújfalu, Biharkeresztes és Komádi központokkal)
terjedt ki, és az 1998. október havi állapotokat rögzítette. Az azóta eltelt id őszakban
a munkanélküliség nem csökkent számottev ően, néhány térségben még emelkedett
is a munkanélküliségi ráta. Ebből következően a számok ugyan változtak az akkori
állapotokhoz képest — az alábbiakban bemutatott csoportok szempontjából legin-
kább kedvez őtlen irányba —, az elmondottak mégis hűen tükrözik a mai valóságot.
A vizsgált területen a problémák leginkább két társadalmi csoport esetében rajzo-
lódnak ki a legélesebben: a tartósan munkanélküliekr ől, illetve a cigány népességr ől
van szó. Ezért indokoltnak látszott, hogy a velük kapcsolatos tapasztalatokon ke-
resztül közelítsük meg a kérdést.
                     Balcsók István:
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán.
             Tér és Társadalom, 14. 2000. 2–3. 285–294. p
    286  Balcsók István                   TÉT XIV. évf. 2000   s 2-3

    Előítéletek vagy valóság? — A roma etnikum munkaer ő-piaci szerepe
                 és lehetőségei
     Ha az Északkelet-Alföld határ menti területeinek problémáiról beszélünk, akkor
    mindenképpen érintenünk kell a roma etnikumnak a térségben betöltött szerepét és
    a jelenleg meglév ő konfliktusok csökkenthet őségének esélyeit. A roma etnikum
    aránya a vizsgált területen általában az összlakosság 10%-ára tehet ő (pontos és
    megbízható adatok semmilyen forrásból nem állnak rendelkezésre), de vannak
    olyan települések, ahol részesedésük eléri a 30-40%-ot. Emiatt nem mellékes az a
    kérdés, hogy milyen szerepet töltenek be a térség munkaer őpiacán. Általában az a
    jellemző kép tárul a szemünk elé, hogy a roma etnikum mintegy 70-80%-a tartósan
    kiszorult a legális munkaer őpiacról, és vajmi kevés esélye van arra nézve, hogy
    visszakerüljön oda. Ezt az igen magas arányszámot a kirendeltségek vezet őinek
    becslése, illetve az ezt alátámasztó, a vizsgált területen folytatott kérd őíves vizsgá-
    latok eredményeire alapozva állapítottuk meg (Baranyi 1999b). A tartósan munka-
    nélküliek mintegy 70%-át ők adják, és a becslések alapján a látens munkanélkülie-
    ken belül is ők vannak többségben.
     A kialakult helyzetnek számos oka van. A legkézenfekv őbb ok azonnal nyilván-
    valóvá válik, ha megvizsgáljuk a roma etnikum iskolai végzettségét. Az adatok ta-
    núsága szerint képzettségi szintjük elszomorító képet mutat, és nagyrészt emiatt
    rendelkezik az egész északkeleti régió az országosnál jóval rosszabb mutatókkal
    akkor, ha a 8 általánost (vagy még annyit sem) végzettek arányát vesszük figyelem-
    be. Nincs ez másként az általunk behatóbban vizsgált határ menti területen sem, söt
    az adatok szerint még rosszabb a helyzet. Emiatt itt alapvet ő fontosságúak a roma
    etnikum számára indított felzárkóztató programok, melyek lehet őséget biztosítanak
    az alapfokú képzettség, majd erre építve valamilyen szakképzettség megszerzésére.
     A tapasztalatok azonban nagyon ellentmondásosak. Általában nem igazán lelke-
    sednek azért, hogy iskolapadba üljenek. Berettyóújfaluban majdnem mindegyik
    ilyen próbálkozás befulladt, és Mátészalka térségében is nagy er őfeszítésekbe kerül
    négy csoport összetartása. Vámospércsen a kisebbségi önkormányzattal együttm ű-
    ködve próbáltak felzárkóztató képzést szervezni. A képzést összekapcsolták volna a
    közhasznú munkavégzéssel (4 nap munka és 1 nap tanulás volt a terv), hogy a
    résztvevőknek kereseti lehet őséget is biztosítsanak. Azonban a program érdekl ődés
    hiányában már az elején megrekedt, mert a bevonható emberek közül senki sem
    vállalta egy tudásfelmér ő teszt megoldását. Kisvárdán 1996-ban a HAJDÚBÉT
    szervezett alkalmazást biztosító tanfolyamot 250 f ő részére, akiknek mintegy 60%-a
    volt roma. A tanfolyam alatt csak kevesen morzsolódtak le, de azóta már 70 f ő
    hagyta ott a vállalatot. Ugyanakkor tapasztalhatunk a fentebbiekt ől eltérő hozzáál-
    lást is. Csenger térségében már több felzárkóztató tanfolyamot is sikeresen végig-
    vittek, és erre építve már kit űnő eredményű szakmunkás-bizonyítványt is adhattak
    néhány résztvev ő kezébe. Összességében azonban még mindig nagyon sok tenni-
    való van, mert a finoman szólva is hiányos végzettség miatt a roma etnikum nagy
    tömegei igen nehezen mobilizálhatóak.
                     Balcsók István:
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán.
             Tér és Társadalom, 14. 2000. 2–3. 285–294. p
TÉT XIV. évf. 2000  s 2-3          Hátrányos helyzetű társadalmi...    287

  A képzettségi szint általános emelésének sikerét azonban er őteljesen megkérd ője-
lezheti az is, hogy a roma etnikum nagy tömegei élnek nyomorszinten, gyakran
elképesztő egészségügyi és lakáskörülmények között. Emellett gyakorlatilag mind-
egyik családot sújtja a munkanélküliség, így a gyermekek iskoláztatását sokszor
akkor is képtelenek finanszírozni, ha a megfelel ő akarat egyébként meg is lenne
hozzá. A jelenleg érvényes ösztöndíjat biztosító pályázati rendszer pedig nem al-
kalmas arra, hogy a kérdésben érdemi el őrelépés születhessen. Ezért különösen
fontos az, hogy a nehézségek ellenére is folytassák a romák felzárkóztató képzését,
mert egy-egy sikeresen elvégzett tanfolyam pozitív motivációs hatást gyakorolhat
az addig kimaradókra — fő leg a kisebb falvakban. Ma még feleslegesnek t űnő pró-
bálkozásokat is érdemes támogatni (Fehérgyarmaton mez őgazdasági ismereteket is
oktatnak a tanfolyamok keretében), mert ez az egyik járható út afelé, hogy a roma
etnikum ne csak a közhasznú munkák keretében juthasson álláshoz.
  A másik sokat vitatott probléma a roma etnikum munkamoráljához és az ezzel
kapcsolatos előítéletekhez fűződik. Ebben a kérdésben sem lehet egyértelmű választ
adni, mert az egyes térségeken belül is meglehet ősen vegyesek a tapasztalatok, bár
kétségtelenül a negatív példák vannak többségben. Majd minden térségben vannak
gondok az általuk végzett közhasznú munkák min őségével és a munkatempóval.
Vámospércsen egy induló erd ősítési programra alig jelentkeztek, mert „egyszer űbb
volt kifogásokat találni". Jellemz ő volt, hogy még azok is távol maradtak, akiknek
már közel volt a jövedelempótló támogatásra való jogosultság kimerítése, és még
nem volt meg a következ ő két éves támogatáshoz szükséges munkaviszonya.
 Ugyanakkor Dombrádon az 1998-as tiszai árhullámok idején a roma etnikum sok-
 kal nagyobb arányban vett részt a gátak meger ősítésében, mint az orvosi igazoláso-
 kat bemutató egyéb lakosok; és itt semmi probléma nem volt a munka min őségével
 sem.
  Felmerülhet a kérdés, hogy általánosságban miért maradnak mégis távol a köz-
 hasznú munkáktól abban az esetben, ha már megszerezték a kötelez ő 180 napos
 munkaviszonyt. Ez ugyanis mindenhol jellemz ő hozzáállás, s őt arra is volt példa,
 hogy a jogosultsági id ő megszerzése után önkényesen hagyták ott a folyamatban
 lévő közmunkát. A válasz elég egyszerű: nem fűződik hozzá érdekük, hogy úgy-
 mond „feleslegesen" dolgozzanak. A minimálbér és a szolgálati id ő nem képvisel
 megfelelő vonzerőt a munka nélkül megszerezhet ő szociális segélyekkel és gyer-
 meknevelési támogatásokkal szemben (mutatja ezt az is, hogy a közmunka-
 programokban szívesebben vesznek részt, mert ez nagyobb kereseti lehet őséget
 jelent a közhasznú munkákhoz képest). A segélyekre való berendezkedés minden-
 hol megfigyelhető . Ugyanez mondható el a folyamatos számolgatásról is, amely
 eredménye szerint a legtöbb esetben a szóba jöhet ő minimálbéres állással sokat
 vesztenének. Ezért marad a minél több — általában 3-4 — gyermek vállalása, mert
 így már megélnek a családi pótlékból is (az már más kérdés, hogy a gyermekek
 iskoláztatására mennyi marad).
  Emiatt sok ember szemében csak pénzt nyel ő, a problémákat újratermel ő fene-
 ketlen tónak tűnik a romák segélyezésének kérdése. Azonban nem feledkezhetünk
 meg arról sem, hogy a negatív el őítélet, a diszkrimináció igenis megnyilvánul velük
                     Balcsók István:
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán.
             Tér és Társadalom, 14. 2000. 2–3. 285–294. p
    288   Balcsók István                   TÉT XIV. évf. 2000   s 2-3
    szemben a munkaerőpiacon (igaz, ezt a munkaadók a legtöbb esetben csupán szó-
    ban közlik a kirendeltségekkel). Emiatt az általánosítás miatt a tehetségesebb, szor-
    galmasabb romáknak ugyanolyan nehézségekkel kell megküzdeniük, és az esetek
    döntő többségében nekik is csak a közhasznú és közmunkák kínálnak elhelyezkedé-
    si lehetőséget. Az sem mindig az ő hibájuk, hogy ezeket a 180 nap megszerzése
    után viharos gyorsasággal otthagyják. A rendelkezésre álló keretek ugyanis annyira
    szűkösek, hogy sokszor nincs is lehet őségük többre, mivel az önkormányzatok
    minél több, a jövedelempótló ellátásból való kikerüléssel fenyegetett embert szeret-
    nének foglalkoztatni. Tehát sok településen nem is marad kitörési lehet őség, szinte
    törvényszerűvé válik a segélyekre alapozott életvitel.
     A fentebb felvázolt kép tehát nagyon sokszín ű, és nem mentes az ellentmondá-
    soktól sem. Ennek pedig az a legfőbb oka, hogy magára a roma etnikumra ugyanez
    jellemző : roma és roma nem egyforma. A munkához való hozzáállásukat alapvet ő-
    en befolyásolja a szociális környezet, amely nagymértékben függ a földrajzi elhe-
    lyezkedéstől, a történelmi hagyományoktól és a területen él ő romák értelmi—kép-
    zettségi színvonalától. Óriási különbségek vannak a „putris" és az oláh cigányok
    között. Míg az előbbiek nem fordítanak különösebb gondot a lakáskörülményeikre,
    a higiéniára és gyermekeik neveltetésére, addig az utóbbiak általában rendezett
    körülmények között élnek, és a távolabbi jöv őre is gondolva szakmunkásképz őbe,
    gimnáziumba járatják gyermekeiket. Persze ők nem kizárólag a segélyekre hagyat-
    koznak, és nincs is rá szükségük. Rájuk jellemz ő a vállalkozó kedv, és a mez őgaz-
    daságtól sem idegenkednek. Ennek megfelel ően nagyobb gondok nélkül be tudnak
    illeszkedni a helyi társadalomba (sok településen a vegyesházasságok sem ismeret-
    lenek), egyáltalán nem növelik a b űnözést, és a nemzetiségi konfliktusok veszélye
    sem túl nagy. A baj csak az, hogy a példájuk kevés esetben hat pozitívan a roma
    etnikum egészére.
     Az viszont tény, hogy már a mai viszonyok mellett is óriási problémákat okoz a
    nagy létszámú állástalan roma népesség, és a jelenlegi népesedési folyamatokat
    figyelembe véve a jöv őben sem lehet arra számítani, hogy a kérdés súlya bár-
    mennyire is csökkenne, arra pedig végképp nem, hogy önmagától megoldódna.
    Valamit tehát tenni kell, de nagy kérdés, hogy mi az, amit tenni lehet. Az mindene-
    setre biztos, hogy mindkét félnek változnia kell, legalább megpróbálni alkalmaz-
    kodni a másik fél elvárásaihoz. Els ő lépésként jó lenne elismerni azt (a „minden
    ember teljesen egyforma, és ezért egyforma módszerekkel oldhatók meg a problé-
    máik is" — beidegződést félretéve), hogy a roma etnikum problémái nem kezelhet ők
    az egész társadalomra vonatkozó megoldási stratégiákkal, mert ők a magyar társa-
    dalom önálló egységét alkotják, és bár attól természetesen nem függetleníthet ők,
    ugyanakkor sajátos problémáik miatt nem is kezelhetők egy kalap alatt a többi tár-
    sadalmi csoporttal. Ehhez persze az is kellene, hogy az utóbbi évtizedek beidegz ő-
    déseit megváltoztatva el tudjuk fogadni a másságot, elismerve annak értékeit és
    esetleges hátrányait is. Igaz, ez nem történhet meg egyik napról a másikra, de az
    egész társadalom érdekében minél hamarabb meg kell történnie, hogy a következ ő
    generációkat ne terhelje a mai halogató taktika miatt a jöv őben esetleg már kezel-
    hetetlen problémaként megjelen ő kérdés.
                     Balcsók István:
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán.
             Tér és Társadalom, 14. 2000. 2–3. 285–294. p
TÉT XIV. évf. 2000   s 2-3          Hátrányos helyzetű társadalmi...    289

   Reménytelenségre ítélve?-- A tartósan munkanélkülivé váltak

 A tartósan munkanélküliek igen magas létszáma és aránya hasonlóan súlyos gon-
dokat okoz a vizsgált területen. A mai állapot természetes következménye annak,
hogy a keleti határ mentén húzódó térségekben már igen korán magas szintre emel-
kedett a munkanélküliek létszáma, és a magas munkanélküliség a csökkenések elle-
nére állandósult (az okokról korábban már többször is említést tettünk). Az els ő
regisztráció óta eltelt id ő alapján a két érintett megye szintjén is kiugróan magas a
már több mint két éve munka nélkül lév ők aránya, és ez fokozottan érvényes az
elzárt, munkahellyel nem rendelkez ő határ menti településekre. Ennek a csoportnak
az aránya minden körzetben meghaladja a megyék egyébként sem kedvez ő adatait
(Hajdú-Bihar: 68,2%, Szabolcs-Szatmár-Bereg: 73,8%). A legkedvez őbb helyzet-
ben Berettyóújfalu (68,7%) van, míg a legrosszabb mutatóval Nyírbátor (78,3%)
rendelkezik. Ennél is figyelemreméltóbb az a tény, hogy a 11 kirendeltség közül 8
esetében 75% vagy azt meghaladó az arányszám. A probléma súlyosságát h űen
tükrözi az egyik kirendeltség vezet őjének arra a kérdésre adott kesernyés válasza,
hogy mekkora a térségben a tartósan munkanélküliek aránya: „Miért, van olyan
munkanélküli, aki nem az?" Ezt nyílván az a szemlélet mondatta vele, hogy a tartós
munkanélküliség kritériuma nem feltétlenül a folytonosság, mert az újra és újra
közhasznú munkára küldött munkanélküli ténylegesen nem kerül vissza a munka-
erőpiacra — így megmarad annak, aki volt.
 Jelenleg úgy tűnik, hogy — bár folynak kifejezetten számukra meghírdetett prog-
ramok, és vannak kimondottan az ő elhelyezkedésüket segítő támogatások — ese-
tükben csak tűzoltó munka folyik, és az igazi megoldás megtalálása még várat ma-
gára. A legtöbb tartósan munkanélküli (miután kimerítette a munkanélküli segélyre
való jogosultság időtartamát) a szükséges feltételek megléte esetén már csak jöve-
delempótló támogatást kaphat. A munkanélküliség időtartamának elhúzódása ter-
mészetesen megnöveli a jövedelempótlósok arányát, ezért nem csodálkozhatunk
azon, hogy a határ mente ebben a viszonylatban is általában felülmúlja a megyék
átlagos értékeit (Hajdú-Bihar: 43,6%, Szabolcs-Szatmár-Bereg: 48,3%). Azonban
itt nem ez az els őrendű probléma, hanem az, hogy a jövedelempótlósok aránya
alacsonyabb, mint a tartósan munkanélkülieké. A támogatást viszont csak akkor
folyósítják tovább a kétéves jogosultság letelte után, ha a munkanélküli 180 nap
munkaviszonyt szerzett a jogosultság id őtartama alatt. Az el őírt munkaviszonyt
azonban kedvezőtlen iskolai végzettségük — a tartósan munkanélküliek több mint
fele a roma etnikumhoz tartozik; az alacsony végzettség űek aránya meghaladja a
megyei átlagokat (Hajdú-Bihar: 49%, Szabolcs: 49,8%) (1. ábra), és az összes
regisztrált iskolázottsági mutatóihoz viszonyítva is jóval kedvez őtlenebb a kép — és
korösszetételük (magasabb az id ősebb, elhelyezkedni képtelen korosztály aránya)
miatt csak a közhasznú és/vagy közmunkák keretében képesek megszerezni, mivel
a munkaerőpiacon irántuk megnyilvánuló kereslet a támogatások ellenére nagyon
csekély. Ezek a programok azonban kevesebb embert képesek foglalkoztatni, mint
amekkora igény lenne rá.
                     Balcsók István:
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán.
             Tér és Társadalom, 14. 2000. 2–3. 285–294. p
   290   Balcsók István                       TÉT XIV. évf. 2000        s 2-3                             1. ÁBRA
        A legfeljebb 8 általánost végzett jövedelempótlós$ aránya (1998. október)
       (Share of Unemployed People Completed at Leasf 8 Grades of Primary School)
                                          JELMAGYARÁZAT
                             Biharkeresztes
                                      A maximum 8 általánost végzettek aránya
                                            E3 48% (49)
                                            Ci 49,1% (17)
                                            8 49,4% (6)
                                             50,8% (27)
                                            t§1 52,8% (20)
                                            i21 53,4% (29)
                                            11 53,6% (11)
                                            ffl54,1% (36)
                                             54,4% (4)
                                            El 57,3% (7)
                                             60,9% (7)
    Forrás: Munkaügyi Központ adatai alapján saját szerkesztés.
                     Balcsók István:
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán.
             Tér és Társadalom, 14. 2000. 2–3. 285–294. p
TÉT XIV. évf. 2000   s 2-3          Hátrányos helyzetű társadalmi...    291

 Ezért sok embert fenyeget az a veszély, hogy kikerül az ellátási rendszerb ől, bár a
munkaügyi kirendeltségek és az önkormányzatok megpróbálják mindig a legve-
szélyeztetettebbeket alkalmazni. A n ők azonban így is hátrányos helyzetben van-
nak, mert a közhasznú munkák jellege miatt az ő foglalkoztatásuk sokkal nehezeb-
ben oldható meg.
  A tartós munkanélküliség egyénre és társadalomra negatív hatásait már sokan és
sok helyen leírták. Mi csupán az egyénre gyakorolt legsúlyosabb hatásokat említjük
meg. A mellő zöttség, a feleslegessé válás érzete sokuk esetében vezet betokosodás-
hoz, és még több embert sodor valamilyen szenvedélybetegség irányába. A hosszú
állástalanság következtében megindul az egyén leépülése — szellemi és fizikai érte-
lemben egyaránt. A megszerzett szakmai képzettség gyorsan megkopik, elévül;
ezért sok esetben az új munkahelyek létesítése sem jelentene megoldást, mert ezek
az emberek a rengeteg kihullott tudásanyag hiányában már nem lennének verseny-
képesek. Emiatt gyakorlatilag nincs esélyük az elhelyezkedésre, és nem rendelkez-
nek perspektívákkal sem. Egyetlen céljuk csak az lehet, hogy bent maradjanak a
megélhetésüket biztosító ellátási rendszerben.
  Mivel ez a bevételi forrás nem túlságosan magas, ezért a hosszabb ideje munka
nélkül lev őknek különböz ő túlélési stratégiákat kellett kidolgozniuk. Diebel Andrea
és Szarvák Tibor vizsgálataikban négy alapvet ő csoportot különitettek el. Az első
csoportba („ az állami segítségre várók”) tartoznak, azok, akik nem tesznek különö-
sebb erő feszítéseket az elhelyezkedésre, közhasznú munkára is csak kötelezni lehet
őket, és tökéletesen megelégszenek az állami segélyekkel. A „megkapaszkodók"
már hosszabb távon gondolkodnak: megragadnak minden alkalmi munkalehet ősé-
get, és a feketegazdaságban is igyekeznek jó munkájukkal megbecsülést kivívni
maguknak. A „fontolva haladók" azok, akik az els ő pillanattól kezdve tisztában
vannak a helyzetükkel, és tudatosan számolgatva igénybe vesznek mindent, ami jár
nekik, de az állami segélyek már csak kiegészít ő forrásként jönnek szóba. A „fe-
 lesleges emberek diplomával" vannak a legrosszabb helyzetben, mert megszerzett
 tudásuk, szellemi t ő kéjük ebben a térségben gyakorlatilag használhatatlan, és csak
 nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni a megváltozott helyzethez (Diebel—Szarvák
 1997).
  Bármelyik csoportba is tartozzon azonban valaki, a túlélés keretei a legtöbb eset-
 ben meglehet ősen sz űkösek. A nyári és őszi hónapok nyújtják a legszélesebb lehet ő-
 ségeket, mert aki fizikailag bírja, ilyenkor akár az egész id őszakot végigdolgozhatja
 a napszámos munkák elvállalásával. Ugyanakkor Komádi térségében a jellemz ően
 nagy szegénység és t őkehiány következtében még ez a lehet őség is csak szűkösen
 áll rendelkezésre. A napszámos munkákat nagy általánosságban feketén végzik, és
 ennek legalizálásában segítségükre van az éppen ez ellen bevezetett alkalmi mun-
 kavállalói könyv is. Az alkalmi munkák mellett a háztáji gazdálkodás segíti még a
 legtöbb esetben a talpon maradást, de ez önmagában még nem elegend ő a megél-
 hetéshez. Ráadásul ez a forma a roma etnikum szinte teljes egészénél hiányzik, mert
 körükben nincsenek hagyományai (bár vannak kísérletek a meghonosítására) (Mez ő
 1999). Emellett a határ mentén bevett szokás még a jövedelem üzemanyag-
                     Balcsók István:
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán.
             Tér és Társadalom, 14. 2000. 2–3. 285–294. p
   292   Balcsók István                   TÉT XIV. évf. 2000   s 2-3

   csempészettel és hátizsák-kereskedelemmel történ ő kiegészítése, de ezek nem min-
   den tartósan munkanélküli számára elérhet ő lehetőségek — már csak a határok
   hosszú szakaszokra kiterjed ő átjárhatatlansága miatt is (Dancs 1999). A túlélés
   általánosan használt eszköze azonban mindenhol az igényszint mérséklése, az élet-
   színvonalnak a jövedelemhez való igazítása. Ez azonban már társadalmilag is káros
   tendencia, mert az igénytelenséget terjeszti, és generálja az elszegényedést a prob-
   lémával leginkább sújtott területeken.
     Nem mellékes, bár szinte megválaszolhatatlan kérdés a látens munkanélküliek
   aránya a vizsgált területen. Ők azok, akik vagy kikerültek a munkaügyi kirendelt-
   ségek adatbázisaiból (ezen keresztül az ellátási rendszerb ől), vagy soha nem is
   szerepeltek abban. A regisztráció hiánya miatt eleve reménytelen az elhelyezésük,
   és azt sem lehet tudni, hogy dolgoztak-e valaha egyáltalán (háztartásbeliek, csök-
   kent munkaképességűek stb.). Létszámukat nem lehet pontosan megbecsülni, az
   erre vonatkozó felmérések alapján is csak óvatos becslésre van lehet őség. A kiren-
   deltségenkénti becsült arányuk alapján 5-20% ponttal növelnék meg a munkanél-
   küliségi rátát. Arányuk különösen az elzárt, népesebb roma közösséggel rendelkez ő
   településeken magas, és ott alacsony (Nyírbátor), ahol a munkalehet őségeket csak a
   munkaügyi kirendeltségen keresztül lehet elérni — és ez az emberekben is tudato-
   sult. Néhányan azt is vitatják, hogy munkanélkülinek tekinthetjük-e őket egyáltalán,
   mert esetükben a regisztráció mellett általában a munkalehet őség keresése is hiány-
   zik a szükséges ismérvek közül. Ennek ellenére a probléma létezik még akkor is, ha
   ők maguk sz űklátókörűségük miatt nem érzik annak.
     Összességében a tartósan munkanélküliek nagy létszáma és az ehhez kapcsolódó
   problémák semmivel sem jelentenek kisebb gondokat a roma etnikum fentebb vázolt
   problémáinál. A megoldási lehet őségek is legalább annyira szűkösek. A jelenleg
   alkalmazott megoldások többségér ől mindenki tudja, hogy legfeljebb a helyzet
   szinten tartására elegendőek, a javítására azonban már nem képesek. A tartósan
   munkanélküliek problémái aligha oldhatók meg addig, amíg a munkaer őpiacon ma
   meglév ő feszültségek nem csökkennek elfogadható szintre. Ugyanakkor a tartósan
   munkanélküliek is csak abban az esetben számíthatnak komolyabb elhelyezkedési
   esélyre, ha jelentősen változik mentalitásuk — f őképpen a munkahely-keresést illet ően.
     Más kérdés, hogy megvalósíthatók-e a fentebb felvetett, és aligha vitathatóan
    szükséges változtatások. Igencsak elgondolkodtató tény, hogy az ország második
    legnagyobb városában, a leend ő régióközpontban a Debreceni Egyetem a legna-
    gyobb foglalkoztató, és az oktatási intézményt az önkormányzat követi. A dönt ően
   mezőgazdasági adottságú területen az idénymunkák lezárultával, illetve a szintén az
    időjáráshoz kötött közhasznú munkák befejeztével a téli hónapokban a határ menti
    térségekben 100 munkanélkülire általában kett őnél kevesebb álláshely jut. Ezért
    nem minden esetben megalapozott az az állítás, hogy aki dolgozni akar, az el is tud
    helyezkedni. A Nyugat- illetve Közép-Magyarországon folyamatosan gyarapodó
    munkahelyek keleten egyáltalán nem éreztetik hatásukat, és nem generálnak ha-
    sonló folyamatokat — a külföldi t őke érdeklődése ugyanis továbbra is minimális.
                     Balcsók István:
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán.
             Tér és Társadalom, 14. 2000. 2–3. 285–294. p
TÉT XIV. évf. 2000 s 2 3    -            Hátrányos helyzetű társadalmi...       293

  fentebb felsorolt problémák annyira sokrét űek, hogy azokat önmagukban képtele-
nek kezelni a térségek. Kormányzati segítségre van tehát szükség, de nem els ősorban
segélyekre, hanem valódi vidékfejlesztésre. Ám a felmerülő gondokat nem szabad
globálisan kezelni, mert az általánosítás könnyen elfedi a valódi állapotokat. Közeli
példa erre a kormányzatnak az orosz válsághoz való viszonyulása: a probléma nem
nagy, a magyar külkereskedelem mindössze 4%-a tart ebbe az irányba. Országos
szinten ez valóban így van, de a vizsgált terület néhány körzetében ez az arány az
országos átlag ötszörösét is meghaladja, és ez itt már igen nehezen kezelhet ő problé-
mákat okoz a munkaerőpiacon is. Nagyon fontosak tehát a további kutatások, a határ
mente sajátosságainak minél pontosabb megismerése, hogy erre alapozva a helyi
körülményekhez igazodó, valóban m űködőképes programokkal lehessen segíteni a
 terület felzárkózását. Fel kell hívni az ország gazdagabb területeinek figyelmét a
keleti régió viszonyaira, hogy ne csak az árvizek alkalmával küldött segélyekkel segít-
senek az itt élőkön. Sokan úgy érzik, hogy a számukra messzi területek fejlesztése az ő
zsebükb ől veszi ki a pénzt. Rövid távon talán így van, de hosszabb távon tarthatatlan
 állapot az ország több részre szakadása, mert ez a nyugati országrész lehet őségeit is
jelentősen csökkenti. Csak remélni tudjuk, hogy ennek felismerése nyomán a keleti
 határ mentén is megindulhat majd az igazi fejl ődés, és már jóval kevesebb remény-
 vesztett munkanélkülivel lép be a terület az egységesül ő Európába.

                       Irodalom
 Baranyi B. (1999a) A határ mente fejlesztésének lehetséges irányai, kitörési pontok és a felzárkózás
  esélyei. Északkelet-Magyarország és a határok (Északkelet-Alföld határ menti területének helyzete — a
 felzárkózás lehetősége és esélyei) II. kötet. — Baranyi B. (témavezet ő—szerk.), Kecskemét—Debrecen,
  MTA RKK ATI. 463-473. o.
 Baranyi B. (1999b) A „periféria perifériáján" — a határmentiség kérd5jelei egy vizsgálat tükrében az
  Északkelet-Alföldön. — Tér és Társadalom. 4.17-44. o.
 Baranyi, B.—Balcsók, I.—Dancs, L.—Mez ő, B. (1999) Borderland Situation and Periferality in the North-
  Eastern Part of the Great Hungarian Plain. Discussion Papers. 31. Pécs, Centre for Regional Studies.
 Dancs L. (1999) Határon átnyúló kapcsolatok az Északkelet-Alföldön. Északkelet-Magyarország és a
  határok (Északkelet-Alföld határ menti területének helyzete — a felzárkózás lehet5sége és esélyei) II.
  kötet. — Baranyi B. (témavezető—szerk.), Kecskemét—Debrecen, MTA RKK ATI. 329-370. o.
 Diebel A.—Szarvák T. (1997) A rendszerváltás vesztesei. Szociológiai vizsgálat eredményei egy határ menti
  falusi településen Bagamérban. IV. Falukonferencia. A fenntartható mez őgazdaságtól a vidékfejlesztésig.
  — Kovács Teréz (szerk.), Pécs, 314-322. o.
 Észak-Alföld. Magyarország régiói 6. köt. (1997) KSH.
 Mező B. (1999) A mez őgazdasági vállalkozások helyzete az Észak-Alföld határ menti településein.
  Északkelet-Magyarország és a határok (Északkelet-Alföld határ menti területének helyzete — a felzár-
  kózás lehet ősége és esélyei) II. kötet. — Baranyi B. (témavezet ő—szerk.), Kecskemét—Debrecen, MTA
  RKK ATI. 285-328. o.
                     Balcsók István:
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán.
             Tér és Társadalom, 14. 2000. 2–3. 285–294. p
    294   Balcsók István                     TÉT XIV. évf. 2000   s 2-3

     DISADVANTAGED SOCIAL CLASSES IN THE LABOUR
       MARKET IN THE BORDER REGIONS OF THE
          NORTHEAST GREAT PLAIN

                    ISTVÁN BALCSÓK
     In the North-Eastern part of the Great Hungarian Plain unemployment has been far higher
    than the national average since 1990, and this causes an enormous problem both for the
    economy and the society. The large number of long term unemployed and Romany makes
    the situation of the examined territory even worse. In general, 70-80% of this ethnic group is
    constantly out of the legal labour market and it is estimated that they make the majority of
    hidden unemployement. Their chances to enter the labour market again are very limited.
     The most serious problems of the labour market in the North-Eastern Great Plain
    borderlands are the constant lack of jobs, the high rate of an unskilled workforce and the long
    term unemployed.
     It is the elimination of the unfavourable conditions first of all that will lead to a reduction
    of unemployment to the satisfactory level. This demands large-scale co-operation,
    government support and financial resources to develop the region.