Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 209-217. p.

Tér és Társadalom                  XIV. évf. 2000  s 2-3: 209-217


           „SAPARD KISTÉRSÉGEK"
            (The SAPARD Small Regions)

                 FARKAS TIBOR

                    Bevezetés

 Azt gondoljuk, hogy ma Magyarországon a vidékfejlesztés fontosságának hang-
súlyozásán nem lepő dik meg senki. A hazai vidékfejlesztés több mint tíz évre
visszatekint ő történetében a SAPARD 1 vidékfejlesztési program az els ő olyan,
amelyet már az Európai Unió programozási szabályai szerint hajtanak végre. Jelen
tanulmányban megkíséreljük bemutatni, hogy az Unió vidékfejlesztési politikájának
változása hogyan befolyásolta a SAPARD programok kialakítását, maga a program
milyen új kistérségi szervez ődéseket hozott létre, és végül néhány jellemz ő adattal
bemutatjuk az új „SAPARD kistérségeket".

     Az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának változása
 Az Európai Közösség tagállamai az 1957-es Római Szerz ődésben a Közös Agrár-
politika (CAP) mellett foglaltak állást. A közös politika alapvet ő célkitűzése az
volt, hogy egy versenyképesebb, magasabb technikai színvonalon m űködő mező-
gazdaság jöjjön létre, biztosítsa az agrárágazatban dolgozók megélhetését és a fo-
gyasztók reális árakon való ellátását. Ellentétben egyes szerz ők megállapításaival
(Papócsi 1999) a közösségi agrárpolitika nem vált alapvet ő tényez őjévé a vidéki
lakosság helyben való megtartásának, a vidék meg őrzésének.
 A Közös Agrárpolitika kritikáját a Buckwell-jelentés is megfogalmazza (Buckwell
1998). A jelentés szerint az Unió gazdasági növekedésének köszönhet ően a csalá-
dok jövedelmük egyre kisebb hányadát költik élelmiszerekre, az agrárszektor GDP-
ből való közvetlen részesedése meglehet ősen alacsony, és a munkaer őnek is csak
egy kis részét foglalkoztatja. A farmerek egyre gyakrabban nem mez őgazdasági
alaptevékenységb ől szerzik jövedelmüket, diverzifikálódás figyelhet ő meg körük-
ben. Nehéz megmagyarázni továbbá, hogy az Unió miért költi költségvetésének
felét a társadalom egy olyan csoportjára (a hozzávet őleg hét millió farmerre),
amelynek van munkája és vagyona, miközben több mint 18 millió ember munka és
vagyon nélkül marad.
 Kontinensünk vidéki területein tapasztalható jelenségekr ől más dokumentumok is
beszámolnak. Az ECOVAST2, az Európai Falvak és Kisvárosok Tanácsa 1994-ben
jelentette meg a „Stratégia a vidéki Európáért" c. dokumentumát, melynek alapján a
rurális Európát ér ő főbb hatásokat az alábbiak szerint foglalhatjuk össze (Márczis
 1999, 6-8):
 — a félrees ő területeken folytatódik az elnéptelenedés, a gazdálkodás hanyatlik, a
   szolgáltatásokkal váló ellátottság csökken;
            Farkas Tibor : „SAPARD kistérségek"
         Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 209-117. p.

210   Farkas Tibor                    TÉT XIV. évf. 2000  s 2-3
 — a városok környékén a lakosság rohamosan n ő, az ipari tevékenység egyre na-
  gyobb területeket hódít meg, a vidéki népesség nem tud alkalmazkodni a hir-
  telen változásokhoz;
 — a mező gazdaság modernizációja megváltoztatta a táji és környezeti feltétele-
  ket, környezetszennyezéshez és a term őföld elhasználódásához vezetett;
 — számos területr ől eltűnt a társadalmi és kulturális vitalitás, gyors ütemben zaj-
  lik a kulturális örökség romlása, fő ként az üdülés és turizmus mértéktelen
  vagy rosszul értelmezett fejlesztése miatt;
  általános tendencia a kereskedelmi hálózatok, az ipari tevékenységek és a
  közigazgatás központosítása valamint a kultúra szabványosítása, mely nagy-
  mértékben csökkenti a vidéki Európa kultúrájában meglév ő kulturális
  diverzitást és a vidéki emberek képességét saját sorsuk irányítására.
  A dokumentum a vidéki gazdaság újjáélesztésénél és meger ősítésénél a helyi er ő-
 források, a kultúra és a helyi tudás bevonását, alkalmazását javasolja. A mez őgaz-
daság esetében megtalálható az a törekvés, amely meg őrizni kívánja a gazdálkodást
Európa egész területén. A gazdálkodást több szempontból is fontosnak tartják, egy-
részt a vidéki területek gazdálkodói részt tudnak venni a min őségi élelmiszerek
előállításában, lehető ségük van a termékek hozzáadott értékének növelésére, és ők
az európai örökség fenntartói, ő rei is. Nyilvánvaló azonban, hogy különösen a ki-
sebb gazdasággal rendelkező k nem tudnak megélni pusztán mez őgazdasági tevé-
kenységekbő l, nekik többféle jövedelemforrásról kell gondoskodniuk, több lábon
álló gazdaságot kell létrehozniuk.
  Ugyancsak 1994-b ő l származik az Európa Tanács által kiadott Vidéki térségek
európai chartája is. A charta a következ ő kben határozza meg a vidék funkcióit
(Popp-Switzerland 1994):
  — gazdasági funkciók,
  — ökológiai funkciók,
 — társadalmi—kulturális funkciók.
 A charta olyan sokfunkciós mez ő gazdaságot képzel el, ahol a mez őgazdaság nem
csak a termelésben játszik szerepet. Fontos feladata, hogy a tájképet és a hagyomá-
nyos kultúrát megő rizze a turizmus számára is, de a vidéki értékek, kulturális javak
és közösségek fenntartásában valamint a szociális feladatok ellátásában is jelent ő-
sége van.
 A Corki Nyilatkozat 1996-ban már a Közös Agrárpolitika reformjához kapcsoló-
dóan jött létre (Dorogi—Miskó 1999, 62-63). A nyilatkozat a vidékfejlesztéssel
kapcsolatban hangsúlyozza a fenntarthatóság, a diverzifikáció, az addíció, a part-
nerség, a programozás és a monitoring fontosságát. Kiemeli, hogy a fejlesztések
során védeni kell a vidéki tájak szépségét és min ő ségét, és tekintettel kell lenni azok
sokszínűségére.
 Hiba lenne azonban, ha azt gondolnánk, hogy ezeket az elképzeléseket, hangsúly-
eltolódásokat kizárólag a vidék és a vidéken él ő emberek érdekében hoznák létre az
Unióban. A különböző dokumentumok elemzése után Szakál (1998) úgy látja, hogy
a vidékfejlesztéssel kapcsolatos problémák nem azért kerültek el őtérbe, mert a
               Farkas Tibor : „SAPARD kistérségek"
            Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 209-117. p.

TÉT XIV. évf. 2000  s 2-3               „SAPARD kistérségek"    211

mezőgazdaság gazdasági—társadalmi szerepe megn őtt volna, hanem azért, mert a
vidékkel kapcsolatos problémák olyan mérték űvé váltak, hogy az a vállalkozói,
pénzügyi körök ill. a városi lakosság érdekeit is veszélyezteti. A vidékfejlesztés
továbbra is a fejlett városi—ipari körzetek és a vidék alá- és fölérendeltségi viszo-
nyaiban jelenik meg, azaz a vidékfejlesztés társadalmi alku kérdése.
 Ugyancsak az idézett szerz ő állapítja meg, hogy a vidékfejlesztés el őtérbe kerülé-
sének van egy másik — talán fontosabb — oka, mégpedig a mez őgazdasági politikák
reformjának szükségessége. A CAP radikális reformjának a bevezetése alapvet ő
társadalmi és politikai megrázkódtatások és az Unión belüli feszültségek kiélez ődé-
se nélkül csak úgy oldható meg, ha egyidej űleg intenzív vidékfejlesztési intézkedé-
sek történnek.
 A várható reformok kiterjednek magának a Közös Agrárpolitika elnevezésének a
megváltoztatására is. A Közös Agrárpolitika (CAP) helyett a szakért ői anyagok
javasolják a Közös Agrár- és Vidékfejlesztési Politika (CARPE) elnevezést. A
CARPE elemei:
 — piac-stabilizáció,
 — az átmenethez szükséges átalakulás támogatása,
 — a környezeti és tájgazdálkodási kifizetések,
 — és vidékfejlesztési kezdeményezések.
 Az elképzelések szerint a kompenzációs és piaci támogatások teljesen megsz űn-
nének és helyüket javarészt a vidékfejlesztéssel, környezet- és tájgazdálkodással
kapcsolatos kifizetések veszik át.

                A SAPARD Program

Az agrárstruktúra- és vidékfejlesztési terv

 A SAPARD program végrehajtásához szükséges egy hétéves agrárstruktúra- és
vidékfejlesztési terv létrehozása is. A tervnek tartalmaznia kell:
 — a jelenlegi helyzet leírását,
 — a javasolt stratégia célkit űzéseit,
 — a várható gazdasági, környezeti és társadalmi hatásokat,
   részletes pénzügyi tervet,
 — a végrehajtáshoz szükséges akciótervet,
 — a program kivitelezéséhez szükséges intézményrendszer meghatározását.
 Az országos terv elkészítése el őtt a megyék és a régiók elkészítették saját stratégi-
ai programjukat. A megyei programok készítésénél figyelembe vették a kistérségi
elképzeléseket, felhasználták a KSH kistérségi adatbázisokat. A tervet 1999 decem-
berében eljuttatták Brüsszelbe, ahol azt formailag elfogadták, ellentétben pl. Szlo-
vákia és Románia vidékfejlesztési tervével. A magyar tervben is találtak egy, az
intézményrendszerrel kapcsolatos kifogást. Ezt a hibát orvosolták ez év tavaszán,
így remélhető, hogy hat hónapon belül elfogadják a tervet.
           Farkas Tibor : „SAPARD kistérségek"
        Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 209-117. p.

212  Farkas Tibor                    TÉT XIV. évf. 2000  s 2-3

A pénzügyi végrehajtás

 A SAPARD program pénzügyi forrása az Európai Mez őgazdasági Orientációs és
Garancia Alap Garancia része lesz. Magyarország évente 38 millió eurót kap erre a
programra. A Brüsszelb ől érkező pénzeket a magyar kormány kiegészíti újabb
25%-kal. Érdekes módon a pénznek ezt a részét el kell utalni Brüsszelbe, és csak
onnan visszakerülve lehet majd felhasználni. Az egyes tárcák is ajánlottak már fel
pénzeket vidékfejlesztési célokra annak érdekében, hogy ezek felhasználását a
SAPARD rendszeren belül ellen őrizhessék.
 Az egyes projektek Uniós támogatása a projektek céljai szerint különbözik:
 — profitorientált vállalkozásoknál rendelkezni kell 50%-os öner ővel,
 — nem profitorientált vállalkozásoknál 25% az öner ő nagysága,
 — a lakosság tájékoztatása és egyes képzések esetén a közpénzek felhasználása
   elérheti a 100%-ot is.
 A SAPARD-pénzek elosztásáról megoszlanak a vélemények. Az „agrár-lobby"
természetesen amellett érvel, hogy a pénzeket az agrárium fejlesztésére kellene
fordítani, különös tekintettel arra, hogy Magyarország jelenleg még azokat a kvótá-
kat sem tudná kitölteni, amelyeket az EU engedélyezne. A vidékfejlesztés elkötele-
zettjei szerint a hangsúly az átalakításon és a vidékfejlesztésen van. Az évente fel-
osztható 38 millió euró átfogó fejlesztésekre nem elegend ő . Arra viszont igen, hogy
finanszírozzon egy olyan tanulási folyamatot, melynek révén a vidéken él ők érteni
fogják az Európai Unió pénzelosztási és pályázati rendszerét.

A program menetrendje

 Már az EU madridi csúcstalálkozóján felmerült a közép-európai országok csatla-
kozási programjának a támogatása. Az Európai Tanács 1998 júniusában fogadta el
az ún. SAPARD rendeletet. A SAPARD a csatlakozás felgyorsítása érdekében
forrásokat biztosít a felkészüléshez. A programban való részvételnek kett ős szerepe
van, egyrészt az, hogy a csatlakozni kívánó ország értse az Unióban szokásos eljá-
rásokat, másrészt az, hogy az agrárszerkezet-átalakítás és vidékfejlesztés területén
lévő hátrányokat csökkentsük.
 A program jelentőségét aláhúzza, hogy ez az els ő olyan program Magyarországon,
amelyet az EU általános programozási szabályai szerint hajtanak végre, tehát olyan
módszertan szerint, amely a csatlakozás után is érvényes marad.
 A program keretében támogatható intézkedések széles kör űek. Az intézkedések
egyaránt felölelik a közvetlen gazdasági célú és hatású, a társadalmi és humán vo-
natkozású valamint a környezet min őségét befolyásolni kívánó intézkedéseket.
Főként olyan tevékenységekre irányulnak, amelyek nem közvetlenül a mez őgazda-
sági termelést, hanem a magasabb feldolgozottsági szint ű termékek előállítását, a
környezetvédelmi szabályok betartását, a termel ők szövetkezését, alternatív gazdál-
kodási formák kialakítását, a környezet és a táj fenntartását, a vidék tárgyi és szel-
                Farkas Tibor : „SAPARD kistérségek"
             Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 209-117. p.

TÉT XIV. évf. 2000  s 2-3                „SAPARD kistérségek"   213

lemi értékeinek őrzését segítik el ő . A program lényegében azt mondja, bármilyen
tevékenységet folytathatunk, csak ne termeljünk.
 A SAPARD programban való részvételre a Földm űvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium pályázatot írt ki. A pályázatok kitöltésére rövid id ő állt rendelkezésre,
az adatlapok 1999. március 1-jét ől voltak elérhető k, beadásuk határideje április
30-án lejárt. Az adatlapok kitöltése jelentette a program els ő szakaszát. A pályáza-
tok elbírálását egy tárcaközi operatív bizottság végezte. Tagjai voltak a regionális
fejlesztési tanács tagjai, ágazati szakemberek, a Vidék Parlamentjének képvisel ői és
vidékfejlesztéssel foglalkozó szakért ők.
                1. TÁBLÁZAT
       A SAPARD vidékfejlesztési programkészítés menetrendje
  (The Schedule of the SAPARD Rural Development Programme Elaborating)
   1. forduló      A pályázati adatlapok kitöltése
                   pályázatok értékelése
                   A, B, C kategóriákba történ ő besorolás
   2. forduló      Stratégiai program készítése
                   helyzetfeltárás
                   monitoring
                   tényleges stratégiai program
                   monitoring
   3. forduló      Operatív program elkészítése
                   projektek kialakítása
                   monitoring
   Forrás: Saját szerkesztés.
 Kezdetben a pályázati anyagot elkészít ők közül csak 30-40 kistérséget akartak
kiválasztani, amelyek mintatérségek lettek volna. Kés őbb a bizottság úgy döntött,
hogy csökkenti az egy-egy kistérségre fordítható pénzeket, és minden, elfogadható
pályázattal rendelkez ő kistérséget támogatni fog valamilyen szinten. A legjobb
pályázatot benyújtók lettek az „A" térségek, majd az értékelés alapján ezeket kö-
vették a „B" és „C" térségek (2. táblázat).
                   2. TÁBLÁZAT
 A kistérségek kategóriánkénti megoszlása a SAPARD program els ő fordulója után
 (Small Regions by Categories after the First Round of the SAPARD Programme)
      Régió       A kategória    B kategória  C kategória    Összesen
 Közép-Dunántúl          8        6       4        18
 Dél-Dunántúl          10        10       13        33
 Nyugat-Dunántúl         12        11       11        34
 Észak-Alföld           9        11       13        33
 Dél-Alföld           11        7       5        23
 Közép-Magyarország        6        5       3        14
 Észak-Magyarország       13        15       9        37
 Összesen            69        65       58       192
 Forrás: Az Operatív Tárcaközi Bizottság jegyzőkönyve 1999. május 11-12.
           Farkas Tibor : „SAPARD kistérségek"
        Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 209-117. p.

214  Farkas Tibor                    TÉT XIV. évf. 2000  s 2-3

 Jelenleg (2000. május) az „A" kistérségek már elkészítették a stratégiai program-
jaikat, a „B"-sek most kapták meg a stratégiai programkészítés, a „C"-sek pedig a
helyzetfeltárás útmutatóját.

          A SAPARD kistérségek szervez ődése3
 A SAPARD kistérségek szervez ődése — amint az el őzőekben leírtakból is kive-
hető — az FVM pályázati felhívásának kihirdetése után elkezd ődött. A pályázatot
egy vagy több önkormányzati társulás által megbízott önkormányzat, vagy a társu-
lások által felhatalmazott, a képviselt területen bejegyzett és m űködő nonprofit, jogi
személyiségű szervezet adhatta be. A pályázati kiírás már befolyásolta a kistérségek
kialakítását, ugyanis megszabta, hogy a pályázatban lev ő településeknek összefiig-
gő területet kell alkotniuk, egy térségb ől csak egy pályázat adható be, és egy tele-
pülés csak egy pályázatban szerepelhet. Tehát a kiírásban megjelent a térfedés tel-
jességére való törekvés.
 A 192 pályázó kistérség közül 69-en kaptak „A", 65-en „B" és 58-an „C" min ő-
sítést (2. táblázat). Az első forduló bírálati szempontjai a következ ők voltak:
 — a formai követelmények betartása,
 — a térség adottságainak, fejlesztési lehet őségeinek jellemzése,
 — a térségi együttm űködés korábbi eredményei, tapasztalatai,
 — felkészültség a program elkészítésére.
                  3. TÁBLÁZAT
          A települések SAPARD min ősítése régiónként
        (SAPARD Classification of the Settlements by Regions)
             A      B     C      D    0    Összesen
Közép-Magyarország    82     57     12     25    12    188
Közép-Dunántúl      164    101     47      2    91    405
Nyugat-Dunántúl     206    210     114     48    69    647
Dél-Dunántúl       232    218     141     13    48    652
Észak-Magyarország    222    238     80          60    600
Észak-Alföld       135    129     118           7    389
Dél-Alföld        154     63     34           1    252
Összesen        1195    1016     546     88   288    3133
                         százalék
Közép-Magyarország    44     30     6     13     6    100
Közép-Dunántúl      40     25     12      0    22    100
Nyugat-Dunántúl      32     32     18      7    11    100
Dél-Dunántúl       36     33     22      2     7    100
Észak-Magyarország    37     40     13      0    10    100
Észak-Alföld       35     33     30      0     2    100
Dél-Alföld        61     25     13      0     0    100
Összesen         38     32     17     3     9    100
Forrás: FVM Vidékfejlesztési Főosztály Adatbázisa 2000. március.
               Farkas Tibor : „SAPARD kistérségek"
            Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 209-117. p.

TÉT XIV. évf. 2000  s 2-3               „SAPARD kistérségek"     215

 Gyakorlatilag az egyik legfontosabb bírálati szempont az volt, hogy a térségek
milyen kistérségi, vidékfejlesztési múlttal rendelkeztek. El őny volt a vidéki jelleg és
lehetséges volt a megye- vagy régióhatárok átlépése is. Sok olyan polgármester
volt, aki először több társulásba is belépett. A program el őrehaladása során őket
felkérték, hogy tegyék le voksukat egyetlen térség mellett.
 A SAPARD program a települések bevonása és a lefedettség tekintetében máris
sikeresnek mondható, ugyanis az ország településeinek dönt ő többségét sikerült
bevonni a programba. A régiókon belül a dél-alföldi települések kaptak legnagyobb
arányban „A" min ő sítést, Észak-Magyarországon a legmagasabb a „B" kategóriá-
sok, Észak-Alföldön pedig a „C" kategóriás települések aránya.
 Vannak olyan települések, amelyek nincsenek benne a kistérségekben, ezek a „fe-
hér foltok". Az FVM felhívta őket, hogy vagy csatlakozzanak már meglév ő kistér-
ségekhez, vagy — ha többen vannak — alakítsanak maguk egy kistérséget. Ez akkor
is fontos, ha már nem jutnak semmilyen SAPARD forráshoz. Ha elkészítik a
helyezetfeltárást és a programokat, akkor a további programokban eredményesen
vehetnek részt. A SAPARD programból kimaradó, újonnan megalakuló térségeket
a minisztérium „D"-seknek nevezi.
                 4. TÁBLÁZAT
          A kistérségek SAPARD min ősítése régiónként
       (SAPARD Classification of the Small Regions by Regions)
              A     B     C    D        0   Összesen
Közép-Magyarország     6     5     1    4             16
Közép-Dunántúl       8     6     4            2    20
Nyugat-Dunántúl      10     11     10    4        2    37
Dél-Dunántúl        11     10     9    1        1    32
Észak-Magyarország     14     13     6            1    34
Észak-Alföld        9     10     9                 28
Dél-Alföld         11     7     5                 23
Összesen          69     62     44    9         6   190
                         százalék
 Közép-Magyarország    38     31     6   25         0   100
 Közép-Dunántúl      40     30     20    0        10   100
 Nyugat-Dunántúl      27     30     27   11         5   100
 Dél-Dunántúl       34     31     28    3        3   100
 Észak-Magyarország    41     38     18    0        3   100
 Észak-Alföld       32     36     32    0        0   100
 Dél-Alföld        48     30    22    0        0   100
 Összesen         36     33     23    5         3  100
 Forrás: FVM Vidékfejlesztési Főosztály Adatbázisa 2000. március.
 A létrejött kistérségek ritkán követték a KSH által lehatárolt statisztikai kistérsé-
 gek határait. A nagyvárosokat eleve kihagyták a térségekb ől, hiszen akkor a térség
             Farkas Tibor : „SAPARD kistérségek"
          Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 209-117. p.

216  Farkas Tibor                       TÉT XIV. évf. 2000    s 2-3

rögtön elveszítette volna vidéki jellegét. A szervez ődéseknél legfontosabb szerepe a
települések hagyományos kapcsolatainak volt. Azok a települések alakítottak ön-
kormányzati társulást, amelyek eddig is kapcsolatban álltak egymással. Nagyon
fontos kritérium volt, hogy a polgármesterek jó kapcsolatban, de legalább beszél ő
viszonyban legyenek egymással. Nyilvánvaló, hogy egy-egy polgármester rossz
viszonya adott esetben egy-egy kistérség létrejöttét is befolyásolta. A kistérségek
kisebb része követte a volt járásokat, mások a kulturális vagy földrajzi homogenitás
alapján szervez ődtek. (Ez különösen a „B"-sekre volt jellemz ő.) A pályázatok elbí-
rálásánál nem kerültek hátrányba azok sem, akik nem valamilyen homogenitás
alapján szervez ődtek. A legtöbb „A" minősítésű kistérség Észak-Magyarországon
található. A régiókon belül vizsgálva a dél-alföldi kistérségek kaptak legnagyobb
arányban „A" minősítést.

                    Összefoglalás

  A hazánkban elindított SAPARD pályázati rendszer és programozás illeszkedik
azokhoz az uniós kezdeményezésekhez, amelyek bizonyos érdekek mentén na-
gyobb jelentőséget tulajdonítanak a vidéknek, és fontosnak tartják a mez őgazdasági
politika átalakítását. Magyarországon egyszerre kell alkalmazkodnunk az EU admi-
nisztratív előírásaihoz, valamint a fejlesztéseknél meg őriznünk sajátos — gyakran a
gazdálkodáshoz kapcsolódó — értékeinket.
  A SAPARD program kapcsán kiderült, hogy a vidéki közösségek — ha nem is fel-
készülten, de határozottan — reagáltak az el őcsatlakozási programban való részvétel-
re történő felhívásra. Kiderült azonban, hogy azok a kistérségek kerültek el őnybe,
jutottak hamarabb és több forráshoz, amelyek nem a SAPARD program kapcsán
kezdték a felkészülést. Ezt mutatják az adatok is, mivel a legjobb min ősítést kapott
kistérségek a fejletlenebb régiókból kerültek ki. A további elemzések feladata lesz,
hogy az adatbázisok segítségével részletesebb képet kaphassunk a kistérségek regio-
nális, megyei és földrajzi tagoltságáról, és eldönthessük, hogy le lehet-e venni az
 idézőjeleket a tanulmány címében is szerepl ő „SAPARD kistérségről".

                     Jegyzetek
 Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development — Speciális Csatlakozási Prog-
 ram a Mezőgazdaság és a Vidékfejlesztés Számára.
2
 European Council for Villages and Small Towns.
3
 Ebben a részben a 2000 májusában Obádovics Csillával készült interjúra támaszkodtunk.


                      Irodalom
Buckwell, A. (1998) Towards a Common Agricultural and Rural Policy for Europe. (Report of an
  Expert Group) EU Comission, DG VI.
Dorgai L.— Miskó K. (1999) Az Európai Unió új vidékfejlesztési politikája. —A Falu. Ősz. 61-70. o.
Jávor K. (1999a) Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája. A SAPARD el őcsatlakozási programra
 felkészít ő képzés tananyaga kistérségek számára. — Kulcsár L. (szerk.), Budapest, Scolar Kiadó.
                  Farkas Tibor : „SAPARD kistérségek"
               Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 209-117. p.

TÉT XIV. évf. 2000    s 2-3                  „SAPARD kistérségek" 217

Jávor K. (1999b) Számvetés a SAPARD-ról és a viselt dolgainkról. — A Falu. Ősz. 37-47. o.
Kulcsár L. (1999) Falvaink fejlesztési stratégiái az EU csatlakozás tükrében. A falu- és vidékfejlesztés
 stratégiai kérdései. — Kovács F.—Kovács J. (szerk.), Budapest, MTA.
Madarász I. (2000) Hogyan készítsünk vidékfejlesztési programot? Budapest, Agroinform Kiadóház.
Márczis M. (1999) Az ECOVAST stratégiája a vidéki Európáért. —A Falu. Tavasz. 5-15. o.
Obádovics Cs. (1999) A kistérségi elemzésekhez használható magyar és EU adatbázisok jellem25i és
 hozzáférése. A SAPARD el őcsatlakozási programra felkészítő képzés tananyaga kistérségek számára.
 — Kulcsár L. (szerk.), Budapest, Scolar Kiadó.
Papócsi L. (1999) A magyar agrártudomány és a vidékfejlesztés. A falu- és vidékfejlesztés stratégiai
  kérdései. — Kovács F.—Kovács J. (szerk.), Budapest, MTA. 17. o.
Popp-Switzerland (1994) Committee on Agriculture and Rural Development: European Rural Charter.
  Council of Europe.
 Szakál F. (1998) A hazai vidékfejlesztés rendszerének EU-konform kialakítási leheb'ségei I.: A vidékfej-
  lesztés szervezési és ökonómiai problémái, a mezgazdasági és a vidékfejlesztési politikák összefüggései
  Gödöllő , GATE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet.

             THE SAPARD SMALL REGIONS

                    TIBOR FARKAS
 In the 10 years history of Hungarian rural development the SAPARD rural development
programme is the first programme, which is already carried out in accordance with the pro-
gramming rules of the European Union.
 In connection with this programme it appeared that rural communities — though not pre-
pared, but definitely — reacted to the warning for participation in the pre-accession pro-
gramme. However those small regions enjoyed the advantage of the program and receíved
the financial sources the quickest and had started their preparation not in the frame of the
SAPARD programme.
  The present study likes to show the impact of the change in the rural policy of the Euro-
pean Union to the formation of the SAPARD programmes. It tries to answer the question:
what kind of new small regional organisations were created by this programme? And finally
it presents the new SAPARD small regions with some characteristic data.