Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 89-97. p.

Tér és Társadalom                   XIV. évf. 2000  s 2-3: 89-97


 JUGOSZLÁV ÉS ROMÁN VÁLLALKOZÁSOK
MAGYARORSZÁGON A KILENCVENES ÉVEKBEN
    (Yugoslavian and Romanian Enterprises in Hungary
             in the 1990s)

                KOVÁCS CSABA
  Az 1989-es rendszerváltást követ ő en a politikai változások gyökeresen átalakí-
tották a társadalmi és a gazdasági életet is Magyarországon. A gazdaságban a ko-
rábbi állami szerepl őket fokozatosan leváltották a magángazdaság résztvev ői. En-
nek a folyamatnak lényeges eleme a külföldi résztvev ők szerepvállalása, akik az
elmúlt évtizedben 20 milliárd dollár értékű tőkét hoztak az országba.
  A tőkeerős, jelentő s külföldi vállalkozások túlnyomó többsége az Egyesült Álla-
mokból és a fejlett tőkés országokból érkezett. Ezekr ől rengeteg tanulmány, cikk
jelenik meg, amelyek részletesen ismertetik m űködésüket, szerepüket, jelent őségü-
ket. Annál kevesebb szó esik azonban a szomszédos országok szerepér ől a magyar
gazdasági életben. Ezek az országok — Ausztria kivételével — hasonló vagy még
 súlyosabb változásokon mentek keresztül, mint hazánk. T őkeerejük meg sem köze-
 líti a fejlett országokét, de a vállalkozások számát tekintve a szomszédos országok
 érdekeltsége hasonló az öt legnagyobb külföldi befektet ő eredményeihez.
  A szomszédos országok gazdasági szervezeteire vonatkozó adatok sz űkösen áll-
 nak a kutató rendelkezésére, és tovább nehezíti a kutatást, hogy a különböz ő he-
 lyekrő l származó adatok sem egyeznek. A két legfontosabb érdekelt szervezet — a
 KSH és az APEH — adatai is eltérnek, mert más szempontok alapján tartják nyilván
 ezeket a cégeket. A nyugati országok cégei esetében — amelyek tényleges pénzes
 befektető k — ez az eltérés csekélyebb, de a szegény szomszédok esetében — ahonnan
 nem annyira tő ke érkezik, hanem csak a (sokszor fiktív) vállalkozások számát gya-
 rapítják — már jóval nagyobb. Ezért fontos megjegyezni, hogy a szomszédos orszá-
 gok vállalkozásaira vonatkozó adatokat a CompLex CD Céghírek (KJK-Kerszöv
 Jogi és Üzleti Kiadó KFT.) alapján vizsgáltuk, az 1999. június 30-án létez ő állapot
 szerint, és a KSH adatait csak kiegészítésként vettük figyelembe.
  A csaknem 26 000 külföldi érdekeltség ű gazdasági szervezet (KSH 1998) tulajdo-
 nosainak nagy többsége két jól elkülöníthet ő csoportra osztható. Az egyik csoportba
 tartoznak a fejlett országok, akik a tényleges t őkebefektetést hozzák az országba. A
 vállalkozások számát tekintve a legnagyobb befektet ő Németország, majd Olaszor-
 szág és az Amerikai Egyesült Államok, utánuk pedig Nagy-Britannia és Franciaor-
 szág következik. Ez az öt ország mintegy 12 000 vállalkozásban érdekelt, amib ől
 csaknem 9300 működik. A nem szomszédos, de nem is fejlett gazdaságú országok
 közül jelentő s még Oroszország szerepe, amely közel 1000 cégben rendelkezik
 tulajdonjoggal.
                   Kovács Csaba :
     Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a kilencvenes években
            Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 89-97. p.
90    Kovács Csaba                               TÉT XIV. évf. 2000     s 2-3

 A másik nagy csoportot a hét szomszédos ország alkotja. Érdekeltségeik számát
az I. ábrán részletesen is megtekinthetjük. Ezek közül Ausztria egyben a fejlett
országok közé is tartozik, és a szervezetek számában a második helyet foglalja el
Németország mögött. Jugoszlávia az alapított szervezetek számát tekintve nem
sokkal marad el Ausztriától, de sokkal több az id őközben megszűnt jugoszláv vál-
lalkozás, mint az osztrák.
                   1. ÁBRA
      1989-1999 között Magyarországon bejegyzett vállalkozások,
       amelyekben a szomszédos országoknak érdekeltsége van
      (Registered Enterprises with Foreign Direct Investment Shares
              of the Neighbour Countries)
     4500

     4000

     3500 -

   j 3000

     2500

   '9 2000
   3
     1500

     1000

     500

      0                          n
         Jugoszlávia   Románia   Ukrajna   Szlovákia    Ausztria    Szlovénia  Horvátország                LU 1999-ben működő vállalkozás      1999-re megszűnt vállalkozás


Forrás: Complex CD Céghírek 1999.
 A következő helyeken Románia, Ukrajna és Horvátország sorakozik, Szlovákia
leszakadva követi őket, Szlovénia — Ausztria után a második legfejlettebb szomszé-
dunk — jelenléte pedig nagyon csekély.
 A mennyiségi különbségek mellett a min őségi különbségeket és a tényleges beru-
házásokat a 2. és 3. ábrák szemléltetik. A cégformát tekintve a jogi személyiség ű
gazdasági társaságok közül a korlátolt felel ősségű társaságok, a jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok közül pedig a betéti társaságok együttesen alkotják a
szomszédos érdekeltségek 85-95%-át. A kft.-k és bt.-k együttes aránya hasonló az
összes hazai gazdasági szervezeten belül is, de ott egyensúlyban vannak egymással.
A szomszédos érdekeltségek azonban eltérnek ett ől, két markáns csoportot alkotva.
Az egyik csoportot a szegény szomszédaink alkotják (Jugoszlávia, Románia, Uk-
rajna, Horvátország). Ennek a csoportnak közös jellemz ője, hogy a betéti társasá-
gok alkotják a cégek kétharmadát, a korlátolt felel ősségű társaságok aránya pedig
mindössze 20% körüli. A másik csoport is eltér a hazai átlagos megoszlástól, de
                       Kovács Csaba :
         Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a kilencvenes években
                Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 89-97. p.
TÉT XIV. évf. 2000      s 2-3                    Jugoszláv és román ...            91

éppen az ellenkez ő irányba. Ausztria, Szlovénia és Szlovákia esetében a kft.-k al-
kotják a társas vállalkozások 60-70%-át, míg a bt.-k a 20-30%-át.
                   2. ÁBRA
 A szomszédos országok érdekeltségeinek megoszlása gazdálkodási forma szerint
  (Distribution of the Foreign Direct Investments of the Neighbour Countries
                 in Legal Form)
      100%

      90%

      80%

      70%

      60%
                                                      aj egyéb
      50%
                                                      E  rt.
      40%
                                                      ▪   kft.
      30%
                                                         bt.
      20%

      10%

      0%

          Jugoszlávia Románia   Ukrajna Szlovákia Ausztria   Szlovénia Horvátország
Forrás: Complex CD Céghírek 1999.
                   3. ÁBRA
    A szomszédos országok érdekeltségeinek megoszlása cégvagyon szerint
               Magyarországon 1999-ben
   (Distribution of the Foreign Direct Investments of the Neighbour Countries
                in Subscribed Capital)
  100%           MIMIN
              10E s
                     E• •
                     EMIN   sE s           sEs
                                       s EE
                                              ss
              IEEE          IE.                  EE
  90% •          IEE s     E•                s EE
                     MIE•   sE s
                          IE.
                                 NEN
                                 MIMIN
                                       EEE
                                       El«
                                       EEE
                                              11     s 10 millió Ft
  80%
                                       sss
                          EME     EME
                                 El«
                                       sEs            felett
                          IE.           MEM
  70%                       IE s     EEM
                                 EE s
                                       MEM
                                       EEE
                          s RE.    MEM
                                 ME s
                                       EME
                                                   01-10 millió Ft
   60%                             sss     EEE
                                 s ss
                     I
                                 EMIN
   50%                             EMIN
                                 s MIN
                                                   0100 ezer—I millió Ft
   40%

   30%
                                                   0100 ezer Ft alatt
   20%

   10%

   0%


      Jugoszlávia  Románia    Ukrajna  Szlovákia  Ausztria  Szlovénia  Horvátország
 Forrás: Complex CD Céghírek 1999.
                 Kovács Csaba :
   Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a kilencvenes években
          Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 89-97. p.
92  Kovács Csaba                     TÉT XIV. évf. 2000  s 2-3
 Az alapító cégvagyon szerinti megoszlás (3. ábra) hasonló képet mutat a cégfor-
mákéhoz, ami nem meglep ő , hiszen a betéti társaságok vonzereje éppen az alacsony
tő keigény. Ezzel szemben a legnagyobb befektetést igényl ő részvénytársaságok
csak Ausztria és Szlovákia esetében képviselnek kimutatható mennyiséget. 10 mil-
lió forint feletti beruházásokat komolyabb mértékben csak Ausztria hajtott végre.
 A vállalkozások területi megoszlása változó képet mutat a különböz ő országok
esetében. Amint a 4. ábrán látható, Budapest részesedése itt is ugyanolyan kiemel-
kedő , mint a vállalkozások esetében általában. A csaknem 9300 vállalkozás 45%-a
Budapesten talál otthonra, a második és harmadik helyezett Csongrád (11%) és
Bács-Kiskun megye (6%) a jugoszláv vállalkozásoknak köszönheti helyezését. A
szomszédok beruházásai els ő sorban a szomszédos megyékben a legnagyobb mérté-
kű ek, természetesen Budapest kiemelked ő szerepe mellett. A kevés érdekeltséggel
rendelkez ő Szlovénia cégeinek fele Budapesten, negyede pedig Zala megyében
található. A szlovák érdekeltségek esetében érzékelhet ő legjobban a megszokott
fő város—nyugat—kelet megoszlás, köszönhet ő en a hosszú közös határnak, ami szinte
azonos Magyarország kelet—nyugati kiterjedésével. Kevés cégeinek 43%-a buda-
pesti székhelyű , majd a nyugati fejlettebb megyék következnek (Komárom-
Esztergom, Győ r-Moson-Sopron), a keleti megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nóg-
rád) pedig csak a nem határos megyéket el őzik meg. Ausztria — az egyetlen jelen-
tős, tényleges befektet ő — esetében szintén a fő város a legvonzóbb (55%), ezután
következik Győ r-Moson-Sopron, Vas, és Zala megye, majd tovább haladva az or-
szág belseje felé Veszprém megye és a főváros holdudvaraként Pest megye.
 A fenti három országtól némileg eltér ő képet mutat a két nagy délszláv állam —
Horvátország és Jugoszlávia —, valamint Ukrajna helyzete. Közös jellemz őjük, hogy
a fő város itt is fontos szerepet játszik, de nem áll az els ő helyen a cégek számát
tekintve. Horvátország esetében Baranya megyét Somogy megye követi és csak a
harmadik a főváros, míg Ukrajna esetében az egyetlen szomszédos megyében, Sza-
bolcs-Szatmár-Beregben van az ukrán érdekeltségek 45, Budapesten pedig 36%-a.
 Jugoszlávia helyzete hasonló ehhez a két országhoz, de a polgárháborús helyzet
további sajátos vonásokat kölcsönöz ezeknek a cégeknek (1., 4. és 5. ábra). A zava-
ros helyzetnek köszönhető en sok céget alapítottak, de sok meg is sz űnt már ezek
közül. Csongrád megye kiemelked ő helyet foglal el a cégek számát tekintve, ugyan-
akkor az e megyében érdekelt jugoszláv cégek 86%-a betéti társaság, amelyek
87%-a 10 000 Ft vagy az alatti t őkével lett bejelentve. A második helyezett Buda-
pest mögött a szintén szomszédos Bács-Kiskun megye következik.
 Mivel Csongrád és Bács-Kiskun megye a jugoszláv vállalkozások több mint felé-
nek ad otthont, érdemes megvizsgálni, hogy térbeli eloszlásuk, telephely választá-
suk milyen általánosságokat mutat (6. ábra). A településeken található vállalkozá-
sok számát vizsgálva Szeged kiemelked ő első helyezése (767 jugoszláv vállalkozás)
és Kecskemét második helye (133) azt mutatja, hogy a települések népességszám
nagysága, illetve a település-hierarchiában elfoglalt hely meghatározó vonzer ő.
                   Kovács Csaba :
     Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a kilencvenes években
            Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 89-97. p.

TÉT XIV. évf. 2000  s 2-3               Jugoszláv és román ...           93
                                       C3)
                       . CC;             •03
                                       N
                        >   .as   (1:1  ITS  co
                       .CII
                            E m '2 es 'E     'ő
                                       ...
                        en   -m c •ezs 'c , CD
                                > 7.1
                        o
                        cn    E « cf o 0 C—jrs)
                        =   CC D (n < CO 1

                       L_I ur 1 h:\ T-1111ffi
                       —,
                                          Forrás: KSH.
                 Kovács Csaba :
   Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a kilencvenes években
          Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 89-97. p.
94  Kovács Csaba                     TÉT XIV. évf. 2000  s 2-3
                   Kovács Csaba :
     Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a kilencvenes években
            Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 89-97. p.
TÉT XIV. évf. 2000 • 2-3             Jugoszláv és román ...     95
                 Kovács Csaba :
   Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a kilencvenes években
          Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 89-97. p.
96   Kovács Csaba                               TÉT XIV. évf. 2000      s 2-3

 További vizsgálati szempontként az 1000 főre jutó jugoszláv vállalkozások szá-
mát használva azt tapasztaljuk, hogy a legmagasabb értékek a térségben található
három jugoszláv—magyar határátkel ő közelében találhatók. Végezetül a két megye
fő közlekedési útvonalait megnézve láthatjuk, hogy azok szintén jelent ős vonzerővel
bírnak.
 A román vállalkozások területi elterjedése eltér a többi szomszédos ország érde-
keltségeitől (4. és 5. ábra). Románia esetében is a főváros és környéke a legvon-
zóbb, hiszen a cégek 72%-a itt talál otthonra, de a keleti, gazdasági szempontból
elmaradottabb megyék szinte semmilyen vonzó hatást nem gyakorolnak a román
vállalkozókra. A nyugati, fejlettebb megyék ugyanolyan vonzer ővel bírnak, mint a
közvetlenül határos megyék.
 Összegzésként megállapítható, hogy a jugoszláv vállalkozások esetében a polgár-
háborús helyzet jelent ős mértékben befolyásolja a vállalkozások alapítását, t őke-
erejét, gazdálkodási formáját, térbeli eloszlását. Sokat csak fiktív vállalkozásként
alapítottak, minimális befektetéssel, hogy a munkavállalási engedély megszerzésé-
nek hosszadalmas és bizonytalan folyamatát kikerüljék. A sok megsz űnt vállalkozás
is arra utal, hogy sokan csak a háborús viszonyok el ő l menekülve alapítottak céget
Magyarországon, és amikor megsz űnt a veszély, felszámolták azt. A térbeli elosz-
lásnál a település-hierarchiában elfoglalt hely, a határátkel őhöz való közelség, és a
közlekedési elérhet őség illetve ezek kombinációja játssza a fő szerepet. Mindezek
ismeretében nem meglep ő Szeged kiugró értéke, mivel ez az a település, ahol e
három feltétel teljes mértékben, egyszerre teljesül. Románia esetében szintén meg-
figyelhető a nagyszámú, minimális t őkével alapított vállalkozás jelensége, de itt
nem a polgárháborús helyzet a f ő tényező, hanem a gazdasági kényszer. Mivel a
gazdaságilag gyenge keleti országrészben nincs annyi lehet őség, és politikai okok
sem játszanak közre, hogy a határ közelsége fontos legyen, a román érdekeltség ű
vállalkozások a magyar település-hierarchia és gazdaság csúcsát, Budapestet, veszik
célba. Pest megye jelent ős részesedése csak a főváros hatásának tulajdonítható,
hiszen az agglomerációba települ a fővárosból kiszorult, de annak közelségét min-
denképpen igénylő vállalkozások zöme.

                          Irodalom
Árva L.—Diczházi B. (1998) Globalizáció és külföldi t őkeberuházások Magyarországon. Budapest,
 Kairosz Kiadó/Növekedéskutató.
Benedek T. (1998) Külföldi érdekeltség ű vállalkozások működésének jellemzői Magyarországon.
           3.213-217. o.                                    —PénzügyiSzeml.
Erdősi F. (1988) A határ menti térségek kutatásáról. A sajátos helyzet ű térségek terület- és településfej-
 lesztési problémái. — Erdősi F.—Tóth J. (szerk.), Pécs, MTA RKK—TS-2/2 Program Iroda. 18-30. o.
Magyar Statisztikai Évkönyv 1997. (1998) Budapest, Központi Statisztikai Hivatal.
Pál Á.—Szónokyné Ancsin G. (1994) Határon innen — határon túl. Alföldi társadalom. V. kötet. — Lengyel I.
 (szerk.), Békéscsaba, 191-210. o.
Pál Á. (1996) Dél-alföldi határ menti települések társadalom-gazdaságföldrajzi jelen űsége. Határon
 innen — határon túl. — Pál Á.—Szónokyné Ancsin G. (szerk.), Szeged, JATE Gazdasági Földrajzi Tanszék
 —JGYTF Földrajz Tanszék. 181-190. o.
Pitti Z. (1998) Bejött, de mit hozott a t őke? — Társadalmi Szemle. 3.14-32. o.
                    Kovács Csaba :
      Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a kilencvenes években
             Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3. 89-97. p.
TÉT XIV. évf. 2000   s 2-3              Jugoszláv és román ...      97

   YUGOSLAVIAN AND ROMANIAN ENTERPRISES IN
        HUNGARY IN THE 1990S

                 CSABA KOVÁCS

 Particularly great attention has accompanied the inflow of foreign direct investments to
Hungary. These enterprises have played an outstanding role in modernising the economy and
improving export capabilities and employment. At the end of 1990's 26 000 firms with for-
eign direct investment have been active in Hungary with a total subscribed foreign capital of
20 billion USD. This work is concerned with spatial distribution of the enterprises with
"foreign direct investment" from Romania and Yugoslavia and the economic and social
factors that have influenced its appearance and development.