Tér és Társadalom 1. évf. 1987/4.
        Tér
‚  s társadalom
        1987 4
                         diffl MTA
                    REGIONÁLIS KUTATÁSOK
                       KÖZPONTJA • PÉCS
Tér és Társadalom 1. évf. 1987/4.

                     TÉR ÉS TÁRSADALOM
               az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata


                     Megjelenik negyedévenként.

                     A szerkesztőbizottság tagjai:

      Barta Györgyi (szerkesztő ), Beluszky Pál, Csatári Bálint, Enyedi György (elnök ► ,
    Fodor István, Hajdú Zoltán (szerkeszt ő ), Pálné Kovács Ilona, Rechnitzer János, Tóth József
                        (főszerkeszt ő ),
                 Hegyi lstvánné, Varga J. Dávid (szerkeszt ő )
                    Ábrák: Dobi Jánosné térképész


                    Szerkesztőség és kiadóhivatal:
           MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs, 7601. Pf. 199.,
                   Kulich Gy. u. 22. Tel.: (72)-12-755.                       Felelő s kiadó:
              Enyedi György akadémikus, az MTA RKK f ő igazgatója
                      Terjeszti a Magyar Posta

    Elő fizethető bármely hírlapkézbesít ő postahivatalnál, a hírlapkézbesít ő knél, a Posta hírlap-
       üzleteiben és a Hírlapel ő fizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) — Budapest, V.,
      József nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással
               a H ELIR 215-96162 pénzforgalmi jelz őszámra.
           Elő fizetési díj egy évre: 160,— Ft, példányonkénti ára 40,— Ft.
                A folyóirat az MTA támogatásával jelenik meg.
        Példányonként kapható az Akadémiai Kiadó budapesti könyvesboltjaiban:
           „Studium", V., Váci u. 22., és „Magiszter", V., Városház u. 1.
          8717394 MTA Sokszorosító, Budapest, F. v.: dr. Héczey Lászlóné
   Tér és Társadalom 1. évf. 1987/4.

 A RTALOM

                         TANULMÁNYOK

Kara Pál:           A helyi — területi tanácsigazgatás továbbfejlesztése      3
Kozma Tamás:         A kulturális innováció területi terjedése           15
Forray R. Katalin:      A közoktatási intézményhálózat és a helyi társadalom      37
Sikos T. Tamás:        A falusi települések lakossági infrastruktúrájának elemzése
               Borsod-Abaúj-Zemplén megyében                 49


                            FÓRUM

Faragó László — Hrubi László:Az elmaradott falusias térségek felzárkóztatásának lehet ő-
               ségei                             72
Valér Éva:          A VI. ötéves tervi településfejl ődés eredményeinek és
               problémáinak értékelése                    81


                           NYÍLT TÉR

Beluszky Pál:         Erős vár a mi vármegyénk?                   88
Bukva Anna:          Az átalakított tanácsi gazdasági rendszer m ű ködésének el-
               ső tapasztalatai                       95


                           KITEKINTÉS

Kis Margit Rita:       Milyen várost, milyen teret?                 1C3

                           KRÓNIKA

Hajdú Zoltán:         Beszámoló a VI. Lengyel — magyar földrajzi szeminárium
               munkájáról                          110
Merzay Katalin —       Beszámoló az MKT Statisztikai Szakosztályának ülé-
Tótsimon Péter:        sérő l                            113


                           RECENZIÓK

Enyedi György:        A világ fő városai (Probáld Ferenc és Szegedi Nándor
               szerk.)                            116
Csatári Bálint:        P.J. Cloke: An Introduction to Rural Settlement Planning   117
Szörényiné Kukorelli Irén   Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehet ő -
               ségei a területi kutatásokban (Sikos T. Tamás szerk.)     119
Kugler József:        Gáspár Gabriella: Hat falu hat sorsa             120CONTENTS

Pál Kara:           Improving local and spatial council administration       3
Tamás Kozma:         The spatial diffusion of a cultural innovation         15
Katalin R. Forray:      The public school network and the local communities      37
Tamás T. Sikos:        An Analysis of Communal and Social Infrastructure of
               Rural Settlements in Borsod-Abaúj-Zemplén County        49
László Faragó — Hrubi László: Possibilities to Catch up for Backward Rural Areas      72
Éva Valér: An Appraisal of Achievements and Problems of the
               Settlement Development Envisaged by the 6th Five-Year
               Plan                   81
Tér és Társadalom 1. évf. 1987/4.

    Pál Beluszky:        Is Ou r County Strong Enough?                      88
    Anna Bukva:         First Experiences in the Operation of the Reorganized
                   Council Economic System                         95
    Rita Margit Kis:       What Kind of a Town, What Kind of a Square               103
    Zoltán Hajdú:        An Account of the 6 th polish — Hungarian Geographical
                   Seminar                                110
    Katalin Merzay —       An Account of the Hungarian Economists Society Statis-
    Péter Tótsimon:       tical Section Meeting                         113
    György Enyedi:        Capitals of the World (Edited by Ferenc Probáld and
                   Nándor Szegedi)                            116
    Bálint Csatári:       P.J. Cloke: An I ntroduction to Rural Settlement Planning       117
    Irén Kukorelli Szörényiné:  Applicability of Mathematical and Statistical Methods in
                   Territorial Researches (Edited by Tamás T. Sikos)           119
    József Kugler:        Gabriella Gáspár: Six Fates of Six V illages              120
    CO,LI,EP>KAHME

    Kapa, flan:         AanbHei."Iwee pa3ekmie ynpaeneHmn     /10KaillaHb1M1111  pe-
                   1- 140HallbHblMil CoaeTamm                        3
    Koama, Tamaw:        TeppwropwanbHoe pacnpocrpaHeHue KynbrypHoil"          1414-
                   Hosaykim                                Ib
    (Doppam P., Karanww      CeTb y4pex4eHkii,i npoceeweHma      14  nQKanbHoe o6-
                   11keCTBO                                37
    WI4KOW  T., Tamaw:     AHan143 kfficPpacrpyKrypbi HaceneHma cenbcKkix noce-
                   neHok' e o6nacTi4 6opwog-A6ayi4-3emnneH
    Oaparo, flacno-        B031140*HOCTI4 110/4HRT101   orcTanbix pypanbmbix npocT-
    Xpy6H, flacno:        paHcis                                 72
    Banep, Eaa:          01.4HKa Aocril*eHoii" N npo6nem e o6nacrm pa3akirma
                   noceneHi4 e 644 narkinerKe                       81
    BenycKw flan:         CkinbHa  1114  Hawa megbe-KpenocTb?                 88
    ByKaa, AHHa:         flepeble pe3ynbraTbi pa6orbi npeo6pa3oBaHHoi-
                                         4
                   rembl X03/11-4CTBOBaH11/1 COBeTOB                    95
    Kmw, Maprwr Pwra:      KaKOB   ropog,  KaKOB  cKeep?                   103
        30/16TaH:      Crnier o pa6o-re 6-ro flonbcKo-aeHrepcKoro reorpackm-
                   vecKoro cemmHapa                            110
    Mep3am, KaTanmw-       OT4eT 0 3aCefAaH1114 Ce101,1111 CTaTMCTHKK BeHrepCK0r0
    TOTWHMOH, flerep:       3KOH044114eCK0f0 06U.1eCTBa                      113
    3Hbegm, Abépgb:        flpo6anbg, CDepeHLt N Cerego, HaHgop (peg.): Crornium
                   mmpa                                  116
    Harapm, 6anHHT:        n. Axc. KnoyK: BeegeHme     B  nnaHmpoaaHNe cenbcKwx
                   noceneHNN                               117
    CepeHbNH3   KyKopennke,  WIIKOW T., Tamaw (peg.): 1303MO*1400711 npmmeHeHmi
    klpeH:            maremarw-iecKux N CTaTIACTII4eCK11X merogoa B permo-
                   HaflbHbIX iicc.rieqoeaHmAx                       119
    Kyrnep, Ooweck:        rawnap, ra6pH3nna: Weerb cyge6 ween4 gepeaeHb             120