Tér és Társadalom 1. évf. 1987/3.         KÖVETKEZŐ SZÁMAINK TARTALMÁBÓL


Cséfalvay Zoltán: A szociálgeográfia társadalomrajza
Tóth Tibor: Aprófalvak — falvak — településhálózat
K ő szegfalvi György: A településfejl ődés törvényszer ű ségei
Sas Béla: A szociális infrastruktúra fejlesztésének er őforrásai a Dél-dunántúli régióban
                   E számunk szerz ő i


Bartke István, igazgató, OT Tervgazdasági Intézet, Budapest
Baráth Etele, igazgató, MATERV, Budapest
Erdősi Ferenc, a földrajztudomány kandidátusa, tudományos osztályvezet ő , MTA RKK Dunántúli
       Tudományos Intézete, Pécs
Lackó László, a földrajztudomány doktora, f ő osztályvezet ő -helyettes, ÉVM
Nádasi Éva, tudományos munkatárs, MTA RKK DTI, Pécs
Beluszky Pál, a földrajztudomány kandidátusa, tudományos osztályvezet ő , MTA RKK RTO, Buda-
       pest
Vági Gábor, tudományos munkatárs, Államigazgatási Szervezési Intézet, Budapest
Hrubi László, tudományos munkatárs, MTA RKK DTI, Pécs
Tiner Tibor, tudományos munkatárs, MTA F KI, Budapest
Pálné Kovács Ilona, tudományos munkatárs, MTA RKK DTI Pécs
Rudl József, egyetemi adjunktus, JATE, Szeged
Abonyiné Palotás Jolán, kandidátus, egyetemi docens, JATE, Szeged
Timár Judit, tudományos munkatárs, MTA RKK Alföldi Kutatócsoportja, Békéscsaba
Kraftné Somogyi Gabriella, tudományos munkatárs, MTA RKK DTI, Pécs
Csákiné Orosz Éva, tudományos munkatárs, MTA RKK RTO, Budapest

 Tanulmányainkat lektorálták: Barta Györgyi, Enyedi György, Simon Imre, Nemes-Nagy József


       A kézirat nyomdába érkezett: 1987. március. Terjedelem: 9,33 (A/5 ív)
                    ISSN 0237-7683
Tér és Társadalom 1. évf. 1987/3.

Ára: 40,— Ft
                                       Tér
                                    és társadalom

A tartalomból:
Baráth Etele: Egy térszerkezeti modell
   „Én úgy látom, hogy szakmánk magára maradása annak tudható be, hogy hiány-
   zik az az elméleti tisztaság és politikai kiállás, amely az elmúlt évtizedben a
   „reform" körül kibontakozó mozgalmakban helyet jelölt volna ki a település-
   tudománynak."

Vágj Gábor: Válasz a TÉT kérdésére
   „A központi intenciók rossz értelmezésére avagy helyes alkalmazására, netán
   alkotó továbbfejlesztésére hivatkozva háttérbe szorul, hogy ezek az intenciók nem
   voltak kidolgozottak, végiggondoltak."


Lackó László: Import avagy hazai
     Mintha elfelejtkezne az id őtényez ő rő l ENYEDI: ha ugyanis a butaságok alá-
   támasztására szolgált az import, akkor mi volt, amikor a rossz elképzeléseket ki-
   alakították? Csak a döntéshozók saját korlátoltsága, netán rosszindulata?..."


Marek Potrykowski: A lengyel közigazgatási reform és következményei
   „Az új közigazgatási beosztás ... szétszakította az évtizedek során kialakult társa-
   dalmi-gazdasági kapcsolatokat, ami kedvez őtlenül érintett sok olyan helyi közös-
   séget, amelyek rosszabb helyzetbe kerültek új ... központjaink tekintetében."