Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

                       Tér és Társadalom     1996 2-3: 19-30    TÁRSADALMI FOLYAMATOK BUDAPEST
   KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁNAK KÉT OLDALÁN

   (Social processes on the both side of the administrative boundary of
                 Budapest)

                    IZSÁK ÉVA
MOTTÓ:
 "Ma már tudom, hogy határszélen laktunk. Persze a szónak nem szokásos, hanem
társadalmi értelmében, a város és külváros között (..) Délelőtt délnek indultam, a
Belváros felé, ahol az iskolában a polgári társadalom nevelt, délután északnak
indultam, a Népház kölcsönkönyvtára felé... Még a szaga is más volt az utcának a
házunktól északra, mint a házunktól délre, s a belvárosi iskola és a külvárosi
kölcsönkönyvtár szagkülönbségein közvetlenül észlelhettem, szinte naponta, hogy az
emberi egyenl őség csak a halál után kezdődik."           (Szabó Zoltán)


                     Bevezetés

 A fenti idézet szerz ője a város és vidéke közötti különbségeken elmélkedik, miközben
arra készteti olvasóját, hogy elgondolkodjon: milyen is valójában az a társadalmi
környezet, amely körülveszi? Vannak-e ma is ilyen "érzékszervekkel" tapasztalható
különbségek a nagyváros és közvetlen környezete között?
 Az emberek által lakott tereknek vannak olyan részei, ahol nehezen határozható meg az,
hogy hol ér véget a társadalmi cselekvéseik színtere. Gondoljunk csak egy nagyobb
település-tömörülésre, nagyváros körüli szomszédságra, vagy egy f ővárosi
agglomerációra, ahol annak megállapítása, hogy hol ér véget a lokális tér, az a társadalmi
környezet, amelyben az egyének, csoportok élnek, szinte lehetetlen feladat. Sokkal
bonyolultabb kölcsönhatások is megtalálhatók egy-egy ilyen település-halmaz esetében.
 ppen ezért nem egymástól elszigetelt egységeket kell vizsgálni, hanem egy olyan
 endszert, amelyben a tagok, a települések egymás mellett, egymással párhuzamosan és
egymásra jelentős befolyást gyakorolva léteznek. Ezek már olyan kölcsönhatási viszonyok,
amelyeknek hatása nemcsak a közigazgatásilag meghatározott térben - azaz a település
 atárain belül érvényesülnek - , hanem azoktól távolabb is.
 A települések fejlődése maga után vonja térbeni növekedésüket, az egymáshoz való
 öldrajzi közeledésüket is. Kapcsolat alakul ki közöttük, az emberek elkezdenek "átjárni"
 szomszédos településre, munkát vállalnak ott. Közlekedési útvonalak épülnek ki, és a
 ölcsönhatás egyre inkább er ősödik, tekintet nélkül a település hivatalosan meghatározott
 özigazgatási határára.
                   Izsák Éva :
      Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
           Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

20  Izsák Éva                                 TÉT 1996 s 2-3


   A FŐVÁROS HATÁRMENTI TERÜLETEINEK NÉHÁNY
    JELLEGZETES VONÁSA ÉS EZEK VIZSGÁLATA

  Az 1949. évi XXVI. törvény, mely "Budapest fő város területének új megállapításáról"
rendelkezik, 23 települést' csatolt a fő városhoz, amelyek önállósága ezáltal megsz űnt és
egy egészen új fejl ődési útra tértek át, mely maga után vonta a környez ő települések
fejlődését.
  Az urbanizációs folyamatnak ebben a szakaszában a városok környéke, így a f őváros
szomszédos települései is leginkább azáltal fejl ődtek, hogy a központi település köré,
annak szomszédságába óriási munkavállalói tömegek költöztek, f őként a centrum
rendkívül gyors iparosítása miatt. Mivel Budapesten a közigazgatási határon belül
korlátozták a beköltözést, a munkavállalók nagy többsége ezért annak küls ő oldalán
telepedett le. A 23 szomszédos település bekebelezése nyomán egy egészen különleges
zóna alakult ki a fő város közigazgatási határa mentén: annak bels ő oldalán olyan
területrészeket találhatunk, melyek a centralizált és egyoldalú település-fejlesztés el őtt még
nem tartoztak a fő városhoz, annak csupán közvetlen szomszédai voltak. A másik oldalon
pedig olyan települések sorakoznak, melyeket a közigazgatási reform nyomán Budapest
közvetlen szomszédai lettek. A határmenti területek tehát nagyon sok új információt
adhatnak a Budapest környéki területek fejl ődéséről, valamint arról, hogy a fővároshoz
való tartozás milyen el ő nyökkel járt. További érdekessége a területnek, hogy az 1950-ben
becsatolt területek ugyanazt a funkciót töltötték be a f őváros határán kívül, mint a ma ott
sorakozó 23 település.
  1950-tő l kezdve tehát a két rész eltér ően fejlődött, els ősorban amiatt, hogy az anyagi
javak jelent ős részét a fő város közigazgatási területére összpontosították. Igy az azóta
eltelt évtizedek alatt jelent ő s különbségek alakultak ki a két területrész között.
  Az eltérő fejl ődés és fejlesztés e következtében kialakult hasonlóságok és különbségek
vizsgálata a fő város és környékének településein elengedhetetlenül szükségesek ahhoz,
hogy az itt lezajló társadalmi folyamatokat értelmezzük. Abból a feltételezésb ő l indulunk
ki ugyanis, hogy a fő város vitathatatlan befolyása nem egyenletesen érvényesült sem az új
 határokon belülre került települések, sem pedig az e folyamat keretében szomszédokká
 vált települések irányában. Nem elegend ő a fő város és egy-egy település, vagy az egész
 agglomeráció társadalom-földrajzi, szociológiai vizsgálata. Mindenképpen szükséges egy
 ennél árnyaltabb, kisebb területre kiterjed ő elemzés is. Ennek egyik lehetséges módszere a
 település és a vele szomszédos f ő városi kerület, vagy egyes részeinek összehasonlító
jellemzése. Ebben az esetben olyan település-párokat vizsgálunk, amelyek fejl ődése
 hasonló utat jár be, ugyanakkor jól szemléltethet ő az is, högy a fő városhoz való tartozás
 milyen változásokat okozhat. A kiválasztott területen, a f őváros határának két oldalán
 zajló folyamatok ugyanakkor arra is rámutathatnak, hogy a közigazgatási határ nem
 minden esetben jelent valódi határt a két területrész között. Az egyes társadalmi
 mozgásfolyamatok, jelenségek más határokat is megszabhatnak, kialakíthatnak, hiszen ez
 az átalakulás nemcsak a határon belül es ő területeken tapasztalható 1950 óta, hanem a
 határon kívül es ő részeken is.
  A három mintaterület (északnyugati, északi és délkeleti) a f ő város és környékének három
 jellegzetes, egymástól eltér ő fejlődésű része. Az elemzés során a kerület, mint vizsgálati
 egység nem bizonyult jó megfigyelési egységnek. Az 1950-ben csatolt települések ma is
                      Izsák Éva :
         Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
              Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

TÉT 1996 s 2-3                 Társadalmi folyamatok...          21

jól körülhatárolhatóak a városrendezési körzetekkel. Így az egykor önálló települések a
 fővárosba beolvasztva, városrendezési körzeti szinten vizsgálhatók.
  Jelen munka arra tesz kísérletet, hogy jól körülhatárolt mutatók segítségével bemutassa
 azt a jelenlegi állapotot3, amely már jól tükrözi a közigazgatási reform óta eltelt 40
 esztendő változásait. A vizsgálathoz használt három mutató (demográfia, iskolázottsági
 szint, lakó-, és lakáskörülmények) alkalmasak arra, hogy a térbeni-társadalmi
 különbségeket bemutassák.
  Egy terület fejlettségét nagymértékben meghatározzák az ott lezajló demográfiai
folyamatok. A korösszetétel, a természetes szaporodás, az aktív-inaktív arány mind olyan
 mutató, amelyekkel jól leírható egy terület társadalmának fejlettsége demográfiai
 szempontok alapján. A népesség mennyiségi jellemz ő inek változása sok esetben maga
 után vonja a minőségi változást is, amelynek bemutatására az iskolázottsági szint
 változásának vizsgálata kiválóan alkalmas. Az agrár-, illetve ipari térségek, továbbá ezzel
 párhuzamosan a falu-város viszonylatában lezajlott népességmozgás egyidej űleg a
 Munkaerő képzettség szerinti megoszlásában is éles területi differenciálódást
 eredményezhet. A település vagy településrész fejlettségét nagymértékben meghatározza
 az, hogy milyenek az ott él ők lakás-, és lakókörülményei. A lakókörnyezet mennyiségi és
 minőségi jellemzői befolyásolják a benne él ők magatartását. Így elkerülhetetlen; hogy
 bevonjuk a vizsgálatba a lakással kapcsolatos mutatókat is.

II. kerület, Solymár, Nagykovácsi
  Büdapest II. kerülete, valamint a vele szomszédos két település, Solymár és Nagykovácsi
a főváros és környékének észak-nyugati oldalán helyezkedik el. Földrajzi fekvését tekintve
a főváros talán legszebb természeti környezete. A Budai-hegység vonulatai, az általuk
közrefogott Pesthidegkúti-medence és az Ördög-árok tektonikus süllyedéke tagolja a
területet. Nagy-Budapest létrehozásakor a kerülethez csatolták Pesthidegkút községet, s
 igy jött létre a mai II. kerület.
  Pesthidegkút (219.,220. sz. vrk.) már a középkorban is lakott volt (Hidegkút néven). Az
elmúlt évszázadokban jelent ős volt a német ajkú lakosság letelepedése a faluban. Lakosai
fóként mezőgazdasággal foglalkoztak, kiemelked ő volt a falu és környékének sz őlő-
kultúrája. A település régi központja a mai napig fennmaradt. Ett ől távolodva a
 legújabbkori parcellázások következtében els ősorban a Budapestről kiköltözők telepedtek
le, megváltoztatva ezáltal a település korábbi, falusias jellegét. A mez őgazdaságban
dolgozók száma egyre csökkent, s n őtt a főváros belső területeire ingázó, az iparban illetve
a tercier szektorban dolgozók aránya.
  Nagykovácsi község Budapesttő l északnyugatra található, a Nagy-Kopasz hegy erd ős és
a Nagy-Szénás kopár vonulata közötti medencében. A f őváros környékének
legmagasabban fekvő települése (342m).
  Solymár Nagykovácsitól északra fekszik. A település már a középkorban is lakott,
Mátyás király idejében vadaskert volt itt. Lakosai els ősorban állattenyésztéssel és
gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, majd a múlt században téglagyárat létesítettek az itt
található kőbánya mellé.
  A f város második kerületében a demográfiai adatok jelent ős területi eltéréseket
    ő
mutatnak. Az 1950-ben a kerülethez csatolt pesthidegkúti területeken az " őslakosság"
jelenlétét jól tükrözi az id ősebb korosztály (60 éves és id ősebb) magasabb aránya.
Elhagyva a jelenlegi közigazgatási határt a korcsoportok megoszlása teljesen megváltozik.
                   Izsák Éva :
      Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
           Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

22  Izsák Éva                                 TÉT 1996 .2-3

A Budapest környéki településekre - különösen a Budai oldalra - való kitelepedés az ott
élő népesség megfiatalodásával jár, hiszen a fiatalabb korosztályok általában sokkal
mobilabbak, s ők azok, akik új lakóhelyet keresve kitelepednek a f őváros környékére. Ez
tapasztalható Solymár illetve Nagykovácsi esetében is. A két település népessége az elmúlt
harminc esztend ő alatt lassan és egyenletesen növekedett. Solymáron valamivel
gyorsabban n őtt a lakónépesség, mint Nagykovácsiban, mivel Nagykovácsi kés őbb
kapcsolódott be a fővárosból kiteleped ő népesség befogadásába, els ősorban
kedvezőtlenebb földrajzi fekvése miatt. 4 A demográfiai adatok bizonyítják, hogy a két
község, Solymár és Nagykovácsi az elmúlt évtizedekben közkedvelt lakhelyévé vált a
fővárosból kiteleped ő népességnek. Ezt természetesen nemcsak a népesedési folyamatok
mutatják meg számunkra, hanem a lakások számának és min őségének változása is.
  A legtöbb régen épült lakás a 219. számú városrendezési körzetben található. Ez a terület
Pesthidegkút régi faluközpontja. Nagykovácsi községben szintén magasabb az id ősebb
lakások aránya, míg Solymár és Pesthidegkút 220. sz.vrk-ben valamivel kevesebb az 1945
előtt épült lakás. 1945 és 1959 között viszonylag kevés lakás épült a területen, ezt
követően indultak meg az építkezések a településeken. A legtöbb új lakás Pesthidegkúton
található. Az adatok nagyon jól példázzák Budapest és környékének fejl ődését. Addig,
amíg a főváros bels ő területén voltak beépítésre alkalmas területek, addig annak határain
kívül lassabb volt az építkezési ütem. Pesthidegkúton igen sok területet parcelláztak ki és
adtak el az egyesítést követ ően. Ennek köszönheti Pesthidegkút mai kett ős arculatát is. A
megmaradt régi faluközpont köré épültek a modern, fiatal lakások. Ahogy a f ővárosban
rohamosan csökkentek a szabad, beépítésre alkalmas területek, megindult a szomszédos
községekbe való kiköltözés. El őször Solymárra, majd valamivel kés őbb Nagykovácsiba (a
korábban már említett "kedvez őtlenebb" földrajzi elhelyezkedés miatt).
  A lakások komfortossági mutatóit az I. ábra mutatja. Az ábrán nagyon jól láthatóak a
területi különbségek a második kerület egyes részei között. Az 1950-ben csatolt
pesthidegkúti területen sokkal kisebb a komfortos és összkomfortos lakások aránya', mint
a kerület többi részén. Solymár és Nagykovácsi adatai is a pesthidegkúti arányokat
mutatják. A főváros környéki, illetve az 1950-ben a fő városhoz csatolt területek
 lakásminőség szempontjából hasonló helyzetben vannak. A közm űellátottság fejl ődése
ezeken a részeken kés őbb indult meg, mint a főváros belső területein, így a lemaradás
jelentős. Az új parcellázások, a fővárosból kiköltöző k magas aránya kedvez a gyorsabb
fejlő désnek, s várhatóan a különbség csökkenni fog. Egyre inkább elt űnik a települések
 falusias jellege, ami nemcsak a lakások min őségi javulásán mutatkozik meg, hanem a
települések lakosságának növekedésében is.
  A I. ábra a diplomások arányát 6 mutatja. A területi eltérés itt is szembet űnő . A
 diplomások arányát tekintve a f ő város legmagasabb státusú területei közé tartozik a II.
 kerület. A kerületi átlagok jóval meghaladják a f őváros bármely más területének adatait.
Nincs még egy olyan területe Budapestnek, ahol minden területi egységben 25% feletti a
 diplomások aránya. Hasonló a helyzet Solymár és Nagykovácsi adataival: a budapesti
 agglomeráció településein nem találunk ilyen magas diplomás arányt. A f ővároshoz való
 közelség nagymértékben meghatározhatja, hogy az egyes településeken milyen arányú a
 magasabban képzettek jelenléte. A budapesti agglomeráció nyugati, északnyugati része
 leginkább a fővárosból kiköltöz ő csoportoknak vált lakhelyévé az elmúlt évtizedekben, s
 első sorban az iskolázottabbak telepedtek itt le. A szabad telkek beépítése az agglomeráció
 más részein nem tapasztalt gyors ütemben folyt és folytatódik a mai napigis, és nemcsak a
 lakások minő ségének a javulását eredményezi, hanem a lakosság átstrukturálódását is.
                       Izsák Éva :
          Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
               Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

ET 1996 .2-3                   Társadalmi ol amatok...                     23

                              1. ÁBRA
                    A II. kerület és a határos települések jellemz ői
             (Some elements of the 2" d district of Budapest and swrounding settléMents)                                    A II. került,' városrendezési kőrzelei •
                                   karolom* 4. Ovalcanlorku 144.1 arkrp.~

                                         O 62.38 to 88.04 (6)
                                          ee.04 to 81.32 (4)
                                          91.32 td 93.70 (8)
olymór:   79%                                 II 93.73 to 95.69 (6)
                                         s 96.69 to 98.89 (3)
agykovácsi: 63%
                                     A II. keralet városrendezési kárzetei
                                         diplantbok méret* »bel.% 11100.

                                            13.62 •30.28 (6)
                                            30.28 33.62 (6)
                                            33.62 41.21 (6)
                                           • 41.21 - 48.24 (6)
olymór:  119"                                   s 48.24 -61.18 (4)

agyková csi:15,6%
                  Izsák Éva :
     Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
          Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

24  Izsák Éva                                         TÉT 1996 .2-3


                    2. ÁBRA
             A IV. kerület és Dunakeszi jellemz ői
       (Some elements of the 4 th district of Budapest and Dunakeszi)                         Dunakeszi: 82%
                              A IV. kerIllet v9rosárendezés1 kárz•teI  s
                              hadd«. 44nMwMw IIkfIIY aráfirp mer" %JIM.

                                   C) 37.36 to 57.92 (7)
                                   El 57.92 to 77.65 (6)
                                   • 77.65 te 95.47 (5)
                                   s 95.47 to 99.45 (5)
                                   • 99.45 to 100   (5)
                             Dunakeszi: 12%
                              A N. kerület városrendezési k őrz•tel •
                                 esessane,~ ~ 5. 91.5
                                     5.5 - 36   (6)
                                     7.38 - 10.95 (7)
                                     10.95 - 11.9 (4)
                                   • 11.9 - 14.01 (5)
                                   • 14.01 - 2211,(6)
                      Izsák Éva :
         Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
              Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

TÉT 1996 .2-3                  Társadalmi folyamatok...          25

 Az agglomeráció és a főváros északnyugati régiója egy dinamikusan változó terület.
Fejlődése leginkább az amerikai nagyvárosok körüli települések fejl ődésére hasonlít. A
fővárosból a magasabban iskolázott rétegek költöznek ki a területre, munkahelyet nem,
psak lakóhelyet változtatva. A térség dinamikus fejl ődéséhez nagymértékben hozzájárul a
természeti környezet jó min ősége is, valamint a fővároshoz való közelség. A közlekedési
infrastruktúra, a fő városból kijáró kék busz, illetve a közúti közlekedést szolgáló
Főútvonalak sokáig elegend őnek bizonyultak. A terület lakossága azonban oly mértékben
nő , hogy hamarosan súlyos gondok jelentkezhetnek a közlekedésben. Ennek ellenére a
területről elmondható, hogy a főváros és környékének sehol másutt nem tapasztalható
gyors fejlő désen ment és megy keresztül. Az 1950-ben becsatolt pesthidegkúti terület
egyre jobban beilleszkedik a II. kerület többi részébe. A hasonló mutatók azt bizonyítják,
rogy rövidebb-hosszabb id ő n belül a két szomszéd település, Solymár és Nagykovácsi is
szerves része lesz Budapest északnyugati régiójának, tekintet nélkül a meglév ő
(özigazgatási határra.

 udapest IV. kerület, Dunakeszi
 A főváros és környéke fejl ődésének az el őző ekben látott területhez képest egészen más
típusát képviseli az északi régió. Az egykori Újpest, ma a f őváros IV. kerülete, és a vele
szomszédos Dunakeszi történelmi-gazdasági fejl ődése eltér egymástól. Újpest a múlt
század elején még ritkán lakott település volt. Népessége a XIX. sz . második felében
kezdett el ugrásszer ű en gyarapodni, s így a századfordulóra elérte a 40000 f őt. A gyors
fejlődés elsősorban az ide teleped ő iparnak köszönhet ő, valamint annak, hogy a település
nagyon kedvező közlekedés-földrajzi helyen található. A Duna menti térség hozzájárult az
ipartelepítéshez, mely a század els ő évtizedeiben egyre gyorsuló ütemben tovább folyt
(Ólomgyár, Cérnagyár, Gyógyszergyár stb.). A f ővároshoz történ ő csatlakozás már a
századfordulón felmerült, de végül megyei jogú városi rangot kapott Újpest. A f ővároshoz
1950-ben csatolták a települést, s ez tovább gyorsította a fejlődést. Hatalmas ipari
üzemeket létesítettek itt, s a fő város duzzadó népességének befogadására két ütemben
mintegy 15000 lakást adtak át 7 . Újpest tehát az elmúlt száz év alatt fejl ődött, s ennek a
fejlődésnek a legjellemz ő bb tulajdonsága a városiasodás volt. Ma már ez a kerület is
kétarcú, mivel az egykori megyei jogú város magja a mai napig fennmaradt, és köré épült
ki a főváros egyik legjelent ő sebb ipari területe és hatalmas lakótelepek. Az Újpesttel
szomszédos Dunakeszi egy egészen más fejl ő désen ment keresztül. Lakosai inkább
mező gazdasági termeléssel foglalkoztak. A Duna által lerakott hordalék jó term őföldként
szolgált a szőlő -, és gyümölcstermeléshez. A település fejl ő dése akkor gyorsult fel, amikor
az 1980-as évek elején átadták a Dunához közel es ő területen épült lakótelepet. A lakosság
száma ugrásszerűen nőtt és bő vültek a szolgáltató intézmények is. Hasonlóan az
előző ekben bemutatott északnyugati területhez, a lakosság nagy része itt is ingázó.
 A fő város és környékének északi területe különböz ő részekb ől áll. Éppen ezért nehéz a
hasonlóságok és különbségek párhuzamba állítása.
 A terület fent elemzett fejl ő dését tükrözik a demográfiai adatok is. A f őváros IV.
kerülete demográfiai szempontból is két részre osztható: a lakótelepi területeken sokkal
magasabb a fiatalok aránya, mint a kerület többi részén, a régi városközpont fennmaradt
részein. (Ez utóbbi részeken magasabb az id ő skorúak aránya, mint a lakótelepeken.) A
Káposztásmegyeri lakótelepen a 24 évesnél fiatalabb korcsoport a lakosság 51%, és itt a
népesség mindössze 3%-a id ő sebb 60 évesnél. Dunakeszin 8 a lakosság
                  Izsák Éva :
     Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
          Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

26  Izsák Éva                                 TÉT 1996 .2-3

korcsoportmegoszlása annyiban tükrözi a település fejl ődését, hogy az új lakótelepre
 elsősorban fiatalok költöztek ki, s ez némileg kiegyenlítette a korcsoport-megoszlást.
  Dunakeszin a lakások építési üteme az elmúlt évtizedekben viszonylag egyenletesnek
mondható, az 1945 el őtt épült lakások aránya 26% és azóta is két évtizedenként átlagosan
25%-kal nőtt a lakásállOmány. Újpesten, a lakótelepeket nem számítva (ezek építése 1960-
 80 között, Káposztásmegyer pedig 1980-90 között történt), a lakások átlagéletkora elég
magas. A lakott területen mindenütt meghaladja a 60%-ót azon lakások aránya, melyek
 1945 előtt épültek. Ezek a számok tovább er ősítik a kerület kett ős arculatát: a lakótelepek
fiatalosak, modernek, míg a kerület többi részében a nagyon öreg lakásokban id ős lakók
élnek. A nem lakótelepi részeken 1945 óta alig épült új lakás.
  A lakótelepeken mindenütt összkomfortosak a lakások (2. ábra), míg a kerület egyéb
részein nagyón alacsony az összkomfortos lakások aránya, alig haladja meg a 20%-ot. A
komfortos lakások aránya már magasabb, átlagosan 40%, de a komfort nélküli lakások
aránya is nagyon magas, 'átlagosan a lakásoknak 30%-a nem rendelkezik semmilyen
komforttal.
  A kerület lakásviszonyai tehát meglehet ősen egyenlőtlenek. A kerület lakásállományának
fejlesztését 1950 után lakótelep-építéssel oldották meg, s így maradt a kerületnek egy
olyan része, ahol nagyon rossz min őségű, öreg lakások vannak. Az újpesti lakótelep-
építés, annak ellenére, hogy nagyon sok lakást építettek néhány évtized alatt, nem oldotta
meg a helyi lakásproblémákat. A lakótelepi lakások elosztása f ővárosi szinten történt, így
a már korábban is ott él ők lakásproblémái továbbra is megmaradtak. Az újonnan épült
lakótelepekre pedig a főváros minden részéb ől költöztek.
  Dunakeszin a lakások 82%-a komfortos vagy összkomfortos, ami budapesti
viszonylatban is igen jó. A lakások mindössze 8%-a nem rendelkezik semmilyen
komforttal. Bár a lakások 25%-a itt is 1945 el őtt épült, de ezek egy részét
komfortosították, s így a település lakásainak komfortossági mutatói viszonylag jók. A
lakótelep-építés itt is befolyásolta ezt, de a település többi részén is kiegyenlítettebb
viszonyokat találunk, mint Újpesten.
  A korábban tapasztalt kett ősséget a legmagasabb iskolai végzettség adatai nem tükrözik
ennyire egyértelműen (2. ábra) viszonylag kiegyenlített a területen él ők legmagasabb
iskolai végzettsége. A lakosság többsége érettségivel, vagy általános iskolai végzettséggel
rendelkezik. A lakosság 20%-a érettségizett, 30%-a nem rendelkezik általános iskolai
végzettséggel. A diplomások aránya fővárosi összehasonlításban közepesnek mondható,
átlagosan minden tizedik 24 évnél idősebb lakos rendelkezik egyetemi vagy főiskolai
diplomával. A szomszédos Dunakeszin hasonlóak az arányok, a lakosság 12%-nak van
felső fokú végzettsége, 31%-a nem végezte el az általános iskolát, 25% érettségizett.
  Af őváros és környékének északi része az agglomeráció fejl ődésének egyik sajátos
példája. Nagy-Budapest létrehozása drasztikusan megváltoztatta a korábban fennálló
viszonyokat. Újpestre hatalmas ipar települt, lakótelepeket építettek a f ővárosi lakosság
elhelyezésére, ugyanakkor a nem szanált területeken fennmaradt a korábbi településmag.
A szomszédos Dunakeszi intenzíven fejl ődő település, minden olyan adottsággal
rendelkezik, ami egy kisebb, regionális alközpont kialakításához szükséges. Mindemellett
sokkal inkább alvóváros jellege van a településnek, a lakosság jelent ős része a fővárosba
ingázik mindennap. A közigazgatási reform, mellyel Újpest elvesztette önállóságát
jelentősen befolyásolta a terület fejl ődését. A hatalmas ingázó tömeg 9 lehetetlenné teszi a
fő várostól való függetlenedést, annak ellenére, hogy a fennmaradt régi településmag
rendelkezik azokkal a funkciókkal, melyek az önállóvá váláshoz szükségesek. Dunakeszi
                      Izsák Éva :
         Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
              Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

TÉT 1996 .2-3                  Társadalmi folyamatok._          27

pedig alkalmas lenne egy önálló Újpest esetén az el ővárosi funkcióra is. Dunakeszi
"hasonulása" a szomszédos kerülethez kisebb mértékben figyelhet ő meg, mint az
északnyugati területen.

Budapest XVIII. kerület, Vecsés, Gyál
 A főváros XVIII. kerülete két település - Pestszentl őrinc és Pestszentimre - Budapesthez
csatolásával jött létre. Pestszentimre (1823. 1824. 1826. vrk) 1930-ban a Soroksártól
történő elválás után lett önálló település. Lakossága a századforduló környékén kezd el
duzzadni, amikor Kispest határába gyáripart telepítettek, s ezzel megindul a munkástelep
kiépülése. Az 1930-as önállóvá váláskor a lakosság több, mínt 60%-a gyáripari munkás.
Pestszentlőrinc (1819. 1820. 1821. vrk) Kispest határának felparcellázásával alakult ki a
múlt század végén. Ekkor több száz családi ház épült a területen. 1908-ban lett önálló. A
telepes építkezés egészen a század közepéig fennmaradt (Szemere-, Rendessy-, Rokkant-.
stb. telep). 1950 után több lakótelep is épült a kerületben (KISZ, Havanna), s a fővároshoz
történő csatolás "következménye" lett a repül őtér (Ferihegy 1,2), valamint a főváros egyik
szeméttelepének kialakítása is. A két szomszédos település fejl ődése egymástól eltérő
jellegzetességeket mutat. Vecsés már a múlt században is jelent ős mezőgazdasággal
rendelkezett, s hosszú ideig a pestszentl őrinci közigazgatási egységhez tartozott.' ° Gyál
történelme nem tekint hosszú múltra vissza. Népessége csak az elmúlt évtizedekben n őtt
rohamosan, a rendkívüli mérték ű beköltözés miatt." A betelepedést és a történelmi
fejlődést tükrözik a demográfiai adatok is, mivel a régi l őrinci, imrei és vecsési területeken
magasabb az idő skorúak aránya, míg Gyálon és a kerületi lakótelepeken sokkal több fiatal
él.
 A terület lakásainak komfortosságát az 3. ábra mutatja be. Jól látható az az Újpestnél
már tapasztalt kett ősség, amely a lakótelepi és a hagyományos, régebben épített lakások
között fennáll. Az egykori Pestszentl őrinc és Pestszentimre területén kevéssé komfortosak
a lakások, mint a kerület egyéb újabban épült területein. Vecsés adatai a l őrinci és imrei
adatokhoz hasonló, de Gyálon sokkal rosszabbak a lakáskörülmények, annak ellenére,
hogy az itt épült lakások újabbak, mint az el őző három településen lev ők. A diplomások
aránya (3. ábra) a XVIII. kerület belső oldalán magasabb, mint a küls ő területeken, ami
magyarázható egyrészt a lakótelepekkel, másrészt a f őváros központi területéhez való
közelséggel is. A történelmi területeken (Pestszentimre, Pestszentl őrinc) alacsonyabb a
diplomások aránya, de itt is területi különbségeket találunk. A legalacsonyabb a
diplomások aránya az egykori Pestszentimre területén. 12 Vecsés inkább hasonlít a l őrinci
és imrei . területekhez, mint Gyál, ahol a fő városi agglomeráció egészét tekintve is a
legalacsonyabb a diplomások aránya.
 A fent bemutatott délkeleti része az agglomerációnak a korábbiaktól eltér ő harmadik
jellegzetes sajátosságokkal bíró területe. A korábban - 1950 el őtt - együtt fejl ődő
Pestszentl őrinc, Pestszentimre és Vecsés a mai napigis4neg őrizte közös jellemvonásait,
míg Gyál a fiatal település ett ől eltérő tulajdonságokat mutat. A Szendy Károly által
képviselt elképzelés, miszerint Vecsés fő városhoz csatolása indokolt lenne a mai napig is
megállja a helyét. A közigazgatási határ ebben az esetben nem tükrözi a települések
közötti különbségeket. Az 1950-es csatlakozás nem gyorsította fel a fejl ődést oly
mértékben, mint az a budai területen tapasztalható volt. Ennek egyik oka nyilván az, hogy
az a terület, amelyhez Vecsés, Pestszentl őrinc és Pestszentimre felzárkózhat, korábban
sem volt nagyon fejlett része Budapestnek.
                  Izsák Éva :
     Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
          Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

28  Izsák Éva                                            TÉT 1996 .2-3

                     3. ÁBRA
           A XVII. Kerület és a határos települések jellemz ői
     (Some elements of the 17`" district of Budapest and surrounding settlements)
                                            Vecsés ..70%
                                            Gyár 57,7%
                               A XVIII. kerület ,városrenglezés1 kőrzelel
                             • lued.. Mlaulcaolana• lelds•ketiny• yeelnk 1L 1114.


                                    D 0 • 65.19 (5)
                                     88.19 - 75.49 (7)
                                    • 75.49 • 79.72 (5)
                                    • 79.72 • 99.55 (4)
                                    • 99.58 • 100  (8)
                                          Vecss: 5,8 %
                                          Gyl: 4 %
                             A XVIII. kerOlet városrendezési kérzelei
                                 • Apised.caráy44m646,1154
                                  1
                                    0 • L 90 (8)
                                     6.98 -10.27 (8)
                                    10.27 • 11.72 (8)
                                    11.72 - 14.12 (6)
                                  s  14.12. 35 (5)
                        Izsák Éva :
           Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
                Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

TÉT 1996 .2-3                       Társadalmi folyamatok...               29
                      Záró gondolatok

 Az agglomerációk kialakulása, az urbanizáció és a települések fejl ődése rendkívül
összetett folyamat. Az egyes társadalmi mozgások, a társadalom térbeni szerkezetének
változásai jól tükrözik a települési viszonyokat. A budapesti agglomeráció "történetének"
egyík legjelentő sebb állomása volt az 1950. évi közigazgatási reform. Az azóta eltelt négy
évtized változásait nagyon jól tükrözik azok a mutatók, amelyek alkalmasak mind a
minő ségi, mind a mennyiségi változások kimutatására. A városfejl ődés nemcsak az adott
településen mutatható ki, hanem annak környékén is. Budapest fejl ődését és annak
regionális különbségeit jól szemlélteti a fent bemutatott három példa. A határmenti
folyamatok kicsiben példázzák a budapesti agglomeráció fejl ődésének regionális
különbségeit. A csatolás óta eltelt négy évtized alatt fejl ődésük eltér ő utat járt be, s ez
hatással volt a szomszédos településekre is. Ennek hatásai a következ őkben foglalható
össze:
 Az 1950-ben Budapesthez csatolt területek az elmúlt évtizedek alatt szerves részeivé
váltak a fő városnak. Infrastruktúrájuk gyorsan javult, népességük duzzadt, javultak az
életminő ség mutatói. Mindhárom területen megfigyelhet ő volt az "anya-kerülethez" való
hasonulási folyamat megindulása, amely azonban jelent ős területi különbségeket mutat.
Azokon a területeken, így például az északnyugati részen (II. kerület és környéke),
amelyek korábban is a fő város fejlettebb részeihez tartoztak, a csatolás utáni fejl ődés
nagyon gyorsan megindult. Ez a gyors fejl ődési folyamat nemcsak a becsatolt településre
hatott, hanem a szomszédos, a jelenlegi határon kívül es ő területekre is. Ugyanakkor -
ennek ellenpéldájaként - a délkeleti régióban nem játszódott le ez a folyamat. Ennek oka
az, hogy a délkeleti régió korábbi elmaradottsága miatt nem tudott nagy hatást gyakorolni
a szomszédaira. Az átmenetet az északi terület képviseli, ahol a fejl ődés és felzárkózás
megindult, de mértéke nem éri el a budai részen tapasztaltat. Mindezek alapján tehát
elmondható, hogy a szomszédság; mint hatótényez ő nagyon nagy mértékben meghatározza
a fejlődés és felzárkózás ütemét és irányát. A vázolt társadalmi folyamatok, a települések
fejlő dése és felzárkózása, átalakulása tehát nem annyira a közigazgatási határokhoz kötött,
hanem sokkal inkább az adott térség, a szomszédság jellemz őihez.


                         Jegyzetek

 Budafok, Csepel, Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentl őrinc, Rákospalota, Újpest, Albertfalva, Békásmegyer,
 Budatétény, Cinkota, Mátyásföld, Nagytétény, Pesthidegkút, Pestszentimre, Pestújhely, Rákoscsaba,
 Rákoshegy, Rákoskersztúr, Rákosliget, Rákosszentmihály, Sashalom, Soroksár
2 A főváros fejlesztése a többi településsel szemben mindig kiemelt, els őrendű feladata volt a településfejlesztési
 irányelveknek. Ennek köszönhet ően a fővároson kívüli területeket kevésbé finanszírozták, mint a főváros
 határán belül levőket.
3 A jelenlegi állapot az 1990-es állapotot tükrözi. A rendelkezésre álló statisztikai, népszámlálási adatok ennek
  bemutatását teszik lehet ővé.
 A település egy „zsákutcában" húzódik, É-ÉNy-i oldalán zárt, hegyekkel körülvett terület, csak egyetlen
  irányból lehet megközelíteni.
5 A komfortos és összkomfortos lakásokat összevontan ábrázolja a térkép. A két komfortfokozat között csak a
  fű tési módban van eltérés. A komfortos lakások egyedi, az összkomfortos lakások központi fútéssel ellátottak.
                    Izsák Éva :
       Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán
            Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. 19-30. p.

 30  Izsák Éva                                       TÉT 1996 s 2-3

6 A diplomások arány a 24 éves és id ősebb népességb ől.
7 A legutóbbi évtized nagy építkezése a Káposztásmegyer 1,2 lakótelep volt, s ez elengedhetetlenné tette a
  közlekedés fejlesztését is. Így épült meg az észak-déli metróvonal újpesti szakasza az egykori városközpontig.
  A káposztásmegyeriek utazása ezzel sem oldódott meg, hiszen Újpest-központtól nem épült tovább a metró.
8 Nem állnak rendelkezésre települési szintnél részletesebb adatok, így a várost csak egységes egészként tudjuk
  elemezni.
9 Az újpesti lakosok jelent ős része nem a kerületben, hanem a f őváros más részein dolgozik, így mindennap
  kerület-közi ingázásra kényszerül.
10 1942-ben felmerült Vecsés Budapesthez történ ő csatolása. Szendy Károly elképzelése szerint a település
  Nagy-Budapest része lett volna. Végül 1950-ben mégis önállósága mellett döntöttek.
11 Gyálra els ősorban az ország keleti részéb ől költözött a lakosság. A rendelkezésre álló hatalmas beépítetten
  terület lehetővé tette az elsősorban a fővárosi iparban dolgozó rétegek letelepedését.
17 Csanádi G. és Ladányi J. 1992-ben végzett vizsgálata kimutatta, hogy az imrei terület a f őváros
  legalacsonyabb státuszú területei közé tartozik, a legmagasabb iskolai végzettséget tekintve.                         Irodalom

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4349/1949. (264) M.T. számú rendelete
Berényi I. (1992) Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Földrajzi tanulmányok, 22.
 Akadémiai Kiadó, 47. o.
Csanádi G. Ladányi J. (1992) Budapest térbeni társadalmi szerkezetének változásai. Akadémiai Kiadó,
      -                    -


 Budapest. 133. o.
Rechnitzer J. (szerk.) (1994) Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. MTA RKK. Győr. 200. o.
Sárfalvi B. (1991) Magyarország népességföldrajza. Tankönyvkiadó, Budapest. 58. o.
Szabó Z. (1941) Szerelmes földrajz. Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt., Budapest

A tanulmány az F015725 sz. OTKA pályázat támogatásával készült.


                         Abstract

 In accordance with Act XXVI of 1949, 23 settlements (7 towns and 16 villages) were
joined up with the area of Budapest. Having lost the independence of self goverment,
these settlements started to develop along a completely new course, as a consequence of
wich they have become an integral part of the capital over the past decades. At the same
time, due to the local goverment reforms of 1950, 25 settlements (4 towns and 21 villages)
became immediate neighbours of the capital.
 Along both sides of the current local goverment boundaries, an unusual zone can be
found. The inner parts consist of areas which before 1950 were independent and lay in in
the shadow of the capital, whereas today they constitute whole districts or parts of
districts of the capital itself. Ön the other side of the border the settlements are in a similar
situation to those that were independent before 1950.
 Surveys of settlements are usually adapted to local goverment boundaries. A boundary
on the other hand is not on every case a dividing line, it often links neighbouring areas.
The survey of the capital's border settlements and the presentation of the dividing and
joining qualities of the boundaries is also necessary in the study of the capital's
agglomeration. The three "model" areas (the north-west, north east and south east) have
been demonstrating diverse trends of development in the various social and socio-
geographic tendencies adapt to boundaries. Is the local goverment boundary a real "living"
boundary, and do the individual social patterns adapt to artificial frontiers?