Tér és Társadalom 8. évf. 1994/3-4.
                      Tartalom

   B.ARTKE ISTVÁN      A területi (gazdasági) fejl ődés társadalmi hajtóer ői és állami
                szabályozása /1
   FARAGÓ LÁSZLÓ       Adalékok a területfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak
                vitájához /23
    LACKÓ LÁSZLÓ       Regionális politika — irányítási modellek /41
KŐSZEGFALVI GYÖRGY       A településfejl ődés új feltételei /49
  KŐSZEGHY ATTILA       Fogalmak és jelentések a területi tervezés látóterében /63
   BARTA GYÖRGYI       Gondolatok a szocialista telephelyelmélet megfogal-
                mazásához /79


                     KITEKINTŐ

    TATAI ZOLTÁN Területfejlesztés Németországban /91


                    GYORS TÉNYKÉP

 BIHARI ZSUZSANNA Társas vállalkozások Nógrád és Pest megyében /101


                     KÖNYVJELZŐ

 RECHNITZER JÁNOS       Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza /125
     NAGY GÁBOR      Földünk — Környezetünk /128
    KOZMA GÁBOR       A terület marketingje. A városok, államok, nemzetek
                beruházási, ipari és idegenforgalmi vonzereje
                (Marketing Places. Attracting Investment, Industry, and
                Tourism to Cities, States, and Nations) /131
Tér és Társadalom 8. évf. 1994/3-4.        TÉR ÉS TÁRSADALOM 3-4      s  1994 SPACE AND SOCIETY


                      CONTENTS


    István Bartke   The Driving Forces and the State Control of the Regional (Economic)
             Development /1
   László Faragó    Some Things to Add to the Debate on the Concepts Concerning
             Regional Development /23
    László Lackó    Regional Policy — Models of Management /41
György K őszegfalvi    New Conditions of the Settlement Development /49
  Attila K őszeghy   Expressions and Meanings in the World of Regional Policy /63
   Györgyi Barta    Thoughts for the Definition of the Socialist Location Theory /79                      Szerzőink


Barta Györgyi tudományos osztályvezet ő , MTA RKK Budapesti Osztály; Bartke István a
közgazdaság-tudomány doktora, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Budapest; Bihari Zsuzsanna tudományos munkatárs, MTA RKK Budapesti Osztály; Faragó
László tudományos munkatárs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs; Kozma
Gábor, tanársegéd, KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen; Kó'szegfalvi György
címzetes egyetemi tanár, a m ű szaki tudomány doktora, Budapest; Kőszeghy Attila városgaz-
dálkodási mérnök, Debrecen; Lackó László a földrajztudomány doktora, tanszékvezet ő
fő iskolai tanár, Államigazgatási F őiskola, Budapest; Nagy Gábor ösztöndíjas, SASAKAWA
Alapítvány, Győr; Rechnitzer János igazgató, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudomá-
nyos Intézet, Gy őr; Tatai Zoltán nyugalmazott egyetemi docens, Budapest.
Ára: 280,- Ft