Tér és Társadalom 8. évf. 1994/3-4.
TfP‘tv,f5
TfIPSfiDfiPtv\
    BARTKE ISTVÁN       A területi (gazdasági) fejl ődés társadalmi hajtóerői
                 és állami szabályozása /1

    FARAGÓ LÁSZLÓ       Adalékok a területfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak
                 vitájához /23

     LACKÓ LÁSZLÓ       Regionális politika — irányítási modellek /41

KŐ SZEGFALVI GYÖRGY        A településfejl ődés új feltételei /49

  KŐSZEGHY ATTILA        Fogalmak és jelentések a területi tervezés
                 látóterében /63

    BARTA GYÖRGYI       Gondolatok a szocialista telephelyelmélet
                 megfogalmazásához /79
         3-41994
Tér és Társadalom 8. évf. 1994/3-4.
       R fS T P.SIV1 Plv\
  Az MTA               Megjelenik negyedévenként,
  Regionális Kutatások Központja   az MTA támogatásával
  folyóirata

  Szerkeszti:            Felelős kiadó:
  Rechnitzer János          Illés Iván főigazgató
  főszerkeszt ő
                   Szerkeszt őség:
  Pfeil Edit             MTA Regionális Kutatások Központja
  felel ős szerkeszt ő        Pécs, Papnövelde u. 22.
                   7621 Pécs, Pf. 199
                   Telefon: (72) 212-755

  és a szerkeszt őbizottság:     Megrendelhet ő a szerkeszt őség címén.
  Enyedi György (elnök)       Éves előfizetési díja:
  Duró Annamária           intézményeknek 1320,- Ft,
  Kocsis Zsolt            egyéni el őfizet őknek 660,- Ft.
  Mezei István
  Pálné Kovács Ilona         El őfizethet ő : MNB 249-90173-8469
  Perger Éva
  Süli-Zakar István         Példányonként kapható
  Szoboszlai Zsolt          az Akadémiai Kiadó
  Szörényiné Kukorelli Irén     budapesti könyvesboltjaiban:
  Timár Judit            Stúdium V., Váci u. 22. és
                   Magiszter V., Városház u. 1.
  Borítóterv:            és a következő könyvesboltokban:
  Murányi Zsuzsanna         Közgazdasági Egyetem Könyvesboltja
                   IX., Vámház tér 8.
  Nyomdai munkák:          Írók Boltja VI., Andrássy út 45.
  Sümegi Dóra            Pont Könyvesbolt V., Mérleg u. 6.
                   „Katalizátor"' Könyvesbolt
  ISSN 0237-7683           VIII., Mikszáth K. tér 22.