Tér és Társadalom 1. évf. 1987/3. 3-111. p.
      Tér
és társadalom
      1987 3
                               MTA
                       REGIONÁLIS KUTATÁSOK
                          KÖZPONTJA • PÉCS
Tér és Társadalom 1. évf. 1987/3. 3-111. p.                    TÉR ÉS TÁRSADALOM
               az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata


                      Megjelenik negyedévenként.


                      A szerkeszt őbizottság tagjai:

       Barta Györgyi (szerkeszt ő ), Beluszky Pál, Csatári Bálint, Enyedi György (elnök),
     Fodor István, Hajdú Zoltán (szerkeszt ő ), Pálné Kovács Ilona, Rechnitzer János, Tóth József
                         (f ő szerkeszt ő ),
                      Varga J. Dávid (szerkeszt ő )
                    Ábrák: Fonyódi Valéria térképész


                     Szerkeszt őség és kiadóhivatal:
           MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs, 7601. Pf. 199.,
                   Kulich Gy. u. 22. Tel.: (72)-12-755.                          Felel ő s kiadó:
              Enyedi György akadémikus, az MTA RKK f ő igazgatója
                       Terjeszti a Magyar Posta

     El ő fizethet ő bármely hírlapkézbesít ő postahivatalnál, a hírlapkézbesít őknél, a Posta hírlap-
         üzleteiben és a Hírlapel ő fizetési és Lapellátási Irodánál (HELI R) — Budapest, V.,
       József nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással
                 a HE LIR 215-96162 pénzforgalmi jelz ő számra.
             El ő fizetési díj egy évre: 160,— Ft, példányonkénti ára 40,— Ft.
                 A folyóirat az MTA támogatásával jelenik meg.
         Példányonként kapható az Akadémiai Kiadó budapesti könyvesboltjaiban:
             „Studium", V., Váci u. 22., és „Magiszter", V., Városház u. 1.
            8717194 MTA Sokszorosító, Budapest. F. v.: dr. Héczey Lászlóné
   Tér és Társadalom 1. évf. 1987/3. 3-111. p.TARTALOM

                           TANULMÁNYOK

Bartke István:        A területi hatékonyság és jövedelemtermel ő képesség vál-
               tozásának számítása az iparban                 3
Baráth Etele:         Egy térszerkezeti modell                   23
Erd ő si Ferenc:       Területi és ágazati érdekek a szocialista közlekedéshálózat
               alakulásában                         45


                             FÓRUM

Lackó László:         Import avagy hazai (Válasz kísértet-ügyben)          61
Nádasi Éva:          Falu és közösség (Kutatási hipotézis)             67


                           NY1LT TÉR

Beluszky Pál:         A Tér és társadalom kérdése — a tanácsi gazdálkodásról     77
Vági Gábor:          Válasz a TÉT kérdésére                     78


                           KITEKINTÉS

Marek Potrykowski:      A lengyel közigazgatási reform és következményei        91


                            KRÓNIKA

Hrubi László — Tiner Tibor: Konferencia a sajátos helyzet ű térségek fejlesztési gondjai-
               ról                              99


                           RECENZIÓK

Pálné Kovács Ilona:      Hermann Korte: Stadtsoziologie                103
Rudl József:          Encikopédikus demográfiai szótár (D.I. Valentej szerk.)   105
Abonyiné Palotás Jolán:    Nyitrai Ferencné: Prioritások gazdaságunk fejlesztésében   107
Timár Judit:         Ő rszigethy Erzsébet: Asszonyok férfisorban          108
Kraftné Somogyi Gabriella:  A Balaton és az idegenforgalom (Gertig — Lehmann
               szerk.)                            110CONTENTS

István Bartke:         A Method for Calculating Changes in the Spatial Efficien-
                cy and Profitability of Industry                3
Etele Baráth:         A Spatio-Structural Model                   23
Ferenc Erd ősi:        Regional and Sectoral Pressures in the Development of
                Transport Network in Socialist Hungary            45
László Lackó:         Import or Domestic                      61
Éva Nádasi:          Village and Community                     67
Pál Beluszky:         The Question of Space and Society about Council Eco-
                nomy                             77
Gábor Vági:          Reply to the Question of S & S                78
Merek Potrykowski:       Administrative Reform of Poland and lts Consequences     91
László Hrubi — Tibor Tiner:  A Conference on the Development Problems of Regions
                in Special Position                      99
Tér és Társadalom 1. évf. 1987/3. 3-111. p.


    Ilona Kovács Pálné:      Hermann Korte: Stadtsoziologie                  103
   József Rudl:          Encyclopedic Demographic Dictionary (Edited by D.I.
                   Valentej)                             105
    Jolán Palotás Abonyiné:    Ferencné Nyitrai: Priorities in the Devetopment of Our
                   Economy                              107
    Judit Timár:          Erzsébet ő rszigethy: Women Playing the Men            108
    Gabriella Somogyi Kraftné:   Lake Balaton and the Tourism (Edited by B. Gertig and
                   A. Lehmann)                            110
    COXIEP)KAHNE


    6apirKe, 1.1w-reaH:          PaC4BT 113MBHE11414iriTeppwropmanbH0171 34)CkeKTI4BH0C-
                       T14 H cnoco6HocTm K AoxoAonpomaBoAcTay B npo-
                       MblWneHHOCT11                        3

    6apaT, 3eTene:             OAHa H3 MoAerieA rlpOCTpaNCTBOHH0171 crpvcrypm       23

    3pAaww, (Depemy:            TeppoTopmanbHbie H orpacneame kiHrepecbi e ckop-
                       mwpoBaHmm cowlarmicTkNecKoM TpaHcnopTHoM ceTm       45

    rlamko, Ilacno:            I1Mrl0pTHblr4 11/114 OTE140CTBeHHbÚ4            61

    HaAawm, Eaa:              Ceno 14 o6wecTeo                      67

    6enyckm, flan:             Bonpoc xcypHana „ripocTpaHcrao H o6wecTeo" o xo-
                       saMeree Coeerra                      77

    Barm, To6op:              OTBeT Ha eonpoc *ypHana                  78

    11071:114KOBCK14, MapeK:        AAromHkicTpaTmeHaa pecpopma B flonbwe H ee noc-
                       neACTBMA                          91

    Xpy6m, flacno — TmHep, Tm6op:     KoHcIpepeHuma o npo6nemax pa3Bwrms mecTHocTeM
                         caoeo6pa3Hom nonoxceHmm                99

    Koeam, lAnoHa rlanHa:         repmaH KopTe: Coumonorma ropoAa              103

    PyAn, Oomeck:             BanewreM, A.101. (peA.): flemorpackwiecKmi,í3HUNKno-
                       neAwiecKwi:i cnoaapb                   105

    nanoraw, 1;1011BH A60H14F43:      (217epeH4H3 HmTpam: flpktopwreTbi B paaawymm Hawero
                       o6wecTaa                         107

    Tomap,10Awr:              3pace6er Epcmrerm: AKBH11{11Hbl B ponty Kly>K414H     108

    WomoAm, ra ő pmenna KpacIDTH3:     6. repTmr — A. IlemaH (peA.): 6anaTou H Typm3m      110