Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

                          Tér és Társadalom 3.       1991.2-3: 105-127


         A RENDSZERVÁLTÁS VÁLASZTÁSA*
     (Choice of the transformation into a new regime)
             DOMBI PÉTER — KOVÁCS DEZS Ő  Az 1990-es tavaszi választásokon a magyar állampolgárok — nemes egyszer űséggel — a rend-
szerváltásra szavaztak. A választásokon induló pártok többsége azonban — kevés kivételt ől elte-
kintve — csak nagyon homályosan, többnyire jelszószer űen tudta felvázolni, milyennek képzeli
a jövőt a magyar társadalom számára.
  A választások eredménye alapján felrajzolható a békés politikai átmenet választási térképe,
mely — amint azt sokan már el őzetesen jelezték — az elmúlt félév során, részben a parlament,
a kormány és a pártok „m űködése" következtében is jelent ősen módosult. Mindezt a helyható-
sági választások eredményei is mutatták. A tavaszi választások egy új , de még korántsem végle-
ges politikai tagoltságot szentesítettek, mely a kés őbbiek során is állandó kiindulási alapul szol-
gál a további elemzésekhez.
  Írásunk első sorban a pártok választási eredményei térbeli eloszlásának primér vizsgálata.
A pártok, pár tprogramok, a választási rendszer és a kampány stb. ismertetését, elemzését egy-
részt a napi sajtó, másrészt különböz ő értékelő dolgozatok már megtették, így mi ett ől eltekin-
tettünk, ismertnek tételezve azt az olvasó el őtt.
  Elemzésünk első részében a pártokra adott szavazatokat vizsgáljuk regionális, megyei, egyé-
ni választókörzeti, illetve a szavazati joggal rendelkez ők száma szerinti településcsoportos bon-
tásban. A második részben az egyéni jelöltek els ő és második fordulóban elért eredményeivel,
a jelöltek néhány statisztikai jellemz őjével, a jelöltek közötti verseny szorosságával, és a pártok
és jelöltjeik közötti kölcsönhatásokkal foglalkozunk.

            A választópolgárok térben, településben
 A tavaszi választás eltérő területi eredményei mögött összetett társadalmi, gazdasági és törté-
nelmi összefüggések rejlenek. Egy-egy térség választási értékelésénél nem elegend ő csupán
a végeredményre, a mandátumok összegzésére, a mandátumot szerzett pártok felsorolására
szorítkozni. A területi pártlisták, az egyéni körzetek els ő, illetve második fordulójának eredmé-
nyei, az egyéni jelöltekre és a pártokra adott szavazatok közötti összefüggések, a választásokon
való részvétel, valamint a helyi gazdasági, kulturális, politikai tradiciók, a vallási, etnikai kü-
lönbségek, a népesség foglalkozási és korösszetétele stb., mind szerepet játszik az új, formáló-
dó politikai tagoltságban.
 A Központi Népességnyilvántartótól kapott választási adatbázisunk 3068 település adatait
tartalmazta, melyet tíz csoportba soroltunk a választásra jogosult állampolgárok számának
*A dolgozat ábráit és térképeit Dobiné Dombori Piroska készítette. Az adatbázis számítógépes feldolgozása Dombi
Péter munkája.
            Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
             (Choice of the transformation into a new regime)
              Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

106     Dombi Péter - Kovács Dezs ő                                   TÉT 1991.2-3

megfelelően. Az első öt településcsoport dönt ő többségében a falvakat képviseli, bár az ötödik
csoport 119 településéb ől 37 városi jogállással rendelkezik. A teljes képhez tartozik azonban,
hogy közülük 21 a legutóbbi várossá nyilvánítások alkalmával, 1989. márciusától lett város.
A 6-10. csoportba az ország városai kerültek. A tizedik csoport Budapest eredményeit tartal-
mazza, a kilencedikhez pedig az 1989-es beosztás szerinti öt megyei nagyváros, Debrecen,
Miskolc, Szeged, Pécs és Győr tartozik. A 6. csoport többsége már város, de a 79 településb ől
14 nagyközség, melyből 12 a fővárosi agglomerációban fekszik (1.táblázat).

                          1. TÁBLÁZAT
  A települések, a szavazásra jogosultak, a szavazáson résztvev ők, valamint az érvényes
        szavazatok száma településcsoportonként (pártlisták alapján)
  (Number and percentage of settlements, people with the right to vote, voters and valld
          votes by settlement-groups /on the basis of party lists/)

                Településcsoportok a szavazásra jogosultak száma szerint

           0-44  440-850  850-1600  1600-4000  4000-8000 8000-16000 16001 40000 40030-8000380003-160003  Budapest

Települések db   1 1047   728    573     466     119     79     36     14      5     1
       %    34,1   23,7    18,7    15,2     3,9     2,6     1,2     0,5     0,2    0,0
Szavazásra   fő 255 109 458 889 680 029 1103 338 651 126 880 656 852 571 629 632 730 382 1517 877
jogosultak   %    3,3  5,9   8,7   14,1   8,3  11,3  10,9   8,9   9,3   19,4
Szavazáson fő 177 293 296 261 415 310 660 825 393 567 553 865 551 842 .480 503 481 9941080 471
megjelentek %   3,5   5,8  8,1  12,9   7,7  10,9   10,8   9,4   9,5  21,2
Érvényes    db 169 429 283 530 397 082 631 428 375 898 533 892           53 518 469 350 468 647 1045 997
szavazatok   %    3,5  5,8   8,1  12,9   7,7  10,9            10,9   9,6   9,5   21,3
  A szavazásra jogosult népesség 40,3 %-a azon a 2933 településen él, ahol a szavazati joggal
rendelkező lakosok száma kisebb 8000-nél. A 8000-nél több választójoggal bíró lakossal ren-
delkező 135 településen él a választópolgárok 59,7%-a (6-10. csoport). A településcsoportok
- a lélekszám és a szavazásra jogosultak száma szerint - egy piramishoz hasonlítható hierar-
chiát alkotnak. A népesség megoszlása e struktúrában egyenetlen képet mutat (1. ábra). Az
első három csoporthoz tartozik a települések 76,5 % -a, a népességnek pedig 17,9%-a. A
hierarchia csúcsán lév ő fővárosnak több szavazati joggal rendelkez ő állampolgára van, mint
az első három csoportba tartozó 2348 magyar falunak. A legnépesebb csoportot a f őváros után
a 2-5000-es lélekszámú települések alkotják, ott él a szavazók 14,1%-a.
  A települések fenti csoportosítása összhangban van a KSH lélekszám szerinti település-
statisztikáival. Az általunk alkalmazott 10 kategória határát a választójoggal rendelkez ő állam-
polgárokra alapozva úgy húztuk meg, hogy a települések lakosságának korösszetételére tekin-
tettel az 500 fő lélekszám alatti falvaknál a 18 év alatti népességet 12 %-nak, 1000 fölött pedig
20 %-nak vettük. Ebb ől következik a két csoportosítás közötti eltérés.'
               Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
                (Choice of the transformation into a new regime)
                 Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

TÉT 1991.2-3                                A rendszerváltás választása       107
    Teiepúlések száma                         Szavazásra jogosullak száma
                                                  '


                                          1577877
                                                            10
           5                               730382
                                                             9
                                           692632
                                                             8
           36                               852591
                                                             7
                                          880656
           79                                                 6
                                          651267
           179                                                5
                                         1103 338
           466                                                4
           573                              680029
                                                            3
           728                               453 089
                                                             2
          70 4 7                              255 109
                                                             1

       Településcsoportok   1  2 3         6   7 8l 9 10
                    447- 851- 1601- 4001- 8001- 6001- 40001- 80001- BP
                  0440 850 1600 4    8000 16C00 40003 80903 160030

                             1 ÁBRA
       A települések és a szavazásra jogosult állampolgárok száma, 1990
         (Number of settlements and people with voting right, 1990)

  Az ország felnőtt népessége nem egyenletesen oszlik el az egyes régiókban (2.táblázat). A
szavazójoggal rendelkezők közel fele, 45,7% , két régióban él (Központi régió és Észak—
Dunántúl) és e két térségben volt a legmagasabb a választáson való részvétel is, hisz ide került
a szavazatok 48,8%-a. A Központi régiónak (Budapest és Pest megye) ezen belül is kiemelt
szerepe volt az eredmények alakulásában, hiszen oda tartozik a szavazásra jogosultak 28,4 %-a.
A további 4 régióra külön-külön a pártokra leadott érvényes szavazatok 12,4-13,1%-a jutott.'

                        2. TÁBLÁZAT
                A népesség megoszlása régiók szerint %-ban
               (Distribution of people by region in percentage)

               Központi
               (Bp+Pest   Dél-Alf.   Dél-Dun.   Észak-Alf. Észak-Dun. Észak-Mo.      Össz.
               megye)


Szavazásra jogosult
 népesség           28,4     13,7     12,9      14,7     17,3       13,0  100
Szavazáson részt
 vettek            30,0     13,2     13,0      12,7     18,7       12,4  100
Érvényes
 szavazatok          30,0     13,1      13,1     12,5     18,8       12,4  100
                Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
                  (Choice of the transformation into a new regime)
                  Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.
108     Dombi Péter — Kovács Dezs ő                             TÉT 1991.2-3

                       Volt aki választott, volt aki nem
  1990 tavaszán 7 822 764 volt azon 18 éven felüli állampolgárok száma, akik lehet őséget kap-
tak arra, hogy szavazatukkal döntsenek az új parlament összetételér ől, a többpártrendszer legá-
lis tömegbázissal rendelkez ő képviselőiről, megteremtve ezzel a rendszerváltás folytatásának
további politikai feltételeit.
  A lehetséges választók az ország különböz ő térségeiben eltérő aktivitással vettek részt a vá-
lasztásokon (2-3. táblázat). Országosan 5 091 931 fő, a népesség 65,1%-a, szavazott a pártok-
ra. Különösen az Észak-Dunántúl (70,5 %) és a Központi régió (68,7 %) népessége volt aktív
a szavazásnál, a legkisebb részvételi aránnyal pedig az Észak-Alföld (56,1%) szolgált. A megyék
közül Győr-Sopron, Vas, Veszprém, továbbá Budapest lépte túl a 70 % -ot, Hajdu és Szabolcs
pedig 56,3 %-kal illetve 53,7 %-kal a sor végére került (1-2. térkép).
               411%"                '11
                                  gal
      ,fox
                                  iomer
                                   MM
                                  11~~~
                                  ~mm
                                   MWmeommememe
                                  emem MMM
                                    wew •
          _..10111111 ~i,m,,,aiiil  41                ss 11%
                         s
   411~11;1111111111111111111L goodo..111111111el
       mitmamMiehmememismaibm ma
     Immimme mi         •.   411
     illiteme DEL- á UNA-NWL emmamieenim
                ...
      ,  enti   _            imeaummar
        1 11111111111111111•1111111«111111IIIIIMilioffilili
         Nilleitaell
           sNailmlemMillummik
              usihnualsoial
                         »1111111111111111II

            menemel           a
             -imunu  MNIMI111111111111M
              leimeimeommeenftwe ~
                  mlimmniene
              •qmoneenemeageow wr
                    'Ili affillemffir                 50-55    65-70
                                             55-60    70-75
                                             60-65    75-‘90


                      1. TÉRKÉP
        A választók megoszlása régiónként, a választási aktivitás alapján
     (Distribution of voters by region on the basis of participation at the election)

 A választási aktivitás hatásának megvilágítására érdekes összehasonlítási lehet őséget kínál
Észak Alföldés Észak-Dunántúl számainak összevetése. A választásra jogosult állampolgárok
száma szerint Észak-Dunántúl mintegy 200 000 fővel meghaladja az Észak Alföldet, viszont
az érvényes szavazatoknál már több, mint 300 000 a különbség a két térség között. Észak-
Dunántúl a 14,4%-kal magasabb választási részvétel révén 100 000-el több szavazathoz jutott.
                   Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
                     (Choice of the transformation into a new regime)
                     Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

TÉT 1991.2-3                                           A rendszerváltás választása             109
                vwvvvvvvvvvvvy
                               • :rt                           el
                                !.....                         mm..
            VES Z Pv.%R
             wwww
                 .,`Lv
                        MNIIII .áll,          ►                 J s NEE
       isinole         /111•111111•MMINIZIM , .... •
                   4,"
                                                        5•111111•••
             vwv                  ii mm                               ieiffiel
   . XI=
  •s
  • Vnismoommee                     'HM                                  wir
                        iftl
                      4,. 40,4•WIRIN 111111111•• s•
  *iii - - - — • ,Ia .•
                                                   .:11•ffiffiffi       .0
    -
   s ffi        i..r         `I       i •MMscg
                                  ,t-             Ma              ..leit
                                                               «a
       e
       a
         s            0
                           TOLNA
                                •
                                     •• ,,k-: NE mm iiiii mm a    •       ••• 1•F
           WOMININI
                0
                  fl\              '   •
                                   (c •••••1111111
                                    .?
                                 \ ,-, nelierhill      meembleuee ►
                                           ra   mm mmm emu
                                              s •14110
                              MM»
                          ARANY  &AMI
                               W•O•,
                               «1,-*
                                               50-55                      65-70
                                               55-60                      70-75
                                               60-65                      75-80                        2. TÉRKÉP
          A választók megoszlása megyénként a választási aktivitás alapján
       (Distribution of voters by counties on the basis of participation at the election)

  A falusi (1-5. csoport) és a városi (6-10. csoport) lakosság választási részvétele lényegében
azonos képet mutat. A szavazásra jogosultak, illetve a választáson megjelentek aránya között
2 % a csökkenés a falusi lakosság körében. Az Észak-alföldi szavazók távolmaradása eredmé-
nyezte, hogy a 2-5000 lélekszámú településeken volt a legalacsonyabb a lakosság részvétele
a választásokon. Meglep ő ugyanakkor, hogy a legkisebb településeken, ahol a legöregebb a
népesség, a választási részvétel 69,5 % volt, vagyis Budapest utána második legmagasabb arány
településcsoportos bontásban.


                                  Az elsó' tíz

 A választások alaposan megrostálták az induló pártokat. Bár a különböz ő publikációk eltérő
számú pártot említenek, a Szabadon választott c. választási almanach 65 olyan pártot sorol fel,
melyeket a bíróságnál is bejegyeztek a választásokat megel őzően. A 19 megyei listát inditó párt
közül 12 tudott országos listát állítani, és közülük 6 kapott 4% feletti szavazatot; a Magyar
           Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
             (Choice of the transformation into a new regime)
             Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.
110 Dombi Péter - Kovács Dezs ő                                  TÉT 1991.2-3


Demolciuta Fórum 24,73 %-ot, a Szabad Demokraták Szövetsége 21,39 %-ot, a Független
Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 11,73 %-ot, a Magyar Szocialista Párt 10,89 % -ot, a Fia-
tal Demokraták Szövetsége 8,95 % -ot, a Kereszténydemokrata Néppárt 6,46%-ot.
  Az országos listát állító 12 párt közül 10 párt szavazatait elemeztük részletesen (3-6. táblá-
zat), mivel a Vállalkozók Pártja csak 13 körzetben, a Magyar Néppárt pedig 12-ben tudott listát
állítani. A 10 pártból 6 került a kritikus 4% fölé, 3 párt 3-4% közé, a HVK pedig 2% alatt
szerepelt. Az eredmények alapján a 4% mellett két további határvonalat is lehet húzni a pártok
között. A kereszténydemokratákat leszámítva a parlamenti pártok többszörösen túllépték a
pártlisták érvényesülését jelent ő küszöböt, számukra az alsó határt a 6,5 %, a kereszténydemok-
raták eredménye jelentette. Ha a törvény 3 % -nál húzta volna meg a kritikus határt, akkor még
további három párt (MSZMP, MSZDP, Agrárszövetség) is bekerül a parlamentbe. Szoboszlai
György kimutatta, 3 hogy 3 % -os határ esetén az említett három párt egyenként 7-10 mandátum-
mal jelen lehetett volna a parlamentben. A 4% egyben azt is jelenti, hogy ezzel az a 777 777
szavazat, melyet a 4% alatti pártok kaptak, nem hasznosult a területi, illetve az országos listán,
tehát elveszett. Ebb ől a háromnegyed millió szavazatból több mint félmilliót az említett három
párt mondhat magáénak, mely a 3 és 4% közé került, a többin a maradék 10 párt osztozik.
A választással végeredményben kirajzolódott, hogy az országban az MDF és az SZDSZ rendel-
kezik 1 millió fölötti, a 3 középpárt, a FKGPP, az MSZP és a FIDESZ félmilliós, a Keresztény-
demokrata Néppárt pedig negyedmilliót meghaladó szavazótáborral.


                        3. TÁBLÁZAT
               A népesség megoszlása régiók szerint %-ban
               (Distribution of people by region in percentage)


  Égió  AGRSZ  FIDESZ FKGFPP   HVKO  KERDN  MDF   MSZMP  MSZP  SZDSZ  SZOCD  Többi  Összesen

Bp. +Pest  9704  162711  107967  22076  95654  410630  43335  174240 379813  50794  18181  1 475 105
       0.7   11.0    7.3   1.5   6.5  27.8   2.9   11.8  25.7   3.4   1.2   100%
D-ALF.   32643  41621   117485  8271  20920  182373  25248  54248  110307  22151  29295  644 626
       5.1   6.5    18.2   1.3   3.2  28.3   3.9   8.4   17.1   3.4   4.5   100%
D-D. TÚL  31251  52061   95047  15621  44329  131293  20658  73613  125563  25189  26520  641 045
       4.9   8.1    14.8   2.4   6.9  20.5   3.2  11.5   19.6   3.9   4.1   100%
É-ALF.   36095  48067   100572  15516  20595  134600  28184  74695  104879  16883  35050  615 136
       5.9   7.8    16.3   2.5   3.3  21.9   4.6  12.1   17.0   2.7   5.7   100%
É-D. TÚL  27654  86323   102524  19048  65744  217764  27357  81685 225001   34893  36575  924 568
       3.0   9.3    11.1   2.1   7.1  23.6   3.0   8.8  24.3    3.8   4.0   100%
É-MO.    16657  48698   52661  11378  69941  137165  36117  76453  104889  24500  30832   609 291
       2.7   8.0    8.6   1.9  11.5  22.5   5.9  12.5   17.2   4.0   5.1   100%
Oszlop   154004 439481 576256    91910  317183 1213825 180899 534898 1050452 174410 176453    4 909 771
összesen   3.1  9.0  11.7     1.9   6.5  24.7   3.7  10.9  21.4  3.6  3.6      100%
               Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
                 (Choice of the transformation into a new regime)
                 Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

[
  TÉT 1991.2-3                                A rendszerváltás választása         111

                            4. TÁBLÁZAT
                  A népesség megoszlása régiók szerint %-ban
                  (Distribution of people by region in percentage)

     Égió  AGRSZ  FIDESZ FKGFPP HVKO     KERDN  MDF   MSZMP   MSZP  SZDSZ  SZOCD   Többi   Összesen

  13p. +Pest   9704  162711  107967  22076  95654  410630  43335   174240 379813   50794   18181  1 475 105
          6.3  37.0   18.7   24.0  30.2  33.8   24.0   32.6  36.2   29.1    10.3    30.0
  D-ALF.    32643  41621  117485  8271  20920  182373  25248   54248 110307   22151   29295   644 626
          21.2   9.5   20.4   9.0   6.6  15.0   14.0   10.2  10.5    12.7    16.6   13.1
      TÚL  31251  52061   95047  15621  44329  131293  20658   73613  125563  25189   26520   641 045
          20.3  11.8   16.5   17.0  14.0  10.8   11.4   13.7   12.0   14.4    15.0   13.1
  É-ALF.    36095  48067  100572  15516  20595  134600  28184   74695 104879   16883   35050   615 136
          23.4  10.9   17.5   16.9   6.5  11.1   15 . 6  14.0  10.0    9.7    19.9   12.5
  É-D. TÚL   27654  86323  102524  19048  65744  217764  27357   81685 225001   34893   36575   924 568
          18.0  19.6   17.8   20.7  20.7  17.9   15.1   15.3  21.4    20.0    20.7   18.8
  E-MO.     16657  48698   52661  11378  69941  137165  36117   76453  104889  24500   30832   609 291
          10.8   11.1   9.1  12.4   22.1  11.3   20.0   14.3   10.0  14.0    17.5    12.4
  Oszlop    154004 439481   576256  91910  317183 1213825 180899 534898 1050452 174410 176453        4 909 771
  összesen                                                      100.0                            5. TÁBLÁZAT
                   A pártok szavazatai megyénként (db, sor)
                      (Votes of parties by counties)
     Megye  AGRSZ FIDESZ FKGFPP HVKO      KERDN  MDF   MSZMP   MSZP  SZDSZ  SZOCD    Többi   Összesen

  Baranya    13432  16879  32958  5005  10647  40845   7436   18669  44962  11529         202 362
          6.6   8.3   16.3   2.5   5.3  20.2   3.7    9.2   22.2   5.7         100%
  Borsod    13329  27944   33725  5007  31715  80102  15284   48092  54155  12154   18616   340 123
          3.9   8.2    9.9   1.5   9.3  23.6   4.5    14.1   15.9   3.6    5.5   100%
  Bp.          120439  53150  16971  60078 296514   43335   134876 283654   36980        1 045 997
              11.5   5.1   1.6   5.7  28.3    4.1    12.9  27.1    3.5         100%
  Bács     11836  18075  47106  3293  11454  57077   6867   19385  48823   8174   13582   245 672
          4.8   7.4   19.2   1.3   4.7  23.2   2.8    7.9  19.9   3.3    5.5   100%
  Békés     11864  11335  42778  2815      46632  10347   19967  34465   7819   7495    195 517
          6.1    5.8   21.9   1.4       23.9   5.3    10.2  17.6   4.0    3.8    100%
  Csongr.    8943  12211  27601  2163   9466  78664   8034   14960  27019   6158    8218   203 437
          4.4   6.0   13.6   1.1   4.7  38.7   3.9   7.4   13.3   3.0    4.0    100%
  Fejér     6769  16346  23873  6020      46607   6829   19183  48082  9398    8556   191 663
          3.5    8.5   12.5   3.1       24.3   3.6   10.0   25.1   4.9     4.5   100%
  Győr      5473  25081  28103  2727  23237  48512   5443   20752  59921   9237    8481   236 967
          2.3   10.6   11.9   1.2   9.8  20.5   2.3    8.8   25.3   3.9    3.6   100%
  Hajdú     14056  14547   37087  6102      47445   7265   30752  43223   7944 ; 9723     218 044
          6.4   6.7    17.0  2.8       21.8   3.3   14.1   19.8   3.6  4.5     100%
  Heves         12943   12212  4260  21599  37402   9887   16601  32070   7646    7345   161 965
               8.0    7.5  2.6   13.3  23.1   6.1    10.2  19.8   4.7    4.5    100%
  Komárom    4735  12458   12375  2354  10762  32568  4714    12251  36765   5940   12159   147 081
          3.2    8.5    8.4  1.6   7.3  22.1   3.2     8.3  25.0   4.0    8.3   100%
                                                     5. táblázat folytatódik
              Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
               (Choice of the transformation into a new regime)
                Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

112      Dombi Péter - Kovács Dezs ő                                 TÉT 1991.2-3

5. táblázat folytatása

    Megye  AGRSZ  FIDESZ  FKgP  HVKO  KERDN   MDF   MSZMP  MSZP  SZDSZ  SZOCD   Többi   Összesen

Nógrád      3328   7811   6724  2111  16627  19661  10946  11760  18664  4700    4871    107 203
         3.1    7.3    6.3   2.0   15.5   18.3  10.2  11.0   17.4  4.4    4.5    100%
Pest       9704  42272   54817  5105  35576 114116       39364  96159  13814   18181   429 108
         2.3    9.9   12.8   1.2   8.3  26.6        9.2  22.4   3.2     4.2   100%
Somogy      7564  12281   30316  2471       26204  5012  28796  25137   5351   16807   159 939
         4.7    7.7   19.0   1.5       16.4  3.1   18.0  15.7   3.3    10.5   100%
Szab.      11978  18116   31042  4015  20595  48087  11066  23005  31581       14332    213 817
         5.6   8.5   14.5   1.9   9.6   22.5   5.2  10.8  14.8        6.7    100%
Szolnok     10061  15404   32443  5399       39068  9853  20938  30175   8939   10995    183 275
         5.5    8.4   17.7   2.9       21.3  5.4   11.4  16.5   4.9    6.0    100%
Tolna      5013  11586   15440  2730  16161  23863  3538  10757  22244   4089   4370    119 791
         4.2    9.7   12.9   2.3   13.5   19.9  3.0   9.0  18.6   3.4    3.6    100%
'Vas       6874  11077   15139  2284  18144  36738  4363  11744  46432        1780   154 575
         4.4    7.2    9.8   1.5   11.7   23.8  2.8   7.6  30.0         1.2   100%
Veszp.      3803  21361  23034   5663  13601  53339  6008  17755  33801  10318   5599    194 282
         2.0   11.0   11.9   2.9   7.0   27.5  3.1   9.1  17.4   5.3    2.9    100%
Zala       5242  11315   16333  5415  17521  40381  4672  15291  33220   4220   5343    158 953
         3.3    7.1   10.3   3.4   11.0  25.4   2.9   9.6  20.9   2.7    3.4    100%

Oszlop     154004 439481 576256    91910  317183  1213825 180899 534898  1050452 174410   176453  4 909 771
összesen     3.1   9.0  11.7     1.9   6.5  24.7   3.7  10.9   21.4  3.6    3.6    100.0
                        6. TÁBLÁZAT
              A pártok szavazatai településtípusonként (db, sor%)
                  (Votes of parties by settlement types)
    Típus  AGRSZ  FIDESZ  FKgP  HVKO  KERDN   MDF   MSZMP  MSZP  SZDSZ  SZOCD   Többi   Összesen

    -440   14067  11501  36528   5150  19122  80464  6096  14675  23080  4223    5334   170 240
         8.3   6.8   21.5   3.0  11.2   17.9   3.6   8.6  13.6   2.5    3.1    100%
    -850   20828  20367  50660  6526  30501   53400  10267  26897  44990  Q8018   11961  284 415
         7.3   7.2   17.8   2.3  10.7   18.8   3.6   9.5  15.8   2.8    4.2   100%
  -1600    22568  29235  69928  7950   39037  80482  14021  37588  64327  12695   19665   397 496
         5.7   7.4   17.6   2.0   9.8   20.2   3.5   9.5  16.2   3.2    4.9    100%
  -4000    32637  47166  104843  12312  50579  138370  22415  58109  114501  20413   33134   634 479
         5.1   7.4    16.5   1.9  8.0   21.8   3.5'   9.2  18.0   3.2    5.2    100%
  -8000    20509  29157  62310  6998   88068  12410  37599  66407  12940  18584        375 604
  -16000    17359  44179  64709  9770  28693  123419  15601  59631  120995  19369   25300   529 025
         3.3   8.4   12.2   1.8   5.4    23.3  2.9   11.3  22.9   3.7    4.8    100%
  -40000    13475  51469  65577  9699  27168  133933  21349  57612  110029  21519   22688  534 518
         2.5   9.6   12.3   1.8   5.1   25.1   4.0   10.8  20.6   4.0    4.2   100%
  -80000    7504  51118  37952  10635  21635  137535  20303  61050  127123  17855   24220  516 930
         1.5   9.9    7.3   2.1  4.2   26.6   3.9   11.8  24.6   3.5    4.7   100%

                                                   6. táblázat folytatódik
               Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
                 (Choice of the transformation into a new regime)
                 Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

TÉT 1991.2 3 -                               A rendszerváltás választása      113

6. táblázat folytatása

  Típus   AGRSZ    FIDESZ  FKgP  HVKO  KERDN   MDF   MSZMP  MSZP  SZDSZ  SZOCD  Többi  Összesen


 -160000   5057   34850  30599  5899  19748  131640 15102   46861  95346  20398  15567  421 067
        1.2    8.3    7.3   1.4   4.7  31.3  3.6    11.1  22.6   4.8   3.7   100%

  Bp.         120439  53150  16971  60078  296514  43335 134876  283654  36980      1 045 997
             11.5   5.1   1.6  5.7   28.3   4.1  12.9   27.1   3.5       100%

  Oszlop  154004 439481 576256     91910  317183 1213825 180899 534898 1050452 174410 176453 4909 771
 Összesen   3.1  9.0  11.7      1.9   6.5  24.7  3.7  10.9  21.4  3.6  3.6   100.0                      Pártlista, pár(t)verseny
  A területi pártlistákra adott szavazatok régiók szerinti eloszlása alapján a két nagy ellenzéki
párt versenyéből az MDF hat régióból ötben megelőzte az SZDSZ-t. A Szabad Demokraták
egyedül az Észak-Dunántúlon győztek mintegy 7.000 szavazattal, de ez kevesebb, mint a régió
szavazatainak 1%-a.
  Régióra vetítve igazi kiugró listás eredményként csak az MDF és a FKgP átüt ő délalföldi
többsége (49,7 %) értékelhet ő . Figyelemre méltó, hogy e régióban a többihez képest a Keresz-
ténydemokratákon kívül a FIDESZ és az MSZP is kevesebb szavazatot kapott.
  Az MDF Budapesten és a Dél-Alföldön szerepelt kiemelked ően a pártok közötti versenyben.
A Szabad Demokratáknak a Központi régióban, illetve Észak-Dunántúlon sikerült megszerezni
az ott leadott szavazatok 25 % -át. A Független Kisgazdapárt els ősorban a Dél-Alföldön szerzett
jelentő s szavazótábort magának. A Kereszténydemokrata Párt a legtöbb szavazatot (11%) Észak-
Magyarországon szerezte, Észak- és Dél-Alföldön azonban a választóknak csak 3,2-3,3 % -a
támogatta őket. Az MSZP valamennyi régióban a szavazatok 8,4-12,5 % -át mondhatja ma-
gáénak.
  A területi pártlistákra adott szavazatok és a listák helyezései nem mutatják világosan a pártok
 szavazótáborának nagyságát az egyes régiókban. A hat párt - az MDF, az SZDSZ, a FKgP,
a FIDESZ, az MSZP és az SZDP - külön-külön az összes szavazatának köiel egyharmadát
a Központi régióban szerezte meg. Az MDF, a jelent ős arányú Dél-alföldi győzelem ellenére,
a Központi régió után a legtöbb szavazatát Észak-Dunántúlon kapta. Az SZDSZ és a FIDESZ
 szavazatainak mintegy 57 % -a a Központi és az Észak-dunántúli régióból származik. A Keresz-
ténydemokraták szavazatainak 70%-a a Központi, az Észak-dunántúli és az Észak-magyar-
 országi régióból került ki. A Kisgazdapárt szavazótábora egy kivételével egyenletesen oszlik
 meg az ország hat régiója között, Észak-Magyarországon viszont a pártnak a többi régióban
 megszerzett szavazatoknak a felével kellett beérnie.
  A választási eredmények alaposabb megismeréséhez további részleteket szolgáltat a területi
 választókörzetekben, azaz a megyékben és a fővárosban, a pártokra adott szavazatok vizsgálata
 (3-6. térkép). Az MDF a 20 területi választókörzetb ől 14-ben megelőzte az SZDSZ-t. Különö-
 sen kiugró a Csongrád-megyei 38,7 % -os eredmény. A Szabaddemokraták Észak-Dunántúl
 négy megyéjén kívül Baranyában kerültek az els ő helyre. Az Észak-dunántúli SZDSZ gy őze-
 lem ellenére Veszprém megyében az MDF mintegy 10%-kal megel őzte a Szabaddemokratá-
         Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
           (Choice of the transformation into a new regime)
           Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

114   Dombi Péter — Kovács Dezs ő                       TÉT 1991.2-3

kat. Az országban egyedül Somogy- megye „lóg ki" az SZDSZ—MDF sorból a Kisgazdapárt
első és az MSZP második helyével, mely a kisgazda tradíciókra, illetve Honi Gyula jelöltségére
vezethető vissza.
                        MDF

                        SZDSZ

                        FKgP


                      3. TÉRKÉP
    A pártlistákra adott szavazatok alapján első-negyedik helyezést elért pártok
                   az ország megyéiben
        (Parties at the first four places according to votes on party
                    lists by counties)
          Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
           (Choice of the transformation into a new regime)
            Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

TÉT 1991.2-3                       A rendszerváltás választása  115
                               MDF

                               SZDSZ

                           :§0§   FKgP
                           %    MSZP


                      4. TÉRKÉP
    A pártlistákra adott szavazatok alapján első-negyedik helyezést elért pártok
                   az ország megyéiben
        (Parties at the first four places according to votes on party
                    lists by counties)
              Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
                (Choice of the transformation into a new regime)
                Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.
116  Dombi Péter — Kovács Dezs ő                                                    TÉT 1991.2-3
                                                                         MOE _
                                                               • 4Ie  •••••1111111110~111H
                                                              Wk.:SE!DAI, elL WOMili•WCW

          Mffiffila.                                                < WIFeWl M 2K M M FRIIM~
        .                       Inr......-                           MMMMM
                                 ,....:
                                 IIIMIM•
                • /• s •1711                                       -Mem mmmmmmm mm,
       M•»M -.11i4
                      "
                        i.
                               emiuslareelemineusffielr-
                             med M
                                      11ae9ezaainew•
                            de•••••••1111111111HINU1 3  '"
                             'MM 1•111~ • :8_ tilk
                               1/41•12•••••rier
                               miummal>"
                             soorrEehnerr
                              401•1•11111•11111h
                                      s
              ••  MMMM  •••111            IIII•qr
             1:0•5/NUNIM•
             annomew
                                             MSZP

                             SZDSZ              FIDESZ

                             FKgP              KRDN
                      6 TÉRKÉP
    A pártlistákra adott szavazatok alapján első-negyedik helyezést elért pártok
                   az ország megyéiben
    (Parties at the first four places according to votes on party lists by counties)

  A két nagy párt els ő és második helyért vívott küzdelme — amelybe ténylegesen csak a Kis-
gazdapárt tudott beleszólni az említett somogyi els ő, és további három megyében a második
hellyel — az ország jelent ős részén szoros eredményt hozott. Hat megyében és Budapesten
2 % -nál kisebb volt a különbség a két párt között az adott választókörzetben megszerezhet ő sza-
vazatokból. A két párt közötti szavazatkülönbség kétharmada négy megyéb ől származik (Bor-
sod, Csongrád, Szabolcs, Veszprém). Az MDF ezekben a megyékben több mint 7 % -al el őzte
meg az SZDSZ-t, kilenc megyében pedig az elérhet ő szavazatok 2-7 % -a között alakult a kü-
lönbség hol az MDF, hol pedig az SZDSZ javára.
  A Szabaddemokraták 11 területi választókerületben szerezték meg a második helyet az MDF
mögött, három megyében azonban a Független Kisgazdapártnak sikerült megel őznie az
SZDSZ-t (Bács, Békés, Csongrád).
  A Kisgazdapárt 8 megyében a harmadik, ötben pedig a negyedik helyre került. A Keresztény-
demokrata Pártnak is sikerült 5 kisebb megyében harmadik helyezést elérnie a szavazatok
 11-15 % -ának megszerzésével. Ezekb ől a megyékből azonban a kereszténydemokraták el őkelő
              Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
               (Choice of the transformation into a new regime)
                Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.
118   Dombi Péter — Kovács Dezs ő                                                     TÉT 1991 .2-3

helyezésük ellenére összes szavazataiknak még egyharmadát sem szerezték meg. Az MSZP
listái 10 megyében a negyedik helyre kerültek, egyszer sikerült második és kétszer harmadik
helyezést elérni.
  A Parlamenten kívüli pártok közül a volt állampárt, az MSZMP két megyében (Heves és
Nógrád) kapott 6,1, ill. 10,1% -ot, másutt 6, ill. 5 % alatt maradt a pártra adott szavazatok aránya.
  Érdekes képet mutat a tíz párt helyezéseinek alakulása az egyes településcsoportokban
(2. ábra). Összességében, a legkisebb települések (1. csoport) kivételével, az MDF megszerez-
te az első séget az ország valamennyi településcsoportjában. Az FKgP a kistelepüléseken
(1. csoport) az első helyre került, a 2-3. csoportban megszerezte a második helyet, a 4-7.
csoportban a harmadik, a 8-9. csoportban az ötödik, Budapesten pedig a 6. helyre került.
Az SZDSZ az els ő három csoportban a harmadik, a többi csoportban viszont mindenütt máso-
dik. Az MSZP-nek a kisebb településektől a nagyobbak felé emelkedik a helyezése, tehát az
első három csoportban még az ötödik, a 4-7. csoportban el őrelép a negyedik helyre, a 8-10.
csoportban pedig felkerül a harmadikra. A FIDESZ-nél hasonló a tendencia, csak a FIDESZ
az 1-2. csoportban a 7. helyr ől indul és a 4. helyre kerül a városokban.
     Tel .puléscsop    1       L      1       4     5          6      7     ö     9    10
                             .."104, r     fippew.,•,,
      .i D ,    .....:S:551;: 1 ..N:-.»:WloWt:ffr.». . -.1.0 ,P::,.:::~:::::•:s L'o:_.
                .    ':4                    :i4;4147-04",010:10 10.043"40"s710.4› s
                                                   :
      MDF u     nen 114.z.,kx
               .9.
                2   :      -:«-.x;                           ., .,_.02,
                                                   :•::02.,:;$
                         ,»..:::‚,5!"......%•(,..$»»:•.%»-1:04:s••:4<, •- *:,Po.'z•*"•:
                         *                        :-
                                          .iir "- 174::::11;iá:Aligradi:i1:;1A
                                             ''''
                     0.000. 0 0. 0 .0 0 o. ,
                         .       MIIIIIIMIIII•W•11
                  ..oo0.0 0 0.0 ó:ó%
                  o o oo  o 0 0,0ommee  NEMNIIMIII           •ffig/A::::rnall
      -2DSZ                      el"Ir lai ea  lTed= ''' nrIMEIIINIMIIIrWINMI
                         s'
               010! MMM 11• MMIII•W o o o a 0
                         118.".....
             ;.1 :: ...... EINIRINM111 O. 0 - 0° °
              : 3j     .~. ,,,%°0°:o 00 0 000 00 0

      1SZP     imilimmilie „„.„.,„„„,,,,.....,-:::: ......ffl
                     ,„,7„, , , ,;, :::...,.....,„„
                                  .      0        O  :cfo0 o0 . 0:0000 00
       IDES                                                     „„, 7,,„,, ,,,,
                                                              ,,,/,,,,, - „„
                                                                   ,
                 '7',   ,7 7
                      ,                                           ”   11
                    / , ' 77
                      ,
             „,,,,;,•: ,,„,,,,,,,,,‘
              ,      ,,,

                                                                 .> °    • s II I
    Helyezések
                              3.       FT11111 5.
                  2.            4.       I    16
                                           7
    Településcsoportok:     1213 4            5 I 6 1 7 8 9 1 10
                 -4401-     -160  0001-800d16000I40004 8000C 60000i BP

                              2. ÁBRA
                     A pártok helyezései településcsoportonként
                     (Results of parti es by settlement groups)

  Az előbbi felsorolás után érdemes összehasonlítani a Kereszténydemokraták és a FKgP, vala-
mint a FIDESZ és az MSZP szavazatainak alakulását a településhierarchiában. Az els ő három
csoportban a kereszténydemokraták megel őzik a FIDESZ-t és az MSZP-t, és csak a negyedik
csoporttól (2-5000 lakosú falvak) maradnak le az említett pártoktól. Az FKgP ugyanakkor
csak az 50 ezer lakosnál nagyobb városokban kerül a FIDESZ és az MSZP mögé, vagyis az
első 7 településcsoportban megel őzi a másik két középpártot.
            Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
             (Choice of the transformation into a new regime)
              Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

TÉT 1991.2-3                          A rendszerváltás választása    119

                Egy kis játék a számokkal
  Ha a területi listát állító 19 párt eredményeit elméletileg három csoportra, vagyis a koalícióra,
(MDF, KDNP, FKgP), az ellenzékre (SZDSZ, FIDESZ, MSZP), illetve a parlamenten kívüli
pártokra (a további 13) összesítjük, akkor az eddigi kép némiképp módosul. Tudjuk, hogy e
hármas csoportosítás messze álla valóságtól, a koalíciót leszámítva nem lehet egy táborba hozni
a parlamenti ellenzék három pártját, és a parlamenten kívüli pártokat sem lehet egy skatulyába
tenni. Az „elméleti" számok mégis továbbgondolásra érdemesek.
  A koalíció a fenti csoportosítás szerint továbbra is gy őztes négy régióban, az ellenzék azon-
ban az Észak-Dunántúl mellett többségbe kerül a rendkívül fontos Központi régióban (7 táblá-
zat). A Parlamenten kívüli pártoknak a hat régióból ötben a szavazatok 15-21%-át sikerült
megszerezni, a Központi régióban azonban teljesítményük csak a szavazatok 10 % -ának elérésé-
re volt elegendő. A koalíció Dél-alföldi, illetve az ellenzék Központi régióban elért gy őzelmén
kívül a két elméleti csoport vetélkedésében a különbség a többi régióban 0,6-5,0 % között ala-
kult (3. ábra). E kis különbségből arra is lehet következtetni, hogy a távolmaradók aktivizálódá-
sával, illetve a parlamenten kívüli pártok szavazótáborának „átállásával" az újabb er őpróbákon
az erőviszonyok könnyen megváltozhatnak.


                     7. TÁBLÁZAT
  A listát állító pártok területi eredményeinek hármas csoportosítása települések szerint
                    (szavazat, sor%)
     (Triple grouping of the regional results of parties with lists by settlements)
        Égió         Ellenzék    Kimaradt     Koalíció   Sor összesen

  Bp. + Pest            716764     144090      614251    1 475 105
                   48.6       9.8       41.6     100%
  Dél-Alföld            206240     117608      320778     644 626
                   32.0      18.2       49.8     100%
  Dél-Dunántúl           251137     119239      270669     641 045
                   39.2      18.6       42.2     100%
  Észak-Alföld           227641     131728      255767     615 136
                   37.0      21.4       41.6     100%
  Észak-Dunántúl          393009     145527      386032     924 568
                   42.5      15.7       41.8     100%
  Észak-Magyarország        230040     119484      259767     609291
                   37.8      19.6       42.6      100%
  Összesen             2.024831     777676      2.107264   4 909 771
                   41.2       15.8       42.9      100.0
                  Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
                   (Choice of the transformation into a new regime)
                    Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

120    Dombi Péter — Kovács Dezs ő                                                   TÉT 1991.2-3


                      000.0.0
         0000.000.0000000.0.0.0000 0
  8P+ Pest   o 0O0000 :00. 4
                ,8ig:::0.00% °
                      .             9,8%              '41 6              1475 105 szavazat
         O 0000060000             „
  Dél-Alt.   0 ° 00 ° 32,0% 0:00
            0 00       182% 7'' 8 % ,49,                            644  626 szava at
         n ° 0° onoo 00 0 °0,
         00000,30 0 000000
          0 0 0
                             ,.--,,,   "
                                    ,

  Dél- Dun.   0 0 0 00 39 2°/0 0.0:0  18,610" " '42 2 /0'                         641  045 szavazat
          0 0 0 0 00'%   0 0
         00 000 2 00 ° 0' 0 0 0
  É- Alt                        21,4% •
                               •     41,6%         615136 szavazat
         ;..:0:37,9%°05°             -      ,„
         %%00.0.0...y .:05,50 0 ,.,
                   0.
  É- Dun .   :0%55%42,5 /0..5:0 0% o. 15,7 „ ,
                   0               , , „ „                          524 568 szavazat
         _0 00.0o o c:Pc.
  É- Magyo
         ;:a:M.:5°0°
                 19,6% /.26 °/‘0 -, % , 609 291 szavazat /   ///
   ellenzék      kimaradt         koalíció


                       3. ÁBRA
    A listát állító pártok területi eredményeinek hármas csoportosítása régiók szerint
       (Triple grouping of the regional results of parties with lists by region)

  Véleményünk méginkább igazolódni látszik, ha a hármas tagolást a településcsoportoknál
is elvégezzük (a táblázat). Ennek alapján a koalíció mintegy negyedmilliós szavazattöbblettel
rendelkezik a falvakban, az ellenzék viszont a városokban élvez mintegy 170 000 szavazatos
előnyt (4. ábra). Bizonyos értelemben ez az eltérés el őre jelezte a helyhatósági választások ered-
ményét. A koalíció és az ellenzék közötti, ezen viszonylag kiegyenlítettnek t űnő helyzetből
a pártoskodás elő rehaladott, de még korántsem kifejlett szakaszából, a választásról távolmara-
dók arányából, továbbá a magyar társadalom és gazdaság jelenlegi állapotából arra is következ-
tethetünk, hogy a tavasszal kialakult politikai er őviszonyok többszöri módosulása várható.

                              50%
         0 0 0 0 0 0 0 0                                 /
         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 :; ; //////
                                       : / ;/
                                        // / 7//://
             0
  Falu     0 00 0    . 33,5% 0 0 0:       19 4%    /47.0 %       /      1857362 ezakzzat
                                 //,/,,        /77//
         0 00 . 0 0 0 0 0 0 0 0° . ° 0 ° 0 0.
                                         /       /
         '0 0 0 0 0 ° 0° 00'0°   0         i  / / / /           // /

           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           / /7 / /7 / 7      /  , /,'/,'/  /  7 /
         O  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           ,     // / / //        7/ ', / / / / / /
                                                    000
  Vóros     0v:0 0 :04 5, 9 % .000.0.0.....: 136%                                          3 052 404 szavam,
                                            // :// / 7
                                                7,   40, 4 %   /  /   /
         0 0.. 0 0 ....0 . 0 00. ... 0 . 0. 0 . 0 . 0 .           //  /  //    / /       777/ 7
           0 000.     o.   .0   ,,  00000.             / /       / 7 /      / / ,
                                      1

                                      5,9%
         0 0 0 0 0
         000 0 0
         ,,,O nO n O n 0


         Ellenzék        kimaradt      koalíció"


                      4. ÁBRA
A listát állító pártok területi eredményeinek hármas csoportosítása falvak és városok szerint
   (Triple grouping of the regional results of parties with lists by villages and cities)
            Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
             (Choice of the transformation into a new regime)
              Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

TÉT 1991.2-3                          A rendszerváltás választása    121

                      8. TÁBLA
 A listát állító pártok területi eredményeinek hármas csoportosítása települések szerint
                    (szavazat, sor%)
     (Triple grouping of the regional results of parties with lists by settlements)
        Típus         Ellenzék    Kimaradt     Koalíció  Sor összesen

  -440                49057     34711       85661    169 429
                   29.0      20.5       50.6     100%
  -850                92020     57341       134169    283 530
                   32.5      20.2       47.3     100%
  -1600               130641     76955      189486    397 082
                   32.9      19.4       47.7     100%
  -4000              218679     120358      292391     631 428
                   34.6       19.1      46.3     100%
  -8000               133005     71311      171582    375 898
                   35.4      19.0       45.6     100%
  -16000              227002      88444      218446     533 892
                   42.5       16.6      40.9     100%
  -40000              219110      88730      226678     534 518
                   41.0       16.6      42.4     100%
  -80000              216475      74362      178513    469 350
                   46.1       15.8       38.0     100%
  -160000              199873     68178      200596    468 647
                   42.6      14.5       42.8     100%
  Budapest             538969      97286      409742    1 045 997
                   51.5       9.3      39.2      100%
  Oszlop             2.024831     777676      2.107264   4 909 771
  összesen             41.2      15.8       42.9     100.0


            Akik ringbe mentek a rendszerváltásért
  Bár figyelmünket eddig els ősorban a pártlisták eredményeire fordítottuk, teljesebb képet ka-
punk a választásról, ha megismerkedünk a főszereplőkkel, a képviselőjelöltekkel is, továbbá
áttekintjük az els ő és a második egyéni forduló eredményeit. Egy egyéni választókörzet kb.
60-70 ezer lakost, illetve 40-50 ezer szavazópolgárt jelentett. A területi választókörzeteket
(a 19 megyét) a népességszámtól függ ően 5-14, Budapestet pedig 32 egyéni választókörzetre
osztották be.
  Az egyéni választókörzetekben többnyire 6-8 jelölt küzdött a szavazatokért, de el őfordult
a 10-12 versenytárs is egy körzetben. A magas jelöltszámból mára választás el őtt következtetni
           Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
            (Choice of the transformation into a new regime)
             Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

122   Dombi Péter — Kovács Dezs ő                            TÉT 1991.2-3

lehetett arra, hogy az egyéni választókörzetekben döntés várhatóan csak a második fordulóban
születik. Az eredmények igazolták e feltételezést, mert csak 5 körzetb ől került ki abszolut több-
ség az első próbálkozásra. Ebből 3 MDF és 2 független jelölt szerzett mandátumot a szavazatok
50-65 % -val. Továbbá, 5 egyéni választókörzetben meg kellett ismételni a szavazást a választók
50% alatti részvétele miatt.
  Az 1623 egyéni jelöltből 199 fő (12,3 %) indult függetlenként, 173 f ő (10,7%) pedig a nem
elemzett kis pártok támogatását élvezte. Az 1251 jelölt (77 %) a korábbiakban bemutatott párto-
kat képviselte. A 10 pártból az MDF, az SZDSZ és az MSZP a körzetek több, mint 95 %-ában,
a FKgP 93 % , a FIDESZ 49%, a KDNP pedig 60 % -ában állított jelöltet. A másik négy párt
közül az Agrárszövetség 51%, a HVK 68%, az MSZMP 54 % , az MSZDP pedig a körzetek
43 % -ában jelölt meg egyéni jelöltet.
  Az eredmények csoportosítása meger ősíti azt a korábbi következtetést, hogy 1990. tavaszán
a választók körében az egyéni jelöltekre adott szavazatok révén is a rendszerváltást igér ő ellen-
zéki pártok támogatása volt a fő szempont. Ennek bizonyítására elegend ő a legkevesebb szava-
zatot elért jelöltek, illetve pártjaik felsorolása (9. tábla). A független jelöltek 90%-a nem tudta
 megszerezni körzetében a szavazatok 10 % -át. Az Agrárszövetség jelöltjeinek 83%-a, a HVK
jelöltjeinek 92 % -a, az MSZMP jelöltjeinek 98%-a, a Szociáldemokrata jelölteknek 99 % -a
 10% alatti szavazatot kapott. A pártlistás elemzésb ől kimaradt kis pártok jelöltjeinek 96%-a
 szintén csak 10% alatti eredményt mondhatott magáénak.

                      9. TÁBLA
  Az egyéni jelöltek megoszlása pártonként a választókörzetek szavazatainak %-ában
(Distribution ofindividual candidates by parties in the proportion of the votes of constituencies)


           Az egyéni jelöltek száma a választókörzetekben megszerzett szavazatok %-ában
Pártok
        —5   5-10  10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50         50—  Össz.

AGRSZ      31   44   13    2        1                       91
FIDESZ      5   39   32    4    2    3    1                   86
FKgP       9   63   41    33   12    4    1                  163
HVKO      86   24   4    4    1                          119
KERDN      8   61   20    13    3                          105
MDF           4   21    37   39   45   15   6     3  1    3   174
MSZMP      57   36   2                                   95
MSZP       6   78   71    15    1        2                  173
SZDSZ          6   28    39   42   24   19   9     1   1      169
SZOCD      42   33    1                                   76
Egyéb     127   40   5    1                              173
Független   111   68   11    2    1    1    1      1     1   2   199

Össz.:     482  494  249   150   101   78   39   16     4  3    5   1623
          Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
            (Choice of the transformation into a new regime)
            Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

TÉT 1991.2 3
      -                         A rendszerváltás választása     123

  Az első forduló egyéni jelöltjeinek mintegy 30%-a a körzetében 5% alatti, a másik 30%
pedig 5-10% közötti szavazatot kapott. A jelöltek további 15 % -ának még sikerült ugyan
 10-15 % közötti szavazatot szerezni, ezzel az eredménnyel azonban közülük már csak minden
harmadik jelölt kapott lehet őséget e csoportból, hogy a második fordulóban is megküzdhessen
a választók bizalmáért. Tehát a 10-15 % közötti szavazattal rendelkez ők körében még felcsillan
némi remény a mandátumszerzésre. Különösen négy párt jelöltjeinek szavazataránya érdemes
említésre (FIDESZ 37 % -a, a FKgP 25%-a, az MSZP 41%-a és a KDNP 19 % -a), a második
forduló azonban szertefoszlatja a továbbra is bizakodók álmait.
  A választók többségének bizalmát két párt, az MDF és az SZDSZ jelöltjei élvezték. Jól mu-
tatja ezt az a tény, hogy a 20% fölötti eredményt elér ő 246 jelöltből 208 a két nagy párthoz
tartozott. Ebből 112 MDF, 96 pedig SZDSZ jelölt volt. Támogatottságukat jelzi, hogy az MDF
jelölteknék 84%-a, az SZDSZ jelölteknek pedig 80%-a az egyéni választókörzetekben megha-
ladta a második fordulóban való részvételre jogosító 15%-os szavazati határt. Az els ő forduló
eredménye, az a tény, hogy az MDF jelöltek 64%-a, illetve az SZDSZ jelöltek 57%-a körzeté-
ben megszerezte a szavazatok több mint 20%-át, valószín űsítette ugyan a második forduló el őtti
éles rivalizálást az els őségért a két párt jelöltjei között, ebb ől azonban korántsem lehetett követ-
keztetni a végeredményre, az MDF nagyarányú gy őzelmére.
  A 176 egyéni választókörzet listás és egyéni eredményeinek összehasonlításából pontosabb
képet kaphatunk a pártlisták és a pártok egyéni jelöltjei között érvényesül ő kölcsönhatásról.
Bonyolultabb statisztikai számítások nélkül is megállapítható, hogy a területi listát indító pártok
és a pártokat képviselő egyéni jelöltek között szoros összefüggés fedezhet ő fel. A listákra és
az egyéni jelöltekre adott szavazatok alapján négyféle kölcsönhatást lehetett megállapítani.
  1.A jelölt személye és pártja nagy tekintélynek örvend az adott körzetben és a jelölt népszer ű-
sége legalább 50-100%-kal több szavazatot eredményez a párt listájára, illetve a jelöltnek a
szóban forgó egyéni körzetben.
  2. A jelölt személye nagy tekintélynek örvend és szavazatai jelent ősen meghaladják a párt
más jelöltjeinek szavazatait a többi egyéni választókörzetben. A kiemelt bizalom azonban a
jelölt személyének és nem a pártnak szól. (A választók egy része ebben az esetben nem a jelölt
pártjára szavaz.)
  3. A pártnak nagyobb a tekintélye a választók körében, mint a párt egyéni jelöltjének, így
a pártlista több szavazatot kap. (A választók más pártok jelöltjét támogatják.)
  4. A pártlista és az egyéni jelölt megközelít őleg hasonló arányban kap szavazatot az adott
választókörzet egyéni és listás átlaga szerint.
  Számításaink szerint a képvisel őknek mintegy 5,5-6%-a sorolható az egyes kategóriához,
a kettesbe pedig a jelöltek 3,5-4,0%-a. A harmadik kategóriába tartozó esetek száma nem
haladja meg az 1%-ot. Összességében tehát a jelölteknek csak mintegy 10%-a tudott igazán
kitűnni az indulók tömegéből, a 90% a választópolgárok pártválasztása szerint kapott szavaza-
tot. Az egyéni körzetek döntő többségében a különböző jelöltek közötti néhány ezres szavazat-
különbség többnyire az MDF-es vagy SZDSZ-es „mez'Inek szólt, és kevésbé a jelölt személyes
kvalitásainak.
  Az első csoport illusztrálására bemutatunk néhány megyei példát. Baranyában például
dr.Wekler Ferenc az 5-ös egyéni választókörzetben 3-4-szer annyi szavazatot kapott, mint a
6-os és 7-es egyéni körzetben induló másik két agrárszövetségi—faluszövetségi közös jelölt.
          Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
            (Choice of the transformation into a new regime)
            Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.
 124   Dombi Péter — Kovács Dezs ő                        TÉT 1991 s 2 3
                                                -
 Továbbá, az 5-ös egyéni körzetben az Agrárszövetség listájára 3-szor annyi szavazat érkezett,
 mint a másik két körzetben. Közel hasonló arányokat állapíthatunk meg Nagy Ferenc József
 kisgazdapárti jelöltnél a 6-os körzetben. Ugyanígy példaként hozhatjuk a három szegedi MDF-
 es jelöltet is, akik.a pártnak 48-51%-os szavazatarányt, egyénenként pedig 41-65 % közötti
 eredményt produkáltak, jelent ő s hatást gyakorolva ezzel Csongrád-megye választási eredmé-
 nyére is. Hajdú-Biharban Sz ű rös Mátyás a személyére adott abszolút szavazattöbbség mellett
 az MSZP listára is jelent ős többletszavazatot hozott.
  Az első és a második forduló értékelésekor a helyezésen vagy mandátumon túl az els ő és
 második helyezett közötti szavazatkülönbséget, a megszerzett el őny nagyságát is érdemes vizs-
 gálni.. Az első és a második helyezett közötti szavazatkülönbségre négy kategóriát hoztunk létre.
 Az elsőben a különbség a győztes és a második helyezett szavazatai között nem haladta meg
 az adott választókörzetben a választáson résztvev ők számának 2 %-át. A másodikban a szavazat-
 különbség 2-5 % , a harmadikban 5-10%, a negyedikben pedig 10% felett alakult.
  A választás első fordulójában egyenletesnek mondható a gy őztesek megoszlása az el őbbi
 négy kategória szerint. Az els őbe került a győztesek 20,5 % -a, a másodikba 26,9 %, a harmadik-
 ba 24 % , a negyedikbe pedig 28,7 % . A két nagy párt eredményéb ől talán az méltó említésre,
 hogy az MDF-győztesek közel egyharmada az els ő fordulóban a rendkívül szoros eredményt
jelző első csoportba került.
  A második fordulóban jelentő sen módosultak az előbbi arányok. Az első kategóriába a győz-
 teseknek csak 13,4%-a, a másodikba pedig 16,4%-a került. A harmadik kategória 26,4 % -kal
 majdnem megegyezik az első forduló eredményével, a negyedik kategóriában viszont az els ő
 helyezések aránya 45,6%-ra emelkedik. Pártokra vetítve ez azt mutatja, hogy az MDF-jelöltek
 nemcsak első helyezéseik számát növelték, hanem a második fordulóban a jelöltjeik több mint
 fele (51,4%-a) 10% fölötti szavazatkülönbséggel lett els ő.
  A Tisztelt Ház 176 egyéni képvisel ői helyéért 1514 férfi és 109 n ő versengett. E jelöltek egy
kis részének parlamentbe kerülését a pártok bebiztosították a területi illetve az országos listák
első helyein történő indítással is. A nagy többség azonban csak pártja tekintélyében illetve saját
népszerű ségében bízhatott, hiszen a pártlisták els ő helyeit legtöbbször a központi politikusok
foglalták el. A többi 210 mandátum sorsát a listák döntötték el, ahol a személyes szereplés
— ha a jelölt egyéni körzetben nem indult — sokkal mérsékeltebb, a pártok egy részénél szinte
névleges volt. Nem véletlen, hogy Bihari Mihály más közelítésben „ellenállók"--ra és „kitar-
tók"-ra osztotta a jelenlegi képvisel őket a Hitelben, ellenállóknak min ősítvén azokat, akiket
az elmúlt 40 évben — az állampárton kívül vagy belül — tevékenységükben korlátoztak. A
kitartókhoz pedig azok kerültek, akik az elmúlt három évben mindig ott voltak a megfelel ő
pártgyűléseken és „szinte mint a csúszdán, úgy csúsztak be a pártok listáin a parlamentbe".
  Elemzésünk szempontjából érdemes némi figyelmet fordítani nemcsak a képvisel őkre, ha-
nem a megerőltető politikai szereplést is vállaló 1623 egyéni jelölt életkori jellemz őire. Korosz-
tályos bontásban a jelöltek 34,8 % -a a 40 év alatti, 38,4% 40-50 év közé esik, 18,8 % az 50-60
évesekhez tartozik és végül 60 év feletti a jelöltek 8,5 % -a. A választók illetve a pártok már
a jelöltek kiválasztásánál a fiatal és a közép korosztálynak adtak bizalmat, de nem lebecsülend ő
az idősebb korosztály részaránya sem. A jelöltek életkora szerinti megoszlásból 3 párt érdemel
külön említést. A FIDESZ — mint generációs párt — jelöltjeinek közel kétharmada 20 és 30
             Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
              (Choice of the transformation into a new regime)
               Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

TÉT 1991.2-3                              A rendszerváltás választása        125

év közötti. A FKgP jelöltjeinek közel egyharmada, a KDNP jelölteknek pedig egynegyede 60
év fölötti. A 154 fő 60 év fölötti jelöltből 80-at a két utóbbi párt indított.
  A pártok közül az MDF, az SZDSZ, az SZDP és az Agrárszövetség jelöltjeinek 70-75 % -a
a 30-50 évesek közül került ki. Az MSZP jelöltjeinek több mint 80 % -a tartozott ehhez a kor-
csoporthoz, ugyanakkor az MSZMP jelöltek 60%-a szintén e korosztályhoz tartozott. A Kis-
gazdapárt jelöltjeinek részaránya e korosztályokból 40 % körül alakult. A függetlenek többsége
szintén e két korosztályból érzett indíttatást a választásokon történ ő megmérettetésre. A 176
egyéni mandátumot szerzett jelölt 73 % -a szintén e két korosztályt képviseli. A „hanyas vagy"
kérdésre tehát a jelöltek nagy többsége már csak az 50-60-as évek közös generációs emlékeit
tudná felsorolni egy új rádióm űsorban.
 A tavasszal megválasztott Schmidt Péter szavaival „a társadalomban lév ő érdek- és vélemény-
különbségeket a pártok által képviselt politikai különbségekre építi fel." E különbségek területi
aspektusairól készített pillanatfelvételünk az els ő abban a „politikai fényképalbumban", ame-
lyen keresztül a kés őbbiek során nyomon követhetjük az „els ő felvétel" átrendeződését. Töb-
bek között, a szeptember 30-i önkormányzati választásokon a helyi hatalom új képvisel őinek
megválasztásával — bár a részvételi arány a vártnál alacsonyabb volt — a politikai er őviszonyok
kiegyensúlyozottabbá váltak, az ellenzék helyi szinten jelent ősen előretört. A településeken
sokszínű helyi koaliciós megoldásokra került sora választási kampány során, és a várakozások-
kal ellentétben a korábbi — legtöbbször függetlenként induló — tanácselnököknek is nagyon
sok településen bizalmat szavaztak a helybeliek. Az ország választási térképe az önkormányzati
eredményekkel színesebbé vált ugyan, az állampolgárok többsége azonban még nem érzi a saját
életkörülményein keresztül a változások hatását. A választások és a pártok elemz őinek talán
akkor lesz igazi sikerélményük, ha a sokszín ű politikai, területi tagoltságról szóló írásokban
ennek jótékony gazdasági, társadalmi hatását is lehet már elemezni.


                         Jegyzetek
1 A 18 év alatti népesség száma és aránya természetesen településenként változik, ilymódon a települések egy része
 a lélekszám szerinti, illetve a választójoggal rendelkez ő állampolgárok száma szerinti csoportosítás alapján külön
 kategóriába kerül — különösen a falvaknál, de e kis eltérés elemzésünk szempontjából lényegtelen.
 Régiók alatt a megyehatárok szerinti KSH által is használt 6 jelent ős tájegységet értjük.
3 Szoboszlai Gy.: Választási rendszer és politikai tagoltság, kézirat.
         Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
           (Choice of the transformation into a new regime)
           Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.

126   Dombi Péter — Kovács Dezs ő                         TÉT 1991.2-3


CHOICE OF THE TRANSFORMATION INTO A NEW
         REGIME

            PÉTER DOMBI — DEZSŐ KOVÁCS


  Political distribution created by the 1990 parliamentary elections can be visualized in spatial
and settlement dimensions as well. For the first sight, our short description on the spatial
aspects of differences is a hind of immaginative political photo album, which facilitates us to
follow up the changes on the first shot. The election results showed the support of parties, the
different interests and preferencies of voters in the different regions of Hungary.
  The 1990 elections, the system endeavouring proportionate representation, primarily aimed
at creating stabile, multi-party parliamentary democracy. The rules of elections were estab-
lished by the political élite who created the framework for the transformation, while the delinea-
tion of individual constituencies was preceded by party-policy coordinations at county level.
Besides others, the election rules of political transition, and the political spheres created for
voters will very likely change by the next elections taking the new conditions of power into
account.
  Participation of voters at the elections shows great regional differences. Participation was
higher than average in the Western part of Hungary, where population density is higher, and
also in the central region. However, participation was lower than average in the Eastern part.
At the same time, this difference did not appear within the seftlement network among the settle-
ments, as proportion of people living in settlements with different size was nearly the same
at the elections.
  In harmony with its original purpose, the election system filtered the parties, and only six
of them got into the parliament. However, the support of the six parliamentary parties differs
by regions, counties and seftlement groups. Social, economic, national, etc. differences of the
counties are reflected in the distribution of votes given to different parties.
  At the 1990 elections, in spite of their similarities in ideology and program, the parties moder-
ately intended to establish coalition. In the background of it, one could reveal the intention
that the parties wanted get a clear picture about the number of their voters, which will then
give them a legitimate background. Theoretical coalitions created from the election results of
parliamentary parties give a somewhat more overall view of the voting behaviour of the inhabi-
tants of certain regions. Results on the governing and oppositional coalition show, that:
  1. There are significant regional differences in southern Great Plain in favour of the governing
coalition, and in the central region in favour of the opposition;
  2. In the seftlement network, at settlements with less than 10,000 inhabitants (in villages),
the parties of governing coalition, while at settlements with more than 10,000 inhabitants (in
cities) the parties of opposition gained more votes;
  3. In the different regions, 15-21% of votes is distributed among the 13 parties which did
not get into the parliament (with the exception of central region). It depends on the future politi-
           Dombi Péter - Kovács Dezső : A rendszerváltás választása
            (Choice of the transformation into a new regime)
             Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3. 105-127. p.
TÉT 1991.2 --3                        A rendszerváltás választása    127

cal changes, whether these small parties can survive or not. The importance of central region,
and the fierce fight among the parliamentary parties is indicated by the fact that the small parties
could gain only 9.8 % of all the votes in the central region.
  Our paper investigated the spatial appearence of the political distribution of Hungarian
parliamentary elections from the point of view of votes on parties. In spite of fears and forecasts
preceding the elections, the Hungarian voters could chose among the parties, and primarily
voted on the party chosen. Their votes on individual nominees were also basically motivated
by the choice of party. However, drawing the detailed political map of elections, and determin-
ing regional differences and similarities requires further comparative analysis of the distribu-
tion of votes in different constituencies and of mandates.

                                    Translated by J. Mészáros