Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3.
                   TARTALOM

   BARTA GYÖRGYI         Integrált   városfejlesztési    stratégia:   A
                   városfejlesztés megújítása /1
   CZIRFUSZ MÁRTON        Ellentmondásban? Központi helyek elmélete és a
                   városok specializációja /13
   FÖLDI ZSUZSA          A társadalmi részvétel szerepe a városfejlesztés
                   gyakorlatában — európai és hazai tapasztalatok /27
   TÓTH GÉZA —          Az elérhet őség és az idegenforgalom kapcsolata
   DÁVID LÓRÁNT          /45
   MAYER PÉTER          Mobilizáció: az utazási életút vizsgálatához /63
   NAGY TERÉZIA          Átmenet a szocializmus rejtett hajléktalan világából
                   a kvázi jóléti szociális véd őhálóba /79

                   GYORS TÉNYKÉP
   BALOGH ANDRÁS —        Városok egyetemisták mentális térképein /97
   BAJMÓCY PÉTER
   GERGELY JÚLIA         Széthúzó falvak, egységes városok? /111
   VAS ZSÓFIA           Közelség és regionális klaszterek: a szoftveripar
                   Szegeden /127
   ÁCS PONGRÁC          A sportolók területi mozgásai, avagy a sportolói
                   vándorlás /147
   GERGELY GYÖNGYI        A hazai zöld civil szervez ődések szerepe, lehet őségei
                   a helyi környezeti konfliktusok megoldásában.
                   Stratégiai perek: szűkülő mozgástér? /161

                   KITEKINTŐ
   NAGY IMRE —          Szerbia regionális fejlődésének alapvet ő
   RADMILA MILETIC —       jellemz ői /173
   MARINA TODOROVIC
   NAGY ISTVÁN          A székelyföldi megyék önkormányzati forrásai /185

                   BESZÁMOLÓ
   CZIRFUSZ MÁRTON        Knowledge and Power — 7th Interdisciplinary
                   Symposium on Knowledge and Space /199
   BELUSZKY PÁL          Maradékok boltja (Egy visszavonuló levelei) /205

                   KÖNYVJELZ Ő
   KOMAREK LEVENTE        Veres Lajos: Térségi logisztika /211
   KONDOR ATTILA         Szabó Szabolcs (szerk.): Közép-magyarországi
                   mozaik /213
Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3.
 GYÖRGYI BARTA         Integrated Urban Development Strategy:
                Renewal of the Urban Development /1
 MÁRTON CZIRFUSZ        Central Place Theory and the Specialisation of Cities:
                a Contradiction? /13
 ZSUZSA FÖLDI          The Role of Community Involvement in Urban
                Planning — the European
                and the National Experience /27
 GÉZA TÓTH —          The Connection between Accessibility and
 LORÁNT DÁVID          Tourism /45
 PÉTER MAYER          Mobilization: Analysis Of Mobility Biographies /63
 TERÉZIA NAGY          Transition from the Hidden Homeless World of
                Socialism to the Quasi-welfare Social Safety Net /79

                    Szerz őink
 Barta Györgyi tudományos tanácsadó, MTA RKK Budapesti Osztály, Budapest; Czirfusz
 Márton tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Budapesti Osztály, Budapest; Földi
 Zsuzsanna tudományos osztályvezet ő, MTA RKK Budapesti Osztály, Budapest; Tóth Géza
 vezető-tanácsos, Központi Statisztikai Hivatalban, Budapest; Dávid Lóránt tanszékvezet ő,
 főiskolai tanár, Károly Róbert F őiskola Turizmus és Területfejlesztési Tanszék, Gyöngyös;
 Mayer Péter egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Turizmus
 Tanszék, Veszprém; Nagy Terézia tudományos segédmunkatárs, MTA RKK ATI,
 Békéscsaba; Balogh András főiskolai docens, NYME Természettudományi és M űszaki Kar
 Társadalomföldrajz Tanszék, Szombathely; Bajmócy Péter egyetemi docens, Szegedi
 Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Gazdaság- és
 Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged; Gergely Júlia PhD hallgató, Budapesti Corvinus
 Egyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola, Budapest; Vas Zsófia PhD
 hallgató, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori
 Iskola, Szeged; Ács Pongrác egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem
 Természettudományi Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Pécs; Gergely Gyöngyi
 PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és
 Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs; Nagy Imre tudományos fömunkatárs, MTA RKK ATI,
 Békéscsaba; Radmila Miletié tudományos munkatárs, Szerb Tudományos Akadémia „Jovan
 Cvijic" Földrajzkutató Intézet, Belgrád; Marina Todorovic rendkívüli egyetemi tanár,
 Belgrádi Egyetem Földrajzi Fakultás, Belgrád; Nagy István fiókvezető, Piraeus Bank
 Romania, Csíkszeredai Fiók, Csíkszereda; Beluszky Pál tudományos tanácsadó, MTA RKK
 Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapest; Komarek Levente főiskolai
 docens, Dunaújvárosi F őiskola Közgazdaságtudományi Intézet, Dunaújváros; Kondor Attila
 Csaba tudományos segédmunkatárs, MTA FKI Társadalomföldrajzi Osztály, Budapest.

 Ára: 750 Ft