Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3. 224. p.


                    Szerzőink figyelmébe!

   Az alábbiakban néhány, a szerkeszt őségünkhöz leadandó kéziratokra vonatkozó kérésünket
  adjuk közre.
  — Maximálisan 35 000 karakter terjedelmű tanulmány közölhető. A tanulmány elejére öt
     soros összefoglalót kérünk, valamint 3-5 kulcsszó megnevezését.
  -  A szöveget fájlban kérjük leadni, lemezen vagy e-mailen. (MS WORD bármelyik válto-
    zatában lementve.)
  -  Kb. 10-15 sorban rövid összefoglalót kérünk a tanulmányról angolul.
     A táblázatokat megfelel ően formázva a szövegbe építve kérjük. Számozással kell jelezni
     a szövegben elfoglalt pontos helyüket, címüket.
  -  Terjedelmi okok miatt kérjük, hogy egy tanulmányban legfeljebb 4-5 ábra szerepeljen.
  -  Az ábrákat (pl. térképek, diagramok, rajzok, fényképek) és táblázatokat megfelel ően
     formázva a szövegbe építve kérjük elküldeni. A fénymásolással, szkenneléssel készült
     ábrákat nem tudjuk elfogadni, mert a nyomda számára nem megfelel ő a minőségük.
    Mindenképpen szükséges az ábrák és táblázatok külön számozása (pl. 1. ábra; 2. ábra; 1.
    táblázat; 2. táblázat), s hivatkozásuk pontos feltüntetése a szövegközben, zárójelben,
     döntve: (1. ábra) vagy (1. táblázat).
  -  Az ábrák és táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Ha saját készítés ű az adott ábra,
     akkor a „Forrás: Saját szerkesztés. ill. Saját számítás." megnevezést kell használni.
  -  Az irodalmi hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerz ő vezetéknevét és a
     kiadás évét zárójelbe téve. Pl.: (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges.
     Pl. (Conti 1993, 76) vagy (Conti 1993, 76-86). A hivatkozások ne lábjegyzetként, ha-
     nem csak a fent leírt formában kerüljenek a szövegbe.
     Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepeljenek, amelyekre a szövegközben
     hivatkozás található, s minden meghivatkozott irodalmat feltétlenül fel kell tüntetni az
     irodalomjegyzékben.
  -  A jegyzeteket kérjük a szöveg végén, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a
     főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük pl. ábramagyarázat, hivatkozás.
  -  A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következ ő alapformákban:
    Könyv: szerző (megjelenés éve) A m ű címe. a kiadó neve, a kiadás helye.
     Folyóiratcikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. — A folyóirat neve. (Az évfo-
     lyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezd ő és befejez ő oldalszáma.
     Gyújteményes kötetben szerepl ő cikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. A gyúj-
     teményes kötet címe. — Szerkeszt ő(k) neve (szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.), a kiadó neve,
     a kiadás helye. a hivatkozott írásm ű kezdő és befejező oldalszáma.

     Példák:
     Cronauge, U. (1992) Kommunale Unternehmen. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
     Alchian, A.—Demsetz, II. (1972) Production, information costs and economic
     organisation. — America Economic Review. 2. 775-795. o.
     Péteri G. (1991) Az önkormányzatok és oktatási intézményeinek viszonya, finanszírozási
     kérdések. — Kozma T. (szerk.) Önkormányzat és iskola. Oktatáskutató Intézet, Budapest.
     122-154. o.

     Kéréseink figyelembe vételét el őre is köszönjük!
     A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre e-mailben vagy telefonon:
     hardit@rkk.hu, naraim@rkk.hu , ill. 96/516-576.
                                          Szerkeszt őség