Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3. 217-223. p.
                 MEGJELENT
              Induló sorozat:
        Modern Regionális Tudomány Szakkönyvtár
           (Akadémiai Kiadó, Budapest)

 Az MTA IX. Osztálya Regionális Tudományos Bizottsága kezdeményezésére, a
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazda-
ságfejlesztési Intézete koordinálásával öt hazai egyetem vezet ő olctatói összefogtak,
hogy a regionális tudomány ismeretköreihez kapcsolódó mester- és doktori képzé-
sek tananyagait megírassák, illetve lefordíttassák. Az oktatási célok és tudományos
eredmények közlése mellett fontos szempont az új nemzetközi regionális tudományi
kifejezések, fogalmak magyar nyelv ű megfelelőjének kidolgozása és elterjesztése,
az egységes hazai terminológia kialakítása is.
A sorozat alkotó szerkeszt ője: Lengyel Imre.
A sorozat tanácsadó bizottságának tagjai:
 Enyedi György, Nemes Nagy József, Rechnitzer János, Varga Attila.
2009 tavaszán a sorozat els ő 3 kötete megjelent, további információk és internetes
rendelés: http://www.akkrt.hu/main.php?folderID=1736&sorozatID=1366
                   Lengyel Imre és Rechnitzer János (szerk.):
                A regionális tudomány két évtizede Magyarországon
                    (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 472 o.)
              A kötet szerz ői: Baranyi Béla, Barta Györgyi, Bartke István, Ber-
              nek Ágnes, Buday-Sántha Attila, Enyedi György, Horváth Gyula,
              Illés Iván, Kóródi József, Lackó László, Lados Mihály, Lengyel
              Imre, Mészáros Rezső , Nemes Nagy József, Pálné Kovács Ilona,
              Rechnitzer János, Sikos T. Tamás, Szirmai Viktória, Varga Attila
              Bolti ár: 5450 Ft. Internetes ár (-22%): 4251 Ft.

                   Nemes Nagy József: Terek, helyek, régiók.
                      A regionális tudomány alapjai
                    (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, 356 o.)

               Bolti ár: 5250 Ft.
               Internetes ár (-22%): 4095 Ft.

                Varga Attila: Térszerkezet és gazdasági növekedés
                  (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 152 o.)

                Bolti ár: 4820 Ft.
                Internetes ár (-22%): 3759 Ft.
                   MEGJELENT
           Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3. 217-223. p.
                  MEGJELENT

              •
                           Rechnitzer János (szerk.):
  A Duna
                           A Duna a magyar terilletfejlesz-
  a magyar
  területfejlesztésben
                            tésben. Almanach 2009
                          (MTA Regionális Kutatások Központja,
                              Pécs, 2009. 58 o.)
                             Rechnitzer, János (ed.):
                            The Danube in Hungarian
  The                       regional development. Almanach
  Danube in                           2009.
  Hungarian regional               (MTA Regionális Kutatások Központja,
  development
                               Pécs, 2009. 62 o.)
  A Duna nem csupán vízi út, nem egyszer ű en egy ökológiai rendszer vagy birodalom-
 építő, kultúraközvetítő tengely. Gazdasági-társadalmi helyzete a különböz ő korokban
 változott, hiszen folyószakaszonként más és más viszonylata vált hangsúlyossá. A gaz-
 dasági, társadalmi hullámzások ellenére is vitathatatlan, hogy a Duna térségünk alap-
 vető fejlesztő ereje, ami nélkül Közép-Európa és a Balkán nem lenne azonos mai ön-
 magával. A folyó által motivált területfejlesztés nem egyszer űen egy térség ügye,
 hanem gazdasági, társadalmi és környezeti hatások tudatos, jöv őt védő kihasználása,
 és ehhez a megfelel ő háttér megteremtése. Fontos a társadalmi-kulturális közösségek
 ápolása a Dunára épül ő hálózatok (térségek, városok, gazdasági, kulturális viszonyla-
tok) erő sítése révén, s mindezt úgy, hogy a folyó ökológiai rendszere ne szenvedjen
újabb és visszafordíthatatlan károkat, hanem a lehet őségekhez képest megóvásra ke-
rüljön. A Duna értékes örökségünlc, amellyel nemzedékünknek kötelessége bölcsen,
jövőt alakítóan gazdálkodni!

Szerző k: Hardi Tamás, Kundi Viktória, Reisinger Adrienn, Rechnitzer János,
Tilinger Attila, Tóth Péter.

e Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
                      MEGJELENT
              Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3. 217-223. p.
                   MEGJELENT


                            Lados Mihály (szerk.):
                           Nyugat-dunántúli régió — Múlt
                               Jelen Jövő
                         (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
                          Tanács, Nyugat-dunántúli Regionális
                          Fejlesztési Ügynökség, Gy őr—Sopron,
 11 t (.1T-Dl \ \ 1111121(M)                  2009. 310 o.)
   Mt.I  JI I  JÓ\ 0
 Egy tájegység, egy országrész nemcsak földrajzi fogalom, hanem az ott él ő emberek
gondolkodásmódjának, ismereteinek, kapcsolatainak összessége is. Ezek a tudati
tényezők felfogásbeli azonosságokban vagy különbségekben jelennek meg. Id őben
alakulnak, formálódnak, s bizonyos nagyságrend elérése után a közösségi tudat for-
máját öltik vagy ölthetik fel. E kis könyv részben arra hivatott, hogy kezdeményezést
tegyen Magyarország nyugati részének, azaz Nyugat-Dunántúlnak múltja, jelene,
felmérhető jövője felvázolásával azért, hogy túlmutasson a nálunk egy évezrede meg-
határozóan jelen lév ő közigazgatási egységeken, a megyéken, s az Európai Unióban
jobban elismert régiós megközelítést fogadtasson el.
 A kötet vázlatosan bemutatja, hogy a regionális gondolkodás és szervez ődés itt nem
új keletű, hanem több mint egy évezrede jelen van, hol er őteljesen, hol pedig halvá-
nyan, csupán néhány területre visszaszorulva. Igyekszünk érzékeltetni és gyarapítani
azokat a látható, vagy éppen láthatatlan szálakat, melyek meger ősíthetik, hogy napja-
inkra a megyéknél nagyobb szervez ődéseknek már jelent ősebb lehet a létjogosultsága.
Másrészt a könyv összegzést kíván adni mindarról a tevékenységr ől, melyet a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az elmúlt egy évtizedben végzett és koor-
dinált, döntően európai uniós, valamint hazai források felhasználásával. Összefoglaló
vázlatát kapja az olvasó a jöv őre vonatkozó elképzeléseknek is, azzal a szándékkal,
hogy elősegítse a nagyobb térségekben való gondolkodást, s őt azon túl is, akár nem-
zeti, akár nemzetközi összefüggésekben.

 A kiadvány szerz ői: Baj Gabriella, Csizmadia Zoltán, Dobó Eszter, Grosz András,
Hardi Tamás, Kundi Viktória, Lados Mihály, Nárai Márta, Patakyné Bathyányi
Piroska, Smahó Melinda, Szabó Imréné, Tilinger Attila, Tóth Henrietta, Tóth Péter
 A könyv terjesztését a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség végzi. A könyv elektronikus változata
letölthető : http://www.nyuti.rkk.hu/
                  MEGJELENT
          Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3. 217-223. p.
                MEGJELENT

      dmű ködés
      )képesség
                       Csizmadia Zoltán: Együttműködés
                         és újítóképesség. —Kapcsolati
                       hálózatok és innovációs rendszerek
                           regionális sajátosságai

                        (Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. 254 o.)
  Együttműködés és újítóképesség, két nehezen körülhatárolható, azonban egyre
 népszerűbbé váló, egyre többet alkalmazott társadalomelméleti és fejlesztési alap-
 kategória. Ráadásul napjaink társadalmi-gazdasági folyamataiban a kooperáció és
 az innováció viszonya, kölcsönhatása, dialektikája még kérdésesebb jelenség. Ez a
könyv ennek a problémarendszernek a szervezetek szintjén értelmezett vonatkozá-
 sait járja körül úgy, hogy els ődlegesen a gazdasági szerepl őkre és az innovációs
 folyamatokat befolyásoló, azt formáló, kiszolgáló intézményrendszerre összpontosít.
Ennek a problémakörnek a hazai kutatási gyakorlatban az elmúlt néhány évet leszá-
mítva kimondottan kevés figyelmet szenteltek.
  A könyv egyik újdonsága, hogy az innovációban érintett szerepl ők körében a kap-
csolathálózat-elemzés segítségével hazánkban új térszervez ő kategória, a régió
szintjén méri és ábrázolja az együttm űködési hajlamot, annak csatornáit és az ezek-
re épülő rendszerszerű struktúra mintázatát. A feltárt új empirikus eredmények alap-
ján összekapcsolható és továbbgondolható a regionalizálódás és az innovációs rend-
szer vonatkozásában a mez ő elmélet és a hálózatelmélet számos tétele. A munka
annak a kérdésnek a megválaszolásához is új elméleti támpontokat nyújt, hogy mi-
ért megy nehézkesen a régiók kialakítása és a regionális innovációs rendszerek
megformálása Magyarországon.
                     MEGJELENT
             Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3. 217-223. p.
                  MEGJELENT INNOVACIÓ                     Szépvölgyi Ákos (szerk.):
                         Innováció a Közép-Dunántúlon
                                2009.

                        (Közép-dunántúli Regionális Innovációs
                               Ügynökség,
                          Székesfehérvár, 2009. 112 o.)
 ('›: -NKTH   KD  v
           5 RIÜ
 A Közép-dunántúli régió földrajzi elhelyezkedése, geopolitikai helyzete rendkívül
kedvező, az európai fejl ődési zónák metszéspontjában található, amely kedvez ően
képes befolyásolni a régió fejl ődését. A régió földrajzi fekvéséb ől, gazdasági-
társadalmi nyitottságából ered ően az európai gazdasági tér része.
 A régió adottságait természetesen meghatározza az elmúlt húsz év fejl ődési pályája.
A rendszerváltást követő gazdasági-társadalmi változásokat a régió nemhogy túlélte,
de a Nyugat-Dunántúllal és a főváros térségével együtt az ország legdinamikusabban
fejlődő térségévé tudta magát felküzdeni. A viszonylagosan kedvez ő helyzet azonban
jelentős gazdasági függéssel párosul. A Közép-Dunántúl gazdasági teljesítményében
meghatározó szerepe van a külföldi m űködőtőkének, amely a nemzetközi piaci válto-
zásokra érzékeny gazdaságot eredményez. A közlemúlt világgazdasági eseményei
előtérbe helyezték a gyors gazdasági reagálást és az innováció vezérelt fejl ődési irá-
nyok korábbinál hatékonyabb érvényesítését. Ezek biztosíthatják a Közép-Dunántúl
számára viszonylagos kedvez ő gazdasági pozíciójának megtartását.
 A kiadvány a fenti gazdasági környezetbe ágyazva rövid áttekintést kíván adni a
Közép-Dunántúl innovációs helyzetér ől, mely egyfel ől bemutatja az innováció in-
tézményrendszerének struktúráját, az innováció emberi er őforrás hátterét, áttekinti a
regionális innováció-politika aktuális irányait, bemutatja a régió vállalkozásainak
innovációs tevékenységét, annak bels ő szerkezetét, motivációs és akadályozó té-
nyezőit, feltérképezi szolgáltatási igényeiket. Végül a kiadvány kitér az innovációs
pályázati programokra, illetve összefoglalja a régió 2009-es kapcsolódó rendezvé-
nyeit, valamint számba veszi a legfontosabb internetes információforrásokat.
 A kiadvány szerz ői: Baranyi Nóra, Baráth Gabriella, Barta Zoltán, Debreceni Gá-
bor, Szépvölgyi Ákos
 A kiadvány elektronikus változata letölthet ő : http://www.nyuti.rkk.hu/
                          MEGJELENT
                  Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3. 217-223. p.
                          MEGJELENT


      L.  —.I
  szece.TUDOMÁNYEGYPI.
  0.10.0.0
                                     Lukovics Miklós:
                                     Térségek verseny-
      Fi
       ;     Lelievics Ildós
                                    képességének mérése
         Térségek
      47:44 versenyképességének                   (JATEPress, Szeged,
         mérése
                                       2008. 212 o.)


       .t; tt
                     ...É «M
 A pontos, fejlesztési célú helyzetelemzés kitüntetett szerepe a területi tervezésben
vitathatatlan, hiszen a kiinduló feltételek különböz ősége térségenként másfajta gaz-
daságfejlesztési beavatkozást, stratégiát kell, hogy maga után vonjon. Az eltér ő
típusú térségeknek különféle utakat kell bejárniuk a globális versenyben való hosz-
szú távú sikeres helytállás eléréséhez. Lényegesen eltér ő kiindulási helyzetük miatt
ugyanis nem kezelhetőek egységes gazdaságfejlesztési cselekvéstervvel.
 Egyre jelentősebben érzékelteti hatását a helyi szint felértékel ődése, mint azon
kulcskompetenciáknak helyet adó tér, ahol a vállalatok tartós versenyel őnyei kon-
centrálódnak, és ahol a helyi szerepl ők összefogásukkal érvényre tudják juttatni
gazdaságfejlesztési elképzeléseiket. A gazdasági el őnyök elsődleges vizsgálati terü-
leti egysége ugyanis a lokális térség, amelyen belül úgy lehet munkahelyet változ-
tatni, hogy közben nem kell lakást cserélni (lényegében egy ingázási övezet).
 A nemzetközi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a lokális térségek kiinduló
helyzetét, adottságait figyelembe véve térségtípusonként igen eltérő fejlődési pályák
valószín űsíthetőek. A lokális térségek elemzésére egyfajta lehet őséget kínál a ver-
senyképesség fogalma, amely a globális verseny speciális jellemz őinek következté-
ben a közgazdaságtan egyik központi fogalmává vált.
 A könyv célja, hogy bemutasson egy lehetséges, zárt logikai rendszerre épül ő eljá-
rást a lokális térségek versenyképességének vizsgálatára, fejlesztési célú helyzet-
elemzésének kidolgozására. Ezen módszer empirikus alkalmazásának keretében
többváltozós adatelemzési módszerek segítségével a magyar kistérségeket verseny-
képességi típusokba soroljuk. Az indikátorok szelektálásánál és súlyozásánál a meg-
felelően kiválasztott elméleti modellek logikáját követ ő, erre a célra eddig még nem
használt szelektálási és súlyozási módszert alkalmazunk. Az elemzés végeredményét
a magyar kistérségek két dimenzió, a regionális versenyképesség, valamint az
urbánus—rurális dimenzió mentén kialakított típusai adják.
                    MEGJELENT
            Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3. 217-223. p.
TÉT XXIII. évf. 2009  s  1                  Könyvjelz ő  223

 Meggyőződésünk, hogy a valós állapot felmérése egyértelműen megkönnyíti a te-
rületi tervezést, az adott térségtípus versenyképességéhez, sajátosságaihoz, kiinduló
helyzetéhez leginkább illeszked ő területi stratégiák, prioritások, programok megfo-
galmazását. Jelen könyv gyakorlati célja az, hogy a maga szerény eszközeivel ehhez
hozzájáruljon.
 A könyv fejezetenként ingyenesen letölthet ő a Szegedi Tudományegyetem Gaz-
daságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének honlapjá-
ról, az Intézet további tudományos kiadványával együtt:
 http://www.eco.u-szeged.huiregion_gazdfejl_szcs/tudkiadv.html

 A könyv f őbb fejezetei:
 1.  A regionális versenyképesség fogalmi háttere, felértékel ődése       5
 2.  A térbeliség sokszínűsége                         32
 3.  Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére              54
 4.  Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére     90
 5.  A versenyképesség komplex mérése a piramis-modell alapján         111
 6.  Térségek versenyképességének komplex mérése kistérségek példáján
   (összefoglalás)                              162