Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2.
                   TARTALOM
 FENYŐVÁRI ZSOLT —          A regionális versenyképesség és a területi
 LUKOVICS MIKLÓS           különbségek kölcsönhatásai /1
 MÁLOVICS GYÖRGY —          Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális
 VÁN HAJNALKA             versenyképesség összefüggései /21
 DERECSKEI ANITA —          Regionális kreativitás /41
 HURTA HILDA
 SLEPESI GÁBOR            A rendszerváltozás utáni várossá avatások
                   Magyarországon /53
 KOZMA GÁBOR             A dekoncentált (területi) államigazgatási szerve-
                   zetek központjainak változása 1990 után /71

                 GYORS TÉNYKÉP
 CSIZMADIA ZOLTÁN —         Innovációs folyamatok egy régióban és annak
 GROSZ ANDRÁS            struktúrái /87
 FARKAS FERENC —           Regionális különbségek az emberi erőforrás
 KAROLINY MÁRTONNÉ —         menedzselés gyakorlatában /103
 POÓR JÓZSEF
 FORGÁCS TAMÁS            Egy kistérségi távmunka stratégia bemutatása /123
 GÉRÓ IMRE              Fogyasztási szövetkezeti kereskedelem és gazdaság-
                   politika tegnap, ma és holnap /145

                   KITEKINTŐ
 GERÉB LÁSZLÓ            A regionális migráció hatása a humántőke-
                   beruházásra és megtérülésre /169
 ELEKES TIBOR            Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok
                   Románia városaiban 1948-tól napjainkig /185
 ZÁDORI IVÁN             A Csatorna-szigetek történetileg változó gazda-
                   sági-társadalmi kihívásai /203

                   KÖNYVJELZŐ
 BARTHA JÚLIA            Buday-Sántha Attila: A Balaton-régió fejlesz-
                   tése /229
 ERDŐSI FERENC            Szónokyné Ancsin Gabriella—Pál Viktor-
                   Karancsi Zoltán (szerk.): A határok kutatója:
                   Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére /233
Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2.
        TÉR ÉS TÁRSADAL 4/•M 2.2008 SPI, CE AND SOCIETY

                     CONTENTS ZSOLT FENYŐVÁRI —          Interactions between Regional Competitiveness
 MIKLÓS LUKOVICS           and Territorial Disparities /1
 GYÖRGY MÁLOVICS —          Connections between Ecologic Sustainability
 HAJNALKA VÁN            and Regional Competitiveness /21
 ANITA DERECSKEI-          Regional Creativity /41
 HILDA HURTA
 GÁBOR SZEPESI            The City-Proclamations in Hungary
                   after the System-Change /53
 GÁBOR KOZMA             Changes in the Centres Of Deconcentrated
                   Public Administration Bodies after 1990 /71


                    Szerz őink
 Fenyővári Zsolt egyetemi adjunktus, SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési
 Intézet, Szeged; Lukovics Miklós egyetemi adjunktus, SZTE GTK Közgazdaságtani és
 Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged; Málovics György egyetemi tanársegéd, SZTE GTK
 Közgazdaságtani 'és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged; Ván Hajnalka egyetemi tanársegéd,
 SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet, Szeged; Derecskei
 Anita PhD hallgató, SZTE GTK, Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szeged; Hurta Hilda
 tanszéki mérnök, SZIE GTK, Gödöll ő ; Szepesi Gábor PhD hallgató, SZTE TTK,
 Földtudományok Doktori Iskola, Szeged; Kozma Gábor egyetemi adjunktus, DTE TTK
 Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen; Csizmadia Zoltán tudományos
 munkatárs, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Gy őr; Grosz András
 tudományos munkatárs, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Gy őr;
 Farkas Ferenc egyetemi tanár, PTE KTK Vezetés és Szervezés Tanszék, Pécs; Karoliny
 Mártonné egyetemi docens, PTE KTK Vezetés és Szervezés Tanszék, Pécs; Poór József
 egyetemi tanár, PTE KTK Vezetés és Szervezés Tanszék, Pécs; Forgács Tamás PhD
 hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs; Géró Imre
 fő iskolai docens, MÜTF Kereskedelem és Marketing Tanszék, Tatabánya; Geréb László PhD
 hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs; Elekes Tibor
 egyetemi docens, ME MFK Természetföldrajz—Környezettan Tanszék, Miskolc; Zádori Iván
 tudományos segédmunkatárs, PTE FEEK, Kultúra-gazdaságtan és Kulturális Igazgatás
 Tanszék, Pécs; Bartha Júlia PhD hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan
 Doktori Iskola, Pécs; Erdősi Ferenc tudományos tanácsadó, MTA RKK Dunántúli
 Tudományos Intézet, Pécs;
 Ára: 750 Ft