Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008     s2                        Kitekint ő      203


  A CSATORNA-SZIGETEK TÖRTÉNETILEG
 VÁLTOZÓ GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KIHÍVÁSAI
    (Socio-economic Challenges of the Channel Islands in a
           Historical Perspective)

                    ZÁDORI IVÁN

Kulcsszavak:
Csatorna-szigetek Guernsey Jersey autonómia alkalmazkodási kényszer diverzifikáció adap-
táció fenntarthatóság
 Jelen tanulmányban a Csatorna-szigetek, Guernsey és Jersey gazdasági és társadalmi kérdései kerülnek
 bemutatásra a kezdetekt ől napjainkig. A Csatorna-szigetek története a sikeres adaptáció története.
 A rendszeresen jelentkez ő diverzifikációs kényszer újabb és újabb gazdasági tevékenységek felé történ ő
 elmozdulást generál, melyekkel a szigetek kedvez ő helyzete folyamatosan fenntartható. A vizsgált szige-
 tek sikeressége és versenyképessége ugyanakkor alapvet ően az Egyesült Királyság és a szigetek 1204 óta
fennálló sajátos viszonyrendszerére vezethet ő vissza, ahol mindkét fél profitál a különleges státuszszabá-
 lyok által fenntartott szituációból.


                       Bevezetés

 Az uniós dokumentumokban az európai szigetek és szigetrégiók jelent ős része
alapvetően elmaradott, hátrányos, strukturális problémákkal küzd ő területeknek
tekintett, ahol leginkább a szigetek gazdaságának sérülékenysége kerül kiemelésre,
különösen azokban az esetekben, ahol a gazdasági specializáció fokozottabban fi-
gyelhető meg, kiemelve az infrastrukturális problémákat, a szociális és közszolgál-
tatások megfelel ő biztosításának gyengeségét vagy hiányát, illetve a méretgazdasá-
gosságból fakadó problémákat is. A 286 sziget jelleg ű területre' vonatkozó vizsgá-
lat alapján néhány kivételt ől eltekintve a szigetek gazdasági és szociális helyzete
rosszabb azoknak az országoknak az átlagához képest, amelyekhez tartoznak
(Analysis... 2003). A vizsgált szigeteken az egy főre jutó GDP általában alatta ma-
rad az országos átlagoknak, ugyanakkor nem minden terület helyzete tekinthet ő
kedvezőtlennek, 2002-ben a 2004-es b ővítés előtti 21 európai sziget-régió GDP-je 3
esetben haladta meg az EU 15-ök átlag GDP-jét, méghozzá a Baleár-szigetek,
Aland és Shetland esetében (Off The Coast... 2002). A három jól teljesítő sziget-
régió közül a Baleár-szigetek esetén a turizmusnak van kitüntetett szerepe, Shetland
esetében az olaj, a halászati területek és a „web-gazdaság" jelent ős, Aland esetében
pedig az I. világháborút lezáró békeszerz ődések következtében kialakult sajátos
gazdasági és politikai autonómiának köszönhet ő az önrendelkezés magasabb foka,
melynek következtében a Finnországhoz tartozó, de meghatározó svéd lakossággal
rendelkező szigetcsoport gazdasága jobban teljesít, els ősorban az önálló adórend-
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

204  Kitekint ő                          TÉT XXII. évf. 2008  s2
szerének, valamint a hajóregisztrációs lehet ő ségeknek köszönhetően. Ugyanakkor az
Európai Unió 21 sziget-régióján kívül léteznek olyan szigetek is, amelyek ugyan EU-
tagország „felségterületei", de nem EU-tagok. Ezen szigetek egy része, a Feröer-
szigetek, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget földrajzilag Európához tartozik, másik,
lényegesen nagyobb része pedig els ősorban Közép- és Észak-Amerikában, valamint a
Csendes-Óceánon található, az európai anyaországokkal való kapcsolataikat pedig az
esetek többségében sajátos föderalisztikus viszonyrendszer és az autonómia külön-
böző fokai jellemzik. Jelen tanulmányban az említett speciális helyzet ű területek
közül a Csatorna-szigetek, Guernsey és Jersey (1. ábra) gazdasági és társadalmi
kérdései kerülnek bemutatásra. A Csatorna-szigetek története a sikeres adaptáció
története, a 15-16. századtól kezd ődik meg a szigetek bekapcsolódása egyre inten-
zívebben a regionális és a nemzetközi kereskedelembe és a különféle gazdasági
tevékenységekbe, a szigetlakók pedig sikeresen használják ki az éppen aktuális vi-
lággazdasági trendeket, fenntartva a speciális alkotmányos kapcsolatot, amely
1204-tő l biztosítja a szigeteknek az Egyesült Királyságon belüli sajátos „in and out"
státuszát, el őnyeivel és hátrányaival együtt.
                     1. ÁBRA
                  Csatorna-szigetek
                 (The Channel Islands)
                   Birming

          hgmird
                     u


                                           Dun
                                         Calais
                            •
                              Portsmoutli
                        mouth
                        Channel
               English
                         Cherbourg
      CHANNEL ISLANDS                   Le
                                Havre
               Gliemsev                       11
      Brest


   Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/English_Channeljpg
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
             Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008   s2                      Kitekint ő     205

  A Csatorna-szigetek Normandia partjai el őtt helyezkednek el. Területükön két
kormányzóság (Bailiwick) található, a 91 ezer fő lakossággal rendelkez ő és 116
 négyzetkilométer terület ű Jersey és a hozzá kapcsolódó kisebb szigetek (Dirouilles,
 Barnouics, Minquires és Ecrehous), illetve a 65 ezer f ős, 65 négyzetkilométer terü-
 letű Guernsey Kormányzóság a hozzá tartozó Alderney, Sark, Herm, Jethou szige-
 tével és néhány kisebb szigettel (Lihou, Burhou és Brecqhou) együtt (CIA Factbook
 2007). A szigetek évszázadok óta m űködő autonómiája és függetlensége sajátos
 igazgatási formák kialakulását eredményezte, melyben az ő si hagyományok keve-
rednek bizonyos angol és francia jellegzetességekkel. A kormányzóságok (the
 States) feje II. Erzsébet királyn ő . A „States" vezet ője a kormányzó (Bailiff, a ki-
rály/királyn ő jelöli ki), és a helyettese (Deputy Bailiff), továbbá a koronát képvisel ő
helyettes kormányzó (Lieutenant Governor, szintén a király/királyn ő jelöli ki).
A jogrendszer az angol jogra épül különféle speciális helyi rendeletekkel, törvé-
nyekkel, amelyek felügyeletét a Royal Court látja el. Írott alkotmány nincs, szokás-
jog, közösségi joggyakorlat az, ami az egyes folyamatokat, jogokat és kötelezettsé-
geket szabályozza. A törvényhozó testület az egykamarás parlament, nincsenek
politikai pártok, a delegált képvisel ők függetlenek. A parlament tagjai a korona
képvisel ői is, akiknek megfigyel ő , illetve bizonyos szituációkban tanácsadó szere-
pük van. A Csatorna-szigetek lakói nem szavazhatnak az Egyesült Királyság parla-
menti választásain, az Egyesült Királyság kormánya csupán a védelemért és kül-
kapcsolatokért felel ős, minden egyéb ügy, beleértve az adórendszert is a kormány-
zóságok hatáskörébe tartozik. A szigetek kapcsolata az Egyesült Királysághoz kizá-
rólag az angol koronán keresztül történik, mert a mindenkori angol uralkodó egyben
Normandia hercegi címét is viseli. A szigetek nem tagjai az Európai Uniónak és
nem is társult tagjai. A szigeteknek csupán korlátozott, speciális kapcsolata van az
EU-val, amit az Egyesült Királyság csatlakozását deklaráló 1972-es törvény szabá-
lyoz'. Ezen rendelkezések szerint a szigetek részei az EU vámterületének. A közös-
ségi vámtarifák, adóterhek és egyéb mez őgazdasági importkvóták szabályozzák a
kereskedelmet abban az esetben, ha EU-n kívüli országról van szó, és a tagorszá-
gokkal a szabad kereskedelem, áruk és szolgáltatások szabad áramlása valósul meg.
Más szabályozás nem vonatkozik kötelez ő jelleggel a szigetekre.
  A tanulmányban bemutatásra kerül ő gazdasági, társadalmi folyamatok logikája
1204 óta nem változik számottev ően: a sajátos autonómia és politikai státusz fenn-
tartása folyamatosan kiemelt jelent őséggel bír, mint ahogy az új kihívásokkal kap-
csolatban időről időre jelentkez ő alkalmazkodási kényszer sem változik, és tovább-
ra is az új diverzifikációs lehet ő ségek irányába történ ő elmozdulás, a lehet őség sze-
rint sikeres adaptáció és a versenyképesség meg őrzése a kulcsa a vizsgált sziget-
gazdaságok hosszú távú fenntarthatóságának.
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.
206  Kitekint ő                        TÉT XXII. évf. 2008   s2

              A kezdetekt ől a 16. századig

 Az utolsó jégkorszak végéig a szigetek egybefügg ő szárazföldet alkottak a nor-
mandiai partvidékkel, csak a tengerszint megemelkedésével szakadtak el a konti-
nenstől. A leszakadás azonban csak lassan ment végbe, és a kés őbbi korokban is
viszonylag könnyen elérhet ő volt a szárazföldr ől. Az emberi jelenlétnek megközelí-
tően 5000 éve vannak nyomai a szigeteken. Id őszámításunk szerint 56-ban kerültek
a Csatorna-szigetek római fennhatóság alá, ebben a periódusban els ősorban keres-
kedelmi központként, kiköt őhelyként funkcionáltak. Guernsey esetében kedvez őb-
bek voltak a kikötési feltételek, Jersey esetében ugyanakkor a mez őgazdasági tevé-
kenységek jutottak lényegesebb szerephez.
 933-ban a szigetek viking fennhatóság alá kerültek, amikor Rollo fia, Hosszúkar-
dú Vilmos a Normandiai hercegséghez csatolta őket. A következő jelentős dátum
1066, amikor Hitvalló Edward halála után kialkult trónviszályt követ ően Hódító
Vilmos, Normandia hercege elfoglalja Angliát, és királlyá koronázzák. Ett ől az idő-
ponttól kezdve az angol koronához tartoznak a Csatorna-szigetek, de már ekkor
saját önkormányzattal rendelkeztek (Johnston 1994).
 933-tól 1204-ig a szigetek Normandiához tartoztak, els ősorban normann, világi és
egyházi földbirtokosok uralma alatt, akik folyamatosan különféle kedvezményekkel
próbáltak telepeseket a szigetekre csábítani, illetve próbálták megtartani a népessé-
get, ami nem volt „nehéz", mert a klasszikus jobbágyság a szigeteken, ellentétben a
szomszédos francia területekkel, soha nem jött létre (Coysh 1977). 1204 lényeges
fordulópont volt a Csatorna-szigetek történetében, mert ebben az évben János angol
király elvesztette Nonnandiát, II. Fülöp francia király kiszorította az angolokat Fran-
ciaország területéről. A szigetlakóknak el kellett dönteniük, hogy továbbra is h űsége-
sek lesznek az angol koronához, vagy az elfoglalt Normandiával együtt francia fenn-
hatóság alá kerülnek. Angliát választották: ezért 1215-ben az immár Földnélküli János
angol király bizonyos jogokat és privilégiumokat adományozott, amelyek továbbra is
lehetővé tették az Angliától független önkormányzatiságot, (napjainkig) meg őrizve a
normann igazgatási hagyományokat. Az 1204-es változások nem szüntették meg a
korábbi évszázados kereskedelmi, kulturális, családi, egyházi és egyéb birtokkapcso-
latokat azonnal. Az egyik leger ősebb kapcsolat az egyházi kapcsolat: 1204 el őtt 14
normandiai egyház rendelkezett fiókegyházzal (és természetesen jövedelmekkel) a
szigeteken, továbbá 2 normann püspökségnek és egy normann fóesperességnek voltak
birtokai és egyéb kintlév őségei Guernsey-n és Jersey-n. A Csatorna-szigeteken található
25 parókia még 1414-ben is a normann apátságok és egyházak fiókegyházaiként m űkö-
dött, csak 1568-ban kerültek angol felügyelet alá, amikor végül a winchesteri egyház-
kerülethez csatolták őket (Jamieson 1986).
 A térség hadászati stratégiai jelent ősége miatt az elkövetkez ő 200 évben a franciák
nem voltak túlságosan kibékülve azzal, hogy a szigetek az angol fennhatóságot vá-
lasztották, ezért több alkalommal megkísérelték elfoglalni a területet, de a pusztításon
kívül tartósan nem sikerült megvetni lábukat a Csatorna-szigeteken. Az „ütköz őzóna"
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
             Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008   s2                      Kitekint ő     207

 szerep később sem sokat változott, a százéves háború alatt 1338-ban a franciák elfog-
 lalták a szigetek jelentős részét, de csak 1340-ig sikerült megtartaniuk. Ezek után
 megkezdődött a védelem tervszerű kiépítése és a szigetek különféle helyein található
 korábbi erődítések fejlesztése. Ett ől függetlenül a támadások és csatározások tovább
 folytatódtak (1356, 1372 stb.) olyannyira, hogy Guernsey esetében IV. Edward angol
 király IV. Sixtus pápától azt kérte, hogy nyilvánítsa semlegessé a szigetet, melyet
 végül az 1480-as pápai bulla tett lehet ővé. Egy évre rá megalakult a Guernsey-i állam
 (States of Guernsey), a semlegességet pedig kés őbb kiterjesztették Jersey-re is.
  A 14. századra a szigetek megm űvelhető területeinek jelentős részét művelés alá
 fogták, els ősorban gabonaféléket termeltek, aminek fontos szerepe volt a szigetla-
 kók szükségleteinek kielégítésében, de kisebb mennyiségben termesztettek paszter-
nákot, hagymaféléket, babot, borsót, lent és kendert is, valamint marhát, juhot, ser-
 tést, baromfit tenyésztettek, a tehet ősebb parasztok lovakat is tartottak. Érdekes
helyi gazdasági tevékenység és keresett exportcikk volt a tengeri hínár: a parton
 összegyűjtött, illetve a kövekről, sziklákról leszedett növények egy részét frissen, a
többit feldolgozva használták fel: megszárították, elégették, és a hamu, ami sok
nyomelemet, magnéziumot, káliumot tartalmaz, főleg talajjavításra került felhasz-
nálásra. A szigeteken a halászatnak is jelent ős szerepe volt, els ősorban ebben az
esetben is a helyi igények kielégítése a cél, de többlet esetén exportcikként is meg-
jelent — ebben az id őszakban Guernsey-é volt a vezet ő szerep, de természetesen a
többi szigeten is foglalkoztak sózással és szárítással. Hasonlóan a halászathoz, a
hajózás tekintetében is Guemseynek volt vezet ő szerepe (jobb kiköt őhely), Jersey
esetében a francia szárazföldi kapcsolatok és a mez őgazdasági tevékenységek te-
kinthetők jelentősebbnek.
  Az intenzív kereskedelmi kapcsolatoknak a gyakori háborús szituációk nem ked-
veztek, ugyanakkor az angol uralkodók próbáltak minél kisebb mértékben beavat-
kozni a szigetek életébe, folyamatos kedvez ő szituációt biztosítva a kereskedelem-
nek.3 A szigetek kereskedelmi tevékenysége ebben az id őszakban a helyi igények
kielégítésén kívül nagyrészt közvetít ő kereskedelem, különösen Guernsey esetében.
Angliát tekintve a szigetekhez legközelebb es ő angol kikötőkkel bonyolódott a ke-
reskedelmi kapcsolatok túlnyomó része, ahol a szigeti többlettermékek értékesítésén
túl francia áruk dominálnak. A kereskedelem kisméret ű hajókkal zajlott viszonylag
kis tételben, komoly specializáció nélkül, kivéve néhány terméket, például a
bordeauxi bort a 14. századtól kezdve.
  A Csatorna-szigetek esetében sajátos kett ősség, passzív és aktív kapcsolatrendszer
figyelhető meg a tenger "használatával" kapcsolatban. A 16. századig alapvet ően a
passzív kapcsolat dominált, kis volumen ű kereskedelmi aktivitással, de ett ől kezd-
ve, hasonlóan Angliához, a földrajzi felfedezések hatására az aktív lesz dominán-
sabb. A felfutás az 1870-es évekig tartott, amikor a Csatorna-szigetek, más kis an-
gol kikötőkhöz hasonlóan, képtelenek megküzdeni az új technológiával, a g őzhajó-
zás kihívásaival, vége a „3W" (wood, wind and water) gazdaságnak, az 1900-as
évek elejére a korábban virágzó tengeri kereskedelem hamar a múlté lesz„ ,küls ő"
szereplőkre hagyva a szigetek kereskedelmének koordinálását.
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.
208  Kitekint ő                        TÉT XXII. évf. 2008   s2

          Semlegesség és kereskedelem (1500-1689)

 A korábban már említett semleges státusz értelmében (legalábbis elméletileg) a
szigetek fennhatósága alá tartozó vizeken illegális volt az ellenséghez tartozó hajó-
kat megtámadni és elfoglalni, biztosítva a két, szinte folyamatosan háborúban álló
Anglia és Franciaország közti, mindkét fél számára fontos kereskedelem lebonyolítá-
sát. Természetesen ez a semlegesség elég ingatag lábakon állt, mert id őről időre elő-
fordultak kihágások, melyeket az érintettek teljes kártalanítására törekedve próbáltak
meg elsimítani. A szigetlakók a semleges státuszon felül bizonyos árukat vámmente-
sen importálhattak Angliából, szerz ődésekben rögzített, meghatározott kvóta-
keretrendszeren belül (Jamieson 1986). Ennek különösen a 17. század elejét ől lett
nagy jelentősége, amikor a harisnyaköt ő ipar felvirágzott a szigeteken, és az ehhez
szükséges gyapjút Angliából szerezték be. Miután a szigeteken többszöri próbálko-
zásra sem sikerült angol vámhatóságot felállítani, elég nehezen lehetett kontrollálni a
szigetekre behozott áruk, els ősorban a gyapjú reexportját Franciaországba. A 17. szá-
zad elején sikerült a szigeteknek kiharcolniuk, hogy a Csatorna-szigeteken el őállított
és megtermelt javakat vámmentesen lehessen bevinni Angliába. Ez természetesen
újabb visszaélésekre és illegális kereskedelemre adott alkalmat. A kereskedelmi ano-
máliák ellen, bár id őről időre fókuszba kerültek, nem lépett fel senki túlzott mérték-
ben, mert ez által több és kedvez őbb áru került a kontinensr ől Angliába.
 A kereskedelem továbbra is három pólus: a szigetekhez közel es ő francia kiköt ők,
a dél-, illetve délnyugat-angliai kiköt ők között zajlott Guernsey és Jersey közbeikta-
tásával, kiegyenlítve a kereskedelmi egyensúlytalanságokat, mivel a szigetek általá-
ban többet importáltak Angliából, mint amennyit exportáltak, de többet exportáltak
Franciaországba, mint amennyit importáltak. E rendszer a kölcsönös megállapodá-
sok és az „elnéz ő" magatartás ellenére ingatag egyensúly volt, amely, ha bármilyen
irányban változások vagy elmozdulások következtek be, nagyon komoly következ-
ményekkel járt az egyes felekre nézve.
 A 16. század második felében a szigeteken megkezd ődött a kötőipar felfutása, ami
a korábbi kereskedelmi kötöttséget és függ ő ségeket tovább er ősítette: az el őállított
termékek jelent ős része angol alapanyagból Franciaországban landolt. Az 1660-as
évekre évente már 240 ezer pár harisnyát exportáltak a szigetekr ől (Jamieson 1986).
Az egyéb importált termékekben jelent ős változások nem történtek, egyedül talán a
dohány behozatalát lehetne kiemelni, melynek egy része Angliából, másik része
pedig az észak-amerikai angol gyarmatokról származott. Az importfügg őség külö-
nösen Guernsey esetében figyelhet ő meg intenzívebben, a kisebb méret ű, nagyobb
mértékben túlnépesedett, mez őgazdasági termelésre alkalmas megm űvelhető terüle-
tekkel korlátozottabb arányban rendelkez ő szigeten külső erőforrások nélkül a szi-
get-gazdaság már ekkor fenntarthatatlan volt. Az export a kötött termékeken és a
nem túl rendszeres gabonaexporton kívül f őképp vászon és textiltermékekb ől, bő-
rökből, élőállatból (birka, bárány), illetve sózott halból és disznóhúsból állt, de el ő-
fordult a korábban már említett tengeri hínár, gránit, só és az almabor exportja is.
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008  s2                      Kitekint ő     209

Ezek a termékek azonban sem értékben, sem mennyiségben nem jelentettek komoly
tételeket, a teljes export a legtöbb esetben a kötött harisnyákkal együtt is kevesebb
volt, mint az import. A 17. században azonban más típusú gondok is adódtak, a f ő
kereskedelmi partnerek, Franciaország és Anglia protekcionista gazdaságpolitikájá-
nak köszönhetően a korábbi kereskedelmi kapcsolatok egyre nehezebbé és körül-
ményesebbé váltak. Az 1650-es évekt ől az újonnan kivetett adóknak köszönhet ően
a szigetek egyre inkább egymással is versenyezve próbálták a folyamatosan sz űkülő
francia piacokon pozícióikat és profitjaikat meg őrizni.

       A szabad kereskedelem vége, a kalózéra kezdete

  1689-ben újabb háborús konfliktus robbant ki Franciaországgal, ami a szigetek
számára azzal kezd ődött, hogy a francia kereskedelmi kapcsolatokat egy deklaráció
megtiltotta, amely, bár ideiglenes rendelkezésnek t űnt, a későbbiekben tartósnak
bizonyult. Ez az új helyzet a szigetek korábbi bevételi forrásait igen kedvez őtlenül
érintette, egyrészt sürg ősen új bevételi forrásokról kellett gondoskodni, másrészt az
eddig még háború esetén is megt űrt kereskedelmi kapcsolatokból származó javakat
valahonnan be kellett szerezni. Az érintettek természetesen nem számolták fel a
korábbi kereskedelmi kapcsolatokat egyik napról a másikra, de id ővel, a háborús
helyzet elhúzódásával praktikusabbnak t űnt átstrukturálni ezeket a tevékenységeket
a szigetlakók számára nem teljesen ismeretlen, de korábban intenzíven nem alkal-
mazott tevékenységek, a csempészet és a kalózkodás irányába. A „privateer" azon-
ban nem minősíthető egyszerűen kalóznak, mert királyi felhatalmazással végzi a te-
vékenységét, és a megszerzett zsákmány bizonyos szabályok szerint kerül felosztásra.
 1/5 rész jár a királynak, a maradék zsákmány 2/3-a a vállalkozás tulajdonosainak, a
fennmaradó rész pedig a hajó kapitánya, tisztjei és legénysége között kerül felosz-
tásra. Ez a tevékenység csak háború esetén, és megfelel ő papírokkal, engedélyekkel
(letters of marque) és meghatározott célpontok ellen volt „legális" (ez különböztette
meg a „klasszikus" kalózkodástól). Nem csupán Anglia élt ezzel a lehet őséggel,
hanem a tengeri hatalmak jelent ős része háborús helyzet esetén alkalmazta ezt.
A kalózkodás egyrészt jó üzleti lehet őséget jelentett az érintett feleknek, másrészt
alkalmas volt arra is, hogy az ellenség sorait megzavarja, kereskedelmét, utánpótlá-
sát megakadályozza, a lefoglalt javakkal pedig a korábbi kereskedelem egy része
továbbra is fenntartható volt. Érdekes kérdés, hogy egy olyan területen, ahol évszá-
zadok óta működő, hol ellenséges, hol barátságos gazdasági, politikai, kulturális
kapcsolatok jellemzik a szigetek és Franciaország viszonyrendszerét, hogyan lehet
szinte egyik napról a másikra váltani? A források szerint az új típusú kereskedelem
elsősorban nem vérre, hanem sokkal inkább a haszonra ment, kölcsönösen megrö-
vidítve egymást. A kalózkodási üzlet annyira jól bevált, hogy ez funkcionált a szi-
getek, különösen Guernsey fő bevételi forrásaként, „iparaként". Például 1800-ban
az ilyen jellegű tevékenységb ől származó haszon Guernsey esetében meghaladta az
 1 millió fontot, főleg francia és amerikai hajókat megrövidítve.
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
           Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.
210   Kitekint ő                        TÉT XXII. évf. 2008   s2
  A másik „iparág", ami hatalmas fejl ődésnek indult, a csempészet volt, amit a szi-
 getekkel foglalkozó szakirodalomban gyakran „szabad kereskedelem" címszóval
 emlegetnek. A szigetek speciális helyzetükb ől adódóan mindig is kiválóan alkalma-
 sak voltak különféle áruk raktározására, átrakására. Az illegális kereskedelem els ő-
 sorban az angol gyapjú és az amerikai gyarmatokról, illetve Angliából származó
 dohány illegális kereskedelmét jelentette. A csempészetnek további lökést adott a
 szigeteken, hogy a korábbi els ő dleges, komolyabb és sokkal nagyobb forgalmat
 lebonyolító csempészközpont, a Man-sziget ezen szerepét elvesztette azáltal, hogy a
 korábban különféle arisztokrata családok birtokában álló területet Duke of Atholl
 1765-ben 70 ezer fontért eladta a brit kormánynak. A csempészek ezután elhagyták
 a szigetet áthelyezve székhelyüket Wales-be, Északnyugat-Angliába, Írországba és
 Délnyugat-Skóciába, de sokan a Csatorna-szigeteket választották (Johnston 1994).
  A szigetek ugyanakkor els ő sorban a „kínálatot" biztosították a csempészeknek,
 melyek más, „külföldi" csempészek által behozott áruból és a nem ellenséges terü-
 letekkel lebonyolított kereskedelemb ől származtak, azonban ők maguk kevésbé vol-
 tak érintettek ezekben az ügyletekben, a legtöbb csempészhajó ugyanis brit tulajdon-
 ban volt. A „hagyományoknak" és a földrajzi elhelyezkedésnek köszönhet ően Jersey
 első sorban a „francia kapcsolatban", Guernsey pedig az Angliába és Írországba irá-
 nyuló csempészetben volt érdekelt. A szigetek gazdasági életében betöltött szerepüket
 tekintve első sorban Guernsey és Alderney voltak a csempészet igazi központjai, Sark
 nem volt túlságosan érintett, főleg csak mezőgazdasági aktivitás volt jellemz ő a szige-
 ten, és Jersey esetében, bár volt csempészet, a sziget gazdaságát sokkal inkább meg-
 határozta az észak-amerikai t őkehal-üzletbe való bekapcsolódás.
  Az Anglia ellátásához való komoly hozzájárulás ellenére a 18. század második fe-
 létő l az angol kormánynak nem csupán a Man-szigettel kapcsolatban voltak tervei —
 gondoljunk az észak-amerikai gyarmatok kereskedelmének szabályozására —, a Csa-
 torna-szigetek sem kerülhették el sorsukat, 1764-ben a kormány megrendelésére
 átfogó felmérés készült a témával kapcsolatban. Igazán komoly ellenlépésekre
 azonban még várni kellett, egészen az 1800-as évek els ő évtizedéig, amikor is a
 csempészet visszaszorításával kapcsolatos szabályokat hozott az angol parlament,
 melyeket a szigeteken is törvénybe iktattak, továbbá, több évszázados „el őkészítő
 munka" után, vámhivatalokat állítottak fel mindkét szigeten. A csempészet, bár
 bonyolultabb lett, innent ő l kezdve „tudományos" formát öltött (ún. scientific
 smuggling), kevésbé volt látványos, kisebb hajókon, kisebb tételekben a 19. század
közepéig folytatódott. A hanyatláshoz minden bizonnyal a brit vámpolitikai válto-
zások is hozzájárultak: az 1820-as évekt ől kezdve egyre fokozódó ütemben kerültek
a korábbi vámtételek csökkentésre, illetve eltörlésre, a csempészet — legalábbis a
korábbi évszázadokat jellemz ő formájában — értelmét vesztette.
  A fokozódó ellenőrzések, törvények és vámok hatására azonban az 1700-as évek
végétő l a szigetekre újabb diverzifikációs kényszer nehezedett, ami el ősegítette az
újabb területek felé történ ő elmozdulást. Ez egyrészt a korábban is már létez ő, de
jóval kisebb volumenű tőkehal-üzletbe történ ő nagyobb mértékű bekapcsolódást,
másrészt a hajóépítés felfutását jelentette. Érdemes megjegyezni, hogy a speciális
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
             Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008   s2                      Kitekint ő     211

kalózkodás, valamint a csempészetb ől származó haszon miatt megindult a sziget
lakosságának jelent ős anyagi differenciálódása, és a meggazdagodott „vállalkozók"
régi arisztokráciába történ ő betagozódása4, amely szintén hozzájárult a további be-
fektetésekhez és a sziget-gazdaságok új gazdasági területek felé történ ő elmozdítá-
sához szükséges feltételek megteremtéséhez.

                  A t őkehal-üzlet

 A 16. század elején felfedezett új-fundlandi halászterületeken elég hamar megje-
lentek a szigetek halászai is, de e halban különösen gazdag területen történ ő halá-
szat igazán meghatározó gazdasági tevékenységgé majd az 1600-as évek végét ől
válik, különösen Jersey esetében, míg Guernsey gazdaságát sokkal inkább a kalóz-
kodás és a csempészet határozta meg. 1763, Kanada brit uralom alá kerülése után a
halászati területek megnyitásra kerültek, fokozva a gazdasági aktivitást. Maga a
tőkehal-üzlet három fő tevékenységi kört jelentett:
 — egyrészt a „tényleges" halászatot, melyet a szigetekr ől induló flották végez-
    tek, majd a fogást tartósítva, a halat különféle piacokon értékesítették;
 — a másik jellegzetes tevékenység a mások által kifogott és feldolgozott t őkehal
    felvásárlása és további piacokra történ ő szállítása volt;
 — harmadrészt pedig a halászterületeken él ő népesség és a halászok ellátását
    szolgáló kereskedelmet jelentette.
 Ez utóbbi típus egy jellegzetes fajtájának tekinthet ő az ún. truck system, melynek
lényege, hogy a keresked ők a halászatban érintett területeken létesített lerakatokból
elégítik ki a keresletet. A termékekért a halászok a fogással fizetnek, vagy rögtön,
vagy a halászati szezon végén. A Csatorna-szigetek keresked ői, különösen a Jersey-
i kereskedők, az 1800-as évek elejétől kezdve egyre inkább ebben a sajátos ellátó-
kereskedelemben vettek részt a halászat helyett, komoly kereskedelmi monopóliu-
mokat létrehozva. A t őkehal legfontosabb piacait Európa, Nyugat-India, Dél-
Amerika, valamint a mediterrán kiköt ők jelentették. Sajátos, „háromszög" keres»
delem bontakozott így ki, ahol az els ő lépés a halászterületek ellátása, a második á     `tőkehal piacra juttatása, a harmadik pedig a hazaúton a t őkehal ellenértékéért kapott
termékeket, elsősorban dél- és közép-amerikai cukrot jelentette. Az ellátó kereske-
delemben a Csatorna-szigetek helyi termékei számára is komoly felvev ő-piacként
jelentkezett az amerikai piac, másrészt együtt járt a hajóépítés nagymérték ű felfutá-
sával, nem csak Jersey, hanem Guernsey esetében is. A kedvez ő pozíciók az 1860-as
évektől kezdtek gyengülni (pl. 1854-t ől egy kölcsönös kanadai—amerikai egyez-
mény értelmében amerikai hajók is használhatták a halászterületeket, változtak a
vámszabályok az új-fundlandi területeken, melyek a profitot jelent ősen csökkentet-
ték, a nyugat-indiai területeken protekcionista vámtételek jelentek meg a cukorke-
reskedelemben stb.). 1867-re a helyzet különösen kellemetlenné vált, a cukorüzlet a
tőkehal-üzlettel együtt összeomlott, a szigeti hajók nem bírták a versenyt a g őzha-
jókkal. Mivel a szigetek továbbra is fent kívánták tartani a korábbi prosperitást,
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

212  Kitekint ő                        TÉT XXII. évf. 2008   s2
sürgősen új lehetőségek után kellett nézni. A Jersey Chamber of Commerce jegyz ő-
könyveib ől kiderül, hogy az érintettek a helyi mez őgazdaság, illetve a Csatorna-
szigetekre irányuló turizmus fejelsztését tekintették a lehetséges kivezet ő útnak, és
1886-tól már többet meg sem említik a Chamber of Commerce iratai a t őkehal-
üzletet (Jamieson 1986).

            Hajóépítés a Csatorna-szigeteken

 Valamilyen mértékű hajóépítés szinte minden történeti korban létezett a Csatorna-
szigeteken, de a kereskedelmi aktivitáshoz és a kalózkodáshoz szükséges, nem je-
lentéktelen hajópark kialakítása az esetek többségében más forrásokból, els ősorban
dél-angliai hajóépít ő műhelyekből történt, másrészt az elfogott ellenséges hajók
használata is elég gyakori volt. A hajóípítésnek igazi lökést az amerikai forradalom
és az amerikai gyarmatok elvesztése adott. Ezt megel őzően a gyarmatok hajóépítési
tevékenysége komoly jelentőséggel bírt, például 1775-ben a brit kereskedelmi flotta
harmada amerikai építés ű volt. Az amerikai gyarmati hajóépít ő kapacitáskiesés
okozta űr jelentősen stimulálta a brit hajóépít őket, a tovagyűrűző hatások a szigete-
ket is elérték, arról nem is beszélve, hogy a kalózkodás egyre inkább veszítve a je-
lentőségéből, kevésbé működött sikeresen (Jamieson 1986). A csempészet elleni
1805., illetve 1807. évi szabályok, a kalózkodás visszaszorulása, illetve Napóleon
bukása utáni gazdasági visszaesés a szigeteket is jelent ősen sújtotta és komoly
munkaerő-piaci problémákat generált. Guernsey ekkor a dél-amerikai kereskedelmi
lehetőségek, Jersey pedig a t őkehal-üzlet további fejlesztésében látta a kivezet ő
utat. Mindkét aktivitáshoz hajók kellettek, amelyek egyre inkább a szigetek hajóépí-
tő műhelyeiből kerültek ki. A szigetek a hajóépítéshez számottev ő faanyaggal nem
rendelkeztek, tehát ezt behozatalból kellett fedezni, azonban nem az angol piacokról
szerezték be a komoly vámokkal sújtott árut, hanem kihasználva, hogy a szigetek az
angol vámterületen kívül helyezkedtek el, Európából, a Baltikumból és Franciaor-
szágból importáltak vámmentesen nyersanyagot. Ez a kedvez ő helyzet egészen
1845-ig állt fenn, amikor a brit faárukra kivetett vámokat jelent ősen csökkentették.
Ettől kezdve, bár nem kizárólagosan, Angliából származó faanyagot is felhasználtak
a hajóépítéshez. További el őnyt jelentett, hogy a munkabérek mindkét szigeten jó-
val alacsonyabbak voltak, mint az angol hajóépít ő műhelyekben. A hajóépítés ter-
mészetesen nem csak a saját igények kielégítését jelentette, hanem a küls ő kereslet
kielégítését is. A hajóépít ő műhelyek a kis jachtoktól egészen a nagy óceánjáró vi-
torlás hajókig bármit képesek voltak építeni, ugyanakkor g őzhajók építésében már
egyik sziget sem rendelkezett komparatív el őnyökkel.
 A fahajóépítés viszonylag kevés felszerelést igényelt, nem kellett túlságosan nagy
tőkebefektetés. A szükséges mesteremberek, vitorlakészít ők, hajóácsok, kovácsok
és kötélverők szerszámaikkal együtt helyben rendelkezésre álltak. Külön m űhelyt
sem igényeltek feltétlenül, hiszen a sima tengerparton is el lehetett kezdeni a mun-
kálatokat (később tetőt állítottak föléjük). A munkaer ő nem volt szervezett, mint
  Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008  s2                      Kitekint ő     213

Angliában, ezért a munkabérek szinte folyamatosan alacsonyak maradtak. A hajó-
építésen kívül a már jóval több és speciálisabb felszerelést igényl ő hajójavítás is
megjelent, bár korántsem olyan súllyal, mint az építési tevékenység. Az 1850-es
évektő l a Csatorna-szigetek a brit trendeket és igényeket követve áttértek a gyor-
sabb járatú klipperek építésére, az alkalmazkodás a kihívásokhoz és változásokhoz
folyamatos, és ekkor még sikeres volt. Persze ez a tevékenység sem volt versenytár-
sak nélküli: a brit hajóépítő műhelyeken kívül Kanada jelentette az egyik legfonto-
sabb versenytársat. A vashajók megjelenésével és elterjedésével azonban a csator-
na-szigeteki hajóépítésnek leáldozott, ismét új diverzifikációs lehet őségek után kel-
lett nézni a szigetlakóknak.

             Mez őgazdaság, helyi halászat

 Harvey, Quilley és Beynon Exploring the Tomato. Transformations of Nature,
 Society and Economy cím ű könyvében (2002) egy fejezetet kitev ő, részletes be-
számoló mutatja be a Guemsey-szigeti üvegházi paradicsomtermelés felfutását,
majd hanyatlását. A történet nagyrészt termelés- és értékesítés-szervezésr ől szól, a
hanyatlás okainak hátterében pedig az energiaárak robbanása, a külföldr ől jövő erő-
teljes kínálat hatása, a modern, ám a kis családi cégek számára megfizethetetlen
technológiák előretörése és ezzel a hagyományos termelés ellehetetlenülése áll.
Hasonló jellegű felfutási, illetve hanyatlási periódusok jellemzik a szigetek mez ő-
gazdasági folyamatait, mint a korábban már vázolt egyéb gazdasági tevékenysége-
ket is, folyamatos az alkalmazkodási kényszer, a világgazdasági trendek és a válto-
zó igények függvényében. A szigetek mez őgazdaságát a 16. századig alapvet ően a
helyi piacok ellátása jellemezte, csak a többlet került exportra, ett ől kezdve a ha-
gyományos és a szigetlakók ellátását biztosító termelés mellett megjelentek az els ő
„hullámok". A lehetőségek azonban nem korlátlanok, a növekv ő népesség egyre
több mezőgazdasági művelésre alkalmas területet foglalt el, és a váltások esetén az
új termékekre való átállás általában csak más termékek rovására történhetett meg.
 Az első ilyen felfutás a 15-16. századi köt őipar felvirágzásához köthet ő birkate-
nyésztés, az egyre inkább növekv ő gyapjúigényt kezdetben szigeti forrásokból,
majd idővel behozatalból fedezték, sokszor a többi mez őgazdasági tevékenység
rovására. A 17. században a dohánytermesztés is felfutott, de a szigetek termelése
az észak-amerikai új ültetvényeknek jelent ős versenyt generált, ezért a Privy
Council megtiltotta a termesztést (nemcsak a szigeteken, hanem Angliában is).
A 17. századtól almatermesztés terjedt el, olyannyira, hogy az a gabona és egyéb
termények rovására ment — 1673-ban pl. Jersey-n megtiltották új ültetvények telepí-
tését, csak abban az esetben engedélyezte az állam, ha a régi almáskerteket telepí-
tették újra (Coysh 1977). Az almabor több évszázadon keresztül jelent ős exportter-
mék volt, Jersey-n például 1815-ben a megm űvelhető területek negyede almáskert
volt. 1855-ig a termelés fokozódása figyelhet ő meg, mely 1870-re jelentősen visz-
szaesett, átadva a terepet a burgonyának. Az almatermelésnek különösen Jersey
  Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
           Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

214  Kitekint ő                        TÉT XXII. évf. 2008    s2
esetében volt kitüntetett szerepe, Guernsey-n nem annyira jelent ős, itt az alma mel-
lett körtét is termesztettek, majd az 1870-es évek magasságában egyre inkább áttér-
tek az üvegházi termelésre, a zöldség-, valamint a sz őlőtermesztésre.
  A kertészet és zöldségtermesztés hosszú múltra tekint vissza a szigeteken, mely-
hez kedvez ő feltételeket biztosít a szigetek viszonylag enyhe éghajlata. A legtöbb
primőráru előbb érik be, mint a kontinensen vagy Angliában, és a rendszeres hajójá-
ratok megindulása után viszonylag könnyen lehet eljuttatni a célpiacokra. Az enyhe
éghajlat ellenére nagyrészt fűtött üvegházakban a paradicsom mellett egy sor to-
vábbi haszonnövénnyel, brokkolival, karfiollal, spárgával, salátával, eperrel, papri-
kával is kísérleteznek, valamint virágokat (frézia, írisz, krizantém) is termesztenek.
A virághagyma és virágüzlet az 1860-as évekt ől kapott lendületet, Guernsey-r ől
például 1933-ban már évi 5 ezer tonna virágot exportáltak, majd néhány évtized
múlva a virághagyma-export is beindult, f őleg az amerikai, kanadai, holland, angol
és dél-amerikai piacokra. A piaci verseny azonban er ős volt, egyrészt a szomszédos
francia területeken is hasonló növényeket termesztenek, másrészt szinte ugyanezek
a „próbálkozások" figyelhet ők meg több, az angol partokon elhelyezked ő sziget
termelési struktúrájában is. Egy id ő után a legtöbb haszonnövény esetén a termelés
visszaszorult, nem versenyképes és veszített korábbi jelent őségéből annak ellenére,
hogy a logisztika és marketing tevékenységek sziszematikus koordinálására több
próbálkozás figyelhet ő meg.
  A Csatorna-szigetek marhái, a „guernsey-k" és a „jersey-k" jól tejel ő, igen magas
zsírtartalmú tejet adó állatok. 960 körül Róbert normandiai herceg hozott szerzete-
seket a szigetekre, akik egyházi tevékenységük és a sziget védelme mellett gazdál-
kodással is foglalkoztak. Az els ő tehenek valószínűsíthetően velük érkeztek a szige-
tekre (Breeds of.. 2006). A Csatorna-szigetek elzártsága sok betegséggel szemben
ellenálló fajokat eredményez, amihez természetesen az is kell, hogy az importot
szabályozzák: a korlátozások Jersey esetében 1789-ben, Guernsey esetében 1819-
ben következtek be, amikor is hatóságilag megtiltották a francia állatbehozatalt. Az
igazi export-felfutás az 1800-as évek második felében indult meg, noha korábban is
lehet beszélni kivitelr ől.
  A Csatorna-szigeteken a helyi halászatnak is nagy jelent ősége volt az évszázadok
folyamán, amely egyrészt a helyi igények kielégítését szolgálta, másrészt pedig a
keletkezett többlet folyamatosan exportálásra került, az új-fundlandi t őkehal-üzlet
beindulása után azonban sokat veszített jelent őségéből. A későbbiekben az 1910-es
évektől újabb felfutás figyelhet ő meg, majd hanyatlás a hetvenes évekig, utána
újabb felfutás tapasztalható. Érdekes momentum Jersey esetében az osztrigahalá-
 szat: a sziget és Franciaország között nagy osztrigatelepeket találtak 1797-ben.
A halászat azonban nem volt teljesen konfliktusmentes, a francia halászokkal fo-
 lyamatosak voltak az összet űzések és feszültségek a halászati jogok gyakorlását
tekintve. A korlátozások, szabályozások ellenére az osztrigatelepek teljesen kime-
rültek, és az 1870-es évekre az osztrigahalászatnak is leáldozott.
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008   s2                     Kitekintő      215

                     Turizmus

  A szigetek természeti szépségei, enyhe éghajlata, különleges értékei és érdekessé-
 gei a kontinens és a szigetek között rendszeressé váló hajójáratok beindításával az
 idegenforgalom rohamos térhódítását eredményezték a 19. század közepét ől.
A Csatorna-szigeteken szinte minden kor „hagyott" valamit, a k őkori szentélyektől,
 dolmenektől, menhírektő l kezdve a középkori templomokig, várkastélyokig, a kü-
lönféle korokból származó katonai er ődítményektő l kezdve a hangulatos kiköt őkig,
ódon világítótornyokig szinte minden megtalálható, jelent ős kínálati elemeket biz-
tosítva az idelátogató turistáknak. A 19. század folyamán, hála a fejl ődést előtérbe
helyező kormányzóknak, a jelenlegi infrastruktúra jelent ős része kiépítésre kerül,
Guernsey-n például 1829-re 85 km első osztályú és 28 km másodosztályú út épült.
Az építkezésekhez az alapanyagot helyben termelték ki, és a bels ő építkezéseken
kívül fontos kiviteli kereskedelmi cikként jelent meg a kitermelt gránit. Az építke-
zésekkel kezdődő en megindult a városiasodás, nem utolsósorban azért, mert 1831-ben
kolerajárvány tombolt, jelent ő s emberáldozatokkal, és nyilvánvalóvá vált, hogy a
településeket mindenképpen hozzá kell igazítani a megnövekedett számú népesség
igényeihez. További kedvez ő feltételként jelent meg a hagyományos küld őterületek
közelsége, valamint a „nyelvi problémák" hiánya is, meg kell azonban jegyezni,
hogy hasonlóan a korábbi átállásokhoz, itt is csak más területek hanyatlása után
indulhatott be az új iparág, természetesen a többi gazdasági tevékenység rovására.
Bár mindkét szigeten növekedett a népesség, a rendelkezésre álló humán er őforrás-
ok köre továbbra is er ő sen korlátozott volt, másrészt már ebben a korban sem volt
egyszerű a szigeteken történ ő letelepedés, nagyarányú bevándorlás vagy vendég-
munkás-beáramlás nem tapasztaló.

                  A II. világháború

 A II. világháború megakasztotta a Csatorna-szigetek töretlen fejl ődését: a német
csapatok 1940 elején elfoglalták Normandiát. A szigetek lakóinak egy részét evaku-
álták Angliába. Az el ő zetes várakozások ellenére 1940. júníus végén a németek
elfoglalták a szigeteket. A megszállás alatt 37 ezer német katona állomásozott a
térségben. A németek hatalmas er ő dítési munkálatokat végeztek, bunkereket, ágyú-
tornyokat, géppuskafészkeket és er ő dök tömegét építették fel, arra számítva, hogy a
szövetségesek itt is támadni fognak. 1942-ben a szigeteken is megkezd ődtek a de-
portálások, hozzávet ő legesen 2000 zsidó és nem zsidó származású brit angol állam-
polgárt hurcoltak koncentrációs táborokba. Alderney szigetén pedig három
munktábort alakítottak ki, ahová megközelít ően 800 ember került Európából.
 A német megszállás alatt a szigetek irányítása többé-kevésbé saját hatáskörben
maradt, német felügyelettel, amely az operatív irányítást tanácsoknak adta át
(Controlling Committee, Guernsey; Superior Council, Jersey) különféle bizottságo-
kat létrehozva, amelyek egy-egy terület irányításáért és koordinálásáért feleltek
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
           Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

216  Kitekintő                         TÉT XXII. évf. 2008    s2

(Potato Board, Guernsey Farm Product Board stb.). A helyi gazdaság átalakítására
és központosítottabb irányítására már csak azért is szükség volt, mert a korábbi
meghatározó angol kapcsolatok megsz űntek, a keletkez ő űr a megmaradt francia
kereskedelmi kapcsolatokból került kielégítésre, de nem csupán a maradék helyi
lakosság, hanem az itt állomásozó német csapatok ellátását is meg kellett oldani.
Egyes javak (olaj, vetőmag stb.) hiánya már ekkor megmutatkozott. A két sziget
eltérő adottságainak és a meglévő termelési struktúrájának köszönhet ően a kvázi
önellátás tekintetében Jerseynek sokkal kedvez őbb lehetőségei voltak, Guernsey-n a
virágtermesztést felszámolva próbáltak további term őterületeket nyerni. Guernsey-n
fokozta a problémákat az is, hogy a megszállók lóállományát is takarmányozniuk
kellett, ami 437,4 hektár földterületet érintett, tovább csökkentve a m űvelhető és a
helyi lakosság ellátását szolgáló földterületeket. Jersey-n is hamar felváltotta a búza,
az árpa és a zab a burgonyát. 1941-re Jersey képes volt a civil lakosságot elég liszt-
tel és tejjel ellátni. Amit nem sikerült el őállítani, Franciaországból pótolták egészen
addig, amíg teljesen el nem szigetel ődtek. A különféle erőfeszítéseket az is mutatja,
hogy 1941-42-ben a német hatóságok engedélyt adtak arra, hogy az evakuálás követ-
keztében teljesen lakatlanná váló, csak a korábban említett három munkatábornak
helyet adó Alderney szigetén egy kisebb csoport mez őgazdasági tevékenységet foly-
tasson, ezzel is növelve a rendelkezésre álló javak mennyiségét. Hasonló történt Sark
esetében is, ahol burgonya termesztésével próbálkozott a Guernsey Agricultural
Department, bár 1944-től a művelés a háborús tevékenységek következtében meg-
szűnt. A várt szövetséges partraszállás azonban nem a Csatorna-szigetek térségében
történt meg, Guernsey és Jersey szinte teljesen elszigetel ődött, melynek eredménye-
képpen a megszállók és a szigetek lakossága, utánpótlás hiányában a háború végére
majdnem éhen halt. 1944. december 27-én a Vega nev ű vöröskeresztes hajó kötött ki
 Guernsey-n, megmentve az embereket az éhezést ől. A Csatorna-szigetek 1945. május
 9-én szabadul felt, a megszállók csak ekkor adták meg magukat.
  A háborús évek mindenképpen tanulságosnak tekinthet ők, hiszen megmutatkozik
 (természetesen nem csupán sziget-specifikusan, hiszen hasonló folyamatok figyel-
 hetők meg számtalan kontinentális ország tekintetében is), hogy mi történik akkor,
 ha egy adott, erősen importfügg ő terület fenntarthatóságát, m űködését biztosító
 külső kereskedelmi kapcsolatok egyszer csak megsz űnnek.

       A paradicsom-termesztést ől az adóparadicsomig

 A II. világháború után az élet a Csatorna-szigeteken hamar normalizálódott, az
evakuált lakosság visszatért a szigetekre, újra beindultak a térség korábbi ellátását
biztosító kereskedelmi kapcsolatok, a „hadigazdaság" helyett a korábbi sikeres ex-
porttermékek el őállítása és a turizmus is. Az ötvenes évek közepéig, végéig a ko-
rábbi gazdasági tevékenységek és exporttermékek megfelel ő színvonalon biztosítot-
ták a szigetek megélhetését, azonban egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a leg-
több korábbi exporttermék a fokozódó nemzetközi verseny miatt hosszabb távon
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008  s2                      Kitekint ő     217

kevésbé versenyképes. Az ötvenes évek közepének gazdasági-társadalmi mozgásfo-
lyamatai új irányt szabtak a Csatorna-szigeteknek, és fokozatosan megindultak a
pénzügyi központ-szerep felé vezet ő úton. A történet alapvet ően az eddig „megszo-
kottak" szerint történik, a szigetek az anyaországhoz f űződő sajátos viszonyrend-
szerbő l profitálnak, amelyhez természetesen mindkét partner szükséges, és mindkét
fél számára hasznos.
 Az ötvenes éveket megel őző időszakban a pénzügyi tevékenységek abszolút nem
tekinthetők dominánsnak a Csatorna-szigetek gazdasági életében, ugyanakkor a sok
esetben több évszázados törvények, valamint az Egyesült Királyság és a térség gaz-
dasági-politikai viszonyrendszerét szabályozó rendelkezések jó néhány kedvez ő
elemet biztosítanak az új diverzifikációs lehet őségnek. A kedvező feltételek
Hampton (1998) alapján az alábbi pontokban foglalhatók össze:
 - A brit kormány a hatvanas évekt ől kezdve, közvetve a Bank of Englandon ke-
    resztül, lehetővé teszi az europiacok lérehozását és a különféle offshore köz-
    pontok fejl ődését — elsősorban az anyaországgal sajátos viszonyrendszerben
    lévő szigeteknek;
 - A közvetlen, magánszemélyekre és üzleti vállalkozásokra vonatkozó adófize-
    tési kötelezettség hagyományosan 20% mindkét sziget esetében (nem azért
    határozták így meg, hogy adóparadicsommá váljanak);
 - A szigeteken nincs tőkenyereségadó, forgalmi adó és vagyonátruházási adó;
 - Az itt alapított vállalatokra a helyi szabályozások és nem az egyesült-
    királyságbeli törvények vonatkoznak, ami kedvez ő feltételeket kínál a befek-
    tetőknek;
 - Ingatlan-ügyletek lehet ősége: az akkori, 1961-ig érvényben lév ő brit törvényi
    szabályozás értelmében a brit állampolgárok külföldi ingatlanjai nem adókö-
    telesek, és a Csatorna-szigetek ebb ől a szempontból „külföldnek" számítanak;
 - Biztonság és politikai stabilitás;
 - Kellemes éghajlat;
 - Könnyű elérhetőség, megközelíthetőség;
 - Londoni pénzügyi központ közelsége, ugyanaz az id őzóna, angolul beszél ő,
    viszonylag jól képzett munkaer ő .
 A magas helyi banki kamatok a kezdeti nagyfokú t őkebeáramlásban nem játszot-
tak jelentős szerepet, érdekes, hogy egy „ ősi", 1771-es és 19624g érvényben lév ő
uzsoraellenes törvény a helyi kamatrátát 5%-ban maximálta, amely a Csatorna-
szigeteken működő egyesült-királysági Idíringbankolga is vonatkozott. Ebb ől kö-
vetkezően, amikor az angol kamatráták a helyi kamatrátáknál magasabbak voltak,
elméletileg tőkekiáramlást kellett volna tapasztalni, de ez még akkor sem történt
meg, amikor például 1957 szeptemberében a kamatláb az Egyesült Királyságban
7% fölé kúszott. A gazdaság elmozdulása legkorábban Jersey esetében történik
meg, majd némi, néhány éves fáziskéséssel követi Guernsey is.
 Jersey-n 1955-ben még csak hat bankocska m űködött, négy angol klíringbank, a
Jersey Savings Bank és egy kis helyi bank. A hatvanas évekt ől kezdve azonban
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
           Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

218  Kitekint ő                         TÉT XXII. évf. 2008   s2
jelentős tőkebeáramlás indult meg, a bankok száma 1971-re elérte a 30-at, a bank-
betétek pedig a 470 millió fontot. A korábban már említett ingatlan-boom pedig az
 1961-es törvényi változásig 12 millió font beáramlását eredményezte a szigetre.
 1969-ben Jersey esetében a GDP 45%-a még a turizmus bevételeib ől, de 15% már a
pénzügyi szektorból származott, egyre inkább offshore központtá vált, pénzügyi
szolgáltatások széles körét biztosítva. Guernsey-n 1963-ban nyílt meg az els ő ke-
reskedelmi bank, némi fáziskéséssel, de a hasonlóan stabil kormányzat, a kedvez ő
gazdasági, politikai környezet számtalan bank- és biztosítótársaságot, pénzügyi be-
fektetőt vonzott a szigetre. Jersey és Guernsey sikere természetesen a harmadik
hasonló jogi státuszú koronagyarmatot, a Man-szigetet sem hagyja érintetlenül.
A hatvanas évek végén ott is megkezd ődött az átállásra való felkészülés, ami tény-
legesen „komolyabb" el őkészületeket kívánt, mert amíg a Csatorna-szigetek eseté-
ben az adókulcsok hagyományosan alacsonyak voltak, addig a Man-sziget esetében
szükség volt az adórendszer átalakítására (1961, 1979 és 1981), ami intenzívebb
kormányzati beavatkozást igényelt. Ebben az esetben a Csatorna-szigeteknél jóval
nagyobb területű és alacsonyabb népességszámmal rendelkez ő sziget pénzügyi
központ szerep felé történ ő elmozdítása alapvet ően azért került el őtérbe, hogy a
gazdasági recesszió miatti elvándorlást és a hanyatló népességszámot lehet őség
szerint megállítsák (Le Rendu 2004). Guernsey és a Man-sziget dolgát jelent ősen
megkönnyíti, hogy ott „lebeg" el őttük Jersey sikeres példája, ugyanakkor az alapve-
tően hasonló adottságokkal és kínálati elemekkel rendelkez ő szigetek között egyre
intenzívebb verseny, majd egyfajta „piacfelosztás" következik be: Jersey els ősorban
a vezető banki szerepl őkre, a nemzetközi privát banki tevékenységekre és az alap-
kezelésre koncentrál, Guernsey esetében a biztosítótársaságok és a kevésbé t őkerős
bankok jelentik a fő piacot, a Man-szigeten pedig a privát banki m űveleteken kívül
lehetőség van a hajóregisztrációs ügyletekre és a szabad légikiköt ő használatára is.
  A pénzügyi szolgáltatások felfutásával a hagyományos gazdasági tevékenységek
közül a Csatorna-szigeteken a mez őgazdaság erőteljes hanyatlásnak indult, a turiz-
mus viszont mindkét sziget esetében még hosszú ideig jelent ős maradt, amely több
szállal kapcsolódik a pénzügyi szektorhoz. A pénzügyi szektor fejl ődésével párhu-
zamosan az információs technológiával összefügg ő iparágak jelentős terjedése is
megfigyelhető a szigeteken, különösen Guernsey esetében. A Csatorna-szigetek a
nyolcvanas évekre komoly, nemzetközi jelent őségű offshore központokká váltak,
ahol teljes körű pénzügyi szolgáltatások igénybevételére és tevékenységek folytatá-
sára nyílik lehető ség. A szigetek a pénzügyi központ-jelleg és az Egyesült Király-
sághoz fűződő sajátos viszonyrendszer további fenntartásában érdekeltek, ami nem
csupán arról szól, hogy az itt befektetni szándékozókat kell őképpen „elbűvöljék",
hanem egyrészt komoly versenykihívás (egyéb pénzügyi központok, más, az Egye-
sült Királysággal föderalisztikus kapcsolatban álló szigetek, küls ő sziget-szerepl ők),
illetve folyamatos egyeztetés az angol, amerikai és uniós szervekkel és megfelelés a
nemzetközi egyezményeknek és el őírásoknak (Privy Council, Home Office, United
States Federal Reserve, Commissions of the EU stb.). Bizonyos területeken azon-
ban a gazdasági-politikai keretfeltételeken kívül a magasfokú autonómia ellenére is
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008   s2                      Kitekint ő     219

szükség van az Egyesült Királyság közrem űködésére, amely ismételten jól szemlél-
teti a sajátos kölcsönös viszonyrendszer szükségességét.
  A magas szintű pénzügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges megfelel ő szak-
mai képzésre a szigeteken fels őoktatás hiányában nincs lehet őség, ugyanakkor az
angol belügyminisztériummal kötött, évente megújításra kerül ő egyezmények ér-
telmében és a szintén évente megállapított fels őoktatási hozzájárulás fejében a szi-
getekrő l továbbtanulni szándékozó diákok számára biztosított az angol egyetemek-
hez való hozzáférés. Hasonló a helyzet az egészségügy területén is, ahol szintén
kölcsönös megállapodások szabályozzák a brit állampolgárok szigeteken történ ő,
illetve a szigeti lakosság egyesült-királysági ellátását. Ennek els ősorban azért van
kiemelt jelentő sége, mert a szigetek állandó, illetve tartózkodási engedéllyel rendel-
kező és a szigeteken tartózkodó lakosságának egy jelent ős része brit állampolgár.
További együttműködést kíván a szigeteken m űködő rendőrség, tűzoltóság, vala-
mint az iskolák felügyelete és min őségbiztosítása, a vámhatóságok, bevándorlási
hatóságok működtetése és a fizet őeszközök közötti átválthatóság fenntartása is. 5

                   Új kihívások

  A szigetek gazdaságtörténetének áttekintéséb ől kitűnik, hogy az elmúlt évszáza-
dokban számtalan olyan alkalmazkodási „kényszerhelyzet" figyelhet ő meg, ahol a
hosszabb távú fenntarthatóság érdekében — bizonyos esetekben tudatosan, más szituá-
ciókban kevésbé strukturált módon — át kellett alakítani a korábbi gazdasági, társa-
dalmi tevékenységeket. Ezen változásokat alapvet ően a piaci folyamatok, (vi-
lág)gazdasági trendek és szükségletek generálták, alapvet ően sikeres formákat létre-
hozva. Napjainkban sincs másként, azonban a korábbi kevésbé tervezett adaptációs
tevékenységek helyére a hatvanas évekt ől kezdve egyre inkább a szisztematikus ter-
vezés lépett. A problémák és kritikus pontok egy részét különböz ő politikákkal, stra-
tégiákkal és tervezéssel, az er őforrások és az Egyesült Királysággal fennálló sajátos
viszonyrendszer menedzselésével próbálják meg kezelni, azonban több olyan terület
is létezik, amelyre számottevő befolyással a Csatorna-szigetek nem bírnak, ilyen pél-
dául a klímaváltozás vagy a tengerszint emelkedésének kérdése. A sziget-statégiákat
és jelentéseket6 áttekintve a következ ő területek tekinthet ők hangsúlyosnak:
 - Gazdasági versenyképesség fenntartása;
 - Népességnövekedés, népességszabályozás, demográfiai trendek;
 - Foglalkoztatás, oktatás;
 - Infrastruktúra fejlesztése, zsúfoltság csökkentése;
 - Víz-, hulladék- és energiagazdálkodás;
 - Környezetvédelem, küls ő környezeti változások;
 - Életminőség.
 A következő kben ezek a kiemelt területek kerülnek áttekintésre, szem el őtt tartva,
hogy az egyes dimenziók sok szállal kapcsolódnak egymáshoz, és az egyes terüle-
tek között jelent ős az átfedés.
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
           Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

220  Kitekint ő                        TÉT XXII. évf. 2008    s2

          Gazdasági versenyképesség fenntartása

 A Csatorna-szigetek gazdasági teljesítménye, amelyet napjainkban leginkább a
pénzügyi szektor túlsúlya jellemez, nemzetközi viszonylatban és összehasonlításban
is kifejezetten jónak mondható, az egy főre jutó GDP 2005-ban Guernsey esetében
44 600 dollár, Jersey-n pedig 57 ezer dollár volt (CIA Factbook 2007), a szintén
2005-ös GNI adatok alapján pedig mindkét sziget az els ő 4 között található. Az
egyes szektorokat tekintve mindkét szigetnél egyértelm ű a pénzügyi szektor túlsú-
lya, a hagyományos iparágak, a mez őgazdaság és a turizmus viszont már sokat ve-
szített korábbi jelent őségéből. Guernsey esetében a pénzügyi szektor bevételeinek
növekedésén kívül az épít őipar jelentős, illetve a web-alapú gazdaság és egyéb üz-
leti tevékenységek bevételeinek kisebb volumen ű növekedése figyelhet ő meg, a
hagyományos tevékenységek további lassú hanyatlásával. Jersey esetében a legtöbb
hozzáadott érték a pénzügyi szektorban keletkezik, érdekes módon az épít őipar tel-
jesítménye a többi szektor teljesítményéhez képest itt is viszonylag magas.
 A szigetek „államháztartása" mindkét esetben komoly egyensúlytalanságoktól
mentes, és Guernsey és Jersey esetében is lényeges elemként jelenik meg a stratégi-
ai céltartalékképzés az esetleges anomáliák és egyensúlytalanságok leküzdésére.
A kiskereskedelmi árindex-változással mért infláció mindkét sziget esetében hosszú
idő óta magasabb, mint az Egyesült Királyság esetében, de lényeges aránykülönb-
ségek nincsenek, a szigeteken jelentkez ő infláció együtt mozog az Egyesült Király-
ság rátájával. További gazdasági mutatókat tekintve a szigeteket a foglalkoztatás
magas aránya és egészen elhanyagolható szint ű munkanélküliségi ráta jellemzi.
 A Csatorna-szigetek jelenlegi gazdasági helyzete azonban nem kihívásoktól men-
tes. Guernsey esetében például 2005 novemberében egy független szakért ői csoport
jött létre, hogy a sziget társasági adóval kapcsolatos politikáját, illetve megváltozá-
sának a sziget gazdasági pozíciójára gyakorolt hatását megvizsgálja. A jelentés
(Radcliffe—Roper 2006) készítésének alapvet ő célja, hogy feltérképezze a 0-10%
közötti adókulcsú társasági adó bevezetésének a sziget gazdaságára gyakorolt hatá-
sait. Korábban a szigeten nem alkalmazott társasági adó bezetésének kérdése azért
került napirendre, mert az európai uniós, üzleti adóztatási magatartást szabályozó
kódex (Code of Conduct on Business Taxation — Primaloro Group 1999) ajánlásai
alapvetően kedvezőtlen kategóriába sorolják a szigetet (Jersey esetében is ugyanez
a helyzet). A sziget vezet ői az alkalmazkodást és a „nemzetközi játékszabályok"
betartását mindenképpen szükségesnek tartják, noha az említett kódex, amelyet
 1997 decemberében az ECOFIN (Council of Economics and Finance Ministers) tett
közzé, nem uniós jogforrás, csupán a közösség politikai ajánlásait tartalmazza.
2002-től kezdődött meg az adózási gyakorlat felülvizsgálata, hogy a pénzügyi köz-
pontként történő további versenyképesség megmaradjon. A jöv ő útja a 0/10 rátával
rendelkező társasági adó, amely a helyi cégeknek 0, a Guernsey FSC (Financial
Services Commission) által szabályozott társaságok esetében 10%-os adóterhet je-
lentenek 2008-tól. Ez a becslések szerint jelent ős kieséseket jelent a jöv őben, ezért
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008   s2                      Kitekint ő     221

 elemzések sora foglalkozik esetleges más adófajták bevezetésével, illetve terhek
 növelésével, mint például a forgalmi adó kérdésével, a társadalombiztosítási járulé-
 kok növelésével, illetve további adóterhek benzinre, dohány- és alkoholtermékekre
 való kivetésével (Guernsey... 2006). Az elemz ők úgy látják, hogy a Csatorna-
 szigeteknek, természetesen beleértve a hasonló cip őben járó Man-szigetet is, a válto-
 zásokra mindenképpen szüksége van. Az EU irányelveknek való nem megfelelés a
 későbbiekben komoly piacveszteséggel és versenyképesség-romlással járhat. Az adó-
 zási rendszer módosulása nem feltétlenül vezet komoly piacvesztéshez, mert ha azok
 a feltételek, amelyek szintén jelent ősen befolyásolják a gazdasági szerepl ők piaci dön-
 téseit, továbbra is megmaradnak — mint az egyszer ű, átlátható rendszer, megfelel ően
 képzett munkaerő, személyzeti költségek, kedvez ő bérleti lehet őségek és díjak, jó
 szállítási kapcsolatok, elérhet őség, megközelíthetőség, jó üzleti hírnév, megbízható-
 ság, a stabil politikai környezet, a vonzó lehet őségeket biztosító jogi és szabályozási
 keretek —, a versenyképesség továbbra is fenntartható.
  A web-alapú gazdaság új diverzifikációs lehet őségként jelenik meg a Csatorna-
 szigetek esetén is, az új gazdasági irány térhódításához szükséges feltételek alapve-
 tően adottak, és a jövőben a pénzügyi központ-jelleg esetleges hanyatlásával új le-
 hetőségként jelenhet meg az adóparadicsomból az „e-paradicsom" felé történ ő el-
mozdulás. Az esetleges elmozduláshoz szükséges jelenlegi el őnyök egyébként ha-
 sonló jellegűek a korábbi id őszakok előnyeihez, és leginkább a szigetek sajátos „in
 and out" helyzetét használják ki, csak éppen a termékek változnak, amit jól szemlél-
tet a következ ő példa. Az Európai Unió adószabályai között létez ő, alacsony értékű
termékekre vonatkozó adókönnyítés (Low Value Consignment Relief — LVCR)
értelmében a 18 fontnál alacsonyabb érték ű, az Unión kívülről származó importter-
mékek mentesülnek a forgalmi adó alól (E-commerce firms... 2006). Az Európai
Unión kívüli Csatorna-szigeteken keresztül történ ő termékértékesítés ezért jelent ős
kedvezményeket és versenyel őnyt generálhat, amennyiben a forgalmazott termékek
jelentős része 18 fontnál kisebb érték ű (pl. CD-ktől, DVD-ktől kezdve a különféle
kiegészítőkön, alkatrészeken keresztül a golffelszerelésekig stb.). E kereskedelem
jelentős része interneten keresztül történ ő e-kereskedelem — tipikus példája az els ő-
sorban CD-ket és DVD-ket forgalmazó Play.com Jersey-n. A szigetek Egyesült
Királyságtól, illetve a kontinenstől való távolsága a kifejezetten jó elérhet őségi és
megközelíthetőségi feltételek miatt komoly szállítási költségeket sem jelent. Az
üzlet teljesen legális, a fennálló kereteken belül, és az Európai Unió `tudomásával'
zajlik, és nem is várható a szabályozás megváltoztatása a közeljöv őben.

  Népességnövekedés, népességszabályozás, demográfiai trendek

 A Csatorna-szigetek jelenlegi népességnövekedése nem tekinthet ő számottevő-
nek, Guernsey esetében például 1991 és 2001 között mindössze 13 fő volt a nettó
bevándorlási többlet: 1991 és 1996 között 634 fős csökkenés, majd 2001-ig 647 fős
növekedés mutatkozott, eredményezve a 13 fős növekedést. A helyzet Jersey eseté-
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
           Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

222  Kitekint ő                        TÉT XXII. évf. 2008    s2
ben is hasonló, 2000 és 2002 között 190 fó többlet, 2003-2004 között 300 fős csök-
kenés, 2005-ben pedig 270 fős növekedés mutatkozott. Mindkét sziget esetén a be-
vándorlók számát és a népesség növekedését a lakhatási engedélyek kiadásának korlá-
tozottsága tartja nagyjából egyensúlyban. A lakhatási engedélyeket általában határo-
zott időre adják a hatóságok. Léteznek ún. compassionate engedélyek olyan szemé-
lyek számára, akik valamilyen oknál vagy tevékenységnél fogva köt ődnek a szigetek-
hez, illetve külföldi családtagok számára a helyi lakosok is kiválthatnak rövid távú
engedélyeket. Ugyancsak rövid távú engedélyeket adnak ki a szigeteken keresett
munkaerő számára, de csupán foglalkoztatottságuk idejéig. Jersey esetében egyébként
az elmúlt néhány évtizedben viszonylag nagyarányú bevándolás történt. Jelenleg a
sziget lakosságának csak 52%-a Jersey" születés ű, 36%-a az Egyesült Királyságból, a
fennmaradó rész nagyrészt Portugáliából és Madeira szigetér ől (7%) származik, illet-
ve jóval kisebb arányú európai (3%) és egyéb (3%) bevándorlókból áll.
 Bár a szigetek populációja jelenleg nem mutat számottev ő növekedést, a lakosság
számának gyarapodásából adódó kérdések lényegesnek tekinthet ők, elsősorban a
lakásproblémák miatt. Guernsey összterületének ezidáig mintegy 15%-a került be-
építésre. A terület beépítettségi foka a 2004-es évben 0,2%-kal n őtt. Ebbe a számba
a történelmi emlékekt ől és romoktól kezdve az üvegházakon keresztül a repül őtérig
minden ember által létrehozott építményt és utat beleszámoltak. Annak ellenére,
hogy Guernsey 85%-a hivatalosan nem számít beépítettnek, a helyiek ennek a terü-
letnek a nagy részét is beépítettnek tekintik, tekintettel arra, hogy túlnyomórészt
magánkertek és közparkok teszik ki az említett 85%-ot. Jersey-n a beépítettség
 1997-ben meghaladta a 20%-ot. Egyre növekv ő igény mutatkozik új lakóházak épí-
tésére. Mivel a már beépített területek telítettek, az új házak felépítésére csupán a be
nem épített zöldterületeken, mez őgazdasági területeken nyílik lehet őség. Minden-
képpen szükség van tehát a kormányzat által kontrollált lakásprogramokra, amelyek
biztosítják a növekv ő népesség számára a megfelel ő lakhatási körülményeket.
Guernsey esetében ez a statisztikák szerint minimálisan évi 180, maximálisan évi
300 lakás építését jelenti. A hatékony szabályozásnak köszönhet ően 2006-ban az új
épületek 99,5%-a barnamez ős beruházásként épült fel. A demográfiai trendek alap-
vetően a népesség elöregedésével összefügg ő folyamatok miatt tekinthet ők kedve-
zőtlennek, amely a szociális ellátórendszerek fenntarthatósága, valamint a gazdaság
emberi erőforrás szükséglete miatt tekinthet ő fontos kihívásnak.

                Foglalkoztatás, oktatás

 A lakásproblémán túl lényegesek a foglalkoztatással összefügg ő kérdések is. A je-
lenlegi népességnek a prosperáló gazdaság mellett nincsenek ilyen jelleg ű problé-
mái, de a populáció további növekedése ezt a szituációt is jelent ős mértékben meg-
változtathatja, másrészt folyamatosan szükség van a munkaer ő és az emberi erőfor-
rás fejlesztésére, oktatási szintjének növelésére és a gazdasági, technikai kihívások-
nak történő megfeleltetésére. Guernsey-n a 2001-es népszámlálás adatai alapján
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008   s2                      Kitekint ő     223

32 293 szigetlakó ált alkalmazásban, ami a sziget népességének 54%-a. A munka-
nélküliség alacsony, az összes munkanélküli száma 338 f ő körül mozog, de ez a
szám tartalmazza az önkéntes munkanélkülieket, a munkanélküli segélyben nem
részesülőket, valmint a betegség miatt tartósan munkaképteleneket is. Munkanélküli
segélyben körülbelül 100 ember részesül, ami a foglalkoztatottak 0,3%-a. Jersey
esetében 53 560 fó, a népesség megközelít ően 60%-a állt 2006 júniusában alkalma-
zásban. Jersey-n nincs munkanélküli segély, de regisztrálják a munkanélkülieket.
A 2004-es 760 fős „csúcs" után a munkanélküliek száma az elmúlt években 400 fó
körül stabilizálódott, a munkanélküliségi ráta pedig 2,1 és 2,3% között mozgott.
 Mindkét sziget esetében a pénzügyi és jogi területek, a kis- és nagykereskedelem,
valamint a közszféra jelentkezik fó foglalkoztatóként. Jersey esetében az idegenfor-
galmi szektor, Guernsey esetében az információs és egyéb szolgáltatások mutatnak
nagyobb arányú foglalkoztatást. A szektoronkénti fogalkoztatás 10 éves periódust
tekintve (1996-2006) szintén tanulságos elmozdulásokat mutat, amelyb ől jól nyo-
mon követhetők a prioritás-változások: Guernsey esetében a legnagyobb növekedés
a közszféránál figyelhet ő meg, csak ezt követi a pénzügyi szektor, illetve az infor-
mációs és egyéb szolgáltatások kedvez őbb helyzete figyelhet ő meg, mint Jersey
esetében, ugyanakkor az oktatási és egészségügyi szektor által foglalkoztatottak
száma Jersey esetében nagyobb. A hagyományos iparágak, a turizmus, az ipari ter-
melés, a mezőgazdaság hanyatlása ugyanakkor többé-kevésbé hasonló módon
mindkét sziget esetén megfigyelhet ő.
 A Csatorna-szigeteken fels őoktatási intézmény nem m űködik, azonban az alapfo-
kú, a középfokú és a posztszekunder képzés, a feln őttoktatás, valamint az informá-
ciós társadalom kibontakozásával a távoktatás egyes formái is kiválóan m űködnek.
Az angliai és más országbeli egyetemeken való továbbtanulást egyébként mindkét
sziget esetében az állam is támogatja. Nyilvánvaló, hogy a magas szint ű pénzügyi
szolgáltatások biztosításához folyamatosan szükség van megfelel ő felsőfokú szak-
mai végzettséggel és versenyképes tudással rendelkez ő munkavállalókra. A felnőtt-
oktatás — mivel gyakorlatilag nincs munkanélküliség és a klasszikus munkaer ő-
piaci zavarok és egyensúlytalanságok sem jellemz ők a szigeten—, szinte kizárólag a
már korábban megszerzett tudás felfrissítésére és fejlesztésére, a hagyomány őrzés-
re, a tétlenség elkerülésére, a közösség összetartására és nem utolsósorban a techni-
kai, gazdasági, kulturális és a társadalmi fejl ődés eredményeinek megismerésére és
elsajátítására irányul. Érdemes végül megjegyezni, hogy a szigeteken rendelkezésre
álló emberi erőforrás kereslet és kínálat.között nem tökéletes az összhang, ami szin-
te minden szektorban a különösebb képzettséget nem igényl ő mezőgazdasági
idénymunkástól a magasan képzett fehérgalléros munkavállalókig id őről időre, álta-
lában határozott idej ű munkavállalási engedélyekkel, küls ő munkaerő bevonását
teszi szükségessé.
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
           Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.
224  Kitekint ő                        TÉT XXII. évf. 2008    s2

       Infrastruktúra fejlesztése, zsúfoltság csökkentése

 A megfelelő szintű életminőség fenntartásához mindenképpen szükség van az
infrastruktúra folyamatos fejlesztésére és a zsúfoltság csökkentésére is. Mindkét szi-
geten a lakosság számához képest a gépjárm ű-állomány nagy, ráadásul nem a hatal-
mas autóforgalomra készült keskeny utak hálózzák be a szigeteket, további problémá-
kat okozva. A gondok kiküszöbölhet ők a tömegközlekedés fejlesztésével és a gépko-
csi-használat visszaszorításával. Az épít őipar „virágzik" a szigeteken, melynek jelen-
tő s része az elavult és kisebb forgalomra és lakosságszámra méretezett infrastruktúra
átalakítására, modernizálására irányul, ugyanakkor a rendelkezésre álló területek sz ű-
kössége miatt szisztematikus és átgondolt tervezési munkát igényel.
 Guernsey esetében a statisztikák szerint közel 40 ezer gépkocsi közlekedik, ami
elég magas számnak tekinthet ő a lakosság számához képest. A sziget gépj árm űfor-
galma az utóbbi években számottev ően nem változott. Ez csúcsid őben 3 708 és
4 335 közötti gépjárművet jelent az utakon, ami a sziget méretét tekintve, meglehe-
tő sen nagy számnak számít. Egyedül a busz, mint tömegközlekedési eszköz vált
népszerűbbé az elmúlt években. A buszon utazók számának megnövekedése a vi-
teldíjak csökkenésének és a szolgáltatás min őségében végbement pozitív változás-
nak köszönhető , melynek elérése és a buszközlekedés népszer űsítése fontos kor-
mányzati stratégiai elemként figyelhet ő meg. A 2001-es népszámlálás id őpontjában
Jersey-n az egy háztartásra jutó átlagos gépjárm űszám 1,48 volt, amely még a
Guernsey-i adatokat is túlszárnyalja. Az elmúlt évek adatai némi csökkenést mutat-
nak (2005: 1,42), ugyanakkor a gépkocsik száma évr ől évre folyamatos növekedést
mutat, a szigeten 2006 decemberében 104 534 gépjárm ű közlekedett. A háztartások
közel hatodának tulajdonában ugyakkor semmiféle gépjárm ű nem volt. A zsúfoltság
csökkentése Jersey szigetén is napirenden van, alapvet ően Guernsey esetében vázolt
elmozdulási lehetőségek alkalmazásával.

           Víz-, hulladék- és energiagazdálkodás

 A szigeteken korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló vízkészletek, a háztar-
tási és ipari hulladék lerakására alkalmas „felesleges" területek hiánya, valamint a
nagyfokú energiafügg ő ség komoly fenntarthatósági kérdéseket vet fel és minden-
képpen hatékony gazdálkodást kíván. A vízgazdálkodás mindkét sziget esetében
már a múlt század huszas éveit ől kezdődően megjelenik, a növekvő népesség, a
mező gazdasági termelés és a turisták igényeinek kielégítése miatt kezd ődik meg az
átgondoltabb gazdálkodás. A három terület közül jelen pillanatban a vízgazdálkodás
tekinthető a legkevésbé kritikusnak, a megfelel ő mennyiségű csapadék, valamint a
természetes (Jersey) és mesterséges (Jersey, Guernsey) vízforrások és tározók a fel-
merülő igények kielégítésére alkalmasak. Ugyanakkor a természetes felszíni vizekben
szegényes Guernsey esetében, ahol jelenleg három víztározó áll rendelkezésre, a stra-
tégiai tervekben megjelenik egy, a tengervízb ől ivóvizet előállító erőmű építésének
terve is. Jelenleg a megépítésre még nem került sor, de kész tervek, forgatókönyvek és
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008   s2                      Kitekint ő     225

 építési engedélyek léteznek arra vonatkozóan, hogy abban az esetben, ha szükség
 lenne rá, 12 hónapon belül fel lehessen építeni, és üzembe lehessen helyezni.
  A kereskedelmi és ipari hulladék mennyisége mindkét sziget esetében csökken ő
 tendenciát mutat az elmúlt években, els ősorban az említett szektorokban végbeme-
 nő fokozott szelektív hulladékgyűjtési gyakorlat terjedése erdményeként. A háztar-
 tási hulladék-mennyiség azonban Guernsey és Jersey esetében is a kedvez ő újra-
 hasznosítási trendek miatt évr ől évre növekvő mennyiséget jelent. Az összegyűjtött
 és újrahasznosításra alkalmas hulladékmennyiségnek a megfelel ő technológia és
 kapacitások korlátozott volta miatt csak egy része kerül a szigeteken feldolgozásra,
 a nagyobb részét els ősorban francia feldolgozó üzemekbe szállítják. A korábban
vázolt trendeknek megfelel ően Guernsey szigetén a kereskedelmi és az ipari hulla-
 dék termelése csökkent 2006-ban, míg az egy főre jutó háztartási hulladék 7%-kal
 emelkedett a 2005-ös értékhez képest. 1999 óta 27%-os emelkedés figyelhet ő meg a
 háztartási hulladék mennyiségében. A háztartási hulladék mennyiségéb ől az egy
 főre jutó értékeket tekintve 102 kg újrahasznosított és 284 kg nem újrahasznosított
 háztartási hulladékot jelent, ami mintegy 26%-os újrahasznosítási rátát mutat, amely
 1999 óta 10%-os növekedést mutat. Jersey esetében az újrahasznosítási ráta 28%
volt 2006-ban. Bár az újrahasznosítási ráták mindkét sziget esetében kifejezetten
jónak mondhatók, a jövőben a hagyományos lerakási lehet őségek korlátozottsága
miatt mindenképpen indokolt a recycling további fokozása.
  Energiaforrások tekintetében a Csatorna-szigetek nagyrészt küls ő erőforrásokra
utaltak. Az els ődleges energiaforrások jelent ős része import, melynek egy részét
elektromos áram előállítására fordították a helyi, nagyrészt olajtüzelés ű erőművek-
ben. Az utóbbi években azonban az els ődleges olajimport mindkét sziget esetében
csökkent, mert napjainkra Guernsey-t és Jersey-t is Franciaországgal elektromos
kábel köti össze, így az elektromos áram importja jelent ős mértékben megugrott,
ugyanakkor a korábban flítésre és energiatermelésre használt olajimport visszaesett,
illetve nem növekedett számottev ően (ez egyébként a környezetvédelemnél kerül
majd ismét elő, hiszen ezek a változások komoly hatással vannak a szigetek káros
szennyezőanyag-kibocsátására is). A háztartások energiaszükséglete ugyanakkor évek
óta fokozatos növekedést mutat. A trendeket jól mutatja, hogy például Guernsey ese-
tében a 2004-es évben 3%-os elektromos áram felhasználás növekedés tapasztalható a
2003-as értékhez képest, párhuzamosan a felhasználók 4%-os emelkedésével. Az
utóbbi 10 évben az energia felhasználás összességében 34%-kal emelkedett. 2000 óta
a háztartási import olaj felhasználása 2004-ig csökkent, majd ismét lassan emelkedik,
párhuzamosan a közlekedésben felhasznált olajszármazékok viszonylag konstans
mennyiségével. Jersey az els ődleges energiaforrások 99%-át, az elektromos áram
98%-át importálja. Az elektromos áram felhasználása az elmúlt 14 évben évi átlago-
san 2,2%-os növekedést mutat. A sziget energiafogyasztásának 65%-át olajszármazé-
kok, 28%-át az importált elektromos áram, 6%-át földgáz, és csupán 1%-át szén és
egyéb alternatív energiaforrások jelentik (Jersey inFigures 2006).
  Az olajfüggő ség mérséklődése a szigetek energiafügg őségét számottev ően nem
befolyásolta, hiszen gyakorlatilag csak a különféle típusú függ őségek közötti átren-
 Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
           Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

226  Kitekint ő                        TÉT XXII. évf. 2008    s2
deződésnek lehetünk a tanúi. A jövő ben tehát mindenképpen foglalkozni kell a kér-
déssel, melynek egy lehetséges megoldása az árapály-er őművek építése, amelyhez a
világon az egyik legnagyobb apály-dagály különbség kedvez ő lehetőséget biztosít.
Hogy nem csupán elméleti elképzelésekr ől van szó, jól mutatja, hogy Guernsey
szigetén a kizárólagos imporfügg őség enyhítésére árapály-er őmű megépítését terve-
zik, amely alkalmas lehet a helyi szükségletek jelent ős részének kielégítésére.

        Környezetvédelem, küls ő környezeti változások

 A Csatorna-szigetek természetes ökoszisztémáinak jelent ős részét a korábbi törté-
neti korok gazdasági-társadalmi aktivitásai nagyrészt eltüntették, ugyakkor a termé-
szetes és épített környezet közötti összhangot, a meglév ő biodiverzitást, a különféle
szárazföldi és tengeri madarak költ ő és telelő helyeit stb. mindkét sziget esetében
megpróbálják fenntartani, ami nem csupán a szárazföldi, hanem a tengeri ökoszisz-
témák megőrzésére is irányul. E tevékenységek jelent ős részének meg őrzését, va-
lamint esetleges b ővítését azonban csak az ember által „m űködtetett" területek ro-
vására lehet megtenni. A környezetterhelés terén a szigetek viszonylag jól állnak, a
különféle szennyez őanyag-kibocsátási értékek elmaradnak a WHO által el őírt ma-
ximális értékekt ől. A környezettel kapcsolatos kérdések egy részét hatékony gaz-
dálkodással, szabályrendszerekkel és korlátozásokkal lehet menedzselni, ugyanak-
kor a külső környezeti változásokra számottev ő hatással nem bírnak, ezekben az
esetekben leginkább a nemkívánatos változásokra való felkészülés és alkalmazko-
dási képesség fokozása lehet a követend ő stratégia. A klímaváltozás hatására a le-
vegő átlaghő mérséklete 1947 és 2006 között Guernsey szigetén például 1 °C-kal
nő tt (éves szinten 0,01 °C-os növekedést jelent), a part menti vizek h őmérséklete
mintegy 1,7 °C-kal emelkedett, míg a növények virágzása közel egy hónappal ko-
rábbra tolódott. A klímaváltozás a szigeteken jelenleg leginkább a mez őgazdaság-
ban dolgozókat érinti kedvez őtlenül: különösen a vágottvirág-termesztéssel és ne-
mesítéssel foglalkozóknak kell a megváltozott körülményekhez alkalmazkodniuk.
Az esetleges nagyobb tengerszint-emelkedés is komoly veszélyforrásként jelentke-
zik, mivel a lakosság egy része viszonylag alacsonyan fekv ő területeken él.
 Bár a külvilág sok esetben aggasztó környezeti trendjeire a Csatorna-szigeteknek
komoly ráhatása nincsen, mindkét sziget esetében jellemz ő különféle tengerentúli
projektek támogatása és segélyek nyújtása. Jersey esetében 2006-ban a GNI 0,18%-át
fordították tengerentúli segélyekre és támogatásokra, 5,67 millió font értékben,
Guernsey-n pedig a GNP 0,11%-át, 1,75 millió font értékben. A számok, bár jelen-
tős mértékben elmaradnak az ENSZ által el őirányzott 0,7%-os aránytól, mégis fi-
gyelemreméltóak, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy például 2005-ben
csupán öt ország, Dánia (0,81%), Hollandia (0,82%), Luxemburg (0,87%), Svédor-
szág (0,92%) és Norvégia (0,93%) lépte túl a 0,7%-os küszöbértéket (Jersey in
Figures 2006).
   Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.

TÉT XXII. évf. 2008   s2                      Kitekintő      227

                   Életmin őség

 Az egy főre jutó GDP Guemsey esetében 44 600, Jersey esetében pedig 57 ezer
dollár volt 2005-ben, a születéskor várható átlagos élettartam mindkét sziget eseté-
ben eléri, illetve meghaladja a 80 évet. (Férfiak esetén a várható élettartam ennél
valamivel alacsonyabb, a n ők esetében pedig közel 84 évet jelent!) A szigetek né-
pességének egészségügyi, pszichikai állapota is kifejezetten jónak mondható. A b űnö-
zés sem igazán számottevő, bár az elmúlt években emelked ő tendenciát mutat
mindkét sziget esetében. A komoly munkaer ő-piaci zavarok hiánya és a jelenlegi
gazdasági prosperitás és trendek mellett a Csatorna-szigeteken ténylegesen is lehe-
tőség nyílik a viszonylag kiegyensúlyozott, komoly megrázkódtatásoktól mentes,
biztonságos és élhető életre.

                    Összegzés

 A Csatorna-szigetek napjainkig tartó gazdaságtörténete folyatatos kihívások és
alapvetően sikeres adaptációk sorozata. A szigetek vonzó geostratégiai pozíciója és
az 1204 óta fennálló sajátos autonómiája kedvezett a sok esetben szintén sajátos
kereskedelmi tevékenységek kibontakozásának. E kapcsolatrendszerben azonban a
szigetek nem alárendelt szerepkörben, hanem kvázi egyenrangú félként próbálták
kihozni az adott gazdasági-politikai szituációból a lehet ő legjobbat, ami hosszú tá-
von vizsgálva a két kormányzóságot, összességében sikeresnek bizonyult. E folya-
matok különösen a 16. századtól indulnak be látványosan, amikor a növekv ő népes-
ség ellátásából fakadó problémák és az adott kor gazdasági szükségleteinek megfe-
leltethető, rendelkezésre álló er őforrások kimerülése miatt egyre nagyobb diverzifi-
kációs kényszer volt tapasztalható. A változó küls ő gazdasági kihívások és a piaci
verseny időről időre újabb és újabb gazdasági tevékenységeket generált a szigete-
ken, biztosítva a vizsgált sziget-gazdaságok jólétét és gazdasági, társadalmi fenn-
tarthatóságát, melyet az Egyesült Királysággal fennálló sajátos viszonyrendszer
fenntartásával, de ugyanakkor számottev ő külső segítség nélkül sikerült elérni.
A II. világháború évei ugyanakkor rávilágítanak e rendszer sérülékenységére: a ke-
reskedelmi kapcsolatok és a korlátozott importlehet őségek híányában a korábbi
népességszám és életmin őség nem tartható fenn. A Csatorna-szigeteken a II. világ-
háborút követő néhány évtizedben hatalmas gazdasági felfutás tapasztalható, amely
a korábbi, elsősorban mezőgazdasági és idegenforgalmi tevékenységek által domi-
nált gazdaság átalakulását vonja maga után. A sikeres váltás els ősorban az Egyesült
Királysággal évszázadok óta fennálló sajátos gazdasági-politikai viszonyrendszer
hatékony „menedzselésének" köszönhet ő, amely időről időre új kihívások elé állítja
a szigeteket, a válaszok azonban összességében sikeresnek tekinthet ők. A Csatorna-
szigetek a sziget-gazdságokat leíró modellvariációk (Zádori 2007) közül a PRO-
FIT-modellbe illeszthetők be, bizonyos SITE-elemekkel, ahol a szigetek nem pasz-
szív részesei, hanem aktív szerepl ői a gazdasági, politikai folyamatok menedzselé-
sének, megpróbálva minél több el őnyt kihozni a jelenlegi szituációból annak érde-
  Zádori Iván : A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 203-228. p.
228    Kitekint ő                             TÉT XXII. évf. 2008     s2
kében, hogy továbbra is biztosítani lehessen a jelenlegi magas életmin őséget, a gaz-
dasági prosperitást és a biztonságos környezeti feltételeket a szigetlakók számára.

                        Jegyzetek

 Az Eurostat által a sziget meghatározásához alkalmazott öt ismérv a következ ő : a sziget területe leg-
  alább 1 km2 legyen, a sziget és a szárazföld közötti távolság legalább 1 km, az állandó lakosok száma
  legalább 50 fó, a sziget és a szárazföld között nem lehet állandó kapcsolat, valamint az érintett szigeten
  nem található uniós ország fővárosa.
2
 Protocol 3, the United Kingdom's Act of Accession to the European Community in 1972.
3
 III. Edward 1341-ben eltörölte a szigeteket sújtó vámokat.
4  .
 Victor Hugo a Magyar Elektronikus Könyvtárban is olvasható, „A tenger munkásai" cím ű regényében
  szemléletes képet fest Guernsey ezen periódusáról. (http://mek.oszk.hu/02600/02637/html/)
 Mindkét sziget saját pénzzel (Guernsey font, Jersey font) rendelkezik, amely csak a szigeteken hasz-
  nálható, de az angol fontot, ami egy az egyben átváltható a helyi fizet őeszközökre, elfogadják.
6
 Guernsey hivatalos honlapján elérhet ők az egyes évek stratégiai tervei, 2002-t ől 2006-ig, ill. az ezt
  megelőző idő szak néhány jelentése is megtalálható az Interneten: http://www.gov.gg/ccin/navigation/
  govemment/online-reports/. Hasonlóan Jersey hivatalos honlapján (http://www.gov.je ) is olvashatók
  az egyes dokumentumok-


                        Irodalom
Anat5sis of the island regions and outermost regions of the EU. (2003) Part L The island regions and territories.
  http://www.ec.europaeu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdfilesrup/islands_partl_surnmary en.pdf.
Beynon, H.—Harvey, M.—Quilley, S. (2002) Exploring the Tomato. Transformations of Nature, Society
  and Economy. Edward Elgar Pub.
Breeds of Livestock — Guernsey Cattle. (2006) http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/guernsey/ Le-
  töltve: 2006. 07. 18.
CIA Factbook. (2007) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factboold Letöltve: 2007. 09. 27.
Coysh, V. (ed.) (1977) The Channel Islands. A New Study. David & Charles, North Pomfret, Vermont.
E-commerce firms head for tax haven Channel Islands. (2006) — OUT-LAW News. 10. 26.
 http://www.out-law.com/page-7425 . Letöltve: 2007. 04. 12.
Everard, J.A.—Holt, J.C. (2004) Jersey 1204: The forging of an island community. Thames & Hudson,
 London.
Guernsey Domestic Corporate Taxation. (2006) http://www.lowtax.net/lowtax/html/jgydctx.html, Le-
 töltve: 2007. 08. 11.
Hampton, M.P. (1998) Mapping the Minefield: Theories of Island Offshore Finance Centres with
 Reference to Jersey. — Bowe, M.—Briguglio, I.—Dean, J.W. (eds.) Banking and Finance in Islands and
 Small States. Island Studies Series, Printer, London.
Jamieson, A.G. (ed.) (1986) A People of the Sea. The Maritime History of the Channel Islands. Methuen,
 New York.
Jersey in Figures. (2006) http://www.govje/Statistics/Statistical+Publications/ Letöltve: 2007. 07. 14.
Johnston, P. (1994) A Short History of Guernsey. 4th Editon. Guersey Press Co.
Le Rendu, L. (2004) Jersey: Independent Dependency? The Survival Strategies of a Microstate. ELSP,
 Bradford on Avon.
Moore, D.W. (2005) The Other British Isles. A History of Shetland, Orkney, the Hebrides, Isle of Man,
 Anglesey, Scilly, Isle of Wight and the Channel Islands. McFarland & Company Inc., North Carolina.
Off The Coast of Europe. (2002) Study undertaken by Eurisles on the initiative of the Islands
 Commission of CPMR. http://www.eurisles.com/strategie/Sommaire_EN.htm . Letöltve: 2006. 12. 12.
Primaloro Group (1999) Code of Conduct on Business Taxation.
Radcliffe, R.—Roper, J.J. (2006) The economic case for a 0%/10% corporate tax rate structure in
 Guernsey. The economic impact of Guernsey 's Tax Strategy.                  Paper One.
 http://www.gov.gg/ccm/general/online-reports/2006-reports/ Letöltve: 2006.08.11.
Zádori I. (2007) Sziget-gazdaságok, sziget-modellek. — Tudásmenedzsment. 2. 67-78. o.