Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.

TÉT XXII. évf. 2008     s2                        Kitekint ő       185


   DEMOGRÁFIAI, GAZDASÁGI-TÁRSADALMI
    FOLYAMATOK ROMÁNIA VÁROSAIBAN
       1948-TÓL NAPJAINKIG
 (Demographic, Economic and Social Processes in the Romanian
        Towns from 1948 till Nowadays)

                    ELEKES TIBOR

Kulcsszavak:
iparosítás urbanizáció népességgyarapodás dezurbanizáció népességfogyás
A II. világháború után elkezd ődött, központilag irányított er őteljes iparosítás hatására 1948-1990 között
Románia városi népessége 240%-kal növekedett. Régiók, megyék és városok viszonylatában eltér ő mér-
tékű népességfogyást eredményezett az 1990 után elkezd ődött gazdasági szerkezetátalakítás, a társadalmi
változások.


                A II. világháborútól 1990-ig

 A II. világháború után új társadalmi-gazdasági korszak kezd ődött Romániában.
Az állam térszerkezete politikai korlátok között fejl ődött, növekedett a bels ő kap-
csolatrendszer intenzitása és textúrája. Feler ősödött a politika társadalmi-gazdasági
folyamatokat befolyásoló szerepe. A kormányzat által irányított tervgazdálkodás az
ország általános, gyorsütemű fejlődése mellett els ődleges feladatként kezelte a
kevésbé fejlett térségek felzárkóztatását, a korábbi évtizedekb ől örökölt gazdasági-
társadalmi egyenlőtlenségek felszámolását.
 A korabeli ipartelepítés gyakorta figyelmen kívül hagyta a helyi adottságokat, a
természeti környezet sajátosságait, az ipari hagyományokat, a létesített üzemek nem
a helyi gazdasági-társadalmi élet szerves fejl ődésének eredményeként jelentek meg.
 Központilag irányították a településhálózat fejlesztését. Az állami nagyvállalatok
elhelyezésének függvényében alakult a település-finanszírozás és az intézmény-
fejlesztés.
 Többnyire a korábban kialakult városhálózathoz, kisebb részt ebben az id őszak-
ban létesített ipari-urbánus térségekhez kapcsolódnak az 1960-as évekt ől felerősö-
dött intenzív iparosítás és a korabeli urbanizációs folyamatok, els ősorban a lakóte-
lepi építkezések. A korabeli migrációs folyamatok a falu—város intra- és
interregionális vándorlás.
 Az 1980-as éveket a feler ősödő központosítás, a „társadalmi homogenizáció", a
„gazdasági-energetikai függetlenedés" jellemezte.
 Az 1990 elő tti 4 évtized alatt Románia népessége 46%-kal, a városi népesség
240%-kal növekedett (1 táblázat).
                  Elekes Tibor :
Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
186  Kitekint ő                       TÉT XXII. évf. 2008   s2

                 1. TÁBLÁZAT
      Az összlakosság, a városi és a falusi népesség számának
       és arányának változása Romániában, 1948-2002 között
   (Changes in the Number and Rate of Total Population, Urban and Rural
          Population in Romania between 1948-2002)
 Év-     Románia        Városi népesség       Falusi népesség
 szám    összlakossága       fő       %       fő      %
 1948     15 872 624      3 713 139    23,4    12 159 485   76,6
 1956     17 489 450      5 474 264    31,3    12 015 186   68,7
 1966     19 103 163      7 305 714     38,2    11 797 449   61,8
 1977     21 559 910      9 395 729    43,6    12 164 181   56,4
 1983     22 553 074     11 054 179    49,0    11 498 895   51,0
 1990     23 206 720     12 608 844    54,3    10 597 876   45,7
 1992     22 810 035     12 391 819    54,3    10 418 216   45,7
 2002     21 698 181     11 436 736    52,7    10 261 445   47,3
Forrás: Népszámlálási adatok (1992; 2002); Statisztikai évkönyvek (1948; 1964; 1983;
1990; 1996; 2000).
 A 2 milliósra növekedett Bukarest mellett a történelmi régióközpontok (Temes-
vár, Kolozsvár, Jászvásár, Konstanca és Craiova), valamint az el őnyös földrajzi
elhelyezkedés ű, közlekedési, kereskedelmi csomópontok (Brassó és Galac) er őteljes
fejlesztése 300 ezres városok kialakulását eredményezte 1990-re. A megyeszékhe-
lyek népességszáma 100 ezer, ritkábban 50 ezer f ő fölé emelkedett. A városhálózat
felét jelentő 25 ezer alatti kisvárosok szerényebb fejl ődését, népességgyarapodását
az ipar, bányászat, kisebb mértékben az idegenforgalom biztosította.

                1990-től napjainkig

 Az 1989. decemberi események után politikai, gazdasági, társadalmi átalakulás
kezdődött el Romániában. Részben a korábbi évtizedekre jellemz ő erőteljesen köz-
pontosított vezetéssel, elszigeteltséggel, bezártsággal magyarázható a piacgazdaságra
történő lassúbb áttérés. Az 1970-es, 1980-as évek technikai színvonalán m űködő ága-
zatok, a "ráfizetéses" bányák, kohászati, vegyipari létesítmények, az egy funkciós
települések, övezetek leértékel ődése jellegzetes társadalmi, környezeti és demográ-
fiai problémákkal társult.
 Megváltoztak az 1990 el őtt „központilag irányított" demográfiai folyamatok. A ko-
rábbi évtizedekben folyamatosan gyarapodó népességszám csúcsértékét 1990-ben
érte el. A természetes szaporulaton alapuló népességnövekményt 1992-t ől természe-
tes fogyás (évente 10-55 ezer f ő) váltotta fel. Ugyanakkor feler ősödött a jobb meg-
élhetés lehet ősége reményében kivándorlók száma is. A kismérték ű bevándorlás
(3-12 ezer évente) ellenére, 1990-2002 között Románia népessége 1,5 millióval
(6,5%-kal) fogyott.
                    Elekes Tibor :
  Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
TÉT XXII. évf. 2008   s2                      Kitekint ő     187

 A kedvezőtlen demográfiai folyamatok térbeli sajátosságait, a 12 év népességvál-
tozásának megyei értékeit az 1. ábra összegzi.
                  1. ÁBRA
     A romániai megyék népességszámának változása 1990-2002 között
      (Changes in the Number of the Romanian Counties Population
               between 1990-2002)
Forrás: Statisztikai évkönyv (1990) és népszámlálási (2002) adatok alapján saját szerkesztés.
 A 20. század utolsó évtizedében a külföldi t őke lassabban és kisebb mértékben ér-
kezett Romániába, mint az Európai Unióhoz 2004. május elsején csatlakozott or-
szágokba. A befektetések fele Bukarestbe irányult, de jelent ős célterület a nyugati
határsáv, az Erdélyi-medence, a Fekete-tenger partja, valamint Havasalföld északi
része. „Tőkeszegény" térségek Moldva és Kelet-Munténia.
 Napjainkban a társadalmi, gazdasági, térszerkezeti változásokban feler ősödhet az
1997-ben kialakított 8 régió szerepe. Ezért az alábbiakban a romániai városok né-
pességszám változásait a régió — megye — nagy- és közepes városok viszonylatában,
a jellegzetes gazdasági, társadalmi folyamatok függvényében ismerhetjük meg.

                   Nyugati régió

 Az Arad, Temes, Krassó-Szörény és Hunyad megyét magában foglaló térséget
nagyszámú város és országos viszonylatban nagy arányú városi népesség jellemzi.
Az ipari hagyományokkal rendelkez ő, több nemzetiségű és felekezetű, már a 19.
században jelentős urbanizáltságú térség ma is Románia egyik legfejlettebb része.
                  Elekes Tibor :
Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
188  Kitekint ő                       TÉT XXII. évf. 2008   s  2

 Temesvár, a Bánság (Temesköz) hagyományos gazdasági, m űvelődési, oktatási
központja a II. világháború utáni 4 évtizedben megháromszorozta népességét. Az
ipari fejlesztések a többszörösére emelték Arad (gépgyártás, vegyi-, fa-, textilipar),
Resicabánya (vaskohászat, gépgyártás), Déva (energetika-, gépgyártó-, élelmiszer-
és textilipar), Vajdahunyad (a Petrozsényi-medencében bányászott szénre és a
Ruszka-havasokban kitermelt vasércre telepített, kés őbb import nyersanyagot fel-
dolgozó vaskohászat és gépgyártás), valamint a Petrozsényi-medence bányaváro-
sainak népességét (2. táblázat). A kisvárosok fejl ődését nagyobbrészt a bányászat
és a gépgyártás biztosította.
 A hagyományosan alacsony természetes szaporulatú régióban (a természetes fogyás
Arad megyében 1978-tól, a másik három megyében az 1980-as évek második felét ől
kezdődött) a megnövekedett munkaer ő igényt részben a négy megye községei, rész-
ben a távolabbi régiók (Moldva) fiatal lakossága biztosította.
 1990 után elkezdő dött a bányászat, kohászat, a gépgyártó- és a vegyipar jelent ős
részének leépülése. A 8 régió viszonylatában itt a legnagyobb mérték ű a népesség-
csökkenés (1. ábra); okai a természetes fogyás (1998-ban -0,33% a régió középér-
              ,téke) az interregionális (részben visszavándorlás) és a kivándorlás. A nemzetközi
migrációba az 1960-as években bekapcsolódó bánsági svábokat az 1990-es évek
második felét ől románok, magyarok és más nemzetiség űek követték. A kis mérté-
kű szuburbanizáció a nagyobb városokat érinti.
 A gazdasági-társadalmi problémák fokozottabban jelentkeztek a bányavárosokban, a
kohászati központokban és a gépgyártás napjainkra válságba sodródott ágazataiban.
 1990-2002 között 27,7%-kal fogyott Újmoldova bányaváros, 24%-kal Resica-
bánya, 20%-kal Vajdahunyad, 18,3%-kal Karánsebes, 17,9%-kal Zsombolya lakossá-
ga. A legkisebb mértékű fogyás országos középérték (9,3%) körüli (Temesvár 9,6%).
                2. TÁBLÁZAT
A lakosságszám változása a Nyugati régió 30 ezer f őnél népesebb városaiban (ezerfó)
(Changes in the Number of Inhabitants in Towns Populated by More than 30 000
        People of the West Region fone thousand person])
            1948  1964  1983  1990  1992   1996  2000  2002
 ARAD         87   115   184   203   190   185   183   172
 TEMESVÁR       112   152   303   351   334   332   330   318
 Lugos         26    32   52   54   51    50   49    45
 Resicabánya      25    48   102   110   97    95   93    84
 Karánsebes       I0   18   31   35   32    31   31    28
 Déva         13    23   75   82   78    77   76    69
 Vajdahunyad      7    59   87   90   81    80   78    71
 Petrozsény      14    32   47   53   52    53   50    45
 Vulkán        15    23   32   36   35    36   33    30
 Lupény        21    33   31   33   33    33   31    31
 Petrilla            28   26   29   30    30   28    26
 A táblázatokban a városok megyénként szerepelnek, els ő helyen a megyeszékhely.
 Forrás: Népszámlálási adatok (1992; 2002); Statisztikai évkönyvek (1948; 1964; 1983;
 1990; 1996; 2000).
                    Elekes Tibor :
  Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
TÉT XXII. évf. 2008   s2                     Kitekint ő     189

 Napjainkban is zajlik a ráfizetéses ágazatok leépítése (Petrozsényi-medence,
Újmoldova). Folyamatban van az energetika- és a vegyipar átalakítása.
 1990 után jelent ős mennyiségű külföldi tőke érkezett Temes és Arad megyébe.
Temesvár jól érzékelhető regionális felértékel ődése mellett a tervezett dél-erdélyi
autópálya Arad—Temesvár—Déva térségében hozhat gazdasági-társadalmi javulást.
Magyarország EU-tagságával, valamint Románia csatlakozásával tovább er ősödik a
nyugati határvidék gazdasági szerepe. A régió halmozottan hátrányos térsége a
Petrozsényi-medence. Krassó-Szörény megyében „a gazdasági periféria jelleg" fel-
erősödése tapasztalható.

                 Északnyugati régió

  A Bihar, Kolozs, Szilágy, Szatmár, Máramaros és Beszterce-Naszód megye által
képzett régió II. világháború utáni iparosítása a nagy gazdasági-kereskedelmi köz-
pontok (Kolozsvár, Nagyvárad), a közepes- és kisvárosok fejlesztését és az új ipari
övezetek kialakítását jelentette. A megyeszékhelyek növekedése (2,5-7-szeres né-
pesség gyarapodás), a városhálózat s űrűsödése (pl. Máramaros megyében) jelle-
mezte a tervgazdálkodás id őszakát. Az „erősen urbanizált ipari övezetek" kialakulá-
sa (Kolozsvár—Torda—Aranyosgyéres, Nagybánya környéke) is erre az id őszakra
tevő dik. Az ipar által uralt gazdasági szerkezet biztosította a korabeli városfejl ődést.
  1945 után e 6 megye az országos bels ő vándorlás egyik célterülete volt. Termé-
szetes szaporulata (1967-ben 1,81%, 1985-ben 0,49%) országos középérték közeli,
1990-tő l azonban negatív az egyenlege. 1998-ban Kolozs, Bihar, Szatmár és Szi-
lágy megyében -0,1%--0,3%-os volt az éves természetes fogyás. A határ menti me-
gyék népességcsökkenését (1. ábra) nagyobbrészt a régiók közti és a nemzetközi
vándorlás okozza.
                   3. TÁBLÁZAT
A lakosságszám változása az Északnyugati régió 30 ezer f őnél népesebb városaiban (ezer fó)
 (Changes in the Number of Inhabitants inTowns Populated by More than 30 000
       People of the North-West Region fone thousand person])
              1948 1964 1983 1990 1992 1996 2000 2002
 NAGYVÁRAD          82 110     206   229    223 224    221   206
 KOLOZSVÁR         118   167  301   329    329  332   329   318
 Torda           26    40   60   63    61   62   60   56
 Dés             15    23   38   41    41   41   41   38
 Aranyosgyéres            15   27   30    29   30   30   27
 Zilah            12    14   50   67    68   71   70   63
 SZATMÁRNÉMETI       47    64   125   138   132  130   129   116
 NAGYBÁNYA          21    49   130   152   149  149   150   138
 Máramarossziget       18    28   42   45    44   45   44   41
 Borsabánya              16   28   30    27   27   27   27
 Beszterce          16    24   67   87    88   87   86   81
Forrás: Népszámlálási adatok (1992; 2002); Statisztikai évkönyvek (1948; 1964; 1983;
1990; 1996; 2000).
                   Elekes Tibor :
 Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
190  Kitekint ő                       TÉT XXII. évf. 2008    s2
  1990-2002 között 20%-kal csökkent Nagykároly, 17,7%-kal Nagyszalonta, 16%-kal
Szatmárnémeti népessége. Nagyváradon és Nagybányán az országos átlag körüli érték
jellemző (-9,8%, illetve -9,5%). Zilahon, Besztercén és térségük kisvárosaiban a
számbeli gyarapodást az 1990-es évek közepén a fogyás váltotta fel (3. táblázat).
 Kolozsvár, Erdély hagyományos gazdasági, közlekedési, m űvelődési, oktatási cent-
ruma napjainkban is regionális vonzásközpont. Sokat vesztett korábbi gazdasági sze-
repébő l a közeli Torda és Aranyosgyéres. A szuburbanizáció Kolozsvár, Nagyvárad
és Nagybánya övezetében jelentkezik.
 A határ menti térségek felértékel ődésével, jelentős bel- és külföldi tőkebefekteté-
sekkel Nagyvárad részben ellensúlyozza Kolozsvár régióközponti szerepét. A ter-
vezett Bukarest–Budapest észak-erdélyi autópálya a két nagyvárost, valamint
Zilahot és Tordát is érinti. Felértékel ődőben van a régió idegenforgalmi központjai-
nak, térségeinek szerepe. Hátrányos térségek Nagybánya és vonzáskörzete (bánya-
bezárások, környezeti problémák), valamint a Máramarosi-medence kisvárosai.
A leghátrányosabb demográfiai mutatók Szatmár megyét jellemzik.

                  Központi régió

 A románok, magyarok és korábban németek által lakott hat délkelet-erdélyi megyére
terjedő régió (Fehér, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó és Szeben). Az ország egyik
legsűrűbb városhálózatú térségében a hagyományos nagy ipari övezetek (gépgyártó-,
textil- és élelmiszeripar) Brassó és vonzáskörzete, Nagyszeben, valamint Marosvásárhely.
 A II. világháború utáni országos fejlesztési terv egyik kiemelt városa, az ország
földrajzi és közlekedési központjában elhelyezked ő Brassó. 4 évtized alatt gép-
(traktor, teherautó, csapágy), fa-, vegyi-, készruha és élelmiszeripari gyárakkal gya-
rapodott. 1990-ben, Románia második legnépesebb városában a gépgyártás biztosí-
totta az ipari termelés több mint felét. Változatosabb gazdasági szerkezet jellemzi
Nagyszebent és Marosvásárhelyt. A régió további három megyeszékhelye (Gyula-
fehérvár, Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda), valamint az er ősen urbanizált Nagy-
Küküllő völgye a hagyományos fa-, textil- és élelmiszeripar mellett gép-, vegyi- és
építőiparral bő vült. A 19-20. században létesített idegenforgalmi központokat
gyógy- és üdülő telepekké fejlesztették, városokká nyilvánították (Szováta, Borszék,
Tusnád, Kovászna, Predeál, Vízakna stb.).
 Az iparosítás idő szakában a régió természetes szaporulata országos középérték
körüli volt. A kisvárosok munkaerő igényét nagyobbrészt a környez ő rurális térsé-
gek, a nagyvárosok esetében többnyire a szomszédos moldvai megyék biztosították.
 1990 után a régió természetes szaporulata 0,2°70-0,4% között váltakozott, a né-
pesség számbeli alakulását a vándorlás határozta meg. A 20. század utolsó évtize-
dében a régió drasztikus népesség-csökkenését több folyamat idézte el ő. Az elavult
ipari technológia alkalmazása, a „ráfizetéses" ágazatok leépítésének szükségszer űsé-
ge, a korábbi piacok elvesztése gyárbezárásokat eredményezett. Az 1990 utáni els ő
években felerősödött a szászok, kés őbb a magyarok és románok kivándorlása. A mun-
                    Elekes Tibor :
  Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
TÉT XXII. évf. 2008  s2                     Kitekint ő     191

kahely elvesztése, a megélhetési feltételek hiánya intra- és interregionális vándorlást
(részben „visszavándorlást") idézett el ő. 1990-2002 között Szeben és Brassó megye
népességcsökkenése az országos átlag (6,5%) 2 és félszerese volt (1. ábra).
                4. TÁBLÁZAT
 A lakosságszám változása a Központi régió 30 ezer f őnél népesebb városaiban
                  (ezer fő)
 (Changes in the Number of Inhabitants in Towns Populated by More than 30 000
       People of the Central Region Ione thousand personJ)
            1948 1964 1983 1990 1992 1996 2000 2002
 Gyulafehérvár     14   20   59    73    71   72   72   66
 Kudzsir            13   30    34   32   31   30   26
 Szászsebes      10   13   30    31    30   30   29   28
 Nagyenyed       10   16   28    30    32  29   29   29
 MAROSVÁ-
            47   76   155   172   164  166   163   150
 SÁRHELY
 Szászrégen      10   22   35    39    39   39   39   36
 Segesvár       18   24   36    39    36  36   36    32
 Dícsőszentmárton    8   19   29    31    31   30   30   27
 Csíkszereda      6    14  44    48    46   47   46   42
 Székelyudvarhely   10   16   38    41    40   39   39    37
 Sepsiszentgyörgy   14   20   62    73    68   67   66   62
 BRASSÓ        83   137  331   364   323  320  310   284
 Fogaras        9   22   40    46    45  45    44   36
 Szecseleváros         21   34    34   30   30   30   30
 NAGYSZEBEN      60   103   172   188    167  169   168   155
 Medgyes        23   42   71    73    64   63   62   55
Forrás: Népszámlálási adatok (1992; 2002); Statisztikai évkönyvek (1948; 1964; 1983;
1990; 1996; 2000).
 A Székelyföldet magában foglaló Kovászna, Hargita és Maros megyében orszá-
gos középérték körüli a fogyás. (A 12 éves id őszakban Hargita megye 35 ezer fős
fogyásából 7 ezer fővel Balánbánya „részesült".)
  1990-2002 között a városok lélekszámfogyása is meghaladta az országos közép-
értéket (9,3%): Brassóban 22% (80 ezer f ő), Nagyszebenben 17,7%, Medgyesen
24,5%, Marosvásárhelyen 13,3%, Sepsiszentgyörgyön 15,4%, Csíkszeredán 13,6%,
Székelyudvarhelyen 10,9%, Gyulafehérváron 9,6% volt a csökkenés (4. táblázat).
Országos viszonylatban a legnagyobb veszteség Balánbányát érte (47%).
 Várhatóan még évekig eltart a városok, els ősorban Brassó, Nagyszeben és Maros-
vásárhely gazdaságszerkezetének átalakulása. Az infrastrukturális beruházások, a
repülőterek (a 3 nagyváros versengése) és az autópályák vonzóbbá tehetik e térséget
a tőke számára.
 A válságtérségek (pl. Balánbánya) és a környezetszennyezés (pl. Kiskapus) fel-
számolása átfogó, több évtizedig tartó munkát igényel. Az idegenforgalom terén
                   Elekes Tibor :
 Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
192  Kitekint ő                       TÉT XXII. évf. 2008   s2
elkezdődött folyamatok a fejl ődés kiindulópontjai lehetnek a kiterjedt erd őségekkel,
jelentős földgáz- és óriási só tartalékokkal rendelkez ő régióban.

                 Északkeleti régió

  Moldva hat északi és központi megyéje (Suceava, Botolani, Neamt, Bákó, Jász-
 vásár és Vaslui) Románia legszegényebb térsége. Hagyományos kereskedelmi, ipari
 és művelődési központja Jászvásár.
  Az erő ltetett gazdasági fejlesztés 4 évtizedében a megyeszékhelyek, a 8 közepes
 nagyságú város, valamint az El ő kárpátokban az Aranyos-Beszterce és a Tatros völ-
 gyében kialakított bányászati, vegyipari térségek többszörös népességgyarapodása a
jellemző . A városok vonzáskörzetéb ől érkező fiatal népesség megélhetését az új
 ipari létesítmények és a lakótelepek biztosították. Az 1990 el őtti évtizedekben e
 kevésbé urbanizált régióban a falu—város migráció több százezer ember lakhelyvál-
 toztatását jelentette.
  Hasonló mértékű volt az interregionális vándorlás is. 1948-1990 között a moldvai
 megyék természetes szaporulata az országos középérték kétszerese, a fiatal népes-
 ség egy része az ország nyugati, középs ő és délkeleti megyéibe települt. A népesség
kibocsátó szerep 1990-ig interregionális, 2000 után nemzetközi jelleg ű.
  1990-2002 között a népességfogyás az országos érték fele (1. ábra). Ugyanakkor
a Jászvásári az egyetlen megye, melyet növekedés jellemez. Természetes szaporula-
ta pozitív (pl. 1998-ban országos viszonylatban a legmagasabb: 0,39%,), a Moldvai
köztársaságból érkez ő betelepülő k egy részének lakhelye. Jászvásár, a térség regio-
nális központja, ma Románia második legnagyobb városa.
  Az ország középs ő és nyugati részével ellentétben, az enyhén csökken ő népességű
Jászvásár és a hegyvidéki kisvárosok kivételével, a városok népességgyarapodását
jelzik a statisztikai évkönyvek az 1990-es évek második feléig. Az 1992-es és 2002-es
népszámlálások tükrében a régió északi városaiban 5-10%-os, a déliekben 10-15%-os a
fogyás: Bákó 14,2%-ot, Vaslui 12,8%-ot, Bárlad 10,8%-ot veszített népességéb ől
(5. táblázat).
  A kismértékű természetes szaporulat feler ősödő város—falu irányú vándorlással
társul. Az utóbbi években moldvai idénymunkások százezreit regisztrálták Olaszor-
szágban és Spanyolországban. A népmozgás gazdasági okaira mutat rá az átalakuló
iparszerkezet is. 2003-ban a 6 megye kivitelének több mint fele ruhaipari termék.
Botosani 78%, Vaslui 65%, Jászvásár 174 millió eurós exportjából 52% a néhány
éve megerő södött, nyugat-európai cégek által m űködtetett textilipar részesedése.
Egyelő re nem tervezik az ásványi nyersanyagokban szegény területet átszel ő autó-
pálya építését, a Moldvából déli és nyugati irányba haladó közlekedési vonalak b ő-
vítését. Az országba érkezett t őke töredéke került ebbe a régióba.
                    Elekes Tibor :
  Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
TÉT XXII. évf. 2008  s2                    Kitekint ő     193

                 5. TÁBLÁZAT
         A lakosságszám változása az Északkeleti régió
          30 ezer főnél népesebb városaiban (ezer fő)
 (Changes in the Number of Inhabitants in Towns Populated by More than 30 000
      People of the North-East Region fone thousand personJ)
           1948   1964   1983  1990   1992  1996 2000    2002
 SUCEAVA       10    26    85   108   114   118  118    106
 Fálticeni      11    17    26   31    33   33  33     30
 Rádáu(i       15    19    27   31    31   32  32     28
 BOTOSANI      29    32    95   124    126   129 127     115
 Dorohoi       15    15    27   33    34   35  35     31
 FIATRA
 NEAMT        26    39   103   118   123   126   124   105
 Roman        24    35    68    79   80   82    81    69
 BÁKÓ        34    65   166   197   205   209   208   176
 Onesti            26    49    58   59   61    60    52
 JÁSZVÁSÁR      94    124   306   346   344   347   346   322
 Pascani       11    18    33   41    45   46    46    42
 Vaslui       14     17   58    75   81   80    78    70
 B árlad       24    38    66    77   78   79    78    70
 Husi        17    20    27    32   33   33    33    30
Forrás: Népszámlálási adatok (1992; 2002); Statisztikai évkönyvek (1948; 1964; 1983;
1990; 1996; 2000).

                  Délkeleti régió

 Dél-Moldva, Északkelet-Munténia és Dobrudzsa két—két megyéjéb ől (Vrancea,
Galac, Buzáu, Bráila, Tulcea és Konstanca megyék) alakították ki. Nagyvárosai,
Konstanca, Galac és Bráila jelent ős tengeri és dunai kiköt ők. Nagy a várossűrűség
Konstanca megyében. A régió hagyományos gazdasági ágazatai a mez őgazdaság
(gabona, zöldség, gyümölcs, Vrancea dombvidékein a sz őlőtermesztés), a vízi és
szárazföldi szállítás és a kereskedelem.
 A korábbi évszázadok gazdasági örökségére alapozó hajógyártás, élelmiszer- és
textilipar mellé az 1950-es évekt ől vaskohászat (Galac, CáFárasi), vegyipar
(Návodari, Slobozia), gépgyártás (Bráila, Buzáu, Galac), energetika- (Cernavoda-i
atomerőmű) és építőipar telepedett.
 1948-1990 között e 6 megyében az országos középérték fölötti volt a természetes
szaporulat (pl. Galac megyében 2,39% 1967-ben, 1,06% 1981-ben). A közép- és
észak-moldvai megyékhez hasonlóan Vrancea és Galac népesség-kibocsátó, a két
dobrudzsai megye munkaer ő befogadó térség.
 A nagyvárosok „versengésében" az 1970-es évek elején az ország keleti kapuja,
Konstanca és Románia legnagyobb dunai kiköt ője, Galac népességnövekménye
meghaladta Bráila gyarapodását.
                   Elekes Tibor :
 Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
194  Kitekint ő                        TÉT XXII. évf. 2008   s2
  1990-2002 között a természetes fogyás, az interregionális migráció és az 1990-es
 évek második felét ől felerősödő kivándorlás Vrancea megyében -0,9%, Bráila me-
 gyében az országos középértéket meghaladó, a régió többi 4 megyéjében a romániai
középérték alatti népességfogyást eredményezett. Az 1990-es évek második felét ől
 ez a folyamat jellemzi a térség városait. A természetes fogyás, az elvándorlás és a
 szuburbanizáció egy évtized alatt 12,6%-kal csökkentették Konstanca lakosságát,
 Bráila vesztesége 12,5%, Galacé 8,4%, Buzáu-é 10,1%. A tengerparti üdül ővárosok
kivételével hasonló demográfiai folyamatok jellemzik a közepes- és kisvárosokat is
 (Sulina fogyása 19%, Medgidia-é 11%).
  Országos viszonylatban, a napjainkban is enyhén növekv ő egyetlen 100 ezres vá-
ros Vrancea megye székhelye, a történelmi Moldva és Havasalföld határán települt
Focpni (6. táblázat).
  Az aktív lakosság kisebb részét foglalkoztatják a sikeresen privatizált ipari léte-
sítményekben (pl. a Návodari-i vegyipari üzem az országos átlagkereset 2,5-szeresét
fizeti alkalmazottainak). Az új készruha-, cip ő- és élelmiszeripari üzemek nagyobb-
részt női munkaerőt foglalkoztatnak (1996-ban egy készruhagyár m űködött Vrancea
megyében, 2003-ban 50 ezer alkalmazottja volt a megye textiliparának). Ebb ől a
térségbő l származik az Európa fejlettebb részébe érkez ő román idénymunkások
jelentős része.
                 6. TÁBLÁZAT
          A lakosságszám változása a Délkeleti régió
          30 ezer főnél népesebb városaiban (ezer fő)
 (Changes in the Number of Inhabitants in Towns Populated by More than 30 000
      People of the South-East Region fone thousand person])
           1948   1964   1983  1990   1992   1996  2000   2002
 FOCSANI        28    32    77   99   101   100   97   103
 GALAC         80    113   285   326   326   328   327   298
 Tecuci        20    28    42   47    47    47   46    42
 BUZAU         43    55   127   148   148   149   146   133
 Rámnicu Sárat     19    22    34   40    41    42   41    39
 BRAILA        95    122   225   248   234   235   231   217
 Tulcea        22    31    79   95    98    97   95    93
 KONSTANCA       79    121   316   355   351   347   337   311
 Medgidia        7    25    47   49    47    47   46    44
 Mangalia        5     7    37   42    44    44   44    40
 Návodari                 18   29    32    34   36    32
Forrás: Népszámlálási adatok (1992; 2002); Statisztikai évkönyvek (1948; 1964; 1983;
1990; 1996; 2000).
 Dobrudzsa hagyományos régióközpontja Konstanca. A Román-Alföld keleti ré-
szén a központi szerepkörért napjainkban Galac és Bráila verseng. A fejl ődő vízi-,
vasút- és közútvonalak érintik a régió jelent ősebb városait. Ismét feler ősödhet a
tengerpart idegenforgalma.
                    Elekes Tibor :
  Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
           Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
TÉT XXII. évf. 2008  s2                     Kitekint ő     195

                   Déli régió

 Hét megye (Prahova, D űmbovita, Arges, Teleorman, Giurgiu, Cülürasi és
Ialomita) osztozik a Déli-Kárpátoktól a Dunáig terjed ő, nagy településsűrűségű és
erős urbanizáltságú Közép-Munténia régión.
 A síkság, domb- és hegyvidék jellegzetes gazdálkodási formáihoz kapcsolódó
ágazatok (élelmiszer-, textil- és faipar) mellett már az 1930-as évekt ől meghatározó
a só, a kőolaj, később a szén gazdasági értékesítése. A II. világháború utáni vegy-
ipar országos központjai Ploiesti, Pitesti, Brazi, Cámpina. Itt kezd ődött a romániai
személygépkocsi- (Pitesti) és a terepjárógyártás (Cámpulung). A Duna menti és az
alföldi városokban a hajózás és az élelmiszergyártás vegyi- és gépiparral társul.
 Országos viszonylatban nagyon magas a városok száma és népessége, valamint az
iparosítás mértéke a Ploiesti székhely ű Prahova és a Pitesti központú Arges megyé-
ben. A régió falvaiból származik a 4 évtized alatt többszörösére növekedett városok
fiataljainak egy része (7. táblázat). Ebben az időszakban a főváros növekvő munka-
erőigényét nagyobbrészt a régió déli, Duna-menti megyéinek fiataljai biztosították.
A régió északi és keleti részének, az országos középérték feletti természetes szaporu-
latát Teleorman és Giurgiu 1980-as évek végét ől elkezdődött fogyása ellensúlyozza.
                 7. TÁBLÁZAT
A lakosságszám változása a Déli régió 30 ezer főnél népesebb városaiban (ezer fő)
 (Changes in the Number of Inhabitants in Towns Populated by More than 30 000
        People of the South Region fone thousand personl)
         1948 1964 1983 1990         1992 1996 2000 2002
 PLOIESTI     96    134   230   259    253   254   249   232
 Cámpina     17     21   37    40    42   41   40    39
 Tűrgoviste    26     28   82   101    98   99    98   89
 PITESTI      29     51   150   175    179  186   186   169
 Cámpulung     18     23   40    43    44   44   43    38
 Mioveni                         34   35    36   36
 Curtea de
          9    15    28   33    36   36   34    33
 Arges
 Alexandria    18    22   48    59    58   59   57    51
 Rosiori de
          15    20    33   37    38   37   36    32
 Vede
 Turnu
          11    20    33   36    37   36   35   30
 Mügurele
 Giurgiu     30     35   63    72    74   74    72   70
 Cülürasi     24     30   63    76    77   78    77   70
 Oltenita     10     17   28    33    32   32    31   27
 Slobozia     8     11   42    52    56   57    55   53
 Fetesti      12     19   30    34    35   36    37   33
Forrás: Népszámlálási adatok (1992; 2002); Statisztikai évkönyvek (1948; 1964; 1983;
1990; 1996; 2000).
                   Elekes Tibor :
 Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
196  Kitekint ő                       TÉT XXII. évf. 2008    s2
 1990-2002 között, Teleorman megye kivételével, enyhén fogyó népesség ű térség
(1. ábra). Az északi és keleti megyék országos középérték körüli természetes fogyását
enyhe bevándorlás ellensúlyozza (a jól m űködő ipar vonzása, Bukarest
szuburbanizációs folyamatai). Teleorman és Giurgiu megyében az 1980-as évek vé-
gén kezdő dött természetes fogyás mértéke 1998-ban romániai viszonylatban a legna-
gyobb volt, az országos középérték (-0,15%) többszöröse (-0,73%, illetve -0,6%).
 Az országos átlagnál kisebb az északi megyék nagy- és közepes városainak né-
pességfogyása. A Prahova-völgye ipari-idegenforgalmi kisvárosaiban -3%--21%
közötti a fogyás. A sikeres gépkocsi gyáráról ismert Mioveni lakossága 1992-2002
között 5,8%-kal növekedett. A déli megyék városaiban -10%--18%-os a fogyás,
kivétel a felértékel ődött legnagyobb déli határátkel ő , Giurgiu (-6,2%) (7. táblázat).
 Eltérő fejlő dési irány körvonalazódik a régió északi és déli részében. A változatos
domborzatú, kőolaj, szén, só kitermel ő és feldolgozó északi 3 megye er őssége a
vegyipar, a gépgyártás- és a faipar. A f ővárosból induló két országos jelent őségű
vasútvonal és részben megépített autópálya áthalad Ploie5ti, illetve Pite5ti váro-
sokon. Tőkevonzó tényez ő a Petrom privatizációja és a k őolaj feldolgozás moderni-
zálása. Felértékel ődő ben a Ialomita és Cálára5i megyéket átszel ő Bukarest-
Konstanca vasút, m űút és autópálya gazdaságélénkít ő szerepe.
 A leépült iparú, agrár-élelmiszerfeldolgozó déli megyékben a drasztikus természe-
tes fogyás okozta veszteséget a fiatalok nyugat-európai ideiglenes munkavállalása
vagy elvándorlása fokozza. A régió fejl ő dését meghatározó központok Bukarest,
     Piteéti és Giurgiu.

                 Délnyugati régió

 A változatos domborzatú régió öt megyéje (Válcea, Gorj, Dolj, Mehedinti és Olt)
a síkságtól a hegyvidékig terjed. Kevés a város, az urbánus népesség nagyobb része
a megyeszékhelyeken él. A történelmi Olténia központja Craiova.
 Az iparosítás a megyeszékhelyek népesség gyarapodását eredményezte (8. táblá-
zat). A gépgyártás központjait Craiovára és vonzáskörzetébe helyezték. Rámnicu
Válcea vegyipari, Tárgu Jiu és Turnu Severin faipari üzemekkel b ővült. Olténiát az
ország egyik legfontosabb energetikai térségévé tették a Vaskapui vízier őművek és
az észak-olténiai lignit hasznosítására, Craiova mellett épített h őerőművek.
 Országos középérték körüli a természetes szaporulat az 1990 el őtti évtizedekben,
a rurális térségek biztosították a városok népesség gyarapodását. 1990-2002 között
fogyásba váltott a korábbi természetes szaporulat. 12 év alatt Gorj lakosságszáma
nem változott, a déli, Duna menti megyék népességcsökkenése országos középérték
körüli. 1990-1992 között a régió városait a számbeli gyarapodás, 1992 után
5-10%-os fogyás jellemezte.
                    Elekes Tibor :
  Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
           Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
TÉT XXII. évf. 2008  s2                     Kitekint ő     197

                 8. TÁBLÁZAT
         A lakosságszám változása a Délnyugati régió
          30 ezer főnél népesebb városaiban (ezer fő)
 (Changes in the Number of Inhabitants in Towns Populated by More than 30 000
      People of the South-West Region [one thousand personl)
          1948  1964   1983  1990   1992   1996   2000  2002
 RAMNICU
           17   23    87   107   114   119   119   108
 VÁLCEA
 Tűrgu Jiu      18   26    81   93    98    98    97   97
 DROBETA-
 TURNU        31    37    92   107   115   118    116   104
 SEVERIN
 CRAIOVA       85    122   260   317   304   311   312   303
 Slatina       13    15    67    88   85    87    86    79
 Caracal       18    20    34    40   39    39    39    35
Forrás: Népszámlálási adatok (1992; 2002); Statisztikai évkönyvek (1948; 1964; 1983;
1990; 1996; 2000).
 A következ ő évekre tervezett változások átalakítják a régió bányászatát és energe-
tikai ágazatát. Bányaleállításokat Gorj megyében, h őerőművek bezárását Dolj me-
gyében terveznek. Ugyanakkor Válcea vegyiparának, Mehedinti megye energetika-
és faiparának meger ősödése várható. A közeljöv őben nem épül autópálya a korábbi
évtizedekben fejlett vasút- és közúthálózattal ellátott térségben.

                  Bukarest régió

 A Román-Alföldön található a főváros és a körülötte kialakított Ilfov körzet.
A rohamos iparosítás (húzóágazatok a fémfeldolgozás és a gépipar) meger ősítette
korábbi vezető gazdasági-, közigazgatási, oktatási, m űvelődési szerepét. A termé-
szetes szaporulat (1967-ben 1,55%, 1985-ben 0,19%) az iparosítás évtizedeiben
elmaradt az országos középérték (1967-ben 1,81%, 1985-ben 0,49%) mögött.
A közel 1 milliós vándorlási pozitívumot a főváros körüli megyék és a hagyomá-
nyos népesség kibocsátó térségek biztosították.
 1990 után a természetes fogyás az országos középérték kétszerese, csökken a f ő -
városba költöz ők száma (9. táblázat). Az országba érkezett külföldi t őke fele Buka-
restbe telepedett, az országban alapított cégek jelent ős részének a fővárosban is van
székhelye. A tervezett autópálya-hálózat Bukarest központú.
                9. TÁBLÁZAT
       A lakosságszám változása Bukarest régióban (ezer fő)
 (Changes in the Number of Bucuresti Region Inhabitants fone thousand personl)
           1948 1964 1983 1990 1992 1996 2000 2002
 BUKAREST      1041 1240 1995 2128 2068 2037 2009 1922
Forrás: Népszámlálási adatok (1992; 2002); Statisztikai évkönyvek (1948; 1964; 1983;
1990; 1996; 2000).
                   Elekes Tibor :
 Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
198  Kitekint ő                       TÉT XXII. évf. 2008    s2

                   Összegzés

 A II. világháború utáni 4 évtizedben, a tervgazdaság keretében végrehajtott er őtel-
jes iparosítás a városi lakosság 240%-os növekedését eredményezte. A természetes
szaporulat, a falu—város intra- és interregionális vándorlás eltér ően érintette a me-
gyéket, városokat. 1945-1990 között a gazdasági és demográfiai tényez ők jellegze-
tes belső vándorlási folyamatokat indítottak el. A magas természetes szaporulatú
moldvai megyék népesség kibocsátó, a bánsági, partiumi, erdélyi és dobrudzsai
megyék befogadó térségek, a dél-munténiai kivándorlás Bukarestbe és az észak-
munténiai városokba irányult.
 Nagy várossűrűség jellemzi az er őteljesen iparosított Prahova, Hunyad,
Konstanca, Brassó, Arge5 megyét. 45 év alatt több kisváros népessége 10-12-szeresre
növekedett. A városhálózat gerincét a f őváros, a 300 ezer fónél népesebb "regioná-
lis központok" és az általában 100 ezer fónél nagyobb megyeszékhelyek képezik.
Az aránylag kevés 25-100 ezer fő közti népességű település és a nagyszámú kisvá-
ros többnyire az ipari övezetekben található.
  1990-tő l a korábbi központosított gazdasági, társadalmi folyamatokat a demokra-
tizálódás, a piacgazdaság és a jogállam kiépítésének folyamata váltotta fel. A csök-
kenő természetes szaporulat (1992-t ől fogyás), az interregionális vándorlás (részben
vissza-vándorlás) és a nemzetközi migráció 1990-2002 között Románia népességé-
nek 1,5 milliós fogyását eredményezte. 2002-ben az összlakosság 40,8%-a aktív
(8,85 millió fó, melynek 55,5%-a városi, 44,5%-a falusi), a fiatal korosztály az
össznépesség 29,4%-a (a diákokkal és egyetemi hallgatókkal 3,76 millió fó), a
nyugdíjasok aránya 39,5% (5 millió f ő).
 Az 1990-es évek első felében a városi népességszám változását térben eltér ő fo-
lyamatok alakították. A dél-erdélyi, bánsági, román-alföldi városokban és Buka-
restben fogyott, Moldvában, Észak-Munténiában és számos gyógyüdül ő-, fürdővá-
rosban gyarapodott a lakosság. A Kárpátokban és az Erdélyi-középhegységben el-
kezdődött az Alpokra is jellemz ő népességcsökkenés (2. ábra).
 Az 1990-es évek második felét ől általánossá válik a fogyás (3. ábra). 1990-2002
között nagyobb a veszteség Dél-Erdélyben, a Bánságban, a Partiumban, a Román-
Alföldön, Közép-Moldvában és az egyfunkciós bányász, kohász kisvárosokban.
 Napjainkban a bányászat és az energetikai ipar átszervezése (2007-ig a 129 er ő-
műbő l 87 marad üzemben) negatív, a vegyipar magánosítása pozitív hatást gyako-
rolhat a társadalmi folyamatokra. A külföldi t őkebefektetések (2003-ban 1,57 milli-
árd USD, 2004-ben 40%-kal nagyobb összeg) és a nemzetgazdaság fejl ődése csök-
kentheti a társadalmi problémákat, a vándorlás mértékét.
 Csökkentheti a kivándorlást az új munkahelyek létesítése (2002-ben a munkanélkü-
liek összlétszáma 1 040 098, a munkaképes lakosság 11,7%-a; ebb ől 60,5% városon,
39,5% falun élt), a bérek növekedése is (2000-ben a havi átlagkereset 100 USD,
2003-ban 140 USD). A textil- és cip őipar által „uralt" térségekben a gyárak „kele-
tebbre telepítése" újabb foglalkoztatási problémákat eredményezhet néhány év múlva.
    •  •               Elekes Tibor :
   Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
            Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
TÉT XXII. évf. 2008            s2                     Kitekintő    199
                      •
         ----..
         r'l
         0.s
         0\
         •-,
                    25.000 alatt
         `Z.:5                .2 Cl    •
         0\          25 - 50.000
         0\
         ....1        50 .100.00D  -40>e1141,
     -....  4)         100.000 klett   C::1>E1411›
      ',
      5
                                                    Forrás: Statisztikai évkönyv ( 1990) és népszámlálási ( 1992) adatok alapj án saj át szerkesztés.
      N
        0)
       .1p
     eN '23
     0 \ Zu            N
                 0\
     ,--, 0      + 9
          c,..,
     0\    p
     Cn
     ^.--, CL,
      0    2
     -(z    0
      N E....
      O

        C
      ; •...
        C      C
                  W. ; iii   .
 ,  <,c , E
   CO''3 C
              , %...., * i     . _-
   ,i -`,--,',"
    ,, •,..
       z             11 t:1- 'I
    ... E
      . •..E.
    ,. z -Q. .                 4

      ‘0                          ›P
      0 ...0                .7  r'41
      N.
      CS ,....1                 t5 k    K. 01
      ? ,.....,
        z
     •...s
      0
     •.... L.
          0)
                           00, A ..     f
                           ,, ti
                                ' 4*
                                       1•
          ..7'
           .-
                                    11
                                               ,
          ...
                                       iÉ,..I   q.
                                                 N3
                              •
                                                 JI
                  Elekes Tibor :
Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
          Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
200   Kitekint ő                                                                           TÉT XXII. évf. 2008 • 2
                                              i    ,;•,'.
                                                               : ,5
                                                ›r.
                           I :..
                                        ''
                                              I           "         • •'•
                                              i  — • " >,--
                              .!
                    ...                         ,
                                              ,
         ---.         2000 alo
                    5.                            ,,, • e .
         ,-,         25 - 50 000                      ! 0:› l• il e 0
          i       15 50 .100.»                        0 eí e                         — .,
         r \I       4i
         CD\
         0,
                 >      1 00 WO rele0                     . I ill
         ....,                                                •                 ,t1
                     t513     al                                                        .i.

   N 1.3
   0 ,p2                                                                 ' ' 01 ; •
                                                                  l'
   eV
   N
    I
   c>, 6:4
    > p..,
                                  j'a g ; -.. I               a    ,!I.               .
                                                                                       "
                                                                                       I
                                                                                                      61;  ,0
                 .- . ,
     ^.. ,
                                      .
    ,-,              I. •                             S  i     ,•3
                                                                II       I=          D ,..

                                                  "         /I                                             3 '-
                                                                                                                Forrás: Népszámlálási ( 1992; 2002) adatok alapj án saj át szerkesztés.
                                                                        •
                                           ;. ,:• :,›— •
                                               he.         1 '
                                                          Ill
                                                            .
                                                                     „
                                                                   •..-,
                                                                          . I : • ,lb
                                                                          ,' • •••••
   ':"'".'
      .1                    ;:f
                           é'  I
         •    ....,                 t
           ;
 m -,:s E                  ...,                         'II.   ....   • •            gi          ed c :               ,)    ..
 ¢ ,,, z
   is'                                            • ik > 10 •                                • ,,
                                                                                      Z                j li 44
   t..),
 r"; %
              m . • .,. .:                                                                                   .s 4 '
              !i    1            ,•.'
         • .,                                                                              ,
    ,    •     L t, S .i.i             .?.           n         " ii i 4 ,. 1.i ,:•,.. I.                                  I
    ,..,
   ..,
         •...   ,..,,,, ...,-
        1-
           ,:   •4b,,
             .....'"       •
                                       .....
                                      :— 11          1: i I-
                                                         .-„it.ffilE•
                                                        , ... c a ici

    .] Z
    0 ...Z
                  t
                                     " 3Zs           ;1 r !nig                      z                     ,    5 s :.,
                                                                                                      75
                                                                                                        3

                                                    ss  -'      t!         a     II
    ? %...,          ,` Z                                             *:       I     r' ll_
   •,.. 0           •                   011                   •S             t, I       m                               .
                                                                        a
   ,C3                                a ,,,g1 . 7                •                               4'    'fi     .
                                                              vq1        11 E'                                ''
                 11            • ,.
                                                  1
                        tY, cs        s  •       0                   •
                                                               ;.             II     .
         "'S.                                                               "!.       IÍ.
         •—               4                ,411.     !1         .            l.., •      a j           •  ' .:*,,
                           ir
         ,.n
         ,,,.,                  o                           ,, 1.            ....›
         ao                      .4.                                                   :
         z                           *r                       • ffil ! F              ..!
                                                                                                            4
         cs
         „z                                                                        -•'                         11
         ,.._
                                                               ,,..,                   .,.
                     Elekes Tibor :
   Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig.
             Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2. 185-201. p.
TÉT XXII. évf. 2008 s 2                                 Kitekintő        201

 A gazdasági szerkezetátalakítás, a „megkésett", de eredményes privatizáció, a hát-
rányos térségek felzárkóztatása és a m űködő piacgazdaság kialakítása mellett a tár-
sadalmi problémák orvoslása (foglalkoztatottság növelése, szociális háló kiterjesz-
tése, jogrend megerő sítése, korrupció visszaszorítása, a családalapítás anyagi ösz-
tönzése) javulást eredményezhet a negatív demográfiai folyamatok (születések
csökkenése, elöregedés, kivándorlás) alakulásában. Ezt igazolják az utóbbi két év
gazdasági eredményei, valamint a gyerekvállalást támogató törvény.

                          Irodalom
Anuarele statistice ale Romániei. (1964; 1983; 1990; 1996; 2000; 2003) Bucureti.
Dumitrache, L. (1995) Le comportement démographique récent de la population de Roumanie en
 contexte sud-est Européen. — Revue roumaine de géographie. 40. 117-126. o.
Elekes T. (2005) A városi népességszám változásai Romániában 1948-2002 között. — Pap N.—Végh A. (szerk.)
 A Kárpát-medence politikai földrajza. IV. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Pécs. 95-103. o.
Geografia Romániei II. (1984) Editura Academiei R.S.Románia, Bucure5ti.
Gyenizse P. (2005) Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejl ődésére. — Bugya T.—
 Wilhelm Z. (szerk.) Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE, Földrajzi Intézet, Pécs. 256-272. o.
Horváth Gy. (1998) Európai regionális politika. Dialóg Campus, Budapest—Pécs.
Iatu, C.-Muntele, I. (2002) La population de la Roumanie en pleine transition. Analele Universitatii
 „Al.I.Cuza" Ia5i. — Geografie. 2. 138-141. o.
Recensámintele populatiei ri asezárilor din Románia (1948; 1966; 1977; 1992; 2002) Bucurelti.
Nyárádi R.K. (2003) Erdély népesedéstörténete. ELTE—Központi Statisztikai Hivatal Levéltár, Budapest.
Rechnitzer I. (1998) A területi stratégiák. Dialóg Campus, Budapest—Pécs.
Rudl J.(1998) Az új kisváros és a városi funkciók. — Földrajzi Értesítő. 1.31-41. o.
T5lángá, C. (1996) Evolutia demogratica a orgelor Romániei pe tipuri functionale. — Geographica
 Timisiensis. 5. 105-110. o.
Tóth J. (1981) A településhálózat és a környezet kölcsönhatásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése.
          ő. 30. 268-292. o.                                  —FöldrajziÉrtesi
Tóth J.—Trócsányi A.—Elekes T. (2002) Térszerkezeti változások Erdélyben, a XIX. század végét ől napja-
 inkig. — Pásztor C. (szerk.) Ahol a határ elválaszt. Trianon és következményei a Kárpát-medencében.
 Nagy Iván Történeti Kör — Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat. 319-331. o.
Ungureanu,        I. (1996) Characteristic features of the urban system in Romania.— Revue
 roumaine de géographie. 40.
Varga E.Á. (1998). Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. I—V. Teleki László Alapítvány, Pro Pánt
 könyvkiadó, Budapest—Csíkszereda.