Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4.


          KÖVETKEZ Ő SZÁMAINK TARTALMÁBÓL

Mészáros Rezs ő : A térkapcsolatok értelmezésének néhány összefüggése
A. Gergely András: Etnikum—hagyomány—civil társadalom
Perger Éva: A gazdasági és közigazgatási reformok hatása a területi fejl ődésre
                    E számunk szerz ői

Be/uszky Pál, a földrajztudomány kandidátusa, MTA RKK RTO, Budapest
Benkőné Lodner Dorottya, tudományos munkatárs, MTA RKK DTI, Pécs
Berta Judit, tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Alföldi Kutatócsoport, Békéscsaba
Csordás László, tudományos gyakornok, MTA RKK Településkutató Csoportja, Kecskemét
Enyedi Györgyné, fő munkatárs, OT Tervgazdasági Intézet, Budapest
G.J.R. Linge, az Australian National University professzora, Canberra
Nemes Nagy József, a földrajztudomány kandidátusa, OT Tervgazdasági Intézet, Budapest
Péteri Gábor, közgazdász, ÁSZI Budapest
Pfeil Edit, tudományos segédmunkatárs, MTA RKK DTI, Pécs
     E számunk lektorai: Bernáth Tivadar, Bondár Éva, Csatári Bálint, Gulácsi Gábor


       A kézirat nyomdába érkezett: 1988. szeptember. Terjedelem: 9 (A/5) ív
                     ISSN 0237-7683
Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4.
Ára: 40,— Ft
                                       Tér
                                    és társadalom

A tartalomból:
Beluszky Pál: Az „Alföld-szindróma" eredete

   „Az Alföld mássága az ország egyéb tájaihoz viszonyított megkésettség csupán,
   esetleg több tényez ő — véletlenszer ű — egybeesése, avagy sajátos és egyéni alföldi
   fejlő dési útról... beszélhetünk?"Orosz Éva: Az egészségügyi rendszer földrajzáról

   „Magyarországon — feltételezésünk szerint — a következ ő években egyre nyilván.
   valóbbá fog válni, hogy — a gazdasághoz hasonlóan — az egészségügyben is számos
   probléma forrását jelenti a „szervezeti piramis" talpazatának deformáltsága..."Enyedi Györgyné: A mez őgazdaság térségi folyamatai. A termel őerő k térbeli
   megoszlása a hetvenes évek elején

   „A hetvenes évek szabályozórendszere a hatékonyság növekedése érdekében
   nagyobb teret engedett a differenciálódási folyamatnak. Azt vártuk, hogy ered-
   ményeként a jobb adottságú területek fejl ő dése felgyorsul. Várakozásunkkal
   ellentétben azonban a termel ő erő k és az eredmény nem koncentrálódott a jobb
   természeti adottságú területekre."