Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 98-99. p.

                                               KRÓNIKA
   MEGALAKULT AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA        Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya 1986 őszén új tudományközi testü-
   letet hozott létre.
        Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága alapokmányban meghatározott feladata:
   a természeti és épített környezet, a gazdaság és a társadalom térségi (regionális) szervez ődésének,
   működésének, irányításának témakörében:
       — a különböző természet-, gazdaság- és társadalomtudományi területeken, intézmények-
        ben folyó kutatások figyelemmel kísérése;
       — a tudományközi együttm űködés, információcsere kezdeményezése, ösztönzése; a regio-
        nális kutatásokkal foglalkozó szakemberek együttm űködésének szervezése, a kutatási
        irány tudományos képviselete;
       — elméleti, módszertani és gyakorlati kérdések tudományos vizsgálata, áttekintése, aján-
         lások kidolgozása;
       — felkérésre, a tématerülethez kapcsolódó akadémiai, f őhatósági előterjesztések vélemé-
         nyezése, javaslatok kidolgozása;
         tudományos rendezvények szervezése; a szakterület nemzetközi kapcsolatainak ápolása;
       — a publikációs tevékenység segítése;
       — együttm űködés az MTA más tudományos bizottságaival, valamint az Akadémia területi
         bizottságaival.


        Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága

   A bizottság elnöke: Enyedi György, levelez ő tag
        alelnöke: Bartke István, a közgazdaságtud. doktora
         titkára: Nemes Nagy József, a földrajztud. kandidátusa
          tagjai: Buta Györgyi, a közgazdaságtud. kandidátusa
              Becsei József, a földrajztud. kandidátusa
              Berényi István, a földrajztud. kandidátusa
              Bora Gyula, a földrajztud. kandidátusa
              Borhidi Attila, a biológiai tud. doktora
              Böhm Antal, a szociológiai tud. kandidátusa
              Csanádi Gábor, a szociológiai tud. kandidátusa
              Hajnal Béla, a közgazdaságtud. kandidátusa
              Kóródi József, a földrajztud. doktora
              Kozma Tamás, a pedagógiai tud. doktora
              Lackó László, a földrajztud. doktora
              Lőrincz Lajos, az állam- és jogtud. doktora
              Perczel József, a földrajztud. kandidátusa
              Simon Imre, a földrajztud. kandidátusa
              Sárfalvi Béla, a földrajztud. doktora
              Tóth József, a földrajztud. doktora
              Tóth Zoltán, a műszaki tud. kandidátusa
         MEGALAKULT AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA
             Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 98-99- p.

                    Emlékeztet ő

           az MTA Regionális Tudományos Bizottsága vitaülésér ől
                (1987. június 1-2., Békéscsaba)


      A vitaülés 35 szakember, köztük a bizottság 13 tagja részvételével folyt le. Témája:
A településpolitika aktuális gyakorlati és tudományos kérdései. A bevezet ő referátumot Lackó
 László tartotta a vitaülés alaptémájának megfelel ő tartalommal. Ezt követte Böhm Antal (Társa-
dalmi struktúra és település), Lőrincz Lajos (A helyi területigazgatás modernizációjának személyi
feltételei), Becsei József (A településen belüli társadalmi struktúra), Luczy József (Település-
politika és igazgatás Békés megyében) korreferátuma.
      A vitában kilencen fejtették ki véleményüket. Az el őadások és a vita főbb csomópont-
jai: a központi és a helyi településpolitika tartalma és viszonya, a közigazgatás, a tanácsrendszer
szerepe és hatása a településpolitikában, a helyi társadalom szerkezetéhez, tagozódásához igazodó
településpolitika. Az el őadások és a hozzászólások az Alföldi Tanulmányok következ ő számában
publikálásra kerülnek.           Tájékoztató az MTA Regionális Tudományos Bizottsága
                   1988. május 4-i ülésér ől


      A bizottság megtárgyalta „A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája"
c. vitaanyagot (el őterjesztő : Nemes Nagy József). A vita meger ősítette, hogy a bizottság feladat-
körébe tartozónak tekinti a hasonló jelleg ű, elméleti-módszertani tudományos kérdésekkel való
rendszeres foglalkozást. Az el őterjesztés főbb megállapításaival a bizottság tagjai egyetértettek.
      A bemutatott helyzetkép egyes elemei — így a bizonyos fokú módszertani elszegénye-
dés, illetve a korszer ű módszerek alkalmazásának hiányosságai — szoros kapcsolatban állnak a tudo-
mányterület tisztázatlan elméleti kérdéseivel is. Mindezekre hatással van a területfejlesztésben a
kedvezőtlen irányba változott társadalmi feltételekkel összefügg ően érzékelhet ő elbizonytalano-
dás. Megerősítést nyert, hogy a mennyiségi módszerek eredményes, meggy őző alkalmazásában gátat
jelentenek a módszertani iskolázottság hiányai. Bizonyos kutatási irányoknak (pl. az elméleti és
matematikai modellezés) lényegében nincs piaca, e területen állandósult a hazai kutatás elmaradása
a nemzetközi tendenciáktól.
      A vitában felmerült, hogy megalapozott-e az el őterjesztésnek a regionális gazdaságtanra
vonatkozó negatív értékítélete, s egyben az a vélemény, hogy az egyes diszciplinák teljesítményét
egészében indokolt megítélni. A módszertani kérdésekkel összefügg ő alapvető elméleti kérdések
közül megvitatásra érdemesek olyan kérdések, mint például a mérhet őség, a mérés elmélete, a
társadalmi-gazdasági folyamatok min őségi jegyeinek megragadhatósága.
      Indokolt a hazai területi kutatások mennyiségi módszereit történetileg is vizsgálni, az
ilyen analízis alkalmasabb lehet a fejl ődési vonal érzékeltetésére, mint a vitaanyagnak a jelen
helyzet problémáira koncentráló közelítése. A bizottság az el őterjesztésben felvetett javaslatokkal
egyetért, a maga eszközeivel (pL az elméleti és módszertani kérdések napirendre t űzésével, ezek-
kel kapcsolatos állásfoglalásaival) ezeket támogatja. Az elméleti és módszertani kultúrában fel-
lelhető hiányok indokolttá teszik a szakemberképzés helyzetének áttekintését is.

                                        Nemes Nagy József