Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4.


                    TARTALOM
 RECHNITZER JÁNOS           Tükör által nem elhomályosítva (A posztmodern, a
                    paradigmák, a main stream és a csábítás ördöge a
                    regionális tudományban) /1
 ANTOINE BAILLY            Az egészségügy és a regionális fejl ődés kapcsolata:
                    medikometrikus megközelítés /13
 KOLTAI ZOLTÁN             A magyarországi városok versenyképességének
                    lakossági megítélése /23
 SZIRMAI VIKTÓRIA           A városkutatások továbbfejlesztésének szempontjai:
                    Az európai várostudományok jöv ője /43
 SMAHÓ MELINDA             Szabadalmak, szabadalmi bejelentések és területi
                    innovativitás Magyarországon /61
 LUX GÁBOR               A magyar fejlesztési politika térszemlélete és a második
                    generációs programozás területi vetületei /81
 LEONIDAS A.              Új irányok a regionális politikában a terület-tér
 PAPAKONSTANTINIDIS          meghatározása háromszintű alkufolyamatként —A „nyer-
                    nyer-nyer modell" esettanulmány: A Leader EU kezde-
                    ményezés alkalmazása Görögországban /95
 SZÖRÉNYINÉ              A fenntartható fejl ődés stratégiai elemei a rurális
 KUKORELLI IRÉN            térségekben /111
                    GYORS TÉNYKÉP
 PATIK RÉKA —             Regionális klaszterek feltérképezése a gyakor-
 DEÁK SZABOLCS             latban /139
 MARTON ISTVÁN             A Balaton régió fejlettségét meghatározó változóknak
                    és a települési szakemberek véleményének összehason-
                    lító elemzése /159
                    KITEKINTŐ
 FERKELT BALÁZS            A monetáris integráció regionális hatásai /171
 MEZEI ISTVÁN             Állam — ország — régió és a valóság /187
 PUSZTAI JÓZSEF —           A lengyel regionális fejl ődés a neoklasszikus
 AGNIESZKA SZTYRAK           modell alapján /205
                    TÉRTÖRTÉNET
 BODÓ PÁL               Történetfilozófiai térszerkezetek Bibó István életm űvé-
                    ben /213
                    KÖNYVJELZ Ő
 LIESZKOVSZKY JÓZSEF          Erdősi Ferenc: Magyarország közlekedési- és táv-
                    közlési földrajza /223
 SALLAI JÁNOS             Határesetek. Magyarország perifériái /227
 LIESZKOVSZKY JÓZSEF          Tóth Géza: Az autópályák szerepe a regionális
                    folyamatokban /229
 CSERMÁK KÁROLY            Lentner Csaba: Rendszerváltás és pénzügypolitika 7231
 LIESZKOVSZKY JÓZSEF —         Merre tovább kistérségek? Kerekasztal beszél-
 REISINGER ADRIENN           getés /233
    AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG HÍREI
 RECHNITZER JÁNOS           Beszámoló az MTA RTB 2002-2005. közötti tevékenysé-
                    géről /237
 IZSÁK ÉVA               Jegyz őkönyv az MTA RTB 2005. október 26-án tartott
                    üléséről /241
Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4.
                  ~MIK
          TÉR ÉS TÁRSADALO A 3-4.2005 SP CE AND SOCIETY

                      CONTENTS
  JÁNOS RECHNITZER          Not Being Blured by a Mirror (The Post-Modern, the
                    Paradigm, the Main Stream and the Evil of
                    Temptation in the Science of Regionalism), /1
  ANTOINE BAILLY           Health Care Services and Regional Devé lopment: A
                    Medicornetric Approach /13
  ZOLTÁN KOLTAI           The Citizen's Opinion on the Competitiveness of
                    Hungarian Cities /23
  VIKTÓRIA SZIRMAI          The Principles of Development of Urban Studies: The
                    Future of the European Urban Sciences /43
  MELINDA SMAHÓ           Patents, Patent Applications and Spatial
                    Innovativeness in Hungary /61
  GÁBOR LUX             Views on Space in Hungarian Development Policy
                    and the Spatial Aspects of Second Generational
                    Programming /81
  LEONIDAS A.            New Trends in Regional Policy: Territory-Space
  PAPAKONSTANTINIDIS         - Definition by a 3-level Bargaining Approach — the
                    Win-win-win Modell. Case Study: the Leader EU
                    Initiative Application in Greece /95
  IRÉN SZÖRÉNYINÉ          Elements of Sustainable Rural Development
  KUKORELLI             Strategy /111
  Ára: 750 Ft