Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 251. p.                  Szerz őink figyelmébe!

 Az alábbiakban néhány, a szerkeszt őségünkhöz leadandó kéziratokra vonatkozó kérésünket
adjuk közre.
-  Maximálisan 35 000 karakter terjedelm ű tanulmány közölhető . A tanulmány elejére öt
   soros összefoglalót kérünk, valamint 3-5 kulcsszó megnevezését.
-  A szöveget fájlban kérjük leadni, lemezen vagy e-mailen. (MS WORD bármelyik
   változatában lementve.)
-  Kb. 10-15 sorban rövid összefoglalót kérünk a tanulmányról angolul.
-  A táblázatokat megfelel ően formázva a szövegbe építve kérjük. Számozással kell jelezni
   a szövegben elfoglalt pontos helyüket, címüket.
-  Terjedelmi okok miatt kérjük, hogy egy tanulmányban legfeljebb 4-5 ábra szerepeljen.
-  Az ábrákat (pl. térképek, diagramok, rajzok, fényképek) és táblázatokat megfelel ően
   formázva a szövegbe építve kérjük elküldeni. A fénymásolással, szkenneléssel készült
   ábrákat nem tudjuk elfogadni, mert a nyomda számára nem megfelel ő a min őségük.
   Mindenképpen szükséges az ábrák és táblázatok külön számozása (pl. 1. ábra; 2. ábra; 1.
   táblázat; 2. táblázat), s hivatkozásuk pontos feltüntetése a szövegközben, zárójelben,
   döntve: (1. ábra) vagy (1. táblázat).
-   Az ábrák és táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Ha saját készítés ű az adott ábra,
   akkor a „Forrás:Saját szerkesztés. ill. Saját számítás." megnevezést kell használni.
-   Az irodalmi hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerz ő vezetéknevét és
   a kiadás évét zárójelbe téve. Pl.: (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is
   szükséges. Pl. (Conti 1993, 76) vagy (Conti 1993, 76-86). A hivatkozások ne
   lábjegyzetként, hanem csak a fent leírt formában kerüljenek a szövegbe.
-   Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepeljenek, amelyekre a szövegközben
    hivatkozás található, s minden meghivatkozott irodalmat feltétlenül fel kell tüntetni az
    irodalomjegyzékben.
-   A jegyzeteket kérjük a szöveg végén, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a
    főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük pl. ábramagyarázat, hivatkozás.
-   A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következ ő alapformákban:
    Könyv: szerz ő (megjelenés éve) A m ű címe. a kiadás helye, a kiadó neve.
    Folyóiratcikk: szerz ő(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. — A folyóirat neve. (Az
    évfolyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezd ő és befejez ő oldalszáma.
    Gy űjteményes kötetben szerepl ő cikk: szerző (k) (a megjelenés éve) A cikk címe. A
    gy űjteményes kötet címe. — Szerkeszt ő (k) neve (szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.), a kiadás
    helye, a kiadó neve, a hivatkozott írásm ű kezdő és befejez ő oldalszáma.

    Példák:
    Cronauge, U. (1992) Kommunale Unternehmen. Berlin, Erich Schmidt Verlag.
    Alchian, A.—Demsetz, II. (1972) Production, information costs and economic
    organisation. — America Economic Review. 2. 775-795.o.
    Péteri G. (1991) Az önkormányzatok és oktatási intézményeinek viszonya,
    finanszírozási kérdések. — Kozma T. (szerk.) Önkormányzat és iskola. Budapest,
    Oktatáskutató Intézet. 122-154.o.

    Kéréseink figyelembe vételét el őre is köszönjük!

    A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre e-mailben vagy
    telefonon: hardit@rkk.hu , ill 96/516-576.
                                           Szerkeszt őség