Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2.


                   TARTALOM
LADOS MIHÁLY             A határmentiségt ől az integrált határrégióig /1
RECHNITZER JÁNOS           Az osztrák—magyar határ menti együttm űködés
                   múltja, jelene /7
GROSZ ANDRÁS             Vállalati együttm űködések a határ mentén
                   magyar szemszögb ől /31
CSIZMADIA ZOLTÁN           Határ menti társadalmi kapcsolatok a Nyugat-
                   dunántúli régióban /47
HARDI TAMÁS              Határon átnyúló ingázás, munkavállalás az
                   osztrák—magyar határtérségben /65
PÁTHY ÁDÁM —             Települési önkormányzatok, intézmények és
EDELÉNYI BÉLA             civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatai
                   a Nyugat-dunántúli régióban /83
LADOS MIHÁLY             Programértékelés a 2000. évi Magyar-
                   ország—Ausztria Phare CBC Kisprojekt Alap
                   példáján /101
 AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG HÍREI
RECHNITZER JÁNOS           Állásfoglalás /127

               DEUTSCHE AUSGABE

MIHÁLY LADOS              Von einer grenznahen Lage zur integrierten
                   Grenzregion /129
JÁNOS RECHNITZER           Vergangenheit und Gegenwart der grenzüber-
                   schreitenden Kooperation im Österreichisch-
                   Ungarischen Grenzraum /135
ANDRÁS GROSZ             Unternehmenskooperationen entlang der
                   Grenze aus ungarischer Perspektive /163
ZOLTÁN CSIZMADIA           Grenzüberschreitende Gesellschaftsbeziehungen
                   in der Region West-Transdanubien /181
TAMÁS HARDI              Grenzüberschreitende Pendlerei, erwerbsteitig-
                   keit im Österreichisch—Ungarischen Grenz-
                   raum /199
ÁDÁM PÁTHY-              Grenzüberscheitende Kontakte der gemeiden
BÉLA EDELÉNYI             bzw. diverser Einrichtungen und Zivilorganisa-
                   tionen in der Region West-Transdanubien /219
MIHÁLY LADOS             Programmevaluierung Anhand des Beispieles
                   des Ungarn—Österreich Phare-CBC Klein-
                   projektefonds 2000 /239
Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2.
                     41  s1111111
            TÉR ÉS TÁRSADAL 41)M 2.2005 SPA CE AND SOCIETY
                     1=11111111111  s
                        CONTENTS


                German-Hungarian Bilingual Edition


    MIHÁLY LADOS            From Cross-Border Co-operation to the
                      Integrated Border Region /1
   JÁNOS RECHNITZER           The Past and the Present of Austrian —
                      Hungarian Transborder Cooperations /7
   ANDRÁS GROSZ             Enterprise Co-operation along the Border from
                      Hungarian Point of View /31
    ZOLTÁN CSIZMADIA          Cross-border Social Cooperation in the West-
                      Transdanubian Region —A Preliminary Study
                      Based on the Results of the Residential Survey /47
    TAMÁS HARDI            Transborder Commuting, Employment on the
                     Austrian—Hungarian Border Region /65
   ÁDÁM PÁTHY —             Cross-border Cooperations of
   BÉLA EDELÉNYI            Local Governments, Institutions and NGO's in
                      the   Transdanubian Region /83
    MIHÁLY LADOS            Program Evaluation — Case of Hungary—Austria
                      Phare CBC Small Project Fund 2000 /101
                        Szerzőink
    Lados Mihály tudományos főmunkatárs; Rechnitzer János intézetigazgató; Grosz András
    tudományos munkatárs; Csizmadia Zoltán tudományos segédmunkatárs; Hardi Tamás tudo-
    mányos munkatárs; Páthy Ádám tudományos segédmunkatárs; Edelényi Béla tudományos
    segédmunkatárs.
    A szerző k az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet munkatársai.
    Ára: 750 Ft