Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 270. p.


                     Szerzőink figyelmébe!

    Az alábbiakban néhány, a szerkeszt ő ségünkhöz leadandó kéziratokra vonatkozó kérésünket
   adjuk közre.
   — Maximálisan 35 000 karakter terjedelm ű tanulmány közölhet ő. A tanulmány elejére öt
     soros összefoglalót kérünk, valamint 3-5 kulcsszó megnevezését.
   -  A szöveget kinyomtatva, A/4 méretben kérjük leadni, 1,5-es sortávval. Egyúttal fájlban
     is kérjük mellékelni, lemezen, vagy e-mailen. (MS WORD bármelyik változatában
     lementve.)
   -  Kb. 10-15 soros rövid, angol nyelv ű összefoglalót kérünk a tanulmányról.
   -  A táblázatokat megfelel ő en formázva a szövegbe építve, vagy külön fájlban, ill. lapon
     kérjük. Számozással kell jelezni a szövegben elfoglalt pontos helyüket, címüket. Kérjük,
     hogy a fájlokban csak azok a táblázatok szerepeljenek, amelyek a szövegbe kerülnek!
   -  Terjedelmi okok miatt kérjük, hogy egy tanulmányban legfeljebb 4-5 ábra szerepeljen.
   -  Az ábrákat (pl. térképek, rajzok) megfelel ően formázva a szövegbe építve, vagy ha ez
     nem lehetséges, akkor kinyomtatva, ill. külön fájlban kérjük elküldeni (bmp, cdr vagy
     más bitkép formátumban, vagy Mapinfo 5.0 számára használható típusként, szükség
     esetén arj, zip formátumban, tömörítve). A fénymásolással készült ábrákat nem tudjuk
     elfogadni, mert a nyomda számára nem megfelel ő a minőségük. Mindenképpen
     szükséges az ábrák számozása, s helyük pontos feltüntetése a szövegben.
   -  Az ábrák és táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Ha saját készítés ű az adott ábra,
     akkor a „Forrás:Saját szerkesztés. ill. Saját számítás." megnevezést kell használni.
   -  A hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerz ő nevét és a kiadás évét
     zárójelbe téve. Pl. (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges. Pl. (Conti
     1993, 76) vagy (Conti 1993, 76-86). A hivatkozások ne lábjegyzetként, hanem csak a
     fent leírt formában kerüljenek a szövegbe. Minden hivatkozott m ű szerepeljen a szöveg
     végi irodalomjegyzékben!
   -  A jegyzeteket kérjük a szöveg végén, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a
     fő szöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük pl. ábramagyarázat, hivatkozás.
   -  A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következ ő alapformákban:
     Könyv: szerző (megjelenés éve) A m ű címe. a kiadó neve, a kiadás helye.
     Folyóiratcikk: szerző (k) (a megjelenés éve) A cikk címe. — A folyóirat neve. (Az
     évfolyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezd ő és befejez ő oldalszáma.
     Gy űjteményes kötetben szerepl ő cikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe.
     — Szerkesztő(k) neve (szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.) A gy űjteményes kötet címe. a kiadó
     neve, kiadás helye. a hivatkozott írásm ű kezdő és befejez ő oldalszáma.

     Példák:
     Cronauge, U. (1992) Kommunale Unternehmen. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
     Alchian, A.—Demsetz, II. (1972) Production, information costs and economic
     organisation. — America Economic Review. 775-795. o.
     Péteri G. (1991) Az önkormányzatok és oktatási intézményeinek viszonya,
     finanszírozási kérdések. — Kozma T. (szerk.) Önkormányzat és iskola. Oktatáskutató
     Intézet, Budapest. 122-154. o.

     Kéréseink figyelembe vételét el őre is köszönjük!

     A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre e-mailben vagy
     telefonon: hardit@rkk.hu , ill. 96/516-576.
                                      Szerkeszt őség