Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.

                                          FÓRUM
        NEMES NAGY JÓZSEF:   A HAZAI TERÜLETI KUTATÁSOK MENNYISÉGI ELEMZÉSI
   KULTÚRÁJA         A tudományok fejlettségének — ha ilyenfajta min ősítés egyáltalában szóba
   kerülhet — egyik fokmér ője lehet a kutatási eszköztár jellege, korszer űsége. E szem-
   pont kiemelése feltehet ően még akkor is megengedhet ő , ha a módszertant valamifajta
   elkülönülő önértékkel felruházni aligha indokolt. A módszer: eszköz, legkorszer űbb-
   nek ítélt elemei sem garantálnak automatikusan új eredményeket, a „hagyományos -
   közelítések tartósan versenyképesek lehetnek. A módszerek értéktarta Imát keresve
   vélhet ően inkább az alkalmazás megalapozottsága, korrektsége, a vizsgálni kívánt
   problémákhoz való megfelel ő illeszkedés lehet a célszer ű mérce, mintsem a korsze-
   r űség és a hagyományos jelleg valamifajta er ő ltetett szembeállítása.
         A tudományos módszertan eszköz szerep ű megítélése ugyanakkor aligha von-
   ja kétségbe például azt, hogy az egyes tudományágak állapotainak jó tükre az, meny-
   nyire és milyen színvonalon aknázzák ki a rendelkezésre álló elemzési eszközökben
   rejl ő lehet őségeket és az, hogy milyen helyzetben vannak az adott diszciplinán vagy
   tudománycsoporton belül a módszertani kutatások, folynak-e olyan munkák, ahol
   magának a módszertannak a fejlesztése a tudományos cél.
         A területi kutatások — mégha azok körét itt a társadalomtudományaikra
   sz ű kítjük is, elhagyva a természettudományos és m űszaki diszciplinákat — tudomány-
   ágak széles körét fogják át. így a kutatási témákban a tartalmi sokrét űség, gyakran
   egyediség jellemz ő . Miközben ez természetes, bár ugyanakkor bizonyos értelemben
   elválasztó vonás, az alkalmazott elemzési eszköztár — s ezen belül a mennyiségi mód-
   szertan különösképp — a különböz ő tudományterületeket közelít ő , integráló tényez ő,
   a részeredmények szintéziseinek egyik forrása lehet.
         A módszertani szempont kiemelésével együtt jár bizonyos nyilvánvaló egyol-
   dalúság kockázata is. Talán épp ezzel magyarázható, hogy a hazai területi kutatások
   módszertanáról szisztematikus áttekintés még nem született, nincs kész séma az át-
   fogó értékeléshez. Így az alábbiak akár módszertani kísérletként is felfoghatók — a
   kísérleti jelleg esend őségeivel. Er ős korlátot szab továbbá az áttekintésnek az arra
   vállalkozó felkészültsége, kimondott vagy kimondatlan elfogultsága. Utóbbi leküz-
   dése megkísérelhet ő , az el őbbié lehetetlen.
        Jelen áttekintés empírikus hátterét a nyolcvanas évek hazai publikációi
   képezik. Így nem érvel itt az egyes megállapítások mellett vagy ellen a feltehet ően
   nagyszámú kézirat, íróasztalok mélyén megbújó részanyag, külföldi konferenciákon
       Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
              Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.

                                              69

elhangzott el őadás s az a vélhet ően ugyancsak számos terv, gondolat, ami „csak" a
fejekben található.
          Az id őszakban megjelent önálló munkák mellett az alábbi folyóirato-
      kat, periodikákat vizsgáltam: Agrárgazdasági K. I. Közleményei, Alföldi Ta-
      nulmányok, Demográfia, Földrajzi Értesít ő , Földrajzi Közlemények, Köz-
      gazdasági Szemle, KSH Népességtudományi K. I. Demográfiai módszertani
      Füzetek, MTA DTI Közlemények, MTA RKK Kutatási Eredményei, Okta-
      táskutató Intézet Regionális Kutatások sorozata, Településfejlesztés, Telepü-
      léstudományi Közlemények, Területi Kutatások, Területi Statisztika, Tér és
      Társadalom, Tervgazdasági Közlemények, Statisztikai Szemle, Szociológia.
      Ez a közelítés lényegében egy keresztmetszetvizsgálatra ad lehet őséget. Nem
nyújt módot a módszertani eszköztár történeti átalakulásának, fejl ődésének áttekinté-
sére, bár közvetve azt is tükrözi. Az már elöljáróban megállapítható, hogy a nyolc-
vanas évek szakirodalma, bels ő arányait tekintve a hetvenes években hazánkban is
betört a mennyiségi módszertani forradalom eredményeinek (technikai és tudományos
eszközeink) kiteljesedését tükrözi. Az id őszakra — viszonyítva az el ő ző évtizedhez —
elsősorban nem az új módszerek els ő jelentkezése, hanem már a széles kör ű felhaszná-
lás a jellemz ő .
      A következ ő kben a mennyiségi elemzési módszereket egy olyan vonal mentén
próbálom elhelyezni, amelyet a mennyiségi módszereket alig vagy egyáltalában nem
használó munkák nyitnak, a végén pedig a kifejezetten módszertani munkák állnak.
Ehhez az elrendezéshez nem rendelhet ő lineáris értékskála, tudományossági mérce,
alkalmas azonban a jellemz ő közelítések szétválasztására, s ahol indokolt szembesí-
tésére. Ha azonban pusztán az alkalmazott módszerek leltárbavételére szorítkozunk,
nagyon steril és szegényes helyzetképet kaphatunk. Ezért kísérletet tesznek arra is,
hogy egy-egy nagyon elterjedt módszert kissé részletesebben is analizáljak, megraj-
zoljam egyes kutatási problémák sajátos módszertani arculatát, utaljak a „technikai"
háttér, a mennyiségi módszerek iránti igények és fogadókészség szerepére is. Nem
részletes bibliográfia készítése volt a célom, a hivatkozott munkák csak mintegy il-
lusztrációként szerepelnek egy-egy megállapítás kapcsán.


Módszertani sokszín űség és pluralizmus


    Ha tömören próbáljuk jellemezni a hazai területi kutatások legújabb id ősza-
kának mennyiségi módszereit, megállapítható, hogy azokra a tematikai sokféleségb ő l
adódó nagyon széles skála jellemz ő , tovább az, hogy azonos vagy rokon problémák
vizsgálata esetén sem sz ű kül le egy-egy módszerre az eszköztár.
     A publikációk között a mennyiségi módszereket valamilyen formában hasz-
náló munkák túlnyomó többségben vannak a pusztán verbális, logikai eszközökkel
operáló tanulmányokhoz képest.
     A területi és települési fejl ődés reálfolyamatainak vizsgálata szinte kivétel
nélkül statisztikai háttérre, illetve mennyiségi elemzési eszközökre épül. A direkt
mennyiségi megalapozás hiánya — jórészt érthet ő módon — a településpolitika, a
társadalom térségi m ű ködésének mechanizmusait firtató elemzéseket, az átfogóbb
elméleti munkákat, az irányítási kérdések kutatását jellemzi.
   Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
          Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.

70

     I. Az áttekintett irodalomban mintegy 350 tanulmányt leltem, amely meny-
nyiségi módszereket használ. Ezek közel felét azonban azok a munkák adják, ame-
lyekben ez alig jelent többet, mint területi statisztikai adatok, egyszerű kereszttáb-
lák közlését és leíró elemzését.
     Itt tulajdonképp mennyiségek elemzésér ő l s nem mennyiségi elemzési eszkö-
zök használatáról van szó. E közelítés „filozófiáját" — természetesen durva egysze-
r ű sítéssel — a „Mérj és következtess!" vagy még inkább a „Mérj, hogy következtet-
hess!" felszólításban tudnám összegezni. (Ennél talán kissé „puhább" az, amikor a
mérés helyén a „megfigyelés" áll, bár az igazán értékes munkák esetében a kétfajta
közelítésben értékbeni alá- vagy fölérendeltségr ő l nincs szó.)
    Egyértelm űen e körbe sorolhatók a hivatalos, rendszeres statisztikai adat-
közlésekre támaszkodó állapotértékelések, rövidebb-hosszabb id őszakra kitekint ő fo-
lyamatelemzések. E tanulmányoknak „területi" arculatot legtöbbször csupán az ada-
tok térképezése kölcsönöz. Ez, a publikációk mennyisége szerint domináns kör kép-
viseli ma a hazai területi statisztikai, regionális gazdaságtani, földrajzi iskolák hagyo-
mányos mennyiségi elemzési kultúráját. E munkák mennyiségi módszertani szem-
pontból újdonságértékkel nem rendelkeznek. E publikációkra különösképpen áll
az, hogy értékeiket nem a módszerben, hanem a gondolatiságban, tartalmi alapos-
ságban kell keresnünk. Metodikai szempontból figyelmet érdeml ő „alcsoportot"
képeznek itt az egyedi, célzott adatfeltételeken, adatgy űjtéseken nyugvó munkák.
(Az örvendetesen növekv ő számú példa közül csak néhányat: Erdősi F. 1985  vasút-   —hálózat-földrajzi munkáját; Polinszky M.    —  Sárfalvi 8. 198Z  —  iskolázási esélyvizs-
gálatait; Csatári 8.  —  Gödör Zs. 1987.  —  a mindennapi térkapcsolatokat tesztel ő
felmérését; Oros 1.  —  Schindele M. 1986.   —  a KSH kistermelési felmérését elemz ő
tanulmányát említem.  ►
     E módszertani kör sok dolgozatára jellemz ő a komoly munkafedezet, az
adott keretek közötti koncepcionális tisztaság, az adatoknak tartalmi megfontolá-
sok (s jellemz ően nem matematikai-statisztikai kritériumok) szerinti csoportosítá-
sán alapuló összefüggéskeresés (lásd pl. Lettrich E. 1982. falutipológiáját vagy Gyenei
M. 1985., a tanácsok összevonásának hatásait elemz ő cikkét). El ő nyük ezeknek a
munkáknak az is, hogy mondanivalójuk megértése és befogadása a szélesebb (nem-
csak a sz ű k szakmai) olvasókör számára is problémamentes. E — hagyományosnak,
egyben kiérleltnek tekinthet ő — mennyiségi közelítést gyakran gondolati guzsba köti
ugyanakkor a rendelkezésre álló adatháttér csekély valóságos magyarázóereje, ami
paradox módon épp a min őségi mondandó nélküli „mennyiségi" tartalom követ-
kezménye. E lemzési gát az adathiány, a területi aggregáltság torzító hatása is.
     Ez a módszertani szint képezi a hazai területi kutatások mennyiségi mód-
szertani alapzatát, amelyb ő l metodikai szempontból talán kevésbé letisztult, össze-
tettebb, gyakran vitatott, speciális eszközökkel operáló, de újszer ű összefüggések
felszínrehozatalának esélyét hordozó közelítések n őttek ki mára. Utóbbiakban a te-
matika (a vizsgált probléma), illetve a módszer között már nincs jelen az el ő zőekre
jellemző alárendeltség: a tartalom, a következtetések lényege, újszer űsége vagy épp
vitathatósága elválaszthatatlan az alkalmazott módszerekt ő l. Míg a „Mérj és követ-
keztess!" közelítésre a kutató gondolati, szakmai felkészültségén túlmen ően els ődle-
      Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
             Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.

                                             71

gesen a használt adatoktól való függés a jellemz ő , itt a végtermék e feltételeken túl már
érzékelhet őbb adatfeldolgozási, módszer függést (esélyt és kockázatot) mutat.
                      -     II. Az alapadatok elemzésén, térképezésén, a közöttük lév ő összefüggéseket
egyszer ű kereszttáblákkal történ ő bemutatásán túllép ő tanulmányok egyik jellegze-
tes csoportjaként említhetjük a jórészt ún. pontozásos eljárásokkal el őállított komplex
mutatószámokra épül ő elemzéseket.
     Jellegzetes eszköze ez a módszer a csak több mutatóval leírható „min őségek"
mérhet ővé vagy legalább osztályokba sorolhatóvá transzformálásának. Gyakori e meg-
közelítés a természeti környezet komplex értékelésére törekv ő munkákban (pl. Lóczy
D. — Tózsa, I. 1982), az ezzel rokon idegenforgalmi adottság-elemzésekben (pl. Sándor
J. 1982), a közlekedési helyzetnek a járats ű r ű séget az utazási távolsággal (id ő vel)
ötvöző értékeléseiben (pl. Erdősi F. 1981 ► , az infrastrukturális ellátottsági szintek
komplex mutatókkal történ ő mérésében. E metódusok jó része a ma már klasszikus-
nak számító Bennett-féle pontozásos eljárásra vezethet ő vissza (pl. Elmerné Turi M.
1983).
     E módszertani körben több egyedi közelítés is besorolható: így a világméret ű
ökológiai potenciál determinisztikus modellen alapuló számszer űsítése (Probáld F.
1984), a hatvanas-hetvenes évek jellemz ő kutatási (tervezési) irányzatát visszaidéz ő
ipartelepítési alkalmasság elemzés (Fodor M. 1980), az oktatás- és iskolázottság-föld-
rajzi munkában használt, ugyancsak determinisztikus alapu „tanítási potenciál-
mutató (Boros F.   —  Fodor L. né
                 -  —  Heit, G. 1986) vagy a növénytermelés megyei
jellemző inek komplex értékelése (Selley F. 1983). Ide sorolható a „puha" módszerek
alkalmazásának példájaként a turisztikai adottságok min ő sítésére szolgáló ún. lát-
ványélmény mutató (Gáldi L. 1986). Ugyanide tartozónak vélek, módszertani magját
tekintve néhány további elemzési eszközt is: így a településhálózat vizsgálatában al-
kalmazott rang-koefficiens módszert    (Tóth J. 1986), a gazdasági (ipar) szerkezet
elemzésében szerepet kapott specializációs indexet (Abonyiné Palotás J. 1981 ► , vagy
a háromszög-diagrammot, mint sajátos, a háromdimenziós struktúrák megjelenítésében
jól használható koordinátarendszert.
     Figyelmet érdemel, hogy a települési környezet elemeinek értékelésére,
súlyozására a véleménykutatás módszere is megjelent a szakirodalomban (Galambos
J. 1986). Ennek jelent ő sége, módszertani szempontból abban van, hogy itt épp az a
kutatási fázis a munka tárgya, ami a komplex mutatók használatakor általában el-
marad (s a módszerek legvitathatóbb momentumát képezi ► : az egyes tényez ő k fon-
tosságának, súlyának meghatározására törekvés.
     Lényegében ugyanez az elemzési kultúra van jelen a nyolcvanas évek — leg-
alábbis a publikációk számából ítélve — egyik legvonzóbb területi problémájában: a
városi vonzáskörzetek lehatárolása jellemz ően — lényegében egyedüliként a meny-
nyiségi módszerek közül — hazai forrásból, Beluszky Pál módszeréb ő l táplálkozik.
(E módszeren kívül alig-alig említhet ő más, amely hazai termék lenne s jellemz ően
és visszatér ő en ne csupán maga a szerz ő alkalmazná.) E módszer gondolati hozadé-
kát, szembesítését a közelmúlt közigazgatási változásaival összegz ő tanulmányában
(kifejezetten nem a módszerre, hanem a vele elért eredményekre összpontosítva)
maga a módszer megalkotója összegzi (Beluszky R 1987).
     III. Míg az el ő zőekben jellemzett módszertani kör a rendelkezésre álló adat-
   Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
          Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.

72

bázis feldolgozásába jellemz ően egyszer ű statisztikai eljárásokat von be, a következ ő
elhatárolásra érdemes közelítést a matematikai statisztika alapelemeinek használatá-
                             -val jellemezhetjük. Ezek azonban — különösképp, ha szembesítjük azzal, milyen
számosak az adatok, táblázatok közlésénél, illetve verbális elemzésénél megreked ő
tanulmányok — indokolatlanul háttérben vannak. A többváltozós, összetettebb mate-
matikai-statisztikai módszerek (lásd kés őbb) tömeges alkalmazásával úgy t ű nik a hazai
területi kutatás ezt a módszertani „lépcs őt" mintegy átugrotta: önálló elemzési eszköz-
ként alig jelenik meg például a korreláció- és regresszióanalízis.
     Jellemzően néhány kutatóhoz köt ődik például a területi egyenl őtlenségi
mutatók kitüntetett szerep ű alkalmazása (pl. Csanádi G.      —  Ladányi J. 1986 budapesti
szegregációs vizsgálata ► . Elvétve — ugyanakkor figyelemre méltó eredményekkel —
találkozhatunk a többváltozós regresszió-analízis alkalmazásával (Probáld F. 1987,
Petró K. 1985). Az id ősorelemzés jellegzetes módszere a trend-számítás szinte ki-
zárólag a mez őgazdasági termelést vizsgáló munkákban kap helyet — aholis a termelés
(termésátlagok) ingadozásai mintegy kikényszerítik a módszer alkalmazását (pl.
Gurzó I. 1985). Emellett a módszer csupán egy-egy demográfiai munkában bukkan fel
(pl. Daróczy E. 1983).
     E matematikai-statisztikai eljárások háttérbeszorultsága — mivel ide jel-
lemz ően az összefüggések, tendenciák, fejl ődési irányzatok feltárására alkalmas me-
tódusok tartoznak — egyben a területi el ő rejelzések, illetve vélhet ő en az azok iránti
érzékelhet ő igény hiányát is jelzik. Általánosabban ítélkezve mindezek a hazai terü-
leti kutatások statikus vagy legfeljebb rövid távú szemléletére, az egyedi jelenségekhez .
          ődésre utaló tünetként értékelhet ő k. -                valóegyodúköt
     E módszerek — s ezekb ő l levonható következtetések — esetenként a bonyo-
lultabb matematikai-statisztikai számítások melléktermékeiként jutnak, másodlagos
szerephez.
      IV. Az áttekintett irodalomban mintegy 30 tanulmány használja a faktor ,         -


illetve k/aszter elemzést. E két módszer mára a területi vizsgálatok mindennapi esz-
         -közévé vált — megoldási módot kínálva olyan tudományos problémákra, amelyekkel
a hazai területi kutatás is legalább száz évet birkózott. A két módszer — matematikai-
statisztikai kritériumokra építkezve — lehet ő séget ad közvetlenül nem számszer ű-
síthető , illetve többtényez ő s, komplex jelenségek, fogalmak — így például a területi
fejlettségi, települési ellátottsági szint — mérésére (lásd táblázat ► , új utat nyit a te-
lepülések, térségek többtényez ős tipizálására. A két módszer gyakran (az említett 30
tanulmány közül 18 esetben) együtt, kombinálva szerepel.
     A széles kör ű alkalmazás ma már indokolttá teszi e két módszer eredményes-
ségének, korlátainak mérlegre tételét. Anélkül, hogy itt most erre vállalkozhatnék,
néhány értékelési szempontra hívnám fel a figyelmet.
     Jellemz ője a területi alkalmazásoknak, hogy miközben a módszerek „ob-
jektivitását" kihasználják, szinte teljesen kimarad az alapadatok és eredmények ma-
tematikai-statisztikai kritériumok szerinti tesztelése (pl. az alapadatok eloszlásának
vizsgálatára egyedül Semjén A. 1986 utal). Mivel az e módszerekkel elért eredmé-
nyek nem kontrollálhatók az olvasók által, hitelüket ez a hiány rontja. A két mód-
szer tulajdonképpen több rokon-eljárást foglal magába: a tanulmányokban alig-alig
találunk utalást arra, miért épp az adott eljárás kerül alkalmazásra, s a választás
                                                                                                 •
                             •
                Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
                       Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.
                                                                                                   •
                                                                                                           73
                                     3,..ch                       _,
                co' 0                                                               ._        N
                a>                                           T) > 3..7         t r3)
                                                                           .   C  4)
     u_                 E              T -4°. s`
                                     c' cu1   c‚
                                         0 ..,c ccoL !'                            .2     6 .2,:
                                                                                  -       -0
     ...-.        0.) -=                               a>          —
                                                                                         c o>   ..,..
                E             -el      := 76 c :z c" N
                                    2
                                    '
                                     a. N 41),_   -   '  E 2
                                                 —             -          'E'ÉT0      E 'w      ', 7. o : 4]. )
      ,_         T> «a            co            CL • : 0  , N tn.                     71,ca'j)-  -2 ::        1>1 0 _N „, 1?
                                     a> 0 ,T,  cu -, _Ne - '2, 2
                                             ,                                            0 = c. 0. c..
      O            '-'          -2 -      T> 05 0 - T> a> J) s-• :C ..,=                      t -I, 2 'i:g ti", 2
                                                                             1
      ...        .a.>            =:?                                                           a `CO    Q.' • -. .
     ..x                              4-- N ' . ... -& •-: ,^4 2 zi •--= .                     r,‘al > FS? : 4         : z L;
      a
     co                    %)
             E    1;c
                   1          o
                                                                                                 cci
     <                               •            cs)                                              sas
             76 E rZ,
     Érte lmezett
                             cr)                   co               co       csJ       N        M        cr)
                fa kto ro k száma
     Kiszám íto tt
                                    tn            M                co               co       O        rs.
                a
                                                                                                             *Zárój e lben a számítás indít ása kor figy e lembe vett, maj d részben e l hag y ott mutat ók s z áma
                 Co           OD                                    er
                                                                  -
     •            E           —                                    cr)
     .0                                                           csi      co       0
      N            111          co       1.11           (N
      2
 C    1
..2 .                          •_ ,•,. ,k
                             as `CO    .—            41)
:— Q
  —                                   co                               ,       ,
•0                Co
                 Ól           ig  N
                                ,.. 3
                                •-• ,_  1 -V'.
                                             N _Ne
                                           co a> .0                   t, '
 Z.).                          03 a-,
                                    .•-. .0 .e ...,
                                        .,..,
 _-cc              Co
                             O m    r,            -..
                                     2 co 1:L3 ,9, ‘? 9jo'
                                                               5
                                                                         71>               "R '43
 s
••• '                          E 3, s- 2 V7 5 N M NE                           E z      2 (>. É 5
.0                            1;:: 0 "2 ... 7,E -C -2
                             co .. .- 3
                                    s ''''                     YE                  E          1., .1-,

 0.
..)t                           N       •cr-                                           0
 o)               5            N       r--            o                               CO
                             I       I            r--               CO       co        I       CO       CO
43.)                &           0       0                                            r--
 84              COr-•                  rs...           a)
                                                 ..               O)
                                                                 ..-
                                                                         O)
                                                                         .-       rs.       a)
                                                                                         .-
                                                                                                 a)
                                                                                                 .-
 2               3. a)
                  ,-
                                    a)                                            c»
                                                                                 ,-
 co
 c)
                                                            Co
     '-'                      e                               a)                            Co T>
                 s-•           o .3.>
                              "'                             sa)
 C    CO           a>                                                                       co..c      E d,
 co —                          a.—a )                   N
                                                 ,g):0                                     4) -V
   ,,             :a            N :3 li                                 CO CO   a> >.'"'              N .0      _Ne
                             o o.                   N Y
                                                                 >-(3).r., Pi                  :0 N        0 CO
                 T)
                ....           _)e co :p                  '2 ,r
sq,    C°
      .                          ..)e                 0 co             g Cs4 3 E 0 '. 0)     ,
                                                                                         -IG .
                                                                                           2
                                                                                            `'
                                                                                                   C N
                                                                                                 Z) a)
                                                                      . ,...-
      N                       2 ,`).     co                                                    CO       N T
Yo                                                                m co= a) -co co
                                                                 co > ,,,                       0            a-
                                                                                                         ,
                                                  mg                                      —        V)       —
 co >
Vb
 E
 !o                                  >0                                                    '5?
                                                 fa lu t ipo lóg ia
NC
,...                           -Ne      .YY
 CO
                                     c., 0                                          112
                41)
                                5 (3.
                                     • >,                                                  N
• 14›.              C>           ;
                             :3 0 . c7,
                                    •T
                                    , ) C .—                                         E           .47,   •     ,
                                                                                                      0
.1;41                                  .- sas M                                         o
                                                                                      4c3
                             0. a....v    ; Em                                              •    Y
                             0) N c                                                 To.,5 46'
S                            T>   3    75 3 .9-                                                 «-   CO •c0
                                                                                                   ;1,)
 c•••:.                         .., Y 4-    4-  ....

 0
 'NI
4C               ---
 CO              -1C                   Q             12:
,N.
                Y";                                ›.
 CO               N            ,11)       1%                           _1
                             C .—•                  -V 1-: .....
•••NG
sco
..._
                 O)
                 N            • •: 4
                                    : CO (N
                                     ,            Dl) 0) c'i
                                                                     M                    C   có
                Co                                 3 0 00                                    :CD CO
.....
 Qo                           To > c»    ,a>")1:63         71) :2 eb                3
                                                                     `6
                             2 — > r-                 cO cii :-..:              r.                    É °2
s.a.
   Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
          Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.

74

— szemben más utakkal — milyen következményekkel is jár (kivételként leginkább a
rotált és rotálatlan faktorok szembesítése említhet ő ).
      A két módszer kapcsán — már a tartalmi vonatkozások felé mozdulva — látni
kell, hogy a túlzó várakozásokat nem teljesítik: segítségükkel sem hozható létre pél-
dául egy tért ő l és id őt ő l független, stabil mutatórendszer a területi fejlettség mérésé-
re — az eredményül kapott (f ő )faktorok, mégha elnevezésük azonos vagy hasonló is,
a kiinduló változóktól er ő s függésben vannak. Jellemz ő gyermekbetegsége a mód-
szerek használatának — f ő ként a kisebb magyarázó erej ű , csak kevés alapváltozó
információtartalmát tömörít ő faktorok esetén — a fellengz ős értékelés. (Egy olyan
faktort, amely csak az egy foglalkoztatottra vetített ipari bruttó termelés mutató-
jával korrelál er ő sen hiába nevezünk el „iparfejlettségi" mutatónak, attól megmarad
az egy foglalkoztatottra vetített ipari bruttó termelés — standardizált — mutatójá-
nak, semmi többet nem jelent. Hasonló példák még hozhatók.)
     Sajátos eredménye e módszerek alkalmazásának az, hogy épp néhány alap-
változó kiemelked ő fontosságát, magyarázóerejét is igazolják, érveket szolgáltatnak
ezek kit ű ntetett használatához. Így a településnagyság, az iskolázottsági szint, a jö-
vedelemmutatók, a közlekedési helyzet egyszer űbb jelző számainak megjelenése a te-
lepülés- és terület fejlettségi faktorokban szinte szugerálja ezek használatát olyan
esetekben, mikor többtényez ős elemzésre mód nincs (pl. hosszú távú területi id ő sorok
elemzésekor).
    E módszereket a matematikai-statisztika tudománya adta a kutatók kezébe,
alkalmazásuk nagyon széles kör ű, első és mai alkalmazóik távolról sem csak a terü-
leti kutatók. (Érdemes ugyanakkor felfigyelni arra, hogy az egyik történettudományi
alkalmazás kifejezetten történeti-földrajzi tartalmú — Bácskai V. — Nagy L. 1984
a múlt század els ő felének városhálózata „rekonstrukciójára" használta a faktorana-
lízist.)
     Az ért ő hazai alkalmazók száma növekv ő ben van. Alig van jel azonban sa-
játos területi adaptációra. Így — feltehet ő en azért mert a készen kapott softwarek
erre módot nem adtak — nincs példa a klaszter-elemzés olyan alkalmazására, amely
nem csupán típusokat jelöl ki, hanem — ez sajátos „területi" adaptációt jelentene —
a csoportképzés algoritmusába a szomszédsági relációkat bevonva, körzetesítést végez,
összefügg ő térségeket jelöl ki. Más kérdés az, hogy például bizonyos településtípusok
térségileg koncentrálódva, közvetve megjelenítenek összefügg ő térségeket, ilymódon
mintegy társadalomszervez ődési törvényszer ű ség rangjára emelik a térségi együvétar-
tozás, az egymásmellettiség (még általánosabban: a térfaktor) típusképz ő szerepét.
     V. Míg a faktor- és klaszterelemzés a területi vizsgálatokban is alkalmazha-
tó, de egyébként átfogóbb alkalmazási kör ű módszer, jelen vannak (f ő ként az évtized
elején) a kutatási eszközök a speciális területi elemzési módszerek is.
     Ezt a kört reprezentálja az ű rfelvételek (LANDSAT) kiértékelésének számí-
tástechnikai apparátusa (pl. Tózsa — Hegedüs Gy. Cs. 1982), a regionális gazdaság-
tan olyan sajátos módszere, mint a regionális ágazati kapcsolatok mérlege (pl. Rech-
nitzer J. 1981), a termelési függvényekkel végzett elemzések (Simon I. — Csatári B.
 1983), a súlypontmódszer (pl. Enyedi Gy. — Rechnitzer J. 1987), a gravitációs mo-
dellek bevonása a vonzáskörzetkutatásba (Papp A. 1981), körzetesítés szállítási kap-
w7latok alar.án (P»falvi J. -,"""?).           'etközi
        Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
               Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.
                                               75

képest jelent ő s késéssel hazánkban is megjelent a térbeli terjedés, diffúzió empirikus
elemzése (pl. Kozma T. 1987 ► . Több sajátos, el ő rejelzésre alkalmas modellezési el-
járás került bevezetésre a migrációkutatásban (L. Rédei M. 1986). Ez utóbbi esetben
a modell-közelítés egyik oka a használható tényinformációk pótlásának kényszere.
Hasonló a helyzet a gazdasági értéktermelési arányok területi elemzésében is, ahol a
kutatók, alkalmas tényadatok híján, azokat mintegy pótlandó használnak speciális
becslési eljárásokat (pl. Bartke I. 1987 ► .
     A módszercsoport kapcsán említhetjük meg azokat a munkákat is, amelyek
induktív módon, empirikus vizsgálatokra is támaszkodva tesznek kísérletet átfogóbb
— de nem formalizált, valódi értelemben nem matematikai — modellek felállítására a
területi és települési folyamatok magyarázatához (pl.      Mik/óssy E   —  Rozsányi T.
1984).
      A fentiekben említett és ezekkel rokon speciális elemzési eljárások szerepü-
ket, hatásukat tekintve azonban inkább kuriózumoknak számítanak, semmint a hazai
területi kutatások módszertana jellegmeghatározó elemeinek. A nyolcvanas években
nem hozott például átüt ő eredményeket nálunk a gravitációs modellek alkalmazása,
feltehet ő en nem kis részben azért, mert generalizáló modell-jellege miatt nem illesz-
kedett az id őszak markáns kutatási vonalában: a részletez ő , egyediségre koncentráló
empirizmusba, aminek az említettek közül a faktor- és klaszterelemzés vált a jelleg-
zetes elemzési eszközévé. Bár több munka használja (pl. L. Rédei M. 1985), hasonló-
képp háttérben van a térfaktor mennyiségi meghatározásának egyik legalkalmasabb,
speciális — s ráadásul matematikailag is könnyen érthet ő — módszer: a shift-share
analízis.
      VI. Végezetül a kifejezetten mennyiségi módszertani munkákat kell emlí-
tenünk.
      Külön kiemelésre érdemes az a kötet, amely a fentiekben említett módszerek
túlnyomó többségét már összefoglalóan, alkalmazási példákkal együtt tartalmazza
(Sikos T.T. szerk. 1984). A kötet gazdag irodalomjegyzéke jó képet ad a külföld iro-
dalmáról és a hetvenes évekbeni hazai munkákról. Ennek tartalmán túllép ő témakört
mutat be a terjedési modellekr ő l készült rövid áttekintés (Nemes Nagy J. 1985). Talál-
kozhatunk a publikációk között olyan munkákkal is, amelyek látszólag problémamen-
tes módszerek buktatóira, a módszerválasztásnak a következtetésekre gyakorolt ha-
tására mutatnak rá (pl.    Gá/ik L. né 1986 a közm űolló értelmezési, számítási prob-
                    -


lémáit elemzi). A kifejezetten módszertani közelítésekhez sorolható az a néhány
munka, amely a területi adatbázisokkal (pl. Benedek A.  Semjén A. 1986) vagy a
                                 —számítógépes térképkészítés technikájával foglalkozik (pl.      Király L.  —  Tolnai L.
1982). E munkák száma — bár nagyobb az itt példaként említetteknél — csekély.
Nincs tudomásom róla, hogy valahol kifejezetten a területi kutatások mennyiségi
módszereivel foglalkozó munka folyna.


A mennyiségi módszerek eredményes alkalmazására ható tényez ők

      A mennyiségi módszereket használó munkák nagy száma — egyebek mel-
lett — azt is igazolja, hogy publikációs fórurnokban nincs hiány. Úgy t űnik viszont,
   Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
          Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.
76

hogy hiány van a módszerek nyílt megmérettetésében, a módszertani témájú eszme-
cserékben, a különböz ő közelítések szembesítésében. A mennyiségi módszerek al-
kalmazását extenzív irányba orientálja — a tartalmi értékekt ő l jórészt függetlenül
szinte kikényszeríti — a tudományos min ősítésnek a „korszer ű " módszereket el ő író
szempontjának gyakorta formális értelmezése. A nyílt megmérettetés hiányai — az
itt is nyilvánvalóan ható érdek- és presztízsszempontokon túl — alapvet ően össze-
függnek azzal, hogy a mennyiségi módszerek ért ő alkalmazásához nélkülözhetetlen
iskolázottság, ismeret átlagszintje elmarad a már rendelkezésre álló elemzési eszközök
támasztotta követelményekt ő l. E módszerek nagy része még ma sem szerepel a te-
rületi kutatókat kibocsájtó fels őoktatási intézmények tananyagaiban, elsajátításuk
jellemz ő útja az önképzés, ami a gyakorlatban alkalmatlan az alapok pótlására, mi-
vel jellemz ően nem tanulás-központú, hanem felhasználás (eredmény ► -orientált fo-
lyamat.
     E problémának aktualitást ad az, hogy — ha lassan is — de hazánkban is
újabb min őségi fordulat érlel ődik a mennyiségi módszerek alkalmazásának feltételei-
ben, a professzionális személyi számítógépek elterjedésével. Ezek használatával ki-
kapcsolódik a kutatási (adatfeldolgozási) folyamatból a speciális szakember (számí-
tástechnikus, matematikus), ami amennyire esetleges el ő ny, olyannyira komoly koc-
kázatot is rejt, ha a megfelel ő szint ű módszertani iskolázottság nélküli kezekbe kerül
ez a nagy hatékonyságú eszköz.
     A fentiekb ő l természetesen az is következik, hogy nálunk lényegében nincs
bázisa a kifejezetten „matematikai" közelítéseknek. Igy félelemre sincs ok attól,
hogy a hazai területi kutatás is — a nyugati irodalom gyakran citált vakvágányra — a
„túlmatematizálás" útjára tévedjen, de egyszersmind gátolt ezen iskolák valódi ér-
tékeinek felismerése is. (Azokra a mennyiségi módszertani közelítésekre például,
amelyeket R Compton 1986 a brit földrajzot jellemz ő áttekintésében „iskolaként"
említ, nálunk elszórt példa is alig akad, nemhogy valamiféle iskoláról beszélhetnénk.)
     A mennyiségi módszerek tömeges alkalmazása általában is, de a számítástech-
nikai lehet őségek b ő vülése különösképpen — mivel a softwaresített módszerekt ő l
csak a maguk logikáján belüli tisztaság várható el, s természetes vonás a tartalmi
„vakság" — más tényez ő kben rejl ő kockázatokat is feler ő sít.
     Ezek között említhet ő az adatbázisok kérdése. A korszer ű számítástech-
nikai lehet ő ségek jellemz ő en a nagy adattömeg feldolgozására („fenn beöntjük az
adatokat, lenn kijön az eredmény") csábítanak. A magam tapasztalata szerint a csá-
bítás nem egyszer csak a munka indításáig tart, nem kevés — jórészt „fizikai", kó-
dolási — munkabefektetéssel, s ehhez képest aránytalan tudományos hozadékkal.
     A hazai területi kutatások leggyakrabban használt nagy adatbázisát a nép-
számlálások adják. Ez jellemz ő en a tíz évenkénti állapotelemzések, összevetések irá-
nyába viszi a vizsgálatokat, a folyamatelemzéseket (amelyek ráadásul speciális elem-
zési módszereket is igényelnének) háttérbeszorítva. Ez a helyzet csökkenti annak
esélyét is, hogy a területi folyamatokban kijelölhessük a tényleges szakaszhatárokat,
fordulópontokat — ilyenek a térszerkezet er ős stabilitása ellenére is vannak — hisz
ezek sajnos nem igazodnak a népszámlálásokhoz. A népszámlálási adatbázishoz való
er ős kötődés (anélkül, hogy ezeknek az adatoknak az értékét bármiféle értelemben
elbagatellizálnánk), jellemu ően demográfiai és foglalkozási tartalommal telíti   a te-
      Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
             Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.

                                              77

rületi vizsgálatok jó részét, s mivel vele összemérhet ő információháttér például a
gazdaság területi folyamatairól lényegében nincs (hogy csak egy nagyobb szférát
említsünk), ez a területi fejl ődés megítélésébe állandó látens kiegyensúlyozatlanságot
visz.
     Külön részletes vizsgálódás tárgya lehetne a területi kutatások információs
háttere. Aligha indokolt itt egyszer ű mennyiségi hiányról beszélni, hisz a publikált
statisztikának csak töredéke kerül felhasználásra. Tény ugyanakkor az, hogy alapvet ő
társadalmi-gazdasági kérdések épp — a magyarázható, de meggy ő ző en alig indokol-
ható — adathiány miatt elemezhetetlenek (pl. a területi jövedelemarányok). A hiá-
nyokat pótló, értékes egyedi adatfelvételeknek csak kis hányada kerül — mindenki
számára elérhet ő alapadat-bázisként — a tudományos vérkeringésbe.
     A „technikai" jelleg ű feltételek említése után érdemes még kitérni egyéb
összefüggésekre is. Ha van szemléleti, tartalmi gazdagodási irány, amely a jelen év-
tized hazai területi kutatásait jellemzi, akkor az a szociológiai közelítés. (Felfedez-
het ő az ellenirányú hatás is: a szociológia számos jellemz ő kutatási területén — pl. a
rétegz ő dés vagy életmódkutatásban — is bizonyíthatóan új lényeges összefüggéseket
hozott felszínre a „területiség" szempontjának figyelembevétele.)
     Az, hogy ezt a kapcsolatot említjük itt, azzal függ össze, hogy nemcsak tar-
talmi, hanem módszertani gazdagodást is jelent. Ennek f ő elemeként nem els ő sor-
ban az adatfeldolgozási módszereket (ezek jellemz ő en a többváltozós matematikai
statisztikához tartoznak ► , hanem a társadalmi jelenségek újszer ű (mégha esetenként
vitatható) indikátorait, az újfajta min őségek közelítését célzó jelz ő számait említeném.
Ezek a vizsgálatok (pl. a KSH életmód-adatfelvételei, id ő mérlegvizsgálatai vagy a ré-
tegződés kutatási munkák) jó lehet őséget adnak a kifejezetten területi szempontú
másodelemzésekre is (pl. Utassy Á. 1987, Éger Gy. 1985). Ha publicitásukat, véle-
ményformáló erejüket vizsgáljuk, megállapítható, hogy ezek olyan hatásos módon
hívták fel a figyelmet a „területiség" kiemelked ő szerepére a társadalmi folyamatok-
ban, amire az eredend ő en területi (településtudományi, földrajzi stb.) indíttatású
munkák, nem kis részben az el ő z őekben említett információs egyoldalúság miatt nem
voltak képesek.
     Ha a szociológiai közelítés sikereit említjük — amiben természetesen nagy
része van a társadalmi aktualitások, feszültségek keltette érdekl ődésnek is — szám-
szer ű visszaszorulást, jórészt kényszer ű módszertani konzervatizmust fedezhetünk
fel a regionális gazdaságtan hazai állapotaiban, amely tudományág önmagán belül
nem volt képes megújulni, a közgazdaságtan oldaláról pedig nem kapott a szocioló-
giaihoz hasonló újfajta er ő forrásokat. (A közgazdaságtanban külön iskolát képez ő
ökonometriai makromodellezés jellemz ően id őorientált és ágazati jelleg ű , a területi
tagoltságra érzéketlen, nem nyújt és nem is vár impulzusokat a területi közelítést ő l,
dezaggregációtól.)
     Lényegében nem támaszt a mennyiségi módszerek iránt min ő ségi igényeket
a területfejlesztési politika, a területi tervezés gyakorlata, amelynek információs igé-
nye szinte kimerül a népességszám és a naturális ellátottsági mutatók prognózisaiban.
Hasonló a helyzet a tanácsi finanszírozási rendszer folyamatos korszer űsítési folyama-
tában alkalmazott mennyiségi módszerekkel, amelyek ezidáig lényegében megreked-
tek a „szükségletek" szerinti forrásredisztribució négy alapm ű veletes „számtanpél-
   Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
          Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.
78

dáinál" (lásd err ő l Lengyel I.  —  Baukó M. 1987 dolgozatát, akik a klaszterelemzés,
mint összetettebb módszer felhasználásának teljes kudarcáról tudósítanak a Békés
megyei fejkvóta-meghatározás kapcsán. ► . Évtizedes tudományos, módszertani er ő l-
ködéssel a háttérben, teljesen a hagyományos közelítés kapott szerepet az elmara-
dott térségek felzárkóztatását célzó program összeállításakor végzett térséglehatáro-
lások során is.


Néhány következtetés


     A fenti áttekintés legf ő bb tanulságát két dologban látom. Miközben a hazai
területi kutatásokat a konkrét eszközöket tekintve nagyon tagolt mennyiségi mód-
szerek uralják, s ez az eszköztár folyamatosan szélesedik, ma még kétségtelenül ko-
moly kifogások tehet ő k, az ún. korszer ű módszerekre épít ő tudományos termékek
nem kis hányadával szemben is. A módszertani fordulat nem hozott min őségi for-
dulatot. Másrészt (az el őbbivel szétválaszthatatlanul összefonódó jelenségként), az
állapítható meg, hogy e munkáknak nem alakult ki még, sem a tudományokon be-
lül, sem a felhasználók, megrendel ő k között a jól m ű köd ő „szellemi piaca", ahol
ezek az eszközök, módszerek és a velük elért eredmények valóságos értékeik szerint
megmérettetnének.
     A kutatási termékek szellemi min őségének javítása és a piacépítés több
vonalon futhat. A mennyiségi módszertani alapiskolázottság érzékelhet ő hiányainak
(amelyek mindkét említett oldalról gátat jelentenek), a szakemberképzésen belüli
pótlására — első sorban a kifejezetten „területi" specialisták (generalisták?) képzése
híján — magam kevés esélyt látok. Ezt egyben alapvet ő , távlatos visszahúzó tényez őnek
tartom.
     Több, ma még alig kihasznált lehet őség látszik a tudományos közélet, a tu-
dományszervezés területén. Megteremtésre érettnek és kihasználásra indokoltnak
látnék kifejezetten módszertani tematikájú rendezvényeket, a szakmai folyóiratokban
önálló rovatok indítását, tematikus számok kiadását, érdemi viták kezdeményezését.
(Sajnálatos, hogy épp a fentiekkel ellentétes tendenciára hozható könnyen aktuális
példa. A hetvenes években a mennyiségi módszerek területén úttör ő szerepet betöl-
tött folyóirat, a Területi Statisztika — amelynek lapjain tartalmas és érdemi vita zaj-
lott például a területi fejlettség mérésének kérdésér ő l — két éve már nem jelenik meg.)
Az említett fórumoktól különösképpen két területen várnék el ő relépést: egyrészt a
legelterjedtebb többváltozós matematikai-statisztikai módszerek használatának, hasz-
nálhatóságának tisztázásában, másrészt a sajátos „területi", a tudománykör módszer-
tanának — a tartalomnak egyértelm ű en alárendelt — sajátos jelleget adó mennyiségi
módszerek, modellek szerepének növelésében.
     A már ma is használt eljárások megalapozottabb alkalmazása mellett a to-
vábblépés komoly tartalékát képezik az újabb és újabb —a nemzetközi szakirodalom-
ban, a rokontudományokban folyamatosan nyilvánosságra kerül ő — elemzési eszkö-
zök. Ezek megismertetésére, majd alkalmazásukra nagyobb figyelemmel, ösztönzés-
sel kellene lenni.
     Mindenfajta — a korábbiakban érintett — kockázat ellenére, a számítástech-
        Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
               Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.

                                                79

nikai lehet őségek min őségi bő vülése objektíve (ha nem is automatikusan) er ő síti a
mennyiségi közelítés pozícióit, pozitív értelemben vett kényszerít ő er őt jelent a ku-
tatók és a gyakorlati szakemberek számára is módszertani m űveltségük fejlesztésére.
Ez a háttér ért ő bb és decentralizáltabb fogadó közeget generálhat      olyan potenciális
partnerek körében is, mint amilyenek a tanácsok, amit ő l kutatás-alkalmazás érzé-
kelhet ő szembefeszülésének csökkenése is várható.
       Amennyiben a hazai területfejlesztési politikában, területi tervezésben er ő-
södnek a távlatos, stratégiai elemek, ez várhatóan kedvez az átfogó, elméleti igény ű,
ugyanakkor empirikus háttere, kvantitatív módszerekre, modellekre épít ő kutatá-
soknak.
       Talán befejezésül sem felesleges hangsúlyoznom, hogy a mennyiségi mód-
szertan csak egy eleme a kutatásnak, távolról sem kizárólagos értékhordozó. Bizo-
nyára komoly hozadéka lehet ezért más szempontok, feltételek (pl. a területi kutatá-
sok tér- vagy társadalomelméleti alapjai, a történetiség, az ágazati és területi közelí-
tés viszonya, a gyakorlati igények, az információs háttér stb.) rendszerezett átte-
kintésének, s talán ezen elemekb ő l építkezve, e sokszín ű, küls ő és belső határait
tekintve is mozgásban lév ő tudománycsoport (tudományos szemlélet?) hazai helyzete,
perspektívái végiggondolásának.

(A fenti áttekintést — amelynek összeállításakor a szerz ő felhasználta Csanádi Gábor-
nak a szociológia mennyiségi módszereir ő l készült összegzését — az MTA Regionális
Tudományos Bizottsága 1988. május 4-én megvitatta.)HIVATKOZOTT MUNKÁK


Abonyiné Palotás J. (1982): A területi egyensúly néhány összefüggése a gazdasági növekedés
   szemszögéb ő l, „Földrajzi Értesít ő " 2-3. sz. 273-285. pp.
Bartke I. (1987): A területi hatékonyság és jövedelemtermel ő képesség változásának számítása az
   iparban, „Tér és Társadalom" 3. sz. 3-22. pp.
Bácskai V—Nagy L. (1984): Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban,
   Akadémiai K. Bp., 402 p.
Beluszky P. (1987): Az 1984. évi közigazgatási területbeosztási reform és az Alföld térszerkezete
   „Alföldi Tanulmányok" 71-111. pp.
Beluszky P.—Sikos T. T. (1982): Magyarország fautípusai, MTA FKI Bp. 167. p.
Benedek A.—Semjén A. (1986): Információs remdszer az oktatási folyamatok területi elemzéséhez
       Oktatásökológia, Oktatáskutató Int. Bp, — szerk.: Forray R. K.—Kozma T.) 95-113.
    pp.
Boros F.—Fodor L.-né—Heit G. (1986): Az Alföld szellemi potenciáljának f ő bb jellemző i a 80-as
   években, „Településfejlesztés" 3. sz. 26-32. pp.
Compton, A.P. (1986): A földrajz és a földrajzi gondolkodás fejl ő dése Nagy-Britanniában, „Föld-
   rajzi Közlemények" 1-2. sz. 135-154. pp.
Csanádi G.—Ladányi J. (1987): Budapest — a városszerkezet történetének és a különböz ő társa-
   dalmi csoportok városszerkezeti elhelyezkedésének vizsgálata, „Szociológiai M ű helytanul-
   mányok" 4. sz. MKKE, Bp.
Csatári B.—Gödör Zs. (1987): A falusi települések térkapcsolatainak néhány jellemz ő összefüggése
   Szolnok megyei példákon, „Alföldi Tanulmányok" 263-278. pp.
Daróczy E. (1983): Városok és városkörnyékek népességének id ő beni és keresztmetszeti vizsgálata
   Magyarországon 1970-1980 között, „Demográfia" 2-3. sz. 262-314. pp.
   Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
          Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.
80

Enyedi Gy.-Rechnitzer J. (19871: Az innovációk térbeli terjedése a magyar mez őgazdaságban,
   „Tér és Társadalom" 2. sz. 31-48. pp.
Elmerné Turi M. (1983): Az alsófokú központok helyzete Baranya megyében, „Területi Statisz-
    tika" 1. sz. 12-28. pp.
Éger Gy. (1985): Az életkörülmények és az életmód f ő bb elemeinek alakulása a lakosság fontosabb
    státusz-csoportjai szerint a nyolcvanas évek elején, „Területi Statisztika" 6. sz. 589-596.
    pp.
Erd ősi F. (1981): A dél-dunántúli megyeközpontok tömegközlekedési összeköttetés-rendszerének
    fejlő dése, hierarchikus tagozódása és intenzitása, „MTA DTI Közleményei" 28. sz. 157-
    182. pp.
Erdősi F. (1985): A magyarországi normál nyomtávú vasúthálózat megritkításának következmé-
   nyei, „Területi Statisztika" 6 sz. 560-660. pp.
Fodor M. (1980): Kiemelt alsófokú központok várható ipari fejlesztése, „Területi Statisztika" 2.
    sz. 108-119. pp.
Gá/di R. L. (1986): A Bükk természeti adottságainak idegenforgalmi-földrajzi szempontú értékelé-
   se, „Földrajzi Közlemények" 1-2. sz. 79-95. pp.
Galambos J. (1986): Táji és környezeti adottságok értékelésének üdülési szempontú differenciá-
    lása, „Földrajzi Értesít ő " 3-4. sz. 339-351. pp.
Gálik L.-né (1986): A közm ű olló számításának módszertani kérdései, „Területi Statisztika" 3. sz.
    241-281. pp.
Gurzó I. (1985): A cukorrépatermesztés és a cukorgyártás alakulása a DK-Alföldön (1971-1982).
    „Alföldi Tanulmányok" 79-99. pp.
Gyenei M. (1985): A tanácsok összevonásának hatása a települések fejl ődésére, „Területi Statisz-
   tika" 3. sz. 267-281. pp.
Malminé Vissi M. (1980): A központi szerepkör ű települések funkcionálása a magyar településhá-
   lózatban, „Területi Statisztika" 3. sz. 214-227. pp.
Hrubi L. (1983): Településcsoportok Baranya megyében az infrastrukturális ellátottsági színvonal
    alapján, „MTA DTI Közlemények" 30. sz. 177-198. pp.
Király L.-Tolnai L. (1982): A térképi ábrázolás szerepe és lehet ő sége az egyes térségek összeha-
    sonlításában - egy számítógépes rendszer alapjai, „Területi Statisztika" 4. sz. 330-343. pp.
Kozma T. (1987): A kulturális innováció területi terjedése, „Tér és Társadalom" 4. sz. 15-36. pp.
Lehmann A.-Sas B. (1985): A pécsi agglomeráció vizsgálata ökológiai és ökonómiai szempontok
   alapján. (In: Vonzáskörzetek-agglomerációk II. Akadémiai K. Bp. - szerk.: Rechnitzer J.)
   101-126. pp.
Lengyel 1.-Baukó M. (1987): Az alapfokú ellátás területi különbségeinek vizsgálata Békés megyé-
    ben, „Alföldi Tanulmányok" 247-262. pp.
Lettrich E. (1982): Faluhálózatunk fő vonásai. (In: A falu a mai magyar társadalomban, Akadémiai
    K. Bp. - Szerk.: Vágvölgyi A.) 41-90. pp.
Lóczy D.-Tázsa I. (1982):    Mező gazdasági célú környezetmin ő sítés automatizált módszerrel,
   „Földrajzi Értesít ő " 4. sz. 409-425. pp.
L. Rédei M. (1985): A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehet ő ségei a
    demográfiában, „KSH Népességtudományi K. I. Demográfiai Módszertani Füzetek" 1. sz.
    68. p.
L. Rédei M. (1986): A területi migrációs áramlások modellezési kísérletei, „KSH Népességtudo-
   mányi K. I. Demográfiai Módszertani Füzetek" 4. sz. 168. p.
Miklássy E.-Rozsányi T. (1984): Centrum-periféria kapcsolatok vizsgálata cluster-analízis segít-
   ségével, „Területi Statisztika" 5. sz. 485-505. pp.
Nemes Nagy J. (1984): A város-faáu különbségek egyenl ő tlenségi mutatókból kiinduló vizsgálata
   faktoranalízissel, „Területi Statisztika" 4. sz. 374-387. pp.
Nemes Nagy J. (1985): Térbeli terjedési folyamatok és modelljeik, „Földrajzi Értesít ő " 4. sz.
   377-390. pp.
Oros l.-Schinde/e M. (1986):    A mező gazdasági kistermelés a településnagyság függvényében,
    „Területi Statisztika" 2. sz. 135-145. pp.
       Nemes Nagy József : A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája
              Tér és Társadalom 2. évf. 1988/4. 68-81. p.
                                                 81

Pál A. (1987): Bács-Kiskun és Szolnok megye iparának területi szerkezete, „Alföldi Tanulmányok"
    225-246. pp.
Pá/fa/vi J.—Horváth Gy. (1982): A termelés területi áruszállítási kapcsolatai és a gazdasági körze-
   tek, „Területi Kutatások" 5. sz. 112-130. pp.
Papp A. (1981): Debrecen vonzáskörzete, „Alföldi Tanulmányok" 177-203. pp.
Petró K. (1985): A mező gazdasági termelés és a falusi infrastruktúra összefüggésének vizsgálata,
    „Területi Statisztika" 5. sz. 497-507. pp.
Polinszky M.—Sárfalvi 8. (1986):   Az oktatási intézményhálózat térbeli rendszere és m űködési
    hatékonysága. (In: Társadalmi-gazdasági tervezés és oktatás; Oktatáskutató In. Bp.) 131-
   172. pp.
Probá/d F. (1984): A mező gazdaság ökológiai potenciáljának eloszlása a Földön, „Földrajzi Közle-
   mények" 4. sz. 314-323. pp.
Probáld F. (1985): A földellátottság hatása a mez ő gazdasági világkereskedelemre, „Földrajzi Köz-
   lemények" 1-2. sz. 15-25. pp.
Rechnitzer J. (1981): Elemzések a területi ágazati kapcsolati mérleggel, „Területi Statisztika"
    asz. 239-259. pp.
Sándor J. (1982): Magyarország idegenforgalmi tájegységeinek értékelése és statisztikai számba-
    vétele, „Területi Statisztika" 1-2. sz. 60-71. pp.
Selley F. (1983):  A szántóföldi növénytermelés értékelése szintetikus mutatókkal, „Területi
   Statisztika" 5. sz. 483-502. pp.
Semjén A. (1986): Az iskolázottság területi alakulása. (I n: Oktatásökológia, Oktatáskutató I. Bp. —
   szerk.: Forray R. K. — Kozma T.) 139-218. pp.
Sikos T. T (szerk. 1984): Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehet ő ségei a területi
   kutatásokban, Akadémiai K. Bp. 301. p.
Simon l.—Csatári 8. (1983): A népesség foglalkozási átrétegz ődése a közép-békési térségben
   (1960-1980), „Alföldi Tanulmányok" 213-228. pp.
Tóth J. (1986): A rangkoefficiens alkalmazása a városfejl ődés regionális ütemkülönbségeinek ki-
    mutatására — különös tekintettel az Alföldre, „Alföldi Tanulmányok" 115-136. pp.
Tózsa /.—Hegedüs Gy. Cs. (1982): Budapest a világ ű rb ő l, „Földrajzi Értesít ő" 1. sz. 121-130. pp.
Utassy Á. (1987): Jelzések a területi dimenzióban mért egyenl őtlenségrő l, „Szociológia" 3-4. sz.
   325-344. pp.
Vágvölgyi A. (1982): A falusi életkörülmények f őbb típusai. (In: A falu a mai magyar társadalom-
    ban, Akadémiai K. Bp. — szerk.: Vágvölgyi A.) 91-178. pp.