Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 127-128. p.
Tér és Társadalom                   XIX. évf. 2005  s 2: 127-128


     AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS
          BIZOTTSÁG HÍREI

              ÁLLÁSFOGLALÁS
 A Magyar Regionális Tudományi Társaság megvitatta a regionális tudománynak a
felsőoktatásba történ ő terjedésének eddigi eredményeit és meghatározta a szakterü-
let érvényesülésének legfontosabb szempontjait az alábbiakban:
  1. Magyarországon a kilencvenes években kezd ődött meg a regionális tudomány
integrációja a fels ő oktatásba. Az elmúlt 15 évben több szinten, közel azonos tarta-
lommal, de más és más hangsúlyokkal egyre nagyobb számú fels őoktatási egység-
ben folyt oktatás. Ezek a képzési tapasztalatok, a regionális folyamatok felértékel ő-
dése, és a társadalmi igények dinamikus növekedése szükségessé teszik, hogy az
átalakuló felsőoktatási rendszerben még határozottabban jelenjenek meg a regioná-
lis tudományra épül ő képzések és ismeretek.
 2. A regionális tudomány a magyar fels őoktatás új rendszerében, a többciklusú,
lineáris képzésben több képzési ágban, és azokat alkotó alapszakokban jelenhet
meg. Kiemelendőnek tekinthető az agrár- és a gazdaságtudományi képzési terület,
ahol szükségesnek tartjuk, hogy regionális tudomány már az alapozó elméleti isme-
retek között megjelenjen.
 3. Ezen és más képzési területeken, azok alapszakjaiban indítandó területfejlesz-
téssel, regionális politikával, településfejlesztéssel foglalkozó szakirányoknál aján-
latos egységes elméleti blokk, ami tartalmazza a regionális gazdaságtan, a regioná-
lis politika és a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének legfontosabb
elméleti és gyakorlati ismereteit.
 4. Szükségesnek tartjuk, hogy mester szinten (második lépcs őben) történjen regio-
nális tudományi képzés, ami épüljön az adott alapszintre, de legyen meg az átjárha-
tóság más képzési ágak, alapszakok között is.
 5. A regionális tudományt megjelenít ő mester szakok a következ ő kompetenciákat
nyújtsák:
  — területi gazdasági és társadalmi folyamatok elméleti alapjainak ismerete,
  — területi folyamatok felismerése, azok szakszer ű elemzése,
  — területfejlesztési stratégiák, programok és értékelések készség szint ű kidol-
   gozása,
  — a területi fejlesztési programok és projektek megvalósításában, menedzselé-
   sében, s azok fejlesztési hatásainak értékelésében rendszerezett ismeretek
   szerzése,
  — a területi folyamatokba történ ő nemzeti és európai beavatkozások, fejleszté-
   sek eszköz-, intézményrendszerének átfogó, gyakorlati szint ű ismerete,
         Az MTA Regionális Tudományos Bizottság hírei
         Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 127-128. p.
128  Az MTA Regionális Tudományos Bizottság Hírei      TÉT XIX. évf. 2005   s2

  — a különféle területfejlesztési szerepl ők egymás közötti kommunikációjának
   segítése, területfejlesztési moderátori szerep elsajátítása,
  — a területfejlesztési szerepl ők belső, és egymás közötti konfliktusainak keze-
   lése, azok feloldásának eszközeiben való jártasság.
 6. Az Állásfoglalást a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2004. novemberi
ülésén megvitatta, és támogatásáról biztosította.
 7. Az Állásfoglalás kerüljön megküldésre a regionális tudomány egészét, vagy
annak egyes részdiszciplínáit oktató fels őoktatási intézmények illetékes dékánjai-
nak, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság elnökének, és az érintett szak-
bizottságok elnökeinek.


2004. november                          Rechnitzer János
                                    elnök