Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.

Tér és Társadalom                         XIX. évf. 2005   s 2: 83-100


     TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK,
    INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK
     HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATAI A
      NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN
 (Cross-border Cooperations of Local Governments, Institutions
     and NGO's in the West Transdanubian Region)

           PÁTHY ÁDÁM — EDELÉNYI BÉLA
Kulcsszavak:
határon átnyúló együttm űködés     önkormányzatok    civil szervezetek   partnerintézmények
testvértelepülési kapcsolatok

A tanulmány fő célja, hogy egyfajta általános képet adjon a régió önkormányzatainak, intézményeinek
valamint civil szervezeteinek ausztriai partnerekkel fenntartott kapcsolatairól. Az adatfelvételek által
nyújtott lehet őségek alapján próbáltunk egy olyan tágabb keretet kialakítani, amely jó kiindulópontként
szolgál ahhoz, hogy a kés őbbiekben az elemzési szempontok b ővítésével egy mélyebb szerkezeti elemzést
tudjunk végezni, amelybe a körülményrendszerek szélesebb körének bevonását tervezzük.


                       Bevezetés

                    Az elemzés céljai

  Tanulmányunkban a „Határ mentiségt ől az integrált határrégióig" elnevezés ű
PHARE CBC projekt két adatfelvételi moduljának összevont elemzését kívánjuk
elvégezni. Az els ő kérdőívben a régió önkormányzatainak határ menti kapcsolatait
vizsgáltuk, a második pedig egy több dimenzióban elvégzett adatfelvétel volt,
amelynek részét képezte a régióban található intézmények és civil szervezetek ha-
sonló tevékenységének feltérképezése. A vizsgálat jellegéb ől adódóan a fő cél nem
egyfajta leíró statisztika készítése a kapcsolathálózatokról; sokkal inkább az együtt-
működések jellegének és m űködési sajátosságainak megismerése, a motivációs bázi-
sok feltárása és a folyamatokban jelenlév ő különböző aktorok szerepének bemutatása.
  Az elemzésben azt szándékoztuk elérni, hogy ahol lehetséges, egységesen kezel-
jük a két mintát, de ez nem minden esetben m űködik az adatfelvételek eltér ő jellege
miatt. Azoknál a kérdésköröknél, ahol a két adatállományt külön kellett vizsgál-
nunk, törekedtünk arra, hogy az elemzési keret egységes és összehasonlítható mo-
dulokból álljon. A kutatási jelentés az intézményi kérd őív struktúrája alapján épül
fel, mivel jelen tanulmány túlnyomórészt a hivatalos, intézményes kapcsolatokkal
kíván foglalkozni; az adatfelvételek egyéb témakörei egy kés őbbi, bővebb elemzés
 tárgyát fogják képezni. A kapcsolatrendszerek vizsgálatának céljából szerencsés a
két minta összevont kezelése, mivel az intézményi kérd őív válaszadóinak jelentős
része is települési önkormányzat által fenntartott intézmény.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.

    84   Páthy Ádám — Edelényi Béla                TÉT XIX. évf. 2005   s2

                       Kiindulópontok

     Ha a települési és intézményi kapcsolatok történetét röviden össze kívánjuk fog-
    lalni, akkor a nyolcvanas évek közepén kell kezdenünk az érdemi vizsgálódást. Az
    ezt megel őző évtizedekben mind a lakossági, mind az államközi kapcsolatok korlá-
    tozott jellegűek voltak, a határ nyitottsága er ősen korlátozottnak volt tekinthet ő
    (Hardi 2004; Kőszegfalvi 1992). Az említett id őszakban viszont egyre hangsúlyo-
    sabbá vált a különböz ő egyesületek, szervezetek által létesített együttm űködések
    szerepe; korábban a megyei szint ű kapcsolattartás dominált (Kovács—Váradi 1996).
    Ha a korai együttm űködések jellegét vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a kezdeti
    időben a kulturális kapcsolatok voltak a legélénkebbek (Döbrentey 1992), ebben
    fontos szerepet játszottak a határvidék etnikai viszonyai is. A szakmai jelleg ű kap-
    csolatok közül ebben az id őszakban kiemelkedik a munkaügyi központok együtt-
    működése. A kooperációk települési szintre emelkedése néhány esett ől eltekintve a
    kilencvenes évek elejére tehet ő ; ekkor alakul ki a legtöbb partnerkapcsolat nyugat-
    dunántúli és burgenlandi települések között.
     A régió intézményes jellegű kapcsolatait vizsgáló teljes kör ű reprezentatív adat-
    felvétel még nem készült, viszont a kilencvenes években több olyan felmérést is
    végeztek, amely a témával foglalkozik, általában sz űkebb metszetben vizsgálva az
    együttműködéseket. Az évtized közepén készült kérd őíves és interjús felvételek
    eredményeinek összegzését (Enyedi 1995; Nárai—Rechnitzer 1999; Rechnitzer
    1997) és lehetőség szerint magukat az adatbázisokat egy kés őbbi tanulmányban
    kívánjuk felhasználni összehasonlító céllal.
     A települési szinten létrejött kapcsolatok vizsgálata esetében nem szorítkozhatunk
    kizárólag az önkormányzatok ilyen irányú tevékenységére, sok esetben tapasztal-
    hatjuk ugyanis, hogy a partnertelepülési viszony kiépítésének hátterében már m ű-
    ködő — intézmények és civil szervezetek által fenntartott — együttm űködések ki-
    emelkedően fontos szerepet játszanak. Természetesen fordítva is m űködhet a fo-
    lyamat, el őfordul, hogy az önkormányzat jó kapcsolatai ösztönzik a különféle szer-
    vezeteket arra, hogy az adott településen partnert keressenek maguknak. Az els ő
    esetben a leggyakoribb modell a különböz ő egyesületek, civil szervezetek által —
    nemritkán a rendszerváltást megel őzően — megkötött együttműködési szerződések
    alapján működő kapcsolatok hivatalos, partnertelepülési szintre emelése az érintett
    önkormányzatok által (Rechnitzer 1997; 1999). A hivatalos együttműködések la-
    kossági szinten való megjelenése általában kimerül a közös rendezvények szervezé-
    sében (Nárai 1999), így elmondható, hogy az ötvenes évekig élénk, kés őbb korláto-
    zott jellegű interperszonális kapcsolatrendszerek újjáépítésében nagy segítséget
    játszanak ugyan, de nem képesek teljes mértékben pótolni azokat. Ennek eredmé-
    nyeképpen, főként a határhoz közel fekv ő településeken nagy szerepet kap a szer-
    vezett formákon kívüli személyes kapcsolattartás, amelyet viszont sok esetben a
    megközelítési nehézségek korlátoznak, f őként az alacsonyabb mobilitási poten-
    ciállal rendelkező idősek esetében — akiknél még valós tartalommal létezhetnek az
    intenzív kapcsolatok (Hardi 1999).
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.

 TÉT XIX. évf. 2005   s2              Települési önkormányzatok ...     85

                   A minta jellemz ői

                 Önkormányzati kérd őív

  Az önkormányzati kérd őív esetében a minta elemszáma 150, településnagyság és
 határtól való távolság szempontjából reprezentatív. Az 1. táblázat bemutatja a tele-
 pülések megye és határzóna szerinti megoszlását.
                   1. TÁBLÁZAT
  Az önkormányzati felvétel mintájába bekerült települések megoszlása megyénként
                 és határzóna alapján
   (Distribution of Settlements in the Sample of the Local Government Survey
               by Counties and Border-zones)
                                Zóna
                           1     2     3    Együtt
    Győr-Moson-Sopron     Szám        18     30     0     48
                 Megyén belül    37,5%   62,5%     ,0%  100,0%
                 Zónán belül    32,7%   44,1%     ,0%   32,0%
        Vas       Szám        37     17     2     56
                 Megyén belül    66,1%   30,4%    3,6%   100,0%
                 Zónán belül    67,3%   25,0%    7,4%   37,3%
        Zala       Szám         0     21     25     46
                 Megyén belül     ,0%   45,7%   54,3%   100,0%
                 Zónán belül      ,0%   30,9%   92,6%   30,7%
        Együtt      Szám        55     68     27    150
                 Megyén belül    36,7%   45,3%   18,0%   100,0%
                 Zónán belül    100,0%   100,0%   100,0%   100,0%
  Forrás: Saját szerkesztés.
   Elemzésünk szempontjából els ő sorban azok a települések fontosak, amelyek hiva-
  talos formában tartanak fenn kapcsolatokat ausztriai partnerekkel; ezek száma
  mindössze 29 (a megkérdezettek 19,3%-a).

                   Intézményi kérd őív

   A felvétel során a régió 220 intézményét kérdeztük meg; a reprezentativitás bizto-
  sítására és a minket leginkább érdekl ő, ausztriai kapcsolatokkal rendelkez ő válasz-
  adók előzetes szűrésére csak részben volt lehet őségünk. A vizsgálati egységek két
  nagy csoportra oszthatók: önkormányzati, illetve közintézmények, valamint egyéb
  nonprofit szervezetek. Ezen belül természetesen több kategória létezik; a 2. és a
  3. táblázat bemutatja a megkérdezettek jelleg és pontos típus szerinti megoszlását.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.
    86   Páthy Ádám — Edelényi Béla                TÉT XIX. évf. 2005   s2

                      2. TÁBLÁZAT
                A válaszadók jelleg szerinti megoszlása
            (Distribution of Respondents by Institutional Character)
                            Szám
         Oktatási intézmény          67          30,5
         Szociális intézmény          24          10,9
         Egyéb nonprofit
                             129         58,6
         szervezet
         Együtt                220         100,0
         Forrás: Saját szerkesztés.

                       3. TÁBLÁZAT
                 A válaszadók típus szerinti megoszlása
             (Distribution of Respondents by Type of Institution)
                             Szám
          Altalános iskola            51         23,2
          Középiskola               14         6,4
          Felsőoktatási intézmény         2
          Munkaügyi hivatal            3         1,4
          Egészségügyi intézmény          2
          Egyéb szociális intézmény        19         8,6
          Alapítvány               24         10,9
          Közalapítvány              6         2,7
          Egyesület               40         18,2
          Közhasznú társaság           11         5,0
          Egyéb társadalmi szervezet       25         11,4
          Köztestület               9         4,1
          Nonprofit szervezet
                              14         6,4
          intézménye
          Együtt                220        100,0
         Forrás: Saját szerkesztés.

     A konkrét tevékenységi köröket az 1. ábra mutatja be (a válaszadók több tevékeny-
    ségi kört is megjelölhettek). A megadott kategóriákon kívül az egyéb tevékenysé-
    geknél szerepelt még a közútfenntartás, a rendezvényszervezés, a pályázati tanács-
    adás, a feln őttképzés, a drogprevenció, a m űszaki mentés, valamint szerepelt a
    válaszadók között közgy űjtemény és Önkormányzati társulás.
     Mivel az elemzés súlyponti kérdései magukra az együttm űködésekre vonatkoz-
    nak, ezért a legtöbb esetben csak azok a válaszadók szerepelnek a statisztikákban,
    amelyek rendelkeznek partnerrel a határ túloldalán. Ezeknek az intézményeknek,
    illetve szervezeteknek száma 69; ez nem tükrözi a valós arányokat, mivel az eredeti
    felvétel után sor került még egy irányított lekérdezésre, ahol egy általunk összeállí-
    tott listán szerepl ő 40 válaszadóból 29 rendelkezik ausztriai kapcsolatokkal.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.

 TÉT XIX. évf. 2005 s 2                     Települési önkormányzatok ...           87

                      1. ÁBRA
        A felmérésben szerepl ő intézmények/szervezetek megoszlása
               tevékenységi kör szerint (N=220)
         (Distribution of Institutions/NGOs by Fields of Activity)

   20-
        J.

   15-
   10-
                                        gazdaság- és vállalkozásfejlesztés
           3
           4
                    természet- és környezete
                                 8
                                 8
 Forrás: Saját szerkesztés.

                   Fő kérdéskörök

  Az elemzés négy blokkra tagolódik. Els őként a kapcsolatok kialakításával foglal-
 kozunk; bemutatva az együttm űködések általános jellemz őit, a motivációkat, vala-
 mint a kapcsolatfelvételben részt vev ő, illetve segítő szerepet vállaló személyeket,
 intézményeket, egyéb közvetít őket. Ezek után a kapcsolatok jellegét és m űködését
 próbáljuk bemutatni; általános jellemzést adva az ausztriai partnerekr ől, kiemelten
 kezelve emellett a kapcsolattartás módját, intenzitását és a viszonyrendszereket. A
 harmadik kérdéscsoport a nehézségeket és a negatív tapasztalatokat járja körül. Itt
 többek között szó esik a kapcsolatfelvételt akadályozó különböz ő tényezőkről és az
 együttműködések megszűnéséről. Az utolsó blokkban a jövővel kapcsolatos terve-
 ket, várakozásokat tekintjük át.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.

    88     Páthy Ádám — Edelényi Béla                   TÉT XIX. évf. 2005           s2

                Az adatfelvétel legfontosabb eredményei
                 Kapcsolatok, együttm űködések kialakítása

     Elsőként a teljes mintán vizsgáltuk a kapcsolattartást azokkal a magyarországi
    szervezetekkel, amelyek tevékenységük alapján alkalmasak lehetnek arra, hogy
    segítséget nyújtsanak a határon átnyúló kapcsolatok kialakításában. A 2. ábrán
    látható, hogy az ausztriai partnerrel rendelkez ők szignifikánsan nagyobb arányban
    tartanak fenn kapcsolatokat a kérdésben szerepl ő hazai szervezetekkel. Inkonzisz-
    tens elemként jelenik meg a VÁTI és az EuRégió West/Nyugat Pannónia szerepe.
    A kapott eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy ez a két szervezet jelenik meg
    leginkább a határon átnyúló kapcsolatok kialakításában és fenntartásában segít ő
    szerepet vállaló intézményként.
                        2. ÁBRA
         Van-e kapcsolata az alábbi intézményekkel/szervezetekkel? (N=220)
       (Have you got Relations with the Undermentioned Institutions/organizations?)
                                              VÁTI Területfejlesztési
       50—                                      Igazgatóság
                                              Nyugat-Dunántúli
                                           ▪  Regionális Fejlesztési
                                              ügynökség/Tanács
                                              r    Területfejlesztési
                                              Tanács
                                              EuRégió

                                              Megyei
                                              Vállalkozásfejlesztési
                                              Alapítvány
                                           •  ITD Hungary
                                           El  DHV Rt.
            van ausztriai apcsolata   nincs ausztriai kapcsolata       Forrás: Saját szerkesztés.

     Következő lépésben a kapcsolatok kialakításának id őpontját vizsgáltuk. Ha csak
    az intézményeket és a civil szervezeteket vesszük figyelembe, az eloszlás egyenle-
    tesnek tekinthet ő, nem találhatunk olyan id őszakot, amelyre a kapcsolatfelvételek
    kiemelkedő intenzitása lett volna jellemz ő (az 1989 el őtt kezd ődő együttműködések
    esetében természetesen nagyobb a szórás, a legkorábbi kapcsolatfelvétel 1965-ben
    történt), a partnertelepülési kapcsolatok viszont er őteljesen megváltoztatják a képet,
    ugyanis ezeknek kereken fele az 1990 és 1995 közötti id őszakban jött létre, így —
    ahogy azt a 4. táblázat mutatja — a kapcsolatok több mint harmadának kialakulása
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.

 TÉT XIX. évf. 2005   s2               Települési önkormányzatok ...   89

 erre az intervallumra tehet ő. Érdekes megvizsgálni az intézményi kapcsolatok kezde-
 tének idejét a válaszadók típusa szerint is. Az 1989 el őtt létrejött együttm űködések
 legnagyobb részéről elmondható, hogy városi vagy megyei önkormányzatok által
 fenntartott nagyobb intézményekr ől (kórházak, munkaügyi központok) van szó.
                  4. TÁBLÁZAT
     A megkérdezettek csoportosítása az elsó' kapcsolatfelvétel ideje alapján
      (Arrangement of Respondents by the Date of First Contact with
                 an Austrian Partner)
                         Szám
           1990 előtt          18       19,1
           1990-1995          33       35,1
           1996-2000          27       28,7
           2000 után           16       17,0
           Együtt            94       100,0
          Forrás: Saját szerkesztés.

  Az együttműködések kialakításában fontos szerepet játszó személyek és szerveze-
 tek vizsgálatát két részre bonthatjuk. Els ő kérdésünk arra vonatkozott, hogy ki volt
 a kapcsolatfelvétel kezdeményez ője; a válaszadók döntő többsége (86,4%) a kooperá-
 cióban érintett szervezetek vezet őit jelölte meg. A megoszlás az osztrák és a magyar
 oldal között (osztrák: 33,9%, magyar: 52,5%) azt mutatja, hogy a hazai oldal ját-
 szott aktívabb szerepet a partnerkeresésben.
                     3. ÁBRA
  A kapcsolatok kialakításában segítséget nyújtó szervezetek és intézmények (N=69)
        (Institutions and Organizations Supporting Cooperations)
   25-
    Forrás: Saját szerkesztés.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.
    90    Páthy Ádám — Edelényi Béla               TÉT XIX. évf. 2005    s2
     A segítő szervezetekre vonatkozó kérdés adataiból (3. ábra) jól látható, hogy fő-
    ként az önkormányzatok (helyi, megyei) láttak el ilyen funkciókat; az el őző ábrán
    bemutatott intézmények és szervezetek szerepe nem tekinthet ő jelentősnek — kivéve
    talán a VÁTI-t, amely a PHARE-pályázatokon alapuló együttm űködések többségé-
    nél említésre került koordinációs partnerként. Fontos még megemlíteni az egyéb
    segítő szervezetek esetében a civil szervezeteket és a személyes kapcsolatokon
    alapuló segítséget.
     A kapcsolatfelvétel motiváló tényez ői közül (4. ábra) kiemelkedik a szakmai jel-
    legű tapasztalatszerzés, amelyet a válaszadók több mint kétharmada említett. A
    motivációs bázisok multiplex jellege f őként az oktatási intézmények esetében mu-
    tatkozik meg; a válaszadók ezen csoportjánál az eltér ő kultúra megismerése, a
    nyelvgyakorlás lehet ősége és a közös id őtöltés általában kétszer olyan magas
    arányban szerepelt a válaszok között. Az egyéb tényez ők közül több említést kapott
    a hasonló tevékenységen vagy éppen közös infrastruktúrán alapuló kooperáció
    kialakításának szándéka.
                         4. ÁBRA
          A kapcsolatok kialakításának legfontosabb motiváló tényez ői (N=69)
         (The most Important Factors Motivating Respondents to Shape up Ties)

       70
       60
       50
       40


            08 12,


       30
       20         39 13,


                     11 83 '  , ,  ,       10

                                        1159,                 .     .
                                            112,9%11
                               S    S
                      t           S


                                 S       Forrás: Saját szerkesztés.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.
 TÉT XIX. évf. 2005   s2              Települési önkormányzatok ...      91

  Az együttműködések kialakításának irányában ható küls ő tényez ők közül háromra
 kérdeztünk rá; az ötfokozatú skálán adott válaszok átlagát területi bontásban mutat-
 ja az 5. ábra. Amint az várható volt, Zala megyében az átlagosnál alacsonyabb a
 határ közelségének és a részben ebb ől is fakadó személyes ismeretségeknek a sze-
 repe. Ha az intézmények típusa alapján vizsgáljuk a három tényez ő szerepét, megál-
 lapítható, hogy az iskolák azok, amelyeknél a határ közelsége kiemelked ően fontos;
 a civil szervezetek, és f őként az önkormányzati intézmények kevésbé függnek a
 „környezeti" tényez őktől; ez utóbbiak esetében a fels őbb szintű politikai törekvések
 kaptak az átlaghoz képest kiemelked ően magas pontszámot.
                     5. ÁBRA
   Küls ő tényez ők szerepének átlagpontszáma az intézmények és civil szervezetek
         kapcsolatfelvételeiben megyénként /ötös skálán/ (N=69)
       (Average Points for the Role of External Factors by Counties)
                                      A kapcsolat
                                      kialakításában
                                    0 mennyire játszott
                                      szerepet a határ
                                      közelsége?
                                      A kapcsolat
                                      kialakításában
                                      mennyire játszottak
                                      szerepet a
                                      személyes
                                      ismeretségek?
                           %7.          A kapcsolat
                                      kialakításában
                                      mennyire játszottak
                                      szerepet a
                                      felső bbazint ű
                                      politikai törekvések?
         1
     Gy6r-Moson-Sopron      Vas         Zala  Forrás: Saját szerkesztés.

               A kapcsolatok jellege és m űködése

  A kapcsolatok működésének elemzése el őtt mindenképpen fontos kitérni az
 ausztriai partnerek jellemzésére. Az intézményi kérd őív válaszadói összesen 110
 partnert neveztek meg Ausztria hat tartományából; ezek közül 61 (55,5%) burgen-
 landi, 19 (17,3%) alsó-ausztriai, 16 (14,5%) stájerországi, 12 (10,9%) bécsi, vala-
 mint említésre került egy-egy salzburgi és fels ő-ausztriai intézmény is.
  Ha a típus szerinti megoszlást vizsgáljuk a partnerek esetében, bizonyos kategóriák-
 nál nagy különbségeket találunk. Míg a megkérdezettek majdnem egynegyede
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.
    92   Páthy Ádám — Edelényi Béla                   TÉT XIX. évf. 2005  s2
    általános iskola volt, addig az ausztriai partnerek között ez az arány mindössze 12%,
    viszont a mintába csak elvétve kerül ő magyarországi középiskolákkal, főiskolákkal és
    egyetemekkel szemben a túloldalon ezek az intézmények az összes említés közel
    egyharmadát teszik ki. Az alapítványok, közalapítványok és közhasznú társaságok a
    magyarországi arányhoz képest er ősen alulreprezentáltak; a többi intézmény- és
    szervezettípus el őfordulása nagyjából megegyezik a két adatsorban.
     Az együttműködésekhez kapcsolódó tevékenységek esetében a rendezvényszerve-
    zés és a különféle szakmai kapcsolatok dominálnak. Meglep ő, hogy a csereoktatást és
    képzést a válaszadó oktatási intézményeknek is csak kevesebb, mint 10%-a említette,
    viszont ugyanez a csoport kiemelked ő en aktív a szakmai kapcsolatok fenntartásában.
    Az önkormányzatok esetében egy ötfokozatú skálán mértük a kapcsolatok intenzitá-
    sát, azok jellege és típusa alapján (5. táblázat). Megfigyelhető, hogy a civil szervezeti
    kapcsolatok intenzitását magasra értékelték a megkérdezett településeken.

                       5. TÁBLÁZAT
           A különböz ő jellegű kapcsolatok intenzitása a megkérdezett
                  önkormányzatok szerint* (N=29)
          (Intensity of Relations with Various Characteristics According
                    to the Local Governments)
                                     Átlag
           Kulturális kapcsolat                 3,62
           Civil szervezetek kapcsolata             3,48
           Lakossági kapcsolat                 3,07
           Sportkapcsolat                    2,89
           Turisztikai kapcsolat                2,84
           Nemzetiségi kapcsolat                2,68
           Oktatási kapcsolat                  2,60
           Pályázati kapcsolat                 2,21
          * 1=nincs intenzív kapcsolat, 5=nagyon intenzív a kapcsolat
          Forrás: Saját szerkesztés.

     A kapcsolat az együttm űködések majdnem felénél (46,3%) ad hoc jelleg ű, és csak
    13,8%-uk van szerz ő déses keretek között szabályozva. A kapcsolattartás leggyako-
    ribb módja az e-mail és a telefon, míg a válaszadók nagyjából egyötöde hetente
    kommunikál legfontosabb ausztriai partnerével ezeken a módokon, addig a viszony-
    lag gyakori személyes kapcsolattartás egy nagyon sz űk körre korlátozódik. A válasz-
    adók mindössze 40%-a adott be közös pályázatot ausztriai partnerével, ezek egy
    kivétellel nyertesek voltak. A települési kapcsolatok esetében szinte hiányzik a
    rendszeres személyes kapcsolattartás; a közös rendezvényeknél is inkább az éven-
    kénti néhány alkalom dominál. Ausztriai településsel közösen 16-an adtak be pá-
    lyázatot az elmúlt öt évben, ami az érvényes választ adók mintegy 13%-át teszi ki.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.
 TÉT XIX. évf. 2005             s2                                               Települési önkormányzatok ...           93

                     6. ÁBRA
        Az együttm űködésekhez kapcsolódó tevékenységek (N=69)
              (Activities Related to Cooperations)

  40
  30
  20
  10
   0
                            egyéb szakmai együttm űködés
                                                          ozottfeladat ellátása
                                                                                   regionális fejlesztés
                                           pályázat közös kidolgozása
                                                                           m
            sza kma i tap asztalatcs ere
                                                                       C    p                                                                           ii

                                                                       E
 Forrás: Saját szerkesztés.
  Az alá-fölérendeltségi viszonyok és a kapcsolatok m űködtetésében mutatott aktivi-
 tás feltérképezése érdekében öt különböz ő tevékenységi formával kapcsolatban
 (rendezvényszervezés, szakmai együttm űködés, meghatározott intézményi funkció
 közös ellátása, pályázatkészítés, más szervezetekt ől kapott anyagi támogatás) kérdez-
 tük meg, hogy melyik fél játssza a vezet ő szerepet. A válaszadók általában kétharma-
 dos arányban úgy látták, hogy egyenrangú félként vesznek részt a munkában, kivéve a
 pályázatírást, ahol a megkérdezettek csaknem 40%-a vélte úgy, hogy szervezete do-
 mináns szerepet játszik, szemben az osztrák partnerekkel, akiket csak 13,2%-ban
 említettek, mint aktívabb, meghatározó felet. A többi tevékenység esetében is elmond-
 ható, hogy a válaszadók saját intézményüket tekintik dominánsnak; ez különösképpen a
 rendezvényszervezésben mutatkozik meg (30,4%-7,1%). Némi inkonzisztencia mu-
 tatkozik a viszonyok megítélésében, mert hiába sugallják azt az eredmények, hogy az
 együttműködésekben sok területen inkább a magyar fél dominál, a válaszadók jelen-
 tős része mégis egyfajta általános alárendeltséget tapasztal. Ennek okát leginkább az
 egyenlőtlen anyagi és technikai feltételekben, a gazdasági tapasztalatokban és a fejlet-
 tebb munkakultúrában látják, de szóba kerül a törvényi szabályozás is.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.
    94   Páthy Ádám — Edelényi Béla                TÉT XIX. évf. 2005   s2

     Egy nyitott kérdésben az ausztriai partnerek el őnyös és hátrányos tulajdonságait
    vizsgáltuk. Minden válaszadó ötöt-ötöt sorolhatott fel; szembet űnő, hogy lényege-
    sen több pozitív tulajdonságot említettek (109 a 32 hátrányossal szemben). Az alábbi
    táblázatban bemutatjuk a válaszok megoszlását egy szélesebb kategóriarendszerben.
                      6. TÁBLÁZAT
     Az osztrák partnerek előnyös és hátrányos tulajdonságai a válaszadó intézmények
                 és civil szervezetek szerint (N=69)
      (Beneficial and Disadvantageous Attributes of Austrian Partners According
              to the Respondent Institutions and NGO's)
          ELŐNYÖS                          HÁTRÁNYOS
    Eltérő kultúra, értékrend meg-      Al tal án osan
    ismerésének lehet ősége        jellemző (több
    Felkészültség, jó szakmai hát-     mint 10 említés)
    tér, közös szakmai érdekek
    A partner jobb anyagi körül-      Erősen jellemző Anyagi körülmények különb-
    ményei                 (5-10 említés)  sége
    Kooperációs készség
    Jó személyes kapcsolatok
    Jobb infrastrukturális és tech-
    nikai lehetőségek
    Nyelvtanulás, nyelvgyakorlás
    lehetősége
    Segítőkészség
    Szervezettség
    Tapasztalatszerzés, tapasztalat-
    csere
    Könnyű elérhetőség           Részben jellem-   Eltérő igények
    Közös stratégia kidolgozása      ző (2-5 említés)   Bürokrácia
    Rugalmasság                         Eltérő értékrendb ől, kultúrá-
                                  ból fakadó nehézségek
    Akadálytalan információáramlás               Nyelvi különbségek
    Megbízhatóság                        Passzivitás
    Nyitottság
    Hosszú távú kapcsolat lehetősége   Egyedi el őfordu-   Nagyobb kötöttségek
    Korrektség               lás (1 említés)   Kapcsolat
                                  eljelentéktelenedése
    Alkalmazkodókészség                     Koordinációs készség hiánya
    Tolerancia                         Merevség
    Közös rendezvények                     A partner dominanciája
    Pályázati lehet őségek                   A támogatási rendszerek kü-
                                  lönbségéből adódó nehézségek
    Udvariasság                         Szakmai kompetencia hiánya
    Innováció
    Forrás: Saját szerkesztés.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.

TÉT XIX. évf. 2005     s2                    Települési önkormányzatok ...                             95

 Látható, hogy egyes jellemz ők el őnyös és hátrányos tulajdonságként is megjelen-
nek a válaszok között, ezek közül leginkább az anyagi lehet őségekben mutatkozó
eltérések jelent ősek. Érdekes még megvizsgálni az eltér ő kultúra és értékrend szere-
pét; azokban az esetekben egyértelm űen előnyösnek ítélik meg, ahol a kapcsolat tar-
talma főként a kulturális, oktatási és tapasztalatcserén alapuló tevékenységben merül
ki, viszont vannak olyan együttműködések, ahol ezek a tényez ők bizonyos mértékben
akadályozzák a sikeres munkakapcsolatot. Hasonló a helyzet a nyelvi különbségek
esetén is, sok esetben lehet őséget látnak benne, de lehet hátráltató tényez ő is.
 Az önkormányzatokat arra kértük, hogy az általunk felsorolt tényez őket osztá-
lyozzák aszerint, hogy milyen hatással voltak a kapcsolatokra. Az osztályzás hét-
fokú, -3-tól +3-ig terjed ő skálán történt, a negatív értékek a kedvez őtlen, a pozitívak
a kedvező hatást jelentették. Ebben az esetben még inkább kiütközik az értékelések
kedvező volta, mivel egyik kategóriában sem született negatív átlageredmény.
                   7. ÁBRA
  Különböz ő tényez ők hatása az önkormányzatok ausztriai kapcsolataira*(N=29)
  (Effect of Various Factors on the Austrian Relations of Local Governments)

   2,5-
   5-
                      kusok nyeMsmerete
                                           he lyi vezetői váltás ( Magyarország )
                                                                helyi vezetői váltás (Au
                                8.
  * -3 negatív hatás, 3 pozitív hatás
  Forrás:  Saját szerkesztés.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.
    96   Páthy Ádám — Edelényi Béla                                                                             TÉT XIX. évf. 2005                                      s2
     A 7. ábrán bemutatott pontszámokon túl három kategóriába sorolhatjuk a meg-
    adott tényez őket. Egyértelműen pozitív hatásúnak tekinthet ő az intézményi aktivi-
    tás, a kommunikációs infrastruktúra fejl ődése, az elérhet őségi viszonyok megválto-
    zása, az önkormányzati dolgozók nyelvismerete, a lakossági és civil társadalmi
    aktivitás és a határ menti együttm űködési programok megléte. A negatív megítélés
    számottev ő reprezentációja csak a pénzügyi feltételeknél mutatkozik meg, a többi
    tényező részben semlegesnek t űnik (a válaszadók több mint fele szerint nem volt
    hatással az együttmű ködésekre); ezek közül is kiemelkednek a vezet ői váltások és a
    szakemberekkel való ellátottság, amelyeknek a válaszadók kétharmada-három-
    negyede nem tulajdonított különösebb jelent őséget.

                                   Nehézségek és negatív tapasztalatok

     Ebben a fejezetben három kérdéscsoportot vizsgálunk meg. Els őként azokat a ne-
    hézségeket vesszük szemügyre, amelyek a kapcsolatok kialakításában és m űködé-
    sében jelentkeztek, majd a negatív tapasztalatokat gy űjtjük össze, végül pedig a
    kapcsolatok megszűnéséről lesz szó.
                                   8. ÁBRA
                       Nehézségek az új kapcsolatok kialakításában (N=69)
                          (Difficulties in Making New Connections)
           financiális problémák
                                       eltérő gondolkodásmód
                                                                                   a másik oldalérdektelensége
                         nyelvi nehézségek
                                                                                                   a hazai oldalérdektelensége
                                                                    nehéz kes információáramlás
                                                                                                                  eltérő jogszabályifeltételek                                                                                                                                 rossz közlekedésilehetőségek
                                                   szervezeti mőködés hiányosságai
     Forrás: Saját szerkesztés.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.
 TÉT XIX. évf. 2005             s2                                             Települési önkormányzatok ...                                       97

  A kapcsolatok kialakításában és m űködésében mutatkozó nehézségek (8. és 9. ábra)
 hasonló struktúrát mutatnak; mindkét esetben az anyagi problémák okozzák a leg-
 nagyobb gondot, valamint jelentős az idő hiány és a nyelvi különbségek szerepe.
 Viszonylagos eltérés tapasztalható a felek érdektelensége esetében; ez a tényez ő
 fokozottabban jellemz ő az új kapcsolatok kialakítására való törekvéseknél.
                                               9. ÁBRA
        Nehézségek a meglév ő kapcsolatok m űködtetésében (N=69)
            (Difficulties in Actuation of Cooperations)

   70   60   50   40


       63,77,
   30   20

                    28,99".

   10

                                                                 11,59%


   0                                                                                                  R-1:9"n
                                                                                                       %
                                   eltérő gondolkodásmód
                         nyelvi nehézség ek
                                                                       nehézkes információáram lás
                                                                                                          a hazai oldalérdektelensége
                                                                                      rossz közlekedésilehetőségek
                                                szervezeti m űködés hiányosságai
                                                                  s                                    t
        financ iális p roblé
                                                                  s
                                                                                                      O

                                                                                                      O
                                                                  O•
                                                                  '2
 Forrás: Saját szerkesztés.
  A 69 ausztriai kapcsolattal rendelkez ő válaszadó közül mindössze 12 számolt be
 negatív tapasztalatokról az együttm űködést illetően; a válaszok között nagy részben a
 fentebb már említett okok (pénzhiány, id őhiány, érdektelenség szerepelnek), de emel-
 lett visszaköszön a hátrányos tulajdonságok között említett merevség és bürokrácia is.
  A megszű nt kapcsolatokat a teljes mintán elemeztük. A 23 válaszadó közül, akik-
 nek volt ilyen, 11 abba a csoportba tartozik, akiknek jelenleg nincs ausztriai part-
 nerrel folytatott együttm űködése. A megszűnés okai között az esetek több mint
 felében az együttm ű ködés aktualitásának elvesztése szerepelt, de sok említést ka-
 pott az intézményi ellenérdekeltség is. Ezenkívül szerepet játszottak bizonyos ese-
 tekben a személyes ellenérdekeltségek, a magyar oldal finanszírozási problémái, az
 osztrák oldal nem megfelel ő munkavégzése és a szervezeti keretek átalakulása.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.
    98   Páthy Ádám — Edelényi Béla               TÉT XIX. évf. 2005   s2

                  Az együttm űködések jöv őképe

     Utolsó kérdéscsoportunkba tartoznak az új kapcsolatok kialakítására irányuló tö-
    rekvések, valamint a körülmények megváltozásának — itt els ősorban Magyarország
    európai uniós csatlakozására gondolunk — hatása a határ menti együttm űködésekre.
     Az uniós csatlakozás hatásait egyértelm űen pozitívan ítélik meg az intézmények
    és civil szervezetek mind a kapcsolatok m űködése, mind új együttműködések kiala-
    kítása tekintetében. A válaszadók több mint fele (55,1% illetve 56,5%) mindkét
    esetben úgy ítélte meg, hogy Magyarország csatlakozása megkönnyíti a határ menti
    együttműködések kialakítását, illetve elmélyítését; elenyész ő azok száma, akik
    akadályozó tényez őként fogják fel.
     Arra a kérdésre, hogy léteznek-e törekvések új kapcsolatok kialakítására a teljes
    mintát figyelembe véve lényegesen magasabb arányban érkezett igenl ő válasz, mint
    amennyi a kapcsolatokkal rendelkez ő k száma. Az eredményeket megvizsgálva
    megállapíthatjuk, hogy az ausztriai kapcsolatokkal nem rendelkez ő válaszadók
    esetében majdnem olyan magas az új együttm űködések kialakítására való hajlandó-
    ság, mint azoknál, akik már rendelkeznek ilyenekkel (43,9, illetve 51,6%). Ha az
    intézmények és önkormányzatok közti különbséget nézzük (7. táblázat), azt láthat-
    juk, hogy el ő bbi csoport esetében magasabb azok aránya, akik törekednek új
    együttmű ködések kialakítására, viszont fordított a helyzet a következ ő időszakra
    vonatkozó konkrét tervek esetében (8. táblázat).
                     7. TÁBLÁZAT
     Törekszenek-e újabb kapcsolatok kialakítására ausztriai partnerekkel? (N=370)
      (Are you Making Efforts to Build New Connections with Austrian Partners?)
                   Önkormányzatok    Intézmények    Együtt
             Igen       32,7%      45,9%      40,2%
             Nem        67,3%      54,1%      59,8%
            Együtt      100,0%      100,0%      100,0%
          Forrás: Saját szerkesztés.
                      8. TÁBLÁZAT
       Születtek-e már konkrét tervek a következ ő öt évre vonatkozóan? (N=370)
         (Are there Concrete Plans in the Matter of the Next Five Years?)
                  Önkormányzatok    Intézmények    Együtt
             Igen       28,6%       21,8%      23,0%
             Nem       71,4%       78,2%      77,0%
            Együtt      100,0%       100,0%     100,0%
          Forrás: Saját szerkesztés.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.

 TÉT XIX. évf. 2005     s2                Települési önkormányzatok ...       99

  A jövőbeli szorosabb együttm űködések jellegére vonatkozó kérdésnél a legtöbben
 a közös rendezvények szervezését és a szakmai tapasztalatcserét említették, de
 sokan tervezik a kapcsolatfelvételt közös pályázatok benyújtásának céljából is.

                        Összegzés

  A vizsgálat során megmutatkozott, hogy a kilencvenes évek elején — f őként a kö-
 rülmények megváltozásának hatására, a határ nyitottá válásával — az intenzívvé váló
 határon átnyúló kapcsolatok között jelent ős szerepet játszanak azok a hivatalos
 együttműködések, amelyeket az önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
 tartanak fenn. A kutatás eredményei azonban rávilágítottak olyan problémákra is,
 amelyek kiküszöbölése még hatékonyabbá tehetné a kapcsolatrendszerek m űködé-
 sét. Az együttműködések általánosságban nem tekinthet ők igazán intenzívnek a
 kapcsolattartás mutatói alapján, ennél is nagyobb gondot jelenthet az, hogy az
 anyagi, infrastrukturális és egyéb feltételek nagyfokú különböz ősége miatt vélt
 vagy valós alá-fölérendeltségi viszonyok alakulnak ki, amelyek negatív hatást gya-
 korolhatnak a kapcsolatok m űködésére. Mindenképpen pozitívumnak tekinthet ő
 viszont, hogy az együttműködést folytatók egy része szélesebb kapcsolatrendszert
 alakított ki, emellett pedig megvan az igény a kapcsolatfelvételre olyan szervezetek
 esetében ís, akik jelenleg nem rendelkeznek ausztriai partnerrel. A kapcsolatok
 működését általában pozitívan értékelték a válaszadók, leszámítva a fentebb már
 említett különbségeket, amelyek a feltételrendszerekben adódnak, látható az, hogy a
 partnerek el őnyös tulajdonságai alapvet ően szakmai jellegűek, a hátrányosaknál
 sokkal nagyobb szerepet kap a személyes karakter. Összességében elmondható,
 hogy munkánk elérte célját, meghatározásra kerültek azok a jellegzetességek és
 csomópontok, amelyek alapját képezhetik egy b ővebb, a független változók széle-
 sebb skáláját felhasználó elemzésnek.

                        Irodalom

 Döbrentey Gy. (1992) A sport és a kulturális események hozzájárulása egymás jobb megértéséhez. —
  Forray R. K.—Pribersky A. (szerk.) A határmenti együttm űködés és az oktatás. Oktatáskutató Intézet,
  Budapest. 91-93. o.
 Enyedi Gy. (1995) A Bécs—Pozsony—Gy őr régió együttm űködési lehet őségei. MTA RKK, Budapest.
 Hardi T. (1999) A határ és az ember — Az osztrák—magyar határ mentén él ők képe a határról és a „másik
  oldalról". — Nárai M.—Rechnitzer J. (szerk.) Elválaszt és összeköt — A határ. MTA RKK, Pécs—Gy őr.
  159-190. o.
 Hardi T. (2004) Az államhatárokon átnyúló régiók formálódása. — Magyar Tudomány. 9.991-1001. o.
 Kovács K.—Váradi M.M. (1996) Karöltve. A regionális együttm űködés esélyei a Bécs-Gy őr-Pozsony
  háromszögben. — Műhely. 3.60-68. o.
 Kőszegfalvi Gy. (1992) A határmenti együttm űködés lehetőségei, feltételei. — Forray R. K.—Pribersky A.
  (szerk.) A határmenti együttm űködés és az oktatás. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 109-113. o.
 Nárai M.—Rechnitzer J. (szerk.) (1999) Elválaszt és összeköt a határ. MTA RKK, Pécs—Gy őr.
 Nárai M. (1999) A határ mente mint élettér — A határmentiség jelent ősége az emberek életében. — Nárai M.-
  Rechnitzer J. (szerk.) Elválaszt és összeköt — A határ. MTA RKK, Pécs—Gy őr. 159-190. o.
 Rechnitzer J. (1997) Az osztrák—magyar határ menti együttm űködések tapasztalatai. NYUTI Közlemé-
  nyek 50. MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Gy őr.
 Rechnitzer J. (1999) Az osztrák—magyar határ menti együttm űködés a kilencvenes években. — Nárai M.-
  Rechnitzer J. (szerk.) Elválaszt és összeköt — A határ. MTA RKK, Pécs—Gy őr. 73-129. o.
   Páthy Ádám - Edelényi Béla : Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 83-100. p.
    100 Páthy Ádám - Edelényi Béla                  TÉT XIX. évf. 2005    s2

       CROSS-BORDER COOPERATIONS OF LOCAL
      GOVERNMENTS, INSTITUTIONS AND NGO'S IN THE
         WEST TRANSDANUBIAN REGION
                 ÁDÁM PÁTHY — BÉLA EDELÉNYI

     The main aim of the study is to give a general overview of the institutional relationships
    with Austrian partners maintained by the local governments, institutions and NGO's of the
    West Hungarian region. We used two data sets from the survey made within the frameworks
    of the PHARE CBC project „From Cross-border Activity to an Integrated Border Region".
    The study explore the origins of relationships, introduce the working of cooperations and pan
    out about the difficulties in developing ties as well as the future plans. The report was made
    on purpose to create a starting point for a more detailed analysis that grabs the deep structure
    of these ties by involving the wider scale of the circumstances forming the activity of the
    examined institutions in cross-border cooperations.