Tér és Társadalom 11. évf. 1997/4. 1-7. p.

  Tér és Társadalom                         1997  s 4: 1-7


               A SIKERES VÁROS
           (Key Issues for Prosperity of Cities)

                ENYEDI GYÖRGY

              Bevezetés: verseng ő városok

  Bizonyos versengés mindég folyt a városok között, hol a hatalomért (főváros,
 megyeszékhely vagy püspöki székhely szerepért), hol gazdasági el őnyökért
 (vásártartás, szabadkiköt ő). Korábban kevésszámú szerepl ő között dőlt el a verseny:
 csak kevés város volt alkalmas egy adott szerepkörre, s a verseny - ritka kivétellel -
 az államterületen belül maradt. Napjaink városversenyében szinte minden város
 részt vehet, s a verseny átlépi az országhatárokat.
  A városverseny általánossá válását gazdasági és politikai változások egyaránt
magyarázzák. A gazdasági folyamatok közül az els ő okcsoport a gazdaság
szerkezeti átalakulása - melynek során a szolgáltatások szektora lett a f ő
foglalkoztató - valamint az iparvállalatok új szervezete - a többtelephelyes
vállalatok, a beszállítói rendszer, a rugalmas termelés. A második: a világgazdaság
globalizációja, a transznacionális nagyvállalatok vezérl ő szerepe. Az els ő okcsoport
azt eredményezte, hogy a gazdaság szinte bárhova települhet, a korábbi, ipari
gazdasági korszak telepít ő tényezői - pl. nagy tömegű munkaerő, energiaforrás,
szállítási útvonalak - zömmel érvényüket vesztették. Az egyes helyek jellemz őinek
és minő ségének kis különbségei már meghatározó jelent őségűek lehetnek az
elhelyezkedési döntésekben. A második okcsoport a városverseny nemzetközivé
válását segítette. Ugyancsak ebbe az irányba hatott a fejlett Európában a
nemzetállam meggyengülése; a nemzetközi integrációk er ősödése, s a másik
póluson: a közigazgatási decentralizáció, a régiók és városok döntési
autonómiájának erő södése.
  A tőke átlépi az országhatárokat, de az egyes országokban különböz ő fejlődési
feltételeket talál. Ez még az integrált Európai Unión belül is igaz: a fejl ődési
tényezők hely-specifikusak. A tényez ők egy része - pl. olcsó munkaer ő,
adókedvezmények - gyorsan módosulhat. Az ezekre alapozó t őkebefektetés mindég
"ugrásra kész", rövid távú, könnyen áttelepíthet ő beruházásokat keres. Az ilyen
tőkét vonzó város felvirágzását gyorsan válthatja fel a hanyatlás. A tartós
emelkedést olyan helyi tényez ő k biztosítják, melyek nehezen módosulnak, s nem
teremthetők meg egy-kettő re mindenütt. Ilyen mindenek el őtt - még a kedvez ő
földrajzi fekvésnél, épített környezetnél és a városi infrastruktúránál is tartósabban -
amit Andersson kreatív régiónak nevezett (Andersson 1985): az információgazdag
környezet, az információáramlási csomópontok, a tudásalapú innovatív ipari
környezet. Röviden: a város lakóinak szellemi t őkéje, tudás-készlete.
             Enyedi György: A sikeres város
           Tér és Társadalom, 11. 1997. 4. 1–7. p.

2   Enyedi György                         TÉT 1997  s4

                   Mi a siker?
 A verseny mindég nyerteseket és veszteseket jelent - a nyertesek a sikeres városok.
Ám nem könnyű megmondani, minek alapján min ősülhet egy város sikeresnek.
Jensen Butler (1997) szerint a legfontosabb a város tartós jövedelemgeneráló
    -


képessége. Ez nagyon fontos elem, de nem elégséges siker-magyarázat. El őször is, a
városban el őállított bruttó hazai termék (a GDP) növekedése még nem jelenti
automatikusan a városi polgárok jólétének er ősödését - ez attól függ, hol és hogyan
használják fel a növekményt. Azután: a város nem egységes egészként vesz részt a
gazdasági versenyben, hanem különböz ő érdekcsoportokra bomlik, melyek érdekei
egymással gyakran ellentétesek. A lemaradó városok sem abszolút vesztesek, nem
zérusösszegű játékról van szó: egy városrendszeren belül valamennyi város (persze
különböző mértékben) el őnyt húzhat a versengésből. Számos más város-siker
felfogás is létezik Ashworth Voogd 1996, Brunet 1989, Conti Spriano 1990, Lever
         -      -                -


 1992 etc. - melyek általános tanulsága, hogy a sikert els ősorban strukturális
tényezők határozzák meg, s a siker csak több tényez ő egyidejű hatása esetén jelenik
meg.

                  A siker tényez ői
 A siker tíz, egymással szorosan összefügg ő tényezőjét sorolom fel, melyek
együttes jelenléte biztosítja a város sikerét.
1. A sikeres város képes a gazdasági szerkezet változtatására. Mind a
  világgazdaság, mind a magyar gazdaság szerkezete jelent ősen s állandóan
  módosul. A sikeres város képes a változásokhoz alkalmazkodni, s gazdasági
  szerkezetében az emelked ő, értéknövel ő, multiplikátor hatású ágazatokat
  túlsúlyban tartani. A tartós válságba jutott magyar városokat az elavult gazdasági
  szerkezet megmerevedése, vagy a szerkezet leépülése esetén, az emelked ő
  ágazatokkal való felváltás képtelensége jellemzi. Hogy melyik az "emelked ő"
  ágazat? Ez helytől, időtől függően nagyon különböző lehet. Bailly és Maillat
  (1991) szerint a sikeres városban a szolgáltató szektor kerül túlsúlyba,
  kiszorulnak az ipari funkciók. Hazánkban a poszt-indusztriális korszak még
  kezdeti állapotú, s sikernek számíthat a Nyugat-Európából kitelepül ő, a hazainál
  fejlettebb technológiájú, s jobb piaci pozíciójú feldolgozóipar megjelenése is. A
  tercier szektor el őnyomulása általános jelenség, az egyoldalú ipari szerkezet
  sérülékennyé teszi a helyi gazdaságot, ám feltételezésem szerint a magyar
  városok többségének ipari jellege egyel őre erős marad - ami nem jelent
  foglalkoztatási többséget!
2. A sikeres város szolgáltató szektorában magas az értékhúzó ágazatok aránya.
  Amennyiben a foglalkozási szerkezeten belül a szolgáltatás kerül túlsúlyba, nem
  közömbös, hogy ezen belül milyen a nagy értékhozzáadó ágazatok aránya. A
  szolgáltatások széles köre, amely az alapellátást biztosítja, a városban
  nélkülözhetetlen, de nem a siker jelz ője. Ilyen a javító szolgáltatás, a
  kiskereskedelem, az általános iskola, stb. A siker jele mindenek el őtt a magas
  szintű üzleti szolgáltatások - pénzügyi szolgáltatások, biztosítás, tanácsadó
  cégek, üzleti szakosodási ügyvédi irodák, stb. - jelenléte. Jelent ős érték-
  hozzáadó lehet ezen kívül a kutatás-fejlesztés, magas szint ű kulturális
  szolgáltatás, fels őoktatás.
                Enyedi György: A sikeres város
              Tér és Társadalom, 11. 1997. 4. 1–7. p.


TÉT 1997  s4                       A sikeres város...   3

3.  A sikeres várost a tudás-alapú termelés jellemzi. A tudás-igényes helyek egyre
  nagyobb szerepet játszanak a jövedelemtermelésben. Egyre több tanulmány
  dokumentálja, hogy az emberi t őke - a társadalom változásra való képessége -
  kiemelkedő szerepet játszik a nemzeti növekedési ráták különbségeinek
  magyarázatában. A magasan kvalifikált munkaer ő jelentős fogyasztó, különleges
  igényeket támaszt a településkörnyezettel, a szolgáltatásokkal, általában az élet
  minőségével szemben. Egyes különösen tudásigényes ágazatok telephely-
  kiválasztásában kifejezetten szerepet játszik, hogy vezet ő munkatársaik
  szeressenek ott lakni. A tudásigényes ágazatok esetében nem csak a munkaer ő
  vándorol a munkahelyekhez, a fordítottja is gyakori.
  A nemzetközi szakirodalom a tudásigény ű termelés kapcsán els ősorban a
  csúcstechnológiát: az elektronikát, az informatikát, a robottechnikát, a
  legkorszerűbb technológia jelenlétét említi. Hazánkban a csúcstechnológia
  nagyon kevés helyen talál magának alkalmas feltételeket. E roppant t őkeigényes
  s kockázatos ágazatban, mind a termékfejlesztést, mind a termelést néhány
  transznacionális vállalat irányítja, ezek legfeljebb néhány beszállító-telephelyet
  nyitnak Magyarországon. A tudásigényes termelésben nagyobb az esély a
  hagyományosabb ágazatok - vegyipar, gépkocsigyártás, gépipar - szélesebb
  városkörben való megjelenésére. Eddig még nem fordult kell ő figyelem a helyi
  hagyományos tudásból táplálkozó, alacsony technológiájú, esetenként
  kézműipari hátterű ágazatok felé, pedig ezek a szerény mérték ű hazai tőkére
  alapozódhatnának, s a kevésbé fejlett régiók városaiban is megjelenhetnek. Az
  alacsony technológia nem primitív technológiát jelent, hanem olyan ipari
  tevékenységet, mely viszonylag kevésbé t őke- és technológia-igényes, az emberi
  szaktudásra támaszkodik, s kiváló min őségű terméket állít el ő. Maskell (1996)
  szerint a fejlett kisterület ű európai országokban nagy a jelentősége az alacsony
  technológiájú, kiváló minőségű termékek előállításának s exportjának. Példaként
  a dán bútoripart és játékipart elemzi, melyek kiváló termékei a fejlett országok
  igényes piacán magas árakat érnek el. Hozzátehetnénk az olasz divatipart, vagy a
  kelet- és közép-olasz gazdasági fellendülést, amely helyi t őkére, helyi
  kooperációs hagyományokra, s kezdetben olyan fogyasztási cikk iparágakra
  alapozódott, melyek technológiája a helyi munkaer ő számára elsajátítható volt
  (bútor-, cip ő- és háztartási csempe-ipar) (Horváth 1993).
4. A sikeres városban erős az innovációs képesség. A sikeres város is
  szakadatlanul rákényszerül gazdasági szerkezetének megújítására. A mai piac-
  vezérelt gazdaságban a termékek életciklusa eléggé rövid, a termék-innováció a
  siker fenntartásának el őfeltétele. Az innovációt létrehozó központok száma
  csekély - hazánkban jószerével csak a f őváros - ám az innováció befogadására
  készen kell állnia a sikeres városnak. Ehhez nélkülözhetetlen a kutatás-fejlesztés
  jelenléte. Új technológia bevezetése, adaptálása nemigen történhet meg
  sikeresen a fejlesztési szakemberek közrem űködése nélkül; a K+F szektor
  nemcsak önálló kutatási eredmények elérését szolgálja.
5. A sikeres városban döntések születnek. A mai gazdasági tér egyik jellemz ője,
  hogy a döntéshozatal, a stratégiai tervezés, az innovációk létrehozása f őleg a
  nagyvárosokba települnek. A nagyvállalati és pénzintézeti központok a profitból
  előnyösen részesülnek, alkalmazottaik magasan kvalifikáltak és magas
             Enyedi György: A sikeres város
           Tér és Társadalom, 11. 1997. 4. 1–7. p.

4   Enyedi György                          TÉT 1997  s4

  jövedelműek. A helyi döntéshozatal a sikert stabilabbá teszi - ezért van szükség
  kisebb városokban, ahová nagyvállalati vagy bank-központok nem települnek,
  helyi tulajdonú gazdaságra is. Ha a városban m űködő termelő üzemeket vagy
  pénzintézeteket mind kívülről, más városból irányítják, a siker eléggé gyenge
  lábakon áll.
6. A sikeres városban erős és gyarapodó a középosztály. Az új gazdasági szerkezet
  átalakítja a városi társadalom szerkezetét is. Összezsugorodik a
  szakmunkásréteg, részben annak következtében, hogy a szaktudás beépül a
  számítógép-vezérelte technológiák szoftverébe. A tudásigényes termelés,
  különösen pedig a magas szintű üzleti, kulturális, tudományos szolgáltatások
  jelenléte jelentős számú fels őfokú képzettségű, átlag feletti jövedelm ű
  vállalkozót, s alkalmazottat jelent. A növekv ő s remélhetőleg a jövőben
  anyagilag is gyarapodó középosztály jelenléte a város egész fejl ődését serkenti.
  Olyan igényeket jelent fogyasztásban, a szabadid ő eltöltésében, a lakásban, a
  város épített környezetében, melynek hatására a városi kereskedelem, a
  városkép, a városi élet is magasabb színvonalat érhet el. A sikeres város
  társadalmában nemcsak egy szűk gazdag elit, hanem egy szélesed ő középosztály
  is jelen van.
  Ugyanakkor a munkaer ő-szükséglet változásával sokan kiszorulnak a munkaer ő-
  piacról. A sikeres város vidéki, esetleg külföldi bevándorlókat is vonz, azonban
  nemigen tudnak a legális gazdaságban elhelyezkedni. A képzetlen,
  marginalizálódó képesség, a társadalomból kihullók száma is gyarapszik.
  Paradox módon a sikeres városban a társadalmi polarizálódás, a társadalmi
  konfliktusok keletkezése is er őteljes.
7 . A sikeres város nagy érték ű környezetet nyújt. A képzett és kulturálódó
  középosztálynak jelent ős a nem-anyagi értékek iránti igénye. Nem a
  jövedelemszerzés az egyetlen szempontja, hanem az is, hogy jövedelmét vonzó
  kulturális, természeti és épített környezet ű városban kívánja elkölteni. A
   gazdaságilag sikeres város polgárai elvárjál a városi terek esztétikus
  továbbépítését, színvonalas lakásokat, a változatos kulturális életet, a természeti
   környezet védelmét és ápolását, jó iskolákat, közbiztonságot, stb. Ezért igényes
   várospolitika, a színvonalas közszolgáltatások biztosítása els őrendű
  gazdaságfejlesztő tényez ő. A tudásigényes ágazatokban, a magas szintű üzleti
   szolgáltatásokban foglalkoztatott képzett munkaer ő iránt nagy a kereslet,
   nemcsak munkahelyek, hanem városok között is választhatnak. Statisztikai
   adatokkal nehéz meghatározni, hogy melyik város a vonzó, ebben szubjektív
   ítéleteknek, a sikeres városmarketingnek is szerepe van. Az mindenesetre
   figyelemreméltó, hogy Közép-Anglia vagy a Ruhr-vidék szerkezeti válságba
  jutott iparvárosai nem újraiparosítással, hanem a kulturális szolgáltatások
   fejlesztésével keresték a funkcionális megújulást.
8. A sikeres város jól kezeli konfliktusait. A sikeres város - nem gondtalan város!
   Sőt, a siker maga számtalan új konfliktus forrása. Például gyorsan növekszik a
   gépkocsiállomány, új lakások épülnek, növekszik a lakosság, s ezzel nem tart
   lépést az úthálózat és a közm űvek bővülése, állandósulnak a közlekedési dugók,
   stb. Megnőhet a környezetterhelés, romolhat a környezet állapota. Mint már erre
   a városi társadalommal kapcsolatban utaltunk, egyes társadalmi rétegek -
                Enyedi György: A sikeres város
              Tér és Társadalom, 11. 1997. 4. 1–7. p.

TÉT 1997  s4                        A sikeres város...   5

  pl. elavult iparágak szakmunkásai - kiszorulhatnak a munkaer őpiacról; a siker
  vonzására bevándoroltak beilleszkedni képtelen részével együtt marginális
  csoportot alkothatnak, akik jelenléte egy gazdagodó városban különösen
  szembeötl ő, s amelyek a városi önkormányzatoknak s a város civil
  szervezeteinek kezelni kell, azaz a közvélemény által elfogadható szinten kell a
  konfliktusokat tartani. Ha erre a helyi önkormányzat s társadalom nem képes, a
  város társadalmi környezete oly mértékig romolhat, hogy ez a gazdasági
  sikereket is aláaknázhatja. Úgy t űnik, hogy a siker negatív kísér ő jelenségei nem
  kerülhetők el, legalábbis a fejlett európai országokban, az elmúlt 25 évben
  követett neoliberális gazdaságfelfogás, s ennek egyik következményeként a jóléti
  állam leépülése. A gazdasági sikerek árnyoldalaként tartósan elmélyített a
  társadalmi problémákat (Herbert-Smith 1989).
9. A sikeres városnak jelent ősek a küls ő kapcsolatai. A gazdaság nemzetközivé
  válása alaposan megnövelte a városok küls ő kapcsolatait. A hagyományos város
  a közvetlen környezetével - a vonzáskörzetével épített ki kapcsolatrendszert. Az
  ipari forradalom után alakultak ki a városok régión túlnyúló kapcsolatai, az ipar
  nagy távolságból beszerzett nyersanyagai és távoli piacokra szállított
  késztermékei formájában. A mai modern város a világ bármely pontjával
  kapcsolatba léphet, nemcsak eseti kereskedelmi kapcsolatba, hanem tartós
  információs-hálózati kapcsolatba is. A küls ő kapcsolatok annyira fontosak, hogy
  a város-versengés fő színterét jelentik. A sikeres város kedvez ő feltételeket nyújt
  a külső kapcsolatok fejlesztésében: a szállítási csomópontok, légi- és vasúti
  összeköttetések, telematikai hálózatok, információs források, az utazók fogadása
  (szállodai kapacitás) formájában. Fontos a kapcsolatok tartóssága, a város
  betagozódása egy nemzetközi nagyrégió városrendszerébe. Nem mindegy, hogy
  melyikbe, a kelet-európaiba, a délkelet-európaiba, a közép-európaiba, az
  európaiba? Hiszen különböző jellegi impulzusok érhetik, eltérő jellegű
  innovációk érkezhetnek az egyes városrendszerekb ől. A magyar városok közül
  egyedül Budapestnek van esélye az európai nagyvárosi rendszerbe beépülni,
  ezért oly fontos az egész magyar városhálózat számára Budapest sikere. A
  sikeres vidéki városoknak a közép-eur,ópai városrendszerben kell helyet
  találniuk, erős versenytársak között, a dél- és kelet-magyarországi városoknak is,
  amelyek innovációs kapu szerepet vállalhatnak Kelet-és Délkelet-Európa
  számára.
10.A sikeres városban növekszik a jövedelem és a foglalkoztatás. A fentebb leírt
  tényezők együttes eredménye, hogy a sikeres városokban magas és/vagy gyorsan
  növekszik az egy lakosra jutó bruttó hazai termék. Általában ez a várospolitika
  célja is. A városi önkormányzat azonban csak akkor érdekelt közvetlenül a helyi
  gazdaság fejlődésében, ha nemcsak az ezzel járó többletfeladatokat kell
  vállalnia, hanem a helyben keletkez ő adóból jelentős fejlesztési forrásokhoz jut.
  Amennyiben az adó költségvetési centralizálása er ős, a várospolitikának nem a
  helyi gazdaság fejl ődése, hanem a központosított jövedelemforrásból való
  részesedése az érdeke. Ez esetben a városverseny tétje az elosztó hatalom
  kegyeinek megszerzése. A városfejlesztés és a helyi gazdaság fejl ődése elválhat
  egymástól, konfliktusba kerülhet, egymást gyengítheti. Ez volt a jellemz ő a
  szocialista id őszakra, s ettől még ma sem távolodtunk el teljesen.
               Enyedi György: A sikeres város
             Tér és Társadalom, 11. 1997. 4. 1–7. p.

6     Enyedi György                               TÉT 1997   s4

  A helyi lakosság sem érdekelt olyan gazdasági fejl ődésben, mely nem b ővíti a
  foglalkoztatást, s alacsonyan tartja a jövedelmeket. Ez is lehetséges, ez az
  értéknövekmény felhasználási módjától és helyét ől is függ.

                    A sikeres város
 A város-siker tíz tényez őjét összegezve megpróbáljuk meghatározni a sikeres
várost. Azt nevezem sikeres városnak, amelyben növekszik az el őállított jövedelem,
e jövedelem jelent ő s része helyben marad újra-befektetésre, vállalkozói- és személyi
jövedelemre, adók formájában városm űködtetésre és fejlesztésre, a személyi
jövedelemnövekedésb ő l a lakosság széles rétegei részesülnek, s e gazdasági
növekedés nem károsítja a város természeti, épített és kulturális környezetét. A siker
nem megy magától (csak a hanyatlás megy magától), a megszerzett sikerért nap,
mint nap, a városok versenyében újra kell küzdeni. A sikeres települések - városok
és falvak - száma növekszik Magyarországon, Észak- és Kelet-Magyarországon is.
Van, ahol még szigetszer űen jelentkeznek, van, ahol fejlett régiókká, fejl ődési
tengelyekké formálódnak össze. Minél több város lép a sikeresek közé, annál
közelebb jutunk a sikeres Magyarországhoz. A területfejlesztési politikának nagy
figyelmet kell fordítania a település-siker támogatására.

                      Irodalom
Andersson A. (1985) Creativity and regional development Papers of the Regional Science Association,
 56. 5-20. o.
Ashworth G. J. - Voogd H. (1997) A város értékesítése Budapest, KJK
Bailly A. - Maillat D. (1991) Service activites and regional metropolitan development: a comparative
 study In: Daniels P. W. (Ed.) Service and Metropolitan Development London, Routledge, 129-145. o.
Brunet R. (ed.) 1989 Les villes européennes Montpellier — Paris, RECLUS-DATAR
Cont, S. - Spriano G. (1990) Efetto Citta Torino, Agnelli
Enyedi Gy. (1996) Regionális folyamatok Magyarországon Budapest, Hircher Rezs ő Egyesület
Enyedi Gy. (1997) Budapest: Return to European. In: Ch. Jensen Butler, a. Shachar, J. van Weesep,
                                 -

 (eds) European cities in competition Aldershot, Avebury 274 299. o.
                               -

Erdősi F. (1992) Telematika Budapest, Távközlési Kiadó
Herbert D. - Smith D. M. (1989) Social Problems and the City Oxford: Oxford University Press
Horváth Gy. (szerk.) (1993) Régiók és városok az olasz modernizációban Pécs, MTA RKK
Jensen Butler Ch. (1997) Competition between cities, urban performance and the role of urban policy: a
   -


 theoretical framework In: Ch. Jensen Butler, a. Shachar, J van Weesep, (eds) European cities in
                    -

 competition Aldershot, Avebury 3-43. o.
Lever W. F. (1993) Competition within the European urban system Urban Studies 30, 935-948. o.
Maskell P. (1996) Localised low tech learning Papaer presented at the 28 th International Geographical
 Congress, Den Haag
                Enyedi György: A sikeres város
              Tér és Társadalom, 11. 1997. 4. 1–7. p.

TÉT 1997 s 4                        A sikeres város...   7


   KEY ISSUES FOR THE SUCCESS OF CITIES
               GYÖRGY ENYEDI

 Recently, each urban seftlement is involved in the international competition of
cities. This rivalry is stimulated by structural changes in the world economy,
globalisation, and the unravelling international integration. Under these
circumstances, success of cities rests on local human resources, flow of information
and propensity of local economy for innovation.
 The main factors of social and economic progress are the followings:
 •   Inclination of local economy to structural changes that involves growth and
    differentiation in the service sector and high tech industries in Hungarian
    cities;
 •   Knowledge-based production and increasing role for local industries of high
    added value (including traditional sectors of specialised skills);
 •   Propensity for innovation and renewal of local economy;
 •   Concentration of centres for economic decision-making and strategic
    planning;
 •   Social stability with strong middle class basis (not excluding the possibility
    of social conflicts as a result of immigration and unemployment);
 •   Attractive natural and built environment (including public services of high
    level);
 •   Successful management of local conflicts such as insufficient infrastructure
    capacities, unemployment and ímmigration;
 •   Integration into international and national networks of cities and flow of
    information, goods, services and persons.
 Local factors specified above must be established and exploited to set up the basis
of permanent innovation and growth of cities to make them successful in a
competitive environment.